31997D0129Uradni list L 050 , 20/02/1997 str. 0028 - 0031


Odločba Komisije

z dne 28. januarja 1997

o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(Besedilo velja za EGP)

(97/129/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži [1] in zlasti člena 8(2) Direktive,

ker bo sistem prepoznavanja vsaj v prvi fazi prostovoljen, vendar se bo pregledoval, zato da se določi, ali naj se kasneje vpelje kot obvezen;

ker se bo sistem prepoznavanja pregledoval v rednih časovnih presledkih in, če bo potrebno, popravil skladno s postopkom iz člena 21 Direktive 94/62/ES;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 21 Direktive 94/62/ES,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Cilj te odločbe, ki velja za vso embalažo v skladu z Direktivo 94/62/ES, je določiti oštevilčenje in okrajšave, na katerih temelji sistem prepoznavanja, tako da se opredeli narava uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) in določi, kateri materiali so predmet sistema prepoznavanja.

Člen 2

V tej odločbi:

- se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 3 Direktive 94/62/ES, če je to primerno,

- kompozit: pomeni embalažo iz različnih materialov, ki jih ni mogoče ročno ločiti in od katerih noben ne presega odstotka teže, določenega skladno s postopkom iz člena 21 Direktive 94/62/ES. Po istem postopku se lahko določijo možne izjeme za nekatere materiale.

Člen 3

Oštevilčenje in okrajšave sistema prepoznavanja so določeni v prilogah.

Njihova uporaba je prostovoljna za plastične materiale iz Priloge I, materiale iz papirja in lepenke iz Priloge II, kovine iz Priloge III, lesne materiale iz Priloge IV, tekstilne materiale iz Priloge V, steklene materiale iz Priloge VI in kompozite iz Priloge VII.

Odločitev, ali naj se sistem prepoznavanja vpelje kot obvezen za katerikoli material ali materiale, se lahko sprejme skladno s postopkom iz člena 21 Direktive 94/62/ES.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 1997

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Sistem oštevilčenja in okrajšav [1] za plastiko

Material | Okrajšave | Oštevilčenje |

Polietilen tereftalat | PET | 1 |

Polietilen z visoko gostoto | HDPE | 2 |

Polivinil klorid | PVC | 3 |

Polietilen z nizko gostoto | LDPE | 4 |

Polipropilen | PP | 5 |

Polistiren | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Uporabljajo se le velike tiskane črke.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Sistem oštevilčenja in okrajšav [1] za papir in lepenko

Material | Okrajšava | Oštevilčenje |

Valovita lepenka | PAP | 20 |

Nevalovita lepenka | PAP | 21 |

Papir | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Uporabljajo se le velike tiskane črke.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Sistem oštevilčenja in okrajšav za kovine

Material | Okrajšava | Oštevilčenje |

Jeklo | FE | 40 |

Aluminij | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Sistem oštevilčenja in okrajšav [1] za lesne materiale

Material | Okrajšava | Oštevilčenje |

Les | FOR | 50 |

Pluta | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Uporabljajo se le velike tiskane črke.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Sistem oštevilčenja in okrajšav [1] za tekstilne materiale

Material | Okrajšava | Oštevilčenje |

Bombaž | TEX | 60 |

Juta | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Uporabljajo se le velike tiskane črke.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

Sistem oštevilčenja in okrajšav [1] za steklo

Material | Okrajšava | Oštevilčenje |

Brezbarvno steklo | GL | 70 |

Zeleno steklo | GL | 71 |

Rjavo steklo | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Uporabljajo se le velike tiskane črke.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

Sistem oštevilčenja in okrajšav [1] za kompozite

Material | Okrajšava | Oštevilčenje |

Papir in lepenka/različne kovine | | 80 |

Papir in lepenka/plastika | | 81 |

Papir in lepenka/aluminij | | 82 |

Papir in lepenka/pokositrena pločevina | | 83 |

Papir in lepenka/plastika/aluminij | | 84 |

Papir in lepenka/plastika/aluminij/pokositrena pločevina | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plastika/aluminij | | 90 |

Plastika/pokositrena pločevina | | 91 |

Plastika/različne kovine | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Steklo/plastika | | 95 |

Steklo/aluminij | | 96 |

Steklo/pokositrena pločevina | | 97 |

Steklo/različne kovine | | 98 |

| 99 |

[1] Uporabljajo se le velike tiskane črke.

--------------------------------------------------