31996R0753Uradni list L 103 , 26/04/1996 str. 0005 - 0005


Uredba Sveta (ES) št. 753/96

z dne 22. aprila 1996

o dopolnitvi Uredbe (EGS) št. 3906/89 z namenom razširiti gospodarsko pomoč na Bosno in Hercegovino

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker Uredba (EGS) št. 3906/89 [2] ureja gospodarsko pomoč v podporo gospodarske in socialne reforme v nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope;

ker priloga k tej uredbi navaja države, ki lahko prejemajo tako pomoč;

ker je treba na podlagi mirovnega sporazuma, ki ga je Bosna in Hercegovina podpisala v Parizu 14. decembra 1995, to državo dodati v seznam držav koristnic, zato da lahko prejema pomoč v skladu z omenjeno uredbo;

ker se lahko šteje, da so izpolnjeni pogoji, potrebni za vključitev Bosne in Hercegovine med države koristnice,

SPREJEL TO UREDBO:

Člen 1

V seznam v Prilogi k Uredbi (EGS) št. 3906/89 se doda naslednja država: "Bosna in Hercegovina".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. aprila 1996

Za Svet

Predsednik

S. Agnelli

[1] UL C 96, 1.4.1996.

[2] UL L 375, 23.12.1989, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 463/96 (UL L 65, 15.3.1996, str. 3).

--------------------------------------------------