31996F1023(01)Uradni list C 313 , 23/10/1996 str. 0001 - 0001


Akt sveta

z dne 27. septembra 1996

o pripravi Protokola h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

(96/C 313/01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2)(c) Pogodbe,

ker za doseganje ciljev Unije države članice štejejo boj proti kriminalu, ki bi lahko škodoval finančnim interesom Evropskih skupnosti, za zadevo v skupnem interesu v okviru sodelovanja, kot je določeno v naslovu VI Pogodbe o Evropski uniji;

ker je Svet kot prvi sporazum s svojim Aktom z 26. julija 1995 pripravil Konvencijo o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, ki je posebej namenjena boju proti goljufijam, ki škodujejo tem interesom;

ker je v drugi fazi treba to Konvencijo dopolniti s protokolom, namenjenim predvsem boju proti korupciji državnih uradnikov in uradnikov Skupnosti, ki škoduje ali bi lahko škodovala finančnim interesom Evropskih skupnosti,

SKLENIL, da je Protokol, katerega besedilo je v priloženo temu aktu in so ga danes podpisali predstavniki vlad držav članic Unije, pripravljen;

PRIPOROČIL, da ga države članice sprejmejo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

V Bruslju, 27. septembra 1996

Za Svet

Predsednik

M. Lowry

--------------------------------------------------