31996L0049

Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici

Uradni list L 235 , 17/09/1996 str. 0025 - 0030
CS.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
ET.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
HU.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
LT.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
LV.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
MT.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
PL.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
SK.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
SL.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 472 - 477
L 294 31/10/1998 str. 0001 - 0775


Direktiva Sveta 96/49/ES

z dne 23. julija 1996

o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe [3],

(1) ker se je v zadnjih letih obseg prevoza nevarnega blaga po železnici znatno povečal, s čimer se je povečala nevarnost nesreč; ker je zato treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da taki prevozi potekajo pod najboljšimi varnostnimi pogoji;

(2) ker so vse države članice pogodbenice Konvencije o mednarodnih železniških prevozih (COTIF)>, ki v Dodatku B določa enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga (CIM), katerega Priloga 1 vsebuje pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID); ker se geografsko območje uporabe Konvencije razteza preko območja Skupnosti;

(3) ker Konvencija ne ureja nacionalnih prevozov nevarnega blaga po železnici; ker je zato pomembno zagotoviti enotno uporabo usklajenih varnostnih določb v celotni Skupnosti; ker je najprimernejši način za doseganje tega cilja prilagoditev zakonodaje držav članic pravilniku RID;

(4) ker se mora približevanje teh zakonodaj izvesti v skladu z načelom subsidiarnosti, da bi tako zagotovili visoko raven varnosti pri nacionalnih in mednarodnih prevozih, da bi z lajšanjem prostega pretoka blaga in storitev v celotni Skupnosti zagotovili odpravo izkrivljanja konkurence in skladnost z drugimi določbami Skupnosti;

(5) ker določbe te direktive ne posegajo v obveznost prizadevanja za uskladitev sistemov razvrščanja nevarnih snovi, ki so jo prevzele Skupnost in njene države članice v skladu s cilji, določenimi s poglavjem 19 Agende 21 na konferenci UNCED junija leta 1992 v Rio de Janeiru;

(6) ker zaenkrat še ni posebne zakonodaje Skupnosti, ki bi urejala varnostne pogoje, pod katerimi je treba prevažati biološke učinkovine in gensko spremenjene mikroorganizme v smislu določb direktiv 90/219/EGS [4], 90/220/EGS [5], 90/676/EEDC [6];

(7) ker določbe te direktive ne posegajo v uporabo drugih določb Skupnosti na področju varnosti delavcev in varstva okolja;

(8) ker mora biti državam članicam na njihovem ozemlju dovoljena uporaba posebnih prometnih pravil glede prevozov nevarnega blaga po železnici;

(9) ker morajo države članice glede prevozov nevarnega blaga po železnici obdržati pravico začasne uporabe pravil, ki so v skladu s priporočili Združenih narodov, nanašajočimi se na multimodalni prevoz nevarnega blaga, v kolikor RID še ni usklajen s temi pravili, kar naj olajšala intermodalni prevoz nevarnega blaga;

(10) ker mora vsaka država članica obdržati pravico, da uredi ali prepove notranji prevoz nekaterega nevarnega blaga po železnici, vendar samo iz razlogov, ki niso povezani z varnostjo;

(11) ker je treba upoštevati strožje varnostne ukrepe, ki se uporabljajo v predoru pod Rokavskim perelivom zaradi njegovih posebnih značilnosti, zlasti poti in dolžine; ker je treba državam članicam omogočiti, da v podobnih primerih uvedejo enake ukrepe; ker morajo imeti nekatere države članice zaradi temperature okolja v teh državah možnost uporabe strožjih predpisov za prevozni material;

(12) ker je z vidika obširnih naložb, potrebnih v tem sektorju, treba določiti prehodno obdobje, v katerem bi lahko države članice začasno obdržale nekatere posebne nacionalne določbe v zvezi s konstrukcijskimi zahtevami ali uporabo cistern, posod, embalaže ali pravili za nujno ukrepanje;

(13) ker uvedba novih razvojnih dosežkov v tehnologiji in industriji ne sme biti ovirana; ker je treba v ta namen predvideti začasna odstopanja;

(14) ker določbe RID dovoljujejo sklepanje sporazumov, ki odstopajo od določb RID; ker veliko število dvostransko sklenjenih sporazumov med državami članicami ovira svobodno opravljanje storitev pri prevozu nevarnega blaga; ker mora vključitev potrebnih določb v Prilogo te direktive preprečiti taka odstopanja; ker morajo biti predvidene določbe za prehodno obdobje, v katerem lahko države članice veljavne sporazume še naprej medsebojno uporabljajo;

(15) ker je prevoz nevarnega blaga po železnici v tretjo državo ali iz nje dovoljen, če poteka v skladu z zahtevami RID; ker pa so pri prevozu iz republik ali v republike nekdanje Sovjetske zveze, ki niso pogodbenice COTIF, države članice upravičene sprejemati ustrezne ukrepe za take prevoze; ker države članice zagotavljajo raven varnosti, ki je enaka tisti iz RID;

(16) ker mora obstajati možnost prilagoditve te direktive hitremu tehničnemu napredku, zlasti s sprejetjem novih določb, določenih v okviru RID; ker morata biti v ta namen ustanovljen odbor in vzpostavljen postopek za tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru tega odbora,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

Področje uporabe

Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za prevoz nevarnega blaga po železnici znotraj držav članic ali med njimi. Države članice pa lahko s področja uporabe te direktive izvzamejo prevoz nevarnega blaga, opravljenega s prevoznimi sredstvi, ki pripadajo oboroženim silam ali pa so te zanje odgovorne.

2. Ta direktiva pa ob ustreznem upoštevanju prava Skupnosti ne vpliva na pravico držav članic, da določijo posebne varnostne predpise za nacionalne in mednarodne prevoze nevarnega blaga po železnici, če Priloga k tej direktivi ne ureja teh področij, med drugim zlasti:

- vlakovnega prometa,

- ranžiranja tovornih vagonov v vlakih v nacionalnem prometu,

- operativnih pravil za pomožne prevozne dejavnosti, kakor sta ranžiranje in postavljanje na stranski tir,

- usposabljanja osebja in upravljanja s podatki o nevarnem blagu, ki se prevaža,

- posebnih predpisov za prevoz nevarnega blaga v potniških vlakih.

Člen 2

V tej direktivi:

- "RID" pomeni pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, ki je Priloga 1 k Dodatku B Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), skupaj z njenimi spremembami,

- "CIM" pomeni enotna pravila za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga, ki je Dodatek B Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), skupaj z njegovimi spremembami,

- "nevarno blago" pomeni tiste snovi in predmete, katerih prevoz po železnici je s Prilogo k tej direktivi prepovedan ali dovoljen samo pod določenimi pogoji,

- "prevoz" pomeni vsak prevoz nevarnega blaga po železnici, ki poteka v celoti ali delno po ozemlju države članice, vključno z dejavnostmi natovarjanja, raztovarjanja in prenosa na drug način prevoza ali z drugega načina prevoza ter postanki, ki jih pogojujejo prevozne okoliščine, kar ureja Priloga k tej direktivi, brez poseganja v odgovornosti, določene z zakonodajo držav članic glede teh dejavnosti; ne vključuje prevozov, ki potekajo izključno znotraj področja dejavnosti določenega podjetja.

Člen 3

1. Brez poseganja v člen 6 ni dovoljeno po železnici prevažati nevarnega blaga, katerega prevoz je prepovedan z določbami Priloge.

2. Če v tej direktivi ni določeno drugače in brez poseganja v pravila za dostop na trg za prevoznike v železniškem prometu ali splošno veljavna pravila za prevoz blaga po železnici, je prevoz nevarnega blaga po železnici dovoljen, če poteka v skladu z določbami Priloge.

POGLAVJE II

Odstopanja, omejitve in izjeme

Člen 4

Vsaka država članica lahko pri nacionalnem prevozu po železnici obdrži predpise nacionalnega prava o prevozu nevarnega blaga po železnici, ki so v skladu s priporočili Združenih narodov, nanašajočimi se na prevoz nevarnega blaga, dokler Priloga k tej direktivi ni spremenjena tako, da odraža navedena priporočila. V takih primerih zadevna država članica o tem obvesti Komisijo.

Člen 5

1. Brez poseganja v druge predpise Skupnosti obdrži vsaka država članica pravico, da uredi ali prepove prevoz nekaterega nevarnega blaga po svojem ozemlju, vendar samo iz razlogov, ki niso povezani z varnostjo med prevozom, zlasti pa iz razlogov, povezanih z nacionalno varnostjo ali varstvom okolja.

2. (a) Za prevoze skozi predor pod Rokavskim prelivom lahko Francija in Združeno kraljestvo uporabljata strožje predpise od tistih iz Priloge. Predpisi, ki jih sprejmeta se predložijo Komisiji, ki obvesti druge države članice.

(b) Kadar država članica meni, da bi bilo treba uporabiti strožje predpise za prevoze skozi predore na njenem ozemlju, ki imajo podobne značilnosti kakor predor pod Rokavskim prelivom, o tem obvesti Komisijo. Komisija po postopku iz člena 9 odloči, ali ima zadevni predor podobne značilnosti. Predpisi, ki jih sprejme država članica, se predložijo Komisiji, ta pa obvesti druge države članice.

(c) Država članica, v kateri je temperatura okolja redno pod -20 °C, lahko določi strožje predpise v zvezi z obratovalno temperaturo materiala, ki naj bi se uporabljal pri nacionalnem prevozu nevarnega blaga po železnici, dokler niso v Prilogo vključene določbe o ustreznih referenčnih temperaturah za določena klimatska območja.

3. Če ob nesreči ali incidentu država članica meni, da veljavni varnostni predpisi ne zadoščajo za omejitev tveganja v prevozu in če obstaja nujna potreba po ukrepanju, ta država članica uradno obvesti Komisijo o predlaganih ukrepih, ko so ti v postopku načrtovanja. Komisija po postopku iz člena 9 odloči, ali bo dovolila izvajanje teh ukrepov, in določi čas njihovega trajanja.

4. Države članice lahko obdržijo vse 31. decembra 1996 veljavne nacionalne predpise o prevozu in embalaži snovi, ki vsebujejo dioksine in furane.

Člen 6

1. Vsaka država članica lahko dovoli prevoz nevarnega blaga, ki je razvrščeno, embalirano in označeno v skladno z mednarodnimi predpisi za morski ali zračni promet, po železnici na svojem ozemlju, kadar prevoz deloma poteka po morju ali zraku.

Kadar nacionalni ali mednarodni prevoz deloma poteka po morju, lahko država članica poleg predpisov iz Priloge uporablja še dodatne predpise, da bi upoštevala mednarodne določbe za morski promet, vključno z mednarodnimi določbami za prevoze s trajekti.

2. Določbe Priloge o formatu prevozne dokumentacije in uporabi jezikov pri označevanju ali pri potrebni dokumentaciji ne veljajo za prevoze, omejene na ozemlje posamezne države članice. Država članica lahko pri prevozih, omejenih na ozemlje svoje države, dovoli uporabo druge dokumentacije in jezikov, kot so predvideni v Prilogi.

3. Država članica lahko na svojem ozemlju dovoli uporabo železniških vagonov, izdelanih pred 1. januarjem 1997, ki niso v skladu z določbami te direktive, pač pa so bili izdelani v skladu z 31. decembra 1996 veljavnimi nacionalnimi predpisi in se vzdržujejo na potrebni ravni varnosti.

4. Država članica lahko obdrži 31. decembra 1996 veljavne nacionalne predpise, različne od tistih v Prilogi, o konstrukciji, uporabi in pogojih prevoza novih cistern in novih posod, kakor so opredeljeni v razredu 2 Priloge, dokler Prilogi niso dodana sklicevanja na standarde za konstrukcijo in uporabo cistern in posod, ki imajo enako obvezno moč kakor določbe Priloge, vendar v vsakem primeru najpozneje do 31. decembra 1998. Posode in cisterne, izdelane pred 1. januarjem 1999 in vzdrževane na potrebni ravni varnosti, se lahko še naprej uporabljajo pod prvotnimi pogoji.

5. Država članica lahko obdrži nacionalne predpise, različne od tistih v Prilogi, o referenčni temperaturi utekočinjenih plinov ali mešanic utekočinjenih plinov pri prevozu na svojem ozemlju, dokler predpisi o ustreznih referenčnih temperaturah za določena klimatska področja niso vključeni v Evropske standarde in dokler v Prilogi niso navedena sklicevanja na te standarde.

6. Država članica lahko pri prevozu na svojem ozemlju dovoli uporabo embalaže, izdelane pred 1. januarjem 1997, vendar ne certificirane v skladu z RID, pod predpostavko, da je na taki embalaži naveden datum izdelave, da pri preskusih, določenih z 31. decembra 1996 veljavnimi nacionalnimi predpisi, doseže zadovoljive rezultate in da je vzdrževana na primerni ravni varnosti (po potrebi vključno s preskušanjem in preverjanjem), po naslednjem načrtu: srednje veliki kovinski zabojniki za razsuti tovor in kovinski sodi s prostornino več kakor 50 litrov se lahko uporabljajo do 15 let po datumu njihove izdelave; druga kovinska embalaža in vsa plastična embalaža se lahko uporablja do pet let po datumu njene izdelave, vendar ne po 31. decembru 1998.

7. Država članica lahko do 31. decembra 1998 dovoli prevoz nekaterega nevarnega blaga, embaliranega pred 1. januarjem 1997, po svojem ozemlju, če je bilo blago razvrščeno, embalirano in označeno v skladu z nacionalnimi predpisi, ki so veljali pred 1. januarjem 1997.

8. Država članica lahko za prevoze po železnici, ki potekajo na njenem ozemlju, obdrži 31. decembra 1996 veljavne nacionalne predpise, ki namesto razpoznavnih številk za nevarnost, določenih v Prilogi, navajajo kode za nujno ukrepanje.

9. Vsaka država članica lahko po posvetovanju s Komisijo obdrži predpise, ki so manj strogi od tistih v Prilogi, za prevoze majhnih količin nekaterega nevarnega blaga po železnici na svojem ozemlju, razen srednje ali močno radioaktivnega blaga.

10. Država članica lahko na svojem ozemlju dovoli izredne prevoze nevarnega blaga ali prevoze, prepovedane s Prilogo, ali prevoze, ki potekajo pod pogoji, drugačnimi od tistih v Prilogi.

11. Ob upoštevanju prava Skupnosti ta direktiva ne posega v pravico države članice, da po posvetovanjih s Komisijo na svojem ozemlju na točno določenih progah dovoli redne prevoze nevarnega blaga, dela opredeljenega industrijskega postopka, ki so prepovedani s Prilogo ali pa potekajo pod pogoji, drugačnimi od tistih v Prilogi, če so taki prevozi lokalni in so strogo nadzorovani pod točno določenimi pogoji.

12. Država članica lahko pod predpostavko, da varnost ni zmanjšana, dovoli začasna odstopanja od Priloge, da na svojem ozemlju opravi poskuse, potrebne pred spremembo te priloge zaradi njene prilagoditve tehnološkemu in industrijskemu razvoju. O tem ustrezno obvesti Komisijo, ta pa obvesti druge države članice.

Začasna odstopanja, o katerih se na podlagi Priloge dogovorijo pristojni organi držav članic, morajo biti v obliki večstranskega sporazuma, h kateremu pristop vsem pristojnim organom držav članic predlaga organ, ki prevzame pobudo za sklenitev sporazuma. Komisija mora biti obveščena.

Odstopanja, navedena v prvem in drugem pododstavku, se uporabljajo brez razlikovanja na temelju državljanstva ali sedeža pošiljatelja, prevoznika ali prejemnika. Ta odstopanja lahko veljajo največ pet let in jih ni mogoče obnoviti.

13. Država članica lahko do najpozneje 31. decembra 1998 uporablja sedanje sporazume z drugimi državami članicami brez razlikovanja na temelju državljanstva ali sedeža pošiljatelja, prevoznika ali prejemnika. Vsa nova odstopanja morajo biti v skladu z odstavkom 12.

14. V skladu s pravom Skupnosti ta direktiva ne posega v pravico države članice, da po posvetovanju s Komisijo dovoli prevoz nevarnega blaga pod pogoji, ki so manj strogi od tistih v Prilogi k tej direktivi, kadar gre za lokalni prevoz na kratkih razdaljah znotraj območij pristanišč, letališč ali industrijskih lokacij.

Člen 7

1. Ob upoštevanju nacionalnih določb ali določb Skupnosti o dostopu na trg je prevoz nevarnega blaga po železnici med ozemljem Skupnosti in tretjimi državami dovoljen, če tak prevoz izpolnjuje zahteve RID.

2. Ta direktiva ne vpliva na pravico države članice, da po obvestitvi Komisije sprejme predpise za svoje ozemlje za prevoz nevarnega blaga po železnici iz republik in v republike nekdanje Sovjetske zveze, ki niso pogodbenice COTIF. Taki predpisi veljajo samo za prevoz nevarnega blaga po železnici (v embalaži, razsutem stanju ali cisternah) z železniškimi vagoni, dovoljenimi v državi, ki ni pogodbenica COTIF. Zadevne države članice z ustreznimi ukrepi in obveznostmi zagotavljajo ohranjanje ravni varnosti, ki je enaka tisti iz RID. Za nekatere države članice se določbe tega odstavka omejijo na vagone s cisternami.

POGLAVJE III

Končne določbe

Člen 8

Spremembe, potrebne za prilagoditev Priloge znanstvenemu in tehničnemu napredku na področjih, ki jih ureja ta direktiva, zlasti za upoštevanje sprememb RID, se sprejmejo po postopku iz člena 9.

Člen 9

1. Komisiji pomaga odbor za prevoz nevarnega blaga, ustanovljen s členom 9 Direktive 94/55/ES [7], v nadaljnjem besedilu "odbor", ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, kakor jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 10

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. julija 1996

Za Svet

Predsednik

I. Yates

[1] UL C 389, 31.12.1994, str. 15, in spremenjeni predlog, poslan 3. oktobra 1995 (še ni bil objavljen v Uradnem listu).

[2] UL C 236, 11.9.1995, str. 36.

[3] Mnenje Evropskega Parlamenta z dne 13. julija 1995 (UL C 249, 25.9.1995, str. 138), Skupno stališče Sveta z dne 8. decembra 1995 (UL C 356. 30.12.1995, str. 34) in Sklep Evropskega Parlamenta z dne 16. aprila 1996 (UL C 141, 13.5.1996, str. 51).

[4] UL L 117, 8.5.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 94/51/ES (UL L 297, 18.11.1994, str. 29).

[5] UL L 117, 8.5.1990, str. 15. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 94/15/ES (UL L 103, 23.4.1994, str. 20).

[6] UL L 374, 31.12.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 95/30/ES (UL L 155, 6.7.1995, str. 41).

[7] UL L 319, 12.12.1994, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID), kakor velja od 1. januarja 1995, pri čemer se bosta "pogodbenica" in "države ali železnice" nadomestila z "država članica"

NB:

Različice v vseh uradnih jezikih Skupnosti bodo objavljene takoj, ko bo pripravljeno prečiščeno besedilo v vseh jezikih.

+++++ TIFF +++++

V tej prilogi "tovorni" list pomeni tovorni list CIM, ki se uporablja za mednarodne prevoze, vendar brez poseganja v pravico države članice, da za prevoz, ki ga ne ureja CIM, uporabi katero koli drugo enakovredno dokumentacijo. Poleg tega uporaba izraza "ADR" v obrobni številki 15 te priloge ne posega v pravico države članice, da v nacionalnem prometu dovoli prevoz cestnih vozil, ki so v skladu z nacionalnimi predpisi, določenimi v Direktivi 94/55/ES.

--------------------------------------------------