31996R1516Uradni list L 189 , 30/07/1996 str. 0099 - 0100


Uredba Komisije (EGS) št. 1516/96

z dne 29. julija 1996

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 2771/75 o skupni ureditvi trga za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2916/95 [2], in zlasti člena 8(13) Uredbe;

ker vsebuje Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1192/96 [4], sedaj veljavno kombinirano nomenklaturo;

ker številna poimenovanja v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2771/75 ne ustrezajo več kombinirani nomenklaturi; ker bi bilo zato treba spremeniti Prilogo I k tej uredbi in ker bi bilo zaradi jasnosti treba te spremembe vključiti v prilogo, ki bi nadomestila Prilogo I;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2771/75 se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 49.

[2] UL L 305, 19.12.1995, str. 49.

[3] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[4] UL L 156, 29.6.1996, str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Oznaka KN | Poimenovanje |

dodo | Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, aromatizirano ali z dodanim kakavom, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali ne. |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav |

ex1901 | Živila iz blaga pod tarifnimi številkami 0401 do 0404, ki vsebujejo manj kot 5 mas. % kakava, računano na popolnoma razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; |

19021100 | Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene, z jajci |

ex1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki vsebujejo kakav, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; |

1905 | Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki |

190520 | – Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem |

190530 | – Sladki biskviti; vaflji in oblati |

190540 | – Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni izdelki |

190590 | – Drugo, razen izdelkov, ki se uvrščajo v oznake KN 19059019 do 19059030 |

ex210500 | Sladoled in druge ledene sladice s kakavom |

2208 | Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače: |

220870 | – Likerji |

3502 | Albumini (vključno s koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke, z vsebnostjo 80 ut. % ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati |

35021190 | – – – Drugo, jajčni albumin, posušen |

35021990 | – – – Drugo, jajčni albumin |

"

--------------------------------------------------