31997D0138Uradni list L 052 , 22/02/1997 str. 0022 - 0030


Odločba Komisije

z dne 3. februarja 1997

o določitvi tabel za sistem baz podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(Besedilo velja za EGP)

(97/138/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži [1] in zlasti člena 12(3) direktive,

ker naj se tabele in okvir podatkov na podlagi praktičnih izkušenj periodično pregledujejo in po potrebi popravijo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 21 Direktive 94/62/ES,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba, ki velja za vso embalažo, dano v promet v Skupnosti, in vso odpadno embalažo, skladno z členom 2(1) Direktive 94/62/ES, je namenjena določitvi tabel za sisteme baz podatkov o embalaži in odpadni embalaži, ki jih je treba pripraviti, da se državam članicam in Komisiji omogoči spremljanje izvajanja ciljev iz Direktive 94/62/ES.

Te tabele so namenjene usklajevanju značilnosti in predstavljanju pridobljenih podatkov držav članic in zagotavljanju primerljivosti teh podatkov.

Člen 2

V tej odločbi:

- se uporabljajo opredelitve iz člena 3 Direktive 94/62/ES, kadar je to ustrezno,

- "kompozit" pomeni embalažo iz različnih materialov, ki jih ni mogoče ročno ločiti in od katerih nobeden ne presega odstotka teže, določenega skladno s postopkom iz člena 21 Direktive 94/62/ES. Po enakem postopku se lahko določijo možne izjeme za nekatere materiale.

Člen 3

Tabele, predstavljene v prilogah, se izpolnjujejo vsako leto, začenši s podatki iz leta 1997, pri čemer vključujejo celotno posamezno koledarsko leto, in se zagotovijo Komisiji v 18 mesecih po koncu ustreznega leta. Komisiji so na voljo skupaj z nacionalnimi poročili, ki se izpolnijo skladno s členom 17 Direktive 94/62/ES.

Člen 4

Države članice predložijo Komisiji primerne kvalitativne informacije o koncentracijah težkih kovin, prisotnih v embalaži, v smislu člena 11 Direktive 94/62/ES ter o prisotnosti škodljivih in drugih nevarnih snovi in materialov v smislu tretje alinee točke 1 Priloge II k Direktivi 94/62/ES.

Države članice predložijo Komisiji tudi kvantitativne informacije o odpadni embalaži, ki se šteje za nevarno zaradi kontaminacije z vsebino proizvoda v smislu Direktive Sveta 91/689/EGS [2] in Odločbe Sveta 94/904/EGS [3], zlasti če ni primerna za predelavo.

Poročilo je treba predložiti Komisiji najkasneje ob koncu prve petletne faze iz člena 6(1) Direktive 94/62/ES. Enako je treba ponoviti v naslednjih petletnih obdobjih.

Člen 5

Države članice predložijo Komisiji izpolnjene tabele, določene v tej odločbi, skupaj z ustreznim opisom zbiranja podatkov ter osnovnimi značilnostmi baz podatkov, iz katerih so bili podatki pridobljeni.

Opis vključuje zlasti ocene, uporabljene pri izračunavanju količin in deležev predelane in reciklirane odpadne embalaže ter deležev ponovne uporabe.

Člen 6

Podatki, ki jih je treba vključiti v Prilogo III (Tabele 3, 4.1 in 4.2) o teži reciklirane ali predelane odpadne embalaže, se nanašajo na vnos odpadne embalaže v učinkovit postopek recikliranja ali predelave.

Pri izračunavanju teh vnosov se lahko upoštevajo samo odpadki, ki so nastali iz embalaže, dane v promet, brez kakršnih koli ostankov iz proizvodnje embalaže ali embalažnih materialov ali iz katerega koli drugega proizvodnega postopka.

Člen 7

Podatki v tabelah so namenjeni spremljanju doseganja ciljev Direktive 94/62/ES ter se uporabljajo tudi v informacijske namene in kot podlaga za prihodnje odločanje.

Priloga II (Tabela 2) se izpolnjuje prostovoljno.

Delitev podatkov v Prilogi III (Tabele 3, 4.1, 4.2) na organsko recikliranje, druge oblike recikliranja, energetsko predelavo in druge oblike predelave, sežiganje ter odlaganje na odlagališčih je predvidena samo v informativne namene ter je prostovoljno.

Zagotavljanje podatkov, ki so potrebni v stolpcih z naslovi "skupaj", "recikliranje skupno" in "predelava skupno" je obvezno. Zagotavljanje podatkov, ki so potrebni v stolpcu z naslovom "sortirano za recikliranje" je prostovoljno.

Embalažni materiali, za katere je obvezno zagotoviti podatke, so steklo, plastika, papir in lepenka ter kovine.

Člen 8

Komisija bo skladno s postopkom, določenim v členu 21 Direktive 94/62/ES, pregledala okvir za zagotavljanje podatkov držav članic, da se zagotovi primerljivost in doslednost teh podatkov. Ta okvir naj bi upošteval opredelitve pojmov, ki jih je treba uporabiti, skupaj s kompoziti, ter ciljno stopnjo natančnosti podatkov.

Države članice zagotovijo, da so posredovani podatki skladni s tem okvirom.

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. februarja 1997

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Član Komisije

[1] UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

[2] UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

[3] UL L 356, 31.12.1994, str. 14.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Tabela 1

Količina embalaže, dana v promet v državi članici

+++++ TIFF +++++

1. Stolpci 2, 3 in 4 se izpolnijo, če se metodologija, ki se uporablja pri izpolnjevanju stolpca 5, nanaša na proizvodnjo ter na statistiko o uvozu in izvozu.

2. Stolpca 3 in 4 se lahko razdelita v prazno in polno embalažo.

3. Podatki, ki se nanašajo na razdelitev v različne kategorije plastike, razdelitev kovin v jeklo in aluminij, na kompozite ter les, se zagotavljajo prostovoljno. Osenčena polja se izpolnijo prostovoljno.

4. Podatki o kompozitih se lahko vključijo glede na prevladujoči material glede na skupno težo ali pa so opredeljeni ločeno.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Tabela 2

Embalaža za ponovno uporabo

+++++ TIFF +++++

Tabela 2 se izpolnjuje prostovoljno in je namenjena samo tistim proizvodom in/ali kategorijam embalaže, ki so po mnenju državnih organov pomembni v smislu člena 5 Direktive 94/62/ES.

Skladno s tem so stolpci o vrstah embalaže in proizvodih namenjeni pokrivanju pomembnih kategorij na področju ponovne uporabe, vendar se izpolnijo samo tiste postavke, ki se nanašajo na državne sisteme za ponovno uporabo. Če je treba, se naslovi lahko prilagodijo dejanskim sistemom.

Če so podatki na voljo, se lahko splošne postavke pijače/živila/neživilski proizvodi razdelijo v generične elemente, kot so mineralna voda, brezalkoholne pijače, mleko, alkoholne pijače, meso, ribe, pralni prašek itd.

Podatki, ki se zagotavljajo, in njihova natančnost, naj bodo usklajeni z njihovo razpoložljivostjo in s tem povezanimi stroški ter naj bodo prilagojeni razmeram v državah članicah.

Opombe:

"Enote v obtoku": | pomeni število enot, ki krožijo v shemi vračanja embalaže |

"Število poti na leto": | pomeni povprečno število izmenjav na leto, ki jih opravi enota |

Šteje se, da počrnjena polja niso pomembna v vseh primerih.

Količina, ki se nanaša na pijače/tekočine, bo navedena v litrih, v vseh drugih primerih pa v kilogramih.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Tabela 3

Količina odpadne embalaže (v tonah), ki izvira iz države članice in s katero se v njej ravna

+++++ TIFF +++++

Tabela 4.1

Spremljana količina odpadne embalaže (v tonah), ki izvira v državi članici in se predela zunaj nje

+++++ TIFF +++++

Tabela 4.2

Spremljana količina odpadne embalaže (v tonah), ki izvira zunaj države članice in se predela znotraj države članice

+++++ TIFF +++++

Opombe k Tabelam 3, 4.1 in 4.2

1. Podatki, ki ustrezajo tabeli 3, se lahko, na prostovoljni podlagi, razdelijo v komunalne in nekomunalne.

2. Stolpec "skupaj" je zavezujoč. Stolpec "sortirano za recikliranje" se izpolni prostovoljno.

3. Stolpca "organsko recikliranje" in "druge oblike recikliranja" se izpolnita prostovoljno.

Stolpec "recikliranje skupaj" je zavezujoč.

4. Stolpca "energetska predelava" in "druge oblike predelave" se izpolnita prostovoljno.

Stolpec "predelava skupaj" je zavezujoč.

5. Stolpca "sežiganje" in "odlaganje na odlagališčih" se izpolnita prostovoljno.

6. Podatki, ki se nanašajo na razdelitev v različne kategorije plastike, razdelitev kovin v jeklo in aluminij, na kompozite ter les, se zagotavljajo prostovoljno.

7. Podatki o kompozitih se lahko vključijo glede na prevladujoči material glede na skupno težo ali pa so opredeljeni ločeno.

8. Šteje se, da črna polja niso pomembna v vseh primerih. Osenčena polja se izpolnijo prostovoljno.

--------------------------------------------------