31995R2597Uradni list L 270 , 13/11/1995 str. 0001 - 0033


Uredba Sveta (ES) št. 2597/95

z dne 23. oktobra 1995

o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven Severnega Atlantika

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2]

ker je Evropska skupnost postala članica Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO),

ker protokol, sklenjen med Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti, predvideva, da Komisija organizaciji FAO posreduje zahtevane statistične podatke,

ker se lahko, skladno z načelom subsidiarnosti, cilje predlaganega ukrepa doseže samo na podlagi pravnega akta Skupnosti, saj lahko le Komisija koordinira potrebno usklajevanje statističnih informacij na nivoju Skupnosti, medtem ko je zbiranje statističnih podatkov za ribištvo in potrebna infrastruktura za obdelavo in spremljanje njihove zanesljivosti glavna obveznost držav članic,

ker posebna metoda oblikovanja ustrezne statistike Skupnosti, ki temelji na nacionalnih statističnih sistemih, zahteva zelo tesno sodelovanje med Komisijo in državami članicami, zlasti pa sodelovanje s Stalnim odborom za kmetijsko statistiko, ustanovljenim z Odločbo (EGS) 72/279 [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka država članica Komisiji predloži podatke o nominalnih ulovih s plovili, ki so registrirana ali plujejo pod zastavo države članice, ki lovi na določenih območjih izven Severnega Atlantika, ob upoštevanju Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o spoštovanju statistične zaupnosti pri prenosu podatkov na Statistični urad Evropske skupnosti [4].

Podatki o nominalnem ulovu vključujejo izkrcane ali na morju pretovorjene ribiške proizvode, ne glede na njihovo obliko, ne vključujejo pa količin, ki so po ulovu odvržene v morje, porabljene na krovu ali na krovu uporabljene kot vaba. Podatki se evidentirajo v najbližji toni žive teže, ki se zabeleži pri izkrcanju ali pretovarjanju.

Člen 2

1. Podatki, ki jih je treba predložiti, se nanašajo na nominalni ulov na vseh večjih ribolovnih območjih in podobmočjih, navedenih v Prilogi I, opisanih v Prilogi II in prikazanih v Prilogi III. Za vsako večje ribolovno območje so v Prilogi IV naštete vrste, za katere je treba zbrati podatke.

2. Podatki se za vsako koledarsko leto predložijo v šestih mesecih po zaključku leta.

3. Če plovila držav članic iz člena 1 niso lovila na glavnem ribolovnem območju v določenem koledarskem letu, država članica o tem primeru obvesti Komisijo. Če pa je prišlo do ribolova na glavnem ribolovnem območju, je treba predložiti podatke samo za kombinacije vrsta/podrazdelek, za katere je bil evidentiran ulov v določenem letnem obdobju.

4. Podatkov o manj pomembnih vrstah, ki so jih ulovila plovila države članice, ni treba posebej navajati, lahko pa so vključeni v agregirani obliki pod pogojem, da teža proizvodov ne presega 5 % skupnega letnega ulova na glavnem ribolovnem območju.

5. Seznam statističnih ribolovnih območij ali njihovih podrazdelkov ter vrste je možno spremeniti na podlagi postopka iz člena 5.

Člen 3

Razen v primerih, kjer določbe, sprejete na podlagi skupne ribiške politike, zahtevajo drugače, smejo države članice uporabiti postopke vzorčenja za pridobitev podatkov o ulovu za tiste dele flote, pri kateri bi za popolno zajetje podatkov prišlo do prekomerne uporabe upravnih postopkov. Podrobnosti o postopkih vzorčenja skupaj s podrobnimi podatki deleža v skupnih podatkih, dobljenih s tovrstnimi postopki, mora država članica vključiti v poročilo, ki ga predloži na podlagi člena 6(1).

Člen 4

Države članice izpolnijo svoje obveznosti na podlagi člena 1 in 2 s predložitvijo podatkov na magnetnem mediju v obliki, ki je določena v Prilogi V.

S predhodnim soglasjem Komisije lahko države članice predložijo podatke v drugačni obliki in na drugačnem mediju.

Člen 5

1. Kjer se mora upoštevati postopek iz tega člena, predsednik preda zadevo Stalnemu odboru za kmetijsko statistiko, v nadaljevanju "Odbor", bodisi na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

2. Predstavnik Komisije predloži Odboru osnutek ukrepov v sprejetje. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko predpiše predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se poda z večino glasov, določeno v členu 148(2) Pogodbe ES za primer odločitev, ki jih mora sprejeti Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo na način, določen v istem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so skladni z mnenjem Odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija nemudoma predloži Svetu predlog v zvezi z zahtevanimi ukrepi. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če po poteku treh mesecev od datuma podanega predloga Svet ni storil ničesar, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 6

1. V dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe države članice predložijo Komisiji podrobno poročilo, v katerem opišejo, kako so prišle do podatkov ulova ter navedejo stopnjo reprezentativnosti in zanesljivosti teh podatkov. Komisija sestavi povzetek teh poročil za razpravo v okviru pristojne delovne skupine Odbora za kmetijsko statistiko.

2. V treh mesecih od datuma uvedbe ukrepov, države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah podatkov iz odstavka 1.

3. Kjer se v metodoloških poročilih iz odstavka 1 pokaže, da država članica ne more takoj izpolniti zahtev te uredbe in da so potrebne spremembe pri postopkih in metodologijah raziskav, lahko Komisija, v sodelovanju z državo članico znotraj Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, določi prehodno obdobje dveh let, v katerem je treba doseči namen te uredbe.

4. Metodološka poročila, prehodne ureditve, razpoložljivost podatkov ter druga ustrezna vprašanja, ki zadevajo uporabo te uredbe, enkrat letno pregleda pristojna delovna skupina Odbora za kmetijsko statistiko.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. oktobra 1995

Za Svet

Predsednik

P. Solbes Mira

[1] UL C 329, 25.11.1994, str. 1.

[2] UL C 363, 19.12.1994, str. 60.

[3] UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

[4] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM GLAVNIH RIBOLOVNIH OBMOČIJ FAO IN NJIHOVIH PODRAZDELKOV, ZA KATERA JE TREBA PREDLOŽITI PODATKE

(Opis teh območij in podrazdelkov se nahaja v Prilogi 2)

VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

34.1.1 | Obalno območje Maroka |

34.1.2 | Kanarski otoki — otočje Madeira |

34.1.3 | Obalno območje Sahare |

34.2 | Severno oceansko podobmočje |

34.3.1 | Obalno območje Kapverdov |

34.3.2 | Kapverdsko otočje |

34.3.3 | Območje Sherbro |

34.3.4 | Območje zahodnega dela Gvinejskega zaliva |

34.3.5 | Območje centralnega dela Gvinejskega zaliva |

34.3.6 | Območje južnega dela Gvinejskega zaliva |

34.4.1 | Območje jugozahodnega dela Gvinejskega zaliva |

34.4.2 | Jugozahodno oceansko območje |

SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

37.1.1 | Območje Balearov |

37.1.2 | Območje Lyonskega zaliva |

37.1.3 | Sardinija |

37.2.1 | Območje Jadrana |

37.2.2 | Območje Jonskega morja |

37.3.1 | Območje Egejskega morja |

37.3.2 | Levantinsko območje |

37.4.1 | Območje Marmarskega morja |

37.4.2 | Območje Črnega morja |

37.4.3 | Območje Azovskega morja |

JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

41.1.1 | Območje Amazonke |

41.1.2 | Božični otoki |

41.1.3 | Območje Salvadorja |

41.1.4 | Severno oceansko območje |

41.2.1 | Območje Santosa |

41.2.2 | Območje Ria Grande |

41.2.3 | Območje Platense |

41.2.4 | Centralno oceansko območje |

41.3.1 | Območje severne Patagonije |

41.3.2 | Območje južne Patagonije |

41.3.3 | Južno oceansko območje |

JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

47.1.1 | Območje Rta Palmerinhias |

47.1.2 | Območje Rta Salinas |

47.1.3 | Območje Cunene |

47.1.4 | Območje Cape Cross |

47.1.5 | Območje Oranžne reke |

47.1.6 | Območje Rta dobre nade |

47.2.1 | Območje srednjega Agulhasa |

47.2.2 | Območje vzhodnega Agulhasa |

47.3 | Južno oceansko podobmočje |

47.4 | Podobmočje Tristan da Cunha |

47.5 | Sv. Helena in podobmočje Ascension |

ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

51.1 | Podobmočje Rdečega morja |

51.2 | Podobmočje Zaliva |

51.3 | Podobmočje zahodno Arabskega morja |

51.4 | Vzhodno Arabsko morje, Lakadivi in podobmočje Sri-Lanke |

51.5 | Podobmočje Somalije, Kenije in Tanzanije |

51.6 | Podobmočje Madagaskarja in Mozambiškega kanala |

51.7 | Oceansko podobmočje |

51.8.1 | Območje Marion-Edward |

51.8.2 | Območje Zambezija |

--------------------------------------------------

PRILOGA 2

VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

Priloga 3A kaže meje in podobmočja, razdelitve in podrazdelitve vzhodnega srednjega Atlantika (glavno ribolovno območje 34 — vzhodni srednji Atlantik). Opis območja in podobmočij, razdelitev in podrazdelitev. Vzhodni srednji Atlantik vključuje vse vode Atlantika z naslednjimi mejami:

od točke na oznaki visoke vode v Severni Afriki na 5°36′ zahodne zemljepisne dolžine v smeri jugozahoda, ki sledi oznako visoke vode ob obali do točke Ponta do Padrao (6°04′36″ južne zemljepisne dolžine in 12°19′48 vzhodne zemljepisne dolžine); od tod po loksodromi v smeri severozahoda do točke na 6°00' južne zemljepisne širine do 20°00′ zahodne zemljepisne dolžine; od tod proti severu do ekvatorja; od tod proti zahodu do 30°00' zahodne zemljepisne dolžine; od tod proti severu do 5°00′ severne zemljepisne širine;od tod proti zahodu do 40°00′ zahodne zemljepisne dolžine, od tod proti severu do 36°00′ severne zemljepisne širine; od tod proti vzhodu do Punta Marroqui na 5°36′ zahodne zemljepisne dolžine; od tod proti jugu do prvotne točke na afriški obali.

Vzhodni srednji Atlantik se razdeli na:

Severno obalno območje (podobmočje 34.1)

(a) Obalno območje Maroka (razdelek 34.1.1)

Vode, ki ležijo med 36°00′ in 26°00′ severne zemljepisne širine in vzhodni del linije proti jugu od 36°00′ severne zemljepisne širine vzdolž 13°00′ zahodne zemljepisne širine do 29°00′ severne širine, in od tod v jugozahodni smeri po loksodromi do točke na 26°00′ severne širine in 16°00′ zahodne dolžine.

(b) Kanarski otoki — otočje Madeira (razdelek 34.1.2)

Vode, ki ležijo med 36°00'severne dolžine in 26°00′ severne širine ter med 20°00′ zahodne dolžine ter linijo od 36°00'severne širine po 13°00′ zahodne dolžine do 29°00′ severne širine, in od tod po loksodromi do točke na 26°00′ severne širine in 16°00′ zahodne dolžine.

(c) Območje obale Sahare (razdelek 34.1.3)

Vode, ki ležijo med 36°00′ severne širine in 19°00′ severne širine in vzhodno od 20°00′ zahodne dolžine.

Severno oceansko podobmočje (podobmočje 34.2)

Vode, ki ležijo med 36°00′ in 20°00′ severne širine in med 40°00′ in 20°00′ zahodne dolžine.

Južno obalno podobmočje (podobmočje 34.3)

(a) Obala Kapverdov (razdelek 34.3.1)

Vode, ki ležijo v pasu med 20°00′ in 10°00′ severne širine in med 30°00′ in 20°00′ zahodne dolžine.

(b) Kapverdski otoki (razdelek 34.3.2)

Vode, ki ležijo v pasu med 9°00 severne širine in ekvatorjem ter med 20°00′ in 8°00′ zahodne širine.

(c) Območje Sherbro (razdelek 34.3.3)

Vode, ki ležijo v pasu med 9°00′ severne širine in ekvatorjem ter med 20°00′ in 8°00′ zahodne dolžine.

(d) Območje zahodnega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.3.4)

Vode, ki ležijo v pasu severno od ekvatorja in med 8°00'zahodne ter 3°00′ vzhodne zemljepisne dolžine.

(e) Območje srednjega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.3.5)

Vode, ki ležijo v pasu severno od ekvatorja in vzhodno od 3°00′ vzhodne zemljepisne dolžine.

(f) Območje južnega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.3.6)

Vode, ki ležijo v pasu med ekvatorjem in 6°00′ južne zemljepisne širine in vzhodno od 3°00′ vzhodne zemljepisne dolžine. To območje vključuje tudi vode ustja reke Kongo, ki leži južno od 6°00′ južne zemljepisne širine, vključno z linijo, ki teče od točke na Ponta do Padrao (6°04′36″ južne zemljepisne širine in 12°19′48″ vzhodne zemljepisne dolžine) ob loksodromi v smeri severozahoda do točke na 6°00′ južne zemljepisne širine do afriške obale in od tam ob afriški obali do prvotne točke na Ponta da Padrao.

Južno oceansko podobmočje (podobmočje 34.4)

(a) Območje jugozahodnega dela Gvinejskega zaliva (razdelek 34.4.1)

Vode, ki ležijo v pasu med ekvatorjem in 6°00′ južne zemljepisne širine ter med 20°00' zahodne in 3°00′ vzhodne dolžine.

(b) Območje jugozahodnega oceana (razdelek 34.4.2)

Vode, ki ležijo v pasu med 20°00′ in 5°00′ severne širine ter med 40°00′ in 30°00' zahodne dolžine; vode, ki so v pasu med 10°00′ severno širino in ekvatorjem ter med 30°00′ in 20°00′ zahodne dolžine.

SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

Priloga 3B kaže meje in podobmočja ter razdelitve Sredozemskega in Črnega morja (glavno ribolovno območje 37). Sledi opis območja in podrazdelitev.

Statistični območje Sredozemskega in Črnega morja vključuje vsa morja: (a) Sredozemsko morje, (b) Marmarsko morje, (c) Črno morje in (d) Azovsko morje. Morje vključuje lagune s somornico in druga območja, kjer prevladujejo ribe in drugi morski organizmi. Zahodne in jugovzhodne meje so določene, kot sledi:

(a) zahodna meja: črta, ki teče proti jugu ob 5°36′ zahodne dolžine od Punta Marroqi do afriške obale,

(b) jugovzhodna meja: severno (sredozemsko) ustje Sueškega prekopa.

PODOBMOČJA IN RAZDELITEV STATISTIČNEGA PODROČJA SREDOZEMSKEGA MORJA

Zahodno Sredozemlje (podobmočje 37.1) vključuje naslednje:

(a) Območje Balearov (razdelek 37.1.1)

Vode zahodnega Sredozemlja z mejo, ki se začne na obali Afrike na alžirsko-tunizijski meji, katera poteka proti severu do 38°00′ severne širine; od tod proti zahodu do 80°00′ vzhodne dolžine;od tod proti severu do 41°20′ severne širine; od tod proti zahodu ob loksodromi do obale celine na vzhodnem koncu meje med Francijo in Španijo; od tod sledi španski obali do Punta Marroqui; od tod proti jugu ob 5°36′ zahodne dolžine do obale Afrike; od tod v vzhodni smeri do afriške obale do začetne točke.

(b) Lijonski zaliv (razdelek 37.1.2)

Vode severno zahodnega dela Sredozemskega morja z mejami na obali celine na vzhodnem delu meje med Francijo in Španijo, ki poteka proti vzhodu ob loksodromi do 8°00′ vzhodne dolžine in 41°20′ severne širine; od tod proti severu ob loksodromi do kopenskega dela na meji med Francijo in Italijo; od tod naprej sledi v jugozahodni smeri do obale Francije do začetne točke.

(c) Sardinija (razdelek 37.1.3)

Vode Tirenskega morja in sosednje vode z mejo, ki se začne na afriški obali, na alžirsko-tunizijski meji in teče proti severu do 38°00′ severne širine; od tod proti zahodu do 8°00′ vzhodne dolžine in 41°20′ severne širine; od tod proti severu ob loksodromi do obale celine na meji med Francijo in Italijo; od tod sledi italijansko obalo do 38°00′ severne širine; od tod proti zahodu ob 38°00′ severne širine do obale Sicilije; od tod sledi severno obalo Sicilije do Trapanija; od tod ob loksodromi do Cap Bona; od tod proti zahodu sledi obali Tunizije do začetne točke.

Srednje Sredozemlje (podobmočje 37.2) vključuje:

(a) Jadran (razdelek 37.2.1)

Vode Jadranskega morja severno od črte, ki teče od meje med Albanijo in mejo bivše republike Jugoslavije na vzhodnem delu Jadranskega morja proti zahodu do Rta Gargano ob italijanski obali.

(b) Jonsko območje (razdelek 37.2.2)

Vode centralnega Sredozemlja in sosednje vode z mejo, ki se začne na 25°00′ vzhodne dolžine na severnoafriški obali in poteka proti severu do 34°00' severne širine; od tod proti zahodu do 23°00′ vzhodne dolžine; od tod naprej proti severu do obale Grčije; od tod sledi zahodno obalo Grčije in obalo Albanije do meje med Albanijo in nekdanjo Republiko Jugoslavijo; od tod proti zahodu do Rta Gargano na italijanski obali; od tod sledi italijansko obalo do 38°00′ severne širine; od tod proti zahodu ob 38°00′ severne širine do obale Sicilije; od tod proti vzhodu sledi obalo severne Afrike do začetne točke.

Vzhodno Sredozemlje (podobmočje 37.3) vključuje naslednje:

(a) Egejsko območje (razdelek 37.3.1)

Vode Egejskega morja in sosednje vode z mejo, ki se začne na južni obali Grčije na 23°00′ vzhodne dolžine ter poteka proti jugu do 34°00′ severne širine; od tod proti zahodu do 29°00′ vzhodne dolžine; od tod proti severu do obale Turčije; od tod sledi zahodno obalo Turčije do Kum Kale; od tod ob loksodromi, ki teče od Kum Kale do Cape Hellas; od tod sledi obalo Turčije in Grčije do začetne točke.

(b) Levantinsko območje (razdelek 37.3.2)

Vode Sredozemskega morja vzhodno od črte, ki se začne na obali severne Afrike na 25°00′ vzhodne dolžine in poteka proti severu do 34°00′ severne širine; od tod proti vzhodu do 29°00′ vzhodne dolžine; od tod proti severu do obale Turčije; od tod sledi obale Turčije in drugih držav vzhodnega Sredozemlja do začetne točke.

Črno morje (podobmočje 37.4) vključuje naslednje:

(a) Marmarsko morje (razdelek 37.4.1)

Vode Marmarskega morja z mejo na zahodu s črto, ki teče od Cape Hellasa do Kum Kale ob vhodu v Dardanele; in na vzhodu po črti, ki teče čez Bospor iz Kumdere.

(b) Črno morje (razdelek 37.4.2)

Vode Črnega morja in sosednje vode z mejo na jugozahodu s črto, ki teče čez Bospor iz Kumdere in mejo na severvzhodu, na črti, ki teče iz Takil Point na polotoku Kerch do Panagija Point na polotoku Taman.

(c) Azovsko morje (razdelek 37.4.3)

Vode Azovskega morja severno od črte, ki poteka ob južnem vhodu ožine Kerch, in se začne od Takil Point na 45°06′ S in 36°27' V na polotoku Kerch, in poteka čez ožino do Point Panagija na 45°08' S in 36°38' V na polotoku Taman.

JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

Priloga 3C kaže meje in podrazdelitve jugozahodnega Atlantika.

Sledi opis območij:

Jugozahodni Atlantik (glavno ribolovno območje 41) se opredeli kot vode z mejo, ki gre po črti od obale Južne Amerike vzdolž vzporednika 5°00′ severne širine do poldnevnika na 30°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do ekvatorja; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 20°00′ zahodne širine;od tod proti jugu do vzporednika na 60°00′ južne širine; od tod proti zahodu do poldnevnika na 67°16′ zahodne dolžine; od tod proti severu do točke na 56°22' J 67°16' Z; od tod proti vzhodu vzdolž črte na 56°22' J do točke na 65°43′ Z; naslednja črta, ki združuje točki na 55°22′ J in 65°43′ Z, na 55°11' J in 66°04′ Z, 55°07′ J in 66°25′ Z; od tod proti severu vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Jugozahodni Atlantik je razdeljen na:

Območje Amazonke (razdelek 41.1.1)

Vode z mejo po črti, ki se začne na obali Južne Amerike na 5°00′ severne širine, ki vstopa ob tem vzporedniku do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 40°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do točke, kjer ta poldnevnik preseka obalo Brazilija; od tod v severno zahodni smeri ob obali Južne Amerike do začetne točke.

Božični otoki (razdelek 41.1.2)

Vode z mejo po črti proti severu od obale Brazilije vzdolž poldnevnika na 40°00′ zahodne dolžine to točke, kjer se sreča z ekvatorjem; od tod proti vzhodu vzdolž ekvatorja do poldnevnika na 32°00′; od tod proti jugu do vzporednika na 10°00′ južne širine; od tod proti zahodu do točke, kjer se poldnevnik na 10°00′ sreča z obalo Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Območje Salvadorja (razdelek 41.1.3)

Vode z mejo po črti, ki teče proti vzhodu od obale Južne Amerike do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 35°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 20°00′ južne širine; od tod proti jugu do vzporednika na 20°00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Severno oceansko območje (razdelek 41.1.4)

Vode z mejo po črti, ki teče proti vzhodu od 5°00′ S in 40°00' Z do poldnevnika na 30°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do ekvatorja; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 20°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 20°00′ južne širine; od tod proti zahodu do poldnevnika na 35°00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do vzporednika na 10°00′ južne širine; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 32°00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do ekvatorja; od tod proti zahodu do poldnevnika na 40°00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do začetne točke.

Območje Santosa (razdelek 41.2.1)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale južne Amerike na 20°00′ južne širine do točke, kjer se sreča z poldnevnikom na 39°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 29°00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri po obali Južne Amerike do začetne točke.

Območje Ria Grande (razdelek 41.2.2)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale Južne Amerike na 29°00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 45°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 34°00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Območje Platense (razdelek 41.2.3)

Vode z mejo proti vzhodu od obale Južne Amerike na 34°00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 50°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 40°00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Centralno oceansko območje (razdelek 41.2.4)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od 20°00′ J in 39°00′ Z do poldnevnika na 20°00′ zahodne širine; od tod proti jugu do vzporednika na 40°00′ južne širine; od tod proti zahodu do poldnevnika na 50°00′ zahodne širine; od tod proti severu do vzporednika na 34°00′ južne širine; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 45°00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do vzporednika na 29°00′ južne širine; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 39°00′ zahodne dolžine; od tod proti severu do začetne točke.

Območje severne Patagonije (razdelek 41.3.1)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale Južne Amerike na 48°00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 50°00′ zahodne dolžine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do obale Južne Amerike; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Območje južne Patagonije (razdelek 41.3.2)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od obale Južne Amerike na 48°00′ južne širine do točke, kjer se sreča s poldnevnikom na 50°00′ zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 60°00′ južne širine; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do poldnevnika na 67°16′ zahodne dolžine; od tod proti severu do točke na 56°22′ J in 67°16′ Z; od tod po loksodromi združi točke na 56°22′ J in 65°43′ Z; 55°22′ J in 65°43′ Z; 55°11′ J in 66°04′ Z; 55°07′ J in 66°25' Z; od tod v severni smeri vzdolž obale Južne Amerike do začetne točke.

Južno oceansko območje (razdelek 41.3.3)

Vode z mejo po črti proti vzhodu od 40°00' J 50°00' Z do poldnevnika na 20°00' zahodne dolžine; od tod proti jugu do vzporednika na 50°00' južne širine; nato proti severu do začetne točke.

JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

Priloga 3D kaže meje in podrazdelitve jugovzhodnega Atlantika. Sledi opis območja po konvenciji ICSEAF.

Jugovzhodni Atlantik (glavno ribolovno območje 47) vključuje vode z mejo po črti, ki se začne na točki pri 6°04′36″ južne širine in 12°19′48″ vzhodne dolžine; od tod v severozahodni smeri vzdolž loksodrome do točke na preseku poldnevnika 12° vzhodno s vzporednikom 6° južno; od tod proti zahodu vzdolž tega vzporednika do poldnevnika 20° zahodno; od tod južno vzdolž tega poldnevnika do vzporednika 50° južno, od tod proti vzhodu vzdolž tega vzporednika do poldnevnika 30° vzhodno; od tod proti severu vzdolž tega poldnevnika do obale afriškega kontinenta; od tod v zahodni smeri vzdolž te obale do začetne točke potovanja.

Jugovzhodni Atlantik (glavno ribolovno območje 47) se razdeli na:

Zahodno obalno podobmočje (podobmočje 47.1)

(a) Območje Rta Palmerinhas (razdelek 47.1.1)

Vode, ki ležijo med 6°00' južne širine in 10°00' južne širine in vzhodno od 10°00' vzhodne dolžine. V to razdelitev niso vključene vode ustja reke Kongo (Zaire), t.j. vode, ki ležijo sevrovzhodno od črte, ki pelje od Punta do Padrao (6°04′36″ J in 12°19′48″ V) do točke na 6°00′ J in 12°00′ V.

(b) Območje Rta Salinas (razdelek 47.1.2)

Vode, ki ležijo med 10°00′ južne širine in 15°00′ južne širine ter vzhodno od 10°00′ vzhodne dolžine.

(c) Območje Cunene (razdelek 47.1.3)

Vode, ki ležijo med 15°00′ južne širine in 20°00' južne širine ter vzhodno od 10°00′ vzhodne dolžine.

(d) Območje Cape Cross (razdelek 47.1.4)

Vode, ki ležijo med 20°00′ južne širine in 25°00' južne širine ter vzhodno od 10°00′ vzhodne dolžine.

(e) Območje Oranžne reke (razdelek 47.1.5)

Vode, ki ležijo med 25°00' južne širine in 30°00′ južne širine in vzhodno od 10°00′ vzhodne dolžine.

(f) Območje Rta dobre nade(razdelek 47.1.6)

Vode, ki ležijo med 30°00′ južne širine in 40°00′ južne širine ter med 10°00′ in 20°00′ vzhodne dolžine.

Podobmočje obale Agulhas (podobmočje 47.2)

(a) Območje srednjega Agulhasa (razdelek 47.2.1)

Vode, ki ležijo severno od 40°00′ in 50°00′ južne širine ter med 20°00′ in 25°00′ vzhodne dolžine.

(b) Območje vzhodnega Agulhasa (razdelek 47.2.2)

Vode, ki ležijo severno od 40°00′ južne širine in med 25°00′ ter 30°00′ vzhodne dolžine.

Južno oceansko podobmočje (podobmočje 47.3)

Vode, ki ležijo med 40°00′ in 50°00′ južne širine ter med 10°00′ in 30°00′ vzhodne dolžine.

Podoobmočje Tristan de Cunha (podobmočje 47.4)

Vode, ki ležijo med 20°00′ in 50°00′ južne širine ter med 20°00′ in 10°00′ vzhodne dolžine.

Sv. Helena in podobmočje Ascension (podobmočje 47.5)

Vode, ki ležijo med 6°00′ in 20°00′ južne širine in med 20°00′ in 10°00′ zahodne dolžine.

ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

Zahodni Indijski ocean v splošnem vključuje:

(a) Rdeče morje

(b) Adenski zaliv

(c) zaliv med obalo Irana in Arabskega polotoka

(d) Arabsko morje

(e) del Indijskega oceana, vključno z Mozambiškim kanalom, ki leži med poldnevnikoma 30°00′ in 80°00' V ter severno od črte antarktične konvergence in vključuje vode okoli Sri Lanke.

Priloga 3E kaže meje in podobmočja zahodnega Indijskega oceana (glavno ribolovno območje 51).

Zahodni Indijski ocean določajo naslednje meje:

- meja s Sredozemskim morjem: severno ustje Sueškega prekopa,

- zahodna morska meja: črta, ki se začenja na vzhodni obali Afrike na 30°00′ V dolžine in poteka proti jugu do 45°00′ J širine,

- vzhodna morska meja: loksodroma, ki se začenja na jugovzhodni obali Indije (Point Calimere) in poteka v severovzhodni smeri, da se sreča s točko na 82°00' V dolžine in 11°00′ S širine, od tod pa teče proti vzhodu do poldnevnika 85°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 3°00′ S; od tod proti zahodu do poldnevnika 80°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 45°00′ J,

- južna meja: črta, ki teče vzdolž vzporednika 45°00′ J od 30°00' V dolžine do 80°00' V dolžine.

Zahodni Indijski ocean se deli na:

Podobmočje Rdečega morja (podobmočje 51.1):

- severna meja: severno ustje Sueškega prekopa

- južna meja: loksodroma od meje med Etiopijo in Republiko Djibuti na obali Afrike, vzdolž ustja Rdečega morja, do meje med bivšo arabsko republiko Jemen in bivšo Ljudsko demokratično republiko Jemen na Arabskem polotoku.

Podobmočje Zaliva (podobmočje 51.2)

Ustje Zaliva se zaključi na črti, ki se začenja na severnem koncu Ras Musandam in teče proti po vzhodni iranski obali.

Podoobmočje zahodnega Arabskega morja (podobmočje 51.3)

Vzhodne in zahodne meje so črta od Iranske/Pakistanske meje, ki teče proti jugu do vzporednika 10°00′ S; od tod proti vzhodu do poldnevnika 65°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 10°00′ S; od tod proti zahodu do obale S Afrike; druge morske meje so skupne meje s podobmočji 51.1 in 5.2 (glej zgoraj).

Vzhodno Arabsko morje, Lakadivi in Šrilanka (podobmočje 51.4)

Morska meja je črta, ki se začenja na obali Azije na Iranski/Pakistanski meji, teče proti jugu do vzporednika na 20°00′ S; od tod proti vzhodu do poldnevnika na 65°00' V; od tod proti jugu do vzporednika na 10°00′ S; od tod proti vzhodu do poldnevnika 80°00′ V; od tod naprej proti severu do vzporednika 3°00′ S; od tod naprej proti vzhodu do poldnevnika 85°00′ V.; od tod proti severu do vzporednika 11°00′ S; od tod proti zahodu do poldnevnika 82°00' V; od tod vzdolž loksodrome v jugozahodni smeri do jugovzhodne obale Indije.

Podobmočje Somalije, Kenije in Tanzanije (podobmočje 51.5)

Črta, ki se začenja na obali Somalije na 10°00′ S, teče proti vzhodu do poldnevnika 65°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 10°00′ J; od tod proti zahodu do poldnevnika 45°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 10°28′ J; od tod proti zahodu do vzhodne obale Afrike med Ras Mwambo (na severu) in Mwambo Village (na jugu).

Podobmočje Madagaskarja in Mozambiškega kanala (podobmočje 51.6)

Črta, ki se začenja na vzhodni obali Afrike med Ras Mwambo (na severu) in Mwambo Village (na jugu) na 10°28′ J širine, teče proti vzhodu do poldnevnika 45°00′ V;od tod proti severu do vzporednika 10°00′ J; od tod proti vzhodu do poldnevnika 55°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 30°00′ J; od tod proti zahodu do poldnevnika 40°00′ V; od tod proti severu do obale Mozambika.

Oceansko podobmočje (Zahodni Indijski Ocean) –(podobmočje 51.7)

Črta, ki se začne na položaju 10°00′ J širine in 55°00' V dolžine, teče proti vzhodu do poldnevnika 80°00′ V; od tod proti jugu do vzporednika 45°00′ J; od tod proti zahodu do poldnevnika 40°00′ V; od tod proti severu do vzporednika 30°00′ J; od tod proti vzhodu do poldnevnika 55°00′ V; od tod proti severu do začetne točke na vzporedniku 10°00′ J.

Podobmočje Mozambika (podobmočje 51.8)

Podobmočje vključuje vode, ki ležijo v pasu severno od vzporednika 45°00′ J ter med poldnevnikoma 30°00′ V in 40°00′ V. Nadalje se deli na:

območje Marion-Edward (razdelek 51.8.1)

Vode, ki ležijo v pasu med vzporednikoma 40°00′ J in 50°00′ J ter poldnevnikoma 30°00′ V in 40°00′ V.

območje Zambezi (razdelek 51.8.2)

Vode, ki ležijo severno od vzporednika 40°00′ J in med poldnevnikoma 30°00′ V in 40°00′ V.

--------------------------------------------------

PRILOGA 3

A: VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

+++++ TIFF +++++

B: SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

+++++ TIFF +++++

C: JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

+++++ TIFF +++++

D: JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

+++++ TIFF +++++

E: ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

+++++ TIFF +++++

4.

--------------------------------------------------

PRILOGA 4

SEZNAM VRST, ZA KATERE JE TREBA PREDLOŽITI PODATKE ZA VSAKO GLAVNO RIBOLOVNO OBMOČJE

Spodaj navedeni seznam vrst velja za ulov, ki ga obravnava uradna statistika. Države članice morajo predložiti podatke za vsako ugotovljeno vrsto. Če posamezne vrste ni mogoče ugotoviti, je treba podatke agregirati in predložiti v točki, ki jo najbolj podrobno obravnava.

VZHODNI SREDNJI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 34)

Slovensko ime | Znanstveno ime | tričrkovna oznaka |

jegulja | Anguilla anguilla | ELE |

čepe, druge | Alosa spp. | SHZ |

zahodnoafriška iliša | Ilisha africana | ILI |

bokoplute, druge | Pleuronectiformes | FLX |

robci | Bothidae | LEF |

morski list | Solea vulgaris | SOL |

klinasti list | Dicologoglossa cuneata | CET |

morski listi, drugi | Soleidae | SOX |

pasji jeziki, drugi | Cynoglossidae | TOX |

krilati romb | Lepidorhombus whiffiagon | MEG |

tabinja belica | Phycis blennoides | GFB |

francoski molič | Trisopterus luscus | BIB |

sinji mol | Micromesistius poutassou | WHB |

oslič | Merluccius merluccius | HKE |

senegalski oslič | Merluccius senegalensis | HKM |

osliči, drugi | Merluccius spp. | HKX |

trske, druge | Gadiformes | GAD |

morski somi, drugi | Ariidae | CAX |

ugor | Conger conger | COE |

morske jegulje, druge | Congridae | COX |

kljunačka | Macroramphosus scolopax | SNS |

sluzoglavke | Beryx spp. | ALF |

kovač | Zeus faber | JOD |

srebrni kovač | Zenopsis conchifer | JOS |

merjaščevke | Caproidae | BOR |

pridneni ostriževci, drugi | Perciformes | DPX |

kirnja | Epinephelus guaza | GPD |

bela kirnja | Epinephelus aeneus | GPW |

kirnje, druge | Epinephelus spp. | GPX |

globinska kirnja | Polyprion americanus | WRF |

zobčasti ostriži, drugi | Serranidae | BSX |

pikasti brancin | Dicentrarchus punctatus | SPU |

brancin | Dicentrarchus labrax | BSS |

veleoke, druge | Priacanthus spp. | BIG |

morski kraljički, drugi | Apogonidae | APO |

graditeljice | Branchiostegidae | TIS |

ostriževci iz družine Emmelichthyidae | Emmelichthyidae | EMT |

hlastači, drugi | Lutjanus spp. | SNA |

hlastači, drugi | Lutjanidae | SNX |

prašičevka | Plectorhinchus mediterra | GBR |

prašičevka vrste Pomadasys incisus | Pomadasys incisus | BGR |

pikasta prašičevka | Pomadasys jubelini | BUR |

velikooka prašičevka | Brachydeuterus auritus | GRB |

prašičevke, druge | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

grbe | Sciaena spp. | DRU |

korbel | Umbrina cirrosa | COB |

grba | Argyrosomus regius | MGR |

afriška grba | Pteroscion peli | DRS |

grba vrste Pseudotolithus senegallus | Pseudotolithus brachygnathus | CKL |

senegalska grba | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

dolga grba | Pseudotolithus elongatus | PSE |

grbe iz rodu Pseudotolithus | Pseudotolithus spp. | CKW |

grbe, druge | Sciaenidae | CDX |

okati ribon | Pagellus bogaraveo | SBR |

ribon | Pagellus erythrinus | PAC |

divji ribon | Pagellus acarne | SBA |

rdeči ribon | Pagellus bellottii | PAR |

riboni, drugi | Pagellus spp. | PAX |

špari, drugi | Diplodus spp. | SRG |

veleoki zobatec | Dentex macrophthalmus | DEL |

zobatec | Dentex dentex | DEC |

angolski zobatec | Dentex angolensis | DEA |

kongoški zobatec | Dentex congoensis | DNC |

zobatci, drugi | Dentex spp. | DEX |

kantar | Spondyliosoma cantharus | BRB |

črnorepka | Oblada melanura | SBS |

modropikasti pagar | Sparus caeruleostictus | BSC |

pagar | Sparus pagrus | RPG |

orada | Sparus aurata | SBG |

pagri, drugi | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

bukva | Boops boops | BOG |

špari, drugi | Sparidae | SBX |

girice | Spicara spp. | PIC |

bradači | Mullus spp. | MUX |

zahodnoafriški bradač | Pseudupeneus prayensis | GOA |

bradači, drugi | Mullidae | MUM |

afriška drepana | Drepane africana | SIC |

jahači | Ephippidae | SPA |

pravi ostriži, drugi | Percoidei | PRC |

bradati huj | Brotula barbata | BRD |

kirurgi | Acanthuridae | SUR |

krulci, drugi | Triglidae | GUX |

balestre | Balistidae | TRI |

morska spaka | Lophius piscatorius | MON |

morske spake, druge | Lophiidae | ANF |

iglice, druge | Belonidae | BEN |

poletaši, drugi | Exocoetidae | FLY |

barakude | Sphyraena spp. | BAR |

glavati cipelj | Mugil cephalus | MUF |

kapitan | Polydactylus quadrifilis | TGA |

nitkarica | Galeoides decadactylus | GAL |

kraljeva nitkarica | Pentanemus quinquarius | PET |

nitkarice, druge | Polynemidae | THF |

pelagični ostriževci, drugi | Perciformes | PPX |

skakavka | Pomatomus saltatrix | BLU |

kobija | Rachycentron canadum | CBA |

šur | Trachurus trachurus | HOM |

šuri, drugi | Trachurus spp. | JAX |

šuri iz rodu Decapterus | Decapterus spp. | SDX |

konjski trnobok | Caranx hippos | CVJ |

lisastoplavutni šur | Decapterus rhoncus | HMV |

trnoboki, drugi | Caranx spp. | TRE |

afriški lunasti trnobok | Selene dorsalis | LUK |

pegaste lice | Trachinotus spp. | POX |

gofi, drugi | Seriola spp. | AMX |

lica | Lichia amia | LEE |

zeleni trnobok | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

delfinka | Coryphaena hippurus | DOL |

figa | Stromateus fiatola | BLB |

fige | Stromateidae | BUX |

bananarica | Albula vulpes | BOF |

velika sardela | Sardinella aurita | SAA |

madeirska velika sardela | Sardinella maderensis | SAE |

velike sardele, druge | Sardinella spp. | SIX |

bonga | Ethmalosa fimbriata | BOA |

sardela | Sardina pilchardus | PIL |

sardon | Engraulis encrasicolus | ANE |

sledi, drugi | Clupeoidei | CLU |

palamida | Sarda sarda | BON |

bela palamida | Orcynopsis unicolor | BOP |

vahu | Acanthocybium solandri | WAH |

zahodnoafriška kraljevska skuša | Scomberomorus tritor | MAW |

fregatni trupec in trupec | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

tun | Thunnus thynnus | BFT |

beli tun | Thunnus alalunga | ALB |

rumenoplavuti tun | Thunnus albacares | YFT |

veleoki tun | Thunnus obesus | BET |

tuni, drugi | Thunnini | TUN |

atlantska pahljačasta mečarica | Istiophorus albicans | SAI |

sinja jadrovnica | Makaira nigricans | BUM |

bela jadrovnica | Tetrapturus albidus | WHM |

pahljačaste mečarice | Istiophoridae | BIL |

mečarica | Xiphias gladius | SWO |

tunom podobne ribe, druge | Scombroidei | TUX |

mečak | Trichiurus lepturus | LHT |

morski meč | Lepidopus caudatus | SFS |

črni morski meč | Aphanopus carbo | BSF |

morski meči, drugi | Trichiuridae | CUT |

lokarda | Scomber japonicus | MAS |

skuša | Scomber scombrus | MAC |

skuše, druge | Scomber spp. | MAZ |

skušam podobne ribe, druge | Scombroidei | MKX |

navadni morski psi | Mustelus spp. | SDV |

raže, druge | Rajiformes | SRX |

morski psi in skati, drugi | Elasmobranchii | SKX |

morske ribe kostnice, druge | Osteichthyes | MZZ |

morski raki košarji, drugi | Reptantia | CRA |

rarogi iz rodu Panulirus, drugi | Panulirus spp. | SLV |

rarogi, drugi | Palinurus spp. | CRW |

škamp | Nephrops norvegicus | NEP |

jastog | Homarus gammarus | LBE |

tigrasta kozica | Penaeus kerathurus | TGS |

južna rožnata kozica | Penaeus notialis | SOP |

bele kozice, druge | Penaeus spp. | PEN |

dolgoostna rdeča kozica | Parapenaeus longirostris | DPS |

gvinejska kozica | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

škrlatna kozica | Plesiopenaeus edwardsian | SSH |

skalne kozice | Palaemonidae | PAL |

kozice, druge | Natantia | DCP |

morski raki, drugi | Crustacea | CRU |

polži, drugi | Gastropoda | GAS |

koritaste ostrige, druge | Crassostrea spp. | OYC |

klapavice, druge | Mytilidae | MSX |

glavonožci, drugi | Cephalopoda | CEP |

sipa | Sepia officinalis | CTC |

sipe in sipice | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

lignji | Loligo spp. | SQC |

hobotnica | Octopus vulgaris | OCC |

hobotnice | Octopodidae | OCT |

lignji, drugi | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morski mehkužci, drugi | Mollusca | MOL |

želve, druge | Testudinata | TTX |

SREDOZEMSKO IN ČRNO MORJE (glavno ribolovno območje 37)

Slovensko ime | Znanstveno ime | tričrkovna oznaka |

jesetri, drugi | Acipenseridae | STU |

jegulja | Anguilla anguilla | ELE |

črnomorska čepa | Alosa pontica | SHC |

čepe, druge | Alosa spp. | SHD |

črnomorski sled | Clupeonella cultriventri | CLA |

bokoplute, druge | Pleuronectiformes | FLX |

morska plošča | Pleuronectes platessa | PLE |

iverka | Platichthys flesus | FLE |

morski list | Solea vulgaris | SOL |

krilati romb | Lepidorhombus whiffiagon | MEG |

romb | Psetta maxima | TUR |

romb (črnomorska podvrsta) | Psetta maeotica | TUB |

tabinja belica | Phycis blennoides | GFB |

molič | Trisopterus minutus | POD |

francoski molič | Trisopterus luscus | BIB |

sinji mol | Micromesistius poutassou | WHB |

mol | Merlangius merlangus | WHG |

oslič | Merluccius merluccius | HKE |

trske, druge | Gadiformes | GAD |

srebrenke | Argentina spp. | ARG |

ščetinozoba morska kuščarica | Saurida undosquamis | LIB |

morske kuščarice, druge | Synodontidae | LIX |

ugor | Conger conger | COE |

morske jegulje, druge | Congridae | COX |

kovač | Zeus faber | JOD |

pridneni ostriževci, drugi | Perciformes | DPX |

kirnja | Epinephelus guaza | GPD |

bela kirnja | Epinephelus aeneus | GPW |

kirnje, druge | Epinephelus spp. | GPX |

globinska kirnja | Polyprion americanus | WRF |

kanjec | Serranus cabrilla | CBR |

zobčasti ostriži, drugi | Serranidae | BSX |

brancin | Dicentrarchus labrax | BSS |

brancini | Dicentrarchus spp. | BSE |

prašičevka | Plectorhinchus mediterra | GBR |

grbe | Sciaena spp. | DRU |

korbel | Umbrina cirrosa | COB |

grba | Argyrosomus regius | MGR |

grbe, druge | Sciaenidae | CDX |

okati ribon | Pagellus bogaraveo | SBR |

ribon | Pagellus erythrinus | PAC |

divji ribon | Pagellus acarne | SBA |

riboni, drugi | Pagellus spp. | PAX |

šarg | Diplodus sargus | SWA |

špari, drugi | Diplodus spp. | SRG |

veleoki zobatec | Dentex macrophthalmus | DEL |

zobatec | Dentex dentex | DEC |

zobatci, drugi | Dentex spp. | DEX |

kantar | Spondyliosoma cantharus | BRB |

črnorepka | Oblada melanura | SBS |

pagar | Sparus pagrus | RPG |

orada | Sparus aurata | SBG |

pagri, drugi | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

bukva | Boops boops | BOG |

ovčica | Lithognathus mormyrus | SSB |

salpa | Sarpa salpa | SLM |

špari, drugi | Sparidae | SBX |

modrak | Spicara maena | BPI |

girice | Spicara spp. | PIC |

progasti bradač | Mullus surmuletus | MUR |

bradač | Mullus barbatus | MUT |

bradači | Mullus spp. | MUX |

morski zmaj | Trachinus draco | WEG |

pravi ostriži, drugi | Percoidei | PRC |

prave peščenke | Ammodytes spp. | SAN |

morski zajci | Siganus spp. | SPI |

glavači | Gobius spp. | GOB |

glavači, drugi | Gobiidae | GPA |

bodike, druge | Scorpaenidae | SCO |

lirasti krulec | Trigla lyra | GUN |

krulci, drugi | Triglidae | GUX |

morska spaka | Lophius piscatorius | MON |

morske spake, druge | Lophiidae | ANF |

iglica | Belone belone | GAR |

barakude | Sphyraena spp. | BAR |

glavati cipelj | Mugil cephalus | MUF |

gavuni | Atherinidae | SIL |

pelagični ostriževci, drugi | Perciformes | PPX |

skakavka | Pomatomus saltatrix | BLU |

šur | Trachurus trachurus | HOM |

sredozemski šur | Trachurus mediterraneus | HMM |

šuri, drugi | Trachurus spp. | JAX |

trnoboki, drugi | Caranx spp. | TRE |

gof | Seriola dumerili | AMB |

gofi, drugi | Seriola spp. | AMX |

lica | Lichia amia | LEE |

trnoboki, drugi | Carangidae | CGX |

kostanjevka (riba) | Brama brama | POA |

delfinka | Coryphaena hippurus | DOL |

velike sardele, druge | Sardinella spp. | SIX |

sardela | Sardina pilchardus | PIL |

papalina | Sprattus sprattus | SPR |

sardon | Engraulis encrasicolus | ANE |

sledi, drugi | Clupeoidei | CLU |

palamida | Sarda sarda | BON |

bela palamida | Orcynopsis unicolor | BOP |

fregatni trupec in trupec | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

pegasti tun | Euthynnus alletteratus | LTA |

črtasti tun | Katsuwonus pelamis | SKJ |

tun | Thunnus thynnus | BFT |

beli tun | Thunnus alalunga | ALB |

veleoki tun | Thunnus obesus | BET |

tuni, drugi | Thunnini | TUN |

atlantska pahljačasta mečarica | Istiophorus albicans | SAI |

pahljačaste mečarice | Istiophoridae | BIL |

mečarica | Xiphias gladius | SWO |

tunom podobne ribe, druge | Scombroidei | TUX |

morski meč | Lepidopus caudatus | SFS |

lokarda | Scomber japonicus | MAS |

skuša | Scomber scombrus | MAC |

skuše, druge | Scomber spp. | MAZ |

skušam podobne ribe, druge | Scombroidei | MKX |

atlantski morski pes | Lamna nasus | POR |

morske mačke | Scyliorhinus spp. | SCL |

navadni morski psi | Mustelus spp. | SDV |

trnež | Squalus acanthias | DGS |

trneži, drugi | Squalidae | DGX |

sklat | Squatina squatina | AGN |

sklati | Squatinidae | ASK |

veliki morski psi, drugi | Squaliformes | SHX |

goslaši | Rhinobatidae | GTF |

prave raže | Raja spp. | SKA |

raže, druge | Rajiformes | SRX |

morski psi in skati, drugi | Elasmobranchii | SKX |

morske ribe kostnice, druge | Osteichthyes | MZZ |

velika rakovica | Cancer pagurus | CRE |

sredozemska obrežna rakovica | Carcinus aestuarii | CMR |

morski pajek | Maja squinado | SCR |

morski raki košarji, drugi | Reptantia | CRA |

mavritanski rarog | Palinurus mauritanicus | PSL |

rarog | Palinurus elephas | SLO |

rarogi, drugi | Palinurus spp. | CRW |

škamp | Nephrops norvegicus | NEP |

jastog | Homarus gammarus | LBE |

tigrasta kozica | Penaeus kerathurus | TGS |

dolgoostna rdeča kozica | Parapenaeus longirostris | DPS |

škrlatna kozica | Plesiopenaeus edwardsian | SSH |

rdeče-modra kozica | Aristeus antennatus | ARA |

žagasta kozica | Palaemon serratus | CPR |

navadna peščena kozica | Crangon crangon | CSH |

kozice, druge | Natantia | DCP |

morska bogomolka | Squilla mantis | MTS |

morski raki, drugi | Crustacea | CRU |

polži, drugi | Gastropoda | GAS |

šilasta breženka | Littorina littorea | PEE |

ostriga | Ostrea edulis | OYF |

portugalska koritasta ostriga | Crassostrea angulata | OYP |

klapavica | Mytilus galloprovinciali | MSM |

velika pokrovača | Pecten jacobeus | SJA |

voleki | Murex spp. | MUE |

užitna srčanka | Cardium edule | COC |

navadna venerica | Venus gallina | SVE |

brazdasta ladinka | Tapes decussatus | CTG |

rebrasta ladinka | Tapes pullastra | CTS |

venerice iz rodu Tapes, druge | Tapes spp. | TPS |

donaks | Donax spp. | DON |

nožnice | Solen spp. | RAZ |

školjke, druge | Bivalvia | CLX |

glavonožci, drugi | Cephalopoda | CEP |

sipa | Sepia officinalis | CTC |

sipe in sipice | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

lignji | Loligo spp. | SQC |

puščičasti ligenj | Todarodes sagittatus sag | SQE |

hobotnica | Octopus vulgaris | OCC |

moškatne hobotnice | Eledone spp. | OCM |

hobotnice2 | Octopus spp. | OCZ |

lignji, drugi | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morski mehkužci, drugi | Mollusca | MOL |

želve, druge | Testudinata | TTX |

nagubani kozolnjak | Microcosmus sulcatus | SSG |

vijoličasti morski ježek | Paracentrotus lividus | URM |

klobučnjaki iz rodu Rhopilema | Rhopilema spp. | JEL |

JUGOZAHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 41)

Slovensko ime | Znanstveno ime | tričrkovna oznaka |

čepe, druge | Alosa spp. | SHZ |

bokoplute, druge | Pleuronectiformes | FLX |

velikozobe plošče | Paralichthys spp. | BAX |

pasji jeziki, drugi | Cynoglossidae | TOX |

patagonska globokomorska trska | Salilota australis | SAO |

globokomorske trske | Moridae | MOR |

brazilska repata tabinja | Urophycis brasiliensis | HKU |

južni sinji mol | Micromesistius australis | POS |

argentinski oslič | Merluccius hubbsi | HKP |

južni oslič | Merluccius polylepis | HPA |

osliči, drugi | Merluccius spp. | HKX |

patagonski repek | Macruronus magellanicus | GRM |

repki | Macruronus spp. | GRS |

vrste iz rodu repakov | Macrourus spp. | GRV |

trske, druge | Gadiformes | GAD |

morski somi, drugi | Ariidae | CAX |

velika morska kuščarica | Saurida tumbil | LIG |

argentinski ugor | Conger orbignyanus | COS |

pridneni ostriževci, drugi | Perciformes | DPX |

ostriževci iz rodu Centropomus, drugi | Centropomus spp. | ROB |

kirnje iz rodu Mycteroperca | Mycteroperca spp. | GPB |

rdeča kirnja | Epinephelus morio | GPR |

kirnje, druge | Epinephelus spp. | GPX |

srebrna pirka | Acanthistius brasilianus | BSZ |

zobčasti ostriži, drugi | Serranidae | BSX |

južni rdeči hlastač | Lutjanus purpureus | SNC |

rumenorepi hlastač | Ocyurus chrysurus | SNY |

hlastači, drugi | Lutjanidae | SNX |

progasta prašičevka | Conodon nobilis | BRG |

prašičevke, druge | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

progasta grba | Cynoscion striatus | SWF |

grbe iz rodu Cynoscion, druge | Cynoscion spp. | WKX |

kalifornijska grba | Micropogonias undulatus | CKA |

južna kraljevsk grba | Menticirrhus americanus | KGB |

argentinski korbel | Umbrina canosai | CKY |

kraljeva grba | Macrodon ancylodon | WKK |

bobnarka | Pogonias cromis | BDM |

grbe, druge | Sciaenidae | CDX |

špari, drugi | Diplodus spp. | SRG |

zobatci, drugi | Dentex spp. | DEX |

pagar | Sparus pagrus | RPG |

špari, drugi | Sparidae | SBX |

bradači | Mullus spp. | MUX |

kastanjeta | Cheilodactylus bergi | CTA |

ostriževci iz rodu Pinguipes | Pinguipes spp. | SPB |

brazilska ravnoglavka | Percophis brasiliensis | FLA |

elegina | Eleginops maclovinus | BLP |

patagonska zobata riba | Dissostichus eleginoides | TOP |

topoglava nototenija | Notothenia gibberifrons | NOG |

luskasta nototenija | Notothenia squamifrons | NOS |

kratkorepa nototenija | Patagonothen brevicauda | NOT |

dolgonoga nototenija | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

nototenije | Nototheniidae | NOX |

črnoplavutna ledna krokodilka | Chaenocephalus aceratus | SSI |

antarktična ledna krokodilka | Champsocephalus gunnari | ANI |

ledne krokodilke, druge | Channichthyidae | ICX |

pravi ostriži, drugi | Percoidei | PRC |

rožnati huj | Genypterus blacodes | CUS |

črnuhi, drugi | Centrolophidae | CEN |

okun | Helicolenus dactylopteru | BRF |

bodike, druge | Scorpaenidae | SCO |

krulci iz rodu Prionotus | Prionotus spp. | SRA |

brazilska kljunata ščukica | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

poletaši, drugi | Exocoetidae | FLY |

barakude | Sphyraena spp. | BAR |

ciplji, drugi | Mugilidae | MUL |

gavuni | Atherinidae | SIL |

pelagični ostriževci, drugi | Perciformes | PPX |

skakavka | Pomatomus saltatrix | BLU |

pisani šur | Trachurus picturatus | JAA |

šuri, drugi | Trachurus spp. | JAX |

trnoboki, drugi | Caranx spp. | TRE |

gofi, drugi | Seriola spp. | AMX |

parona | Parona signata | PAO |

trnoboki, drugi | Carangidae | CGX |

delfinka | Coryphaena hippurus | DOL |

fige iz rodu Peprilus | Peprilus spp. | BTG |

fige | Stromateidae | BUX |

vitki tarpon | Elops saurus | LAD |

atlantski tarpon | Tarpon (= Megalops) atlant | TAR |

brazilska velika sardela | Sardinella brasiliensis | BSR |

velike sardele, druge | Sardinella spp. | SIX |

brazilski menhaden | Brevoortia aurea | MHS |

argentinski menhaden | Brevoortia pectinata | MHP |

luskasti sledi | Harengula spp. | SAS |

falklandska papalina | Sprattus Fuegensis | FAS |

argentinski sardon | Engraulis anchoita | ANA |

sardoni, drugi | Engraulidae | ANX |

sledi, drugi | Clupeoidei | CLU |

palamida | Sarda sarda | BON |

vahu | Acanthocybium solandri | WAH |

kraljevska skuša | Scomberomorus cavalla | KGM |

lisasta kraljevska skuša | Scomberomorus maculatus | SSM |

kraljevske skuše, druge | Scomberomorus spp. | KGX |

fregatni trupec in trupec | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

pegasti tun | Euthynnus alletteratus | LTA |

črtasti tun | Katsuwonus pelamis | SKJ |

tun | Thunnus thynnus | BFT |

črnoplavuti tun | Thunnus atlanticus | BLF |

beli tun | Thunnus alalunga | ALB |

južni tun | Thunnus maccoyii | SBF |

rumenoplavuti tun | Thunnus albacares | YFT |

veleoki tun | Thunnus obesus | BET |

tuni, drugi | Thunnini | TUN |

atlantska pahljačasta mečarica | Istiophorus albicans | SAI |

sinja jadrovnica | Makaira nigricans | BUM |

bela jadrovnica | Tetrapturus albidus | WHM |

pahljačaste mečarice | Istiophoridae | BIL |

mečarica | Xiphias gladius | SWO |

tunom podobne ribe, druge | Scombroidei | TUX |

ostriževec vrste Thyrsitops lepidopoides | Thyrsitops lepidopodes | WSM |

mečak | Trichiurus lepturus | LHT |

lokarda | Scomber japonicus | MAS |

ozkonosi morski pes | Mustelus schmitti | SDP |

navadni morski psi | Mustelus spp. | SDV |

pepelasti morski psi | Galeorhinus spp. | LSK |

trnež | Squalus acanthias | DGS |

atlantski goslaš | Rhinobatos percellens | GUD |

pilarji | Pristidae | SAW |

raže, druge | Rajiformes | SRX |

rilčaste morske podgane, druge | Callorhinchidae | CAH |

morski psi in skati, drugi | Elasmobranchii | SKX |

morske ribe kostnice, druge | Osteichthyes | MZZ |

vrsta plavajoče rakovice | Callinectes danae | CRZ |

antarktična kraljevska rakovica | Lithodes antarcticus | KCR |

mehka kraljevska rakovica | Paralomis granulosa | PAG |

rdeče rakovice, druge | Geryon spp. | GER |

morski raki košarji, drugi | Reptantia | CRA |

karibski rarog | Panulirus argus | SLC |

rarogi iz rodu Panulirus, drugi | Panulirus spp. | SLV |

severna rjava kozica | Penaeus aztecus | ABS |

rožnato-pikasta kozica | Penaeus brasiliensis | PNB |

bele kozice, druge | Penaeus spp. | PEN |

kroyerjeva kozica | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

argentinska kozica | Artemesia longinaris | ASH |

argentinska rdeča kozica | Pleoticus muelleri | LAA |

kozice, druge | Natantia | DCP |

antarktični kril, drugi | Euphausia spp. | KRX |

morski raki, drugi | Crustacea | CRU |

polži, drugi | Gastropoda | GAS |

koritaste ostrige, druge | Crassostrea spp. | OYC |

platska klapavica | Mytilus platensis | MSR |

magellanova klapavica | Aulacomya ater | MSC |

pokrovače, druge | Pectinidae | SCX |

donaks | Donax spp. | DON |

školjke, druge | Bivalvia | CLX |

sipe in sipice | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

patagonski ligenj | Loligo gahi | SQP |

lignji | Loligo spp. | SQC |

argentinski kratkoplavuti ligenj | Illex argentinus | SQA |

ligenj vrste Martialia hyadesi | Martialia hyadesi | SQS |

hobotnice | Octopodidae | OCT |

lignji, drugi | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morski mehkužci, drugi | Mollusca | MOL |

želve, druge | Testudinata | TTX |

JUGOVZHODNI ATLANTIK (glavno ribolovno območje 47)

Slovensko ime | Znanstveno ime | tričrkovna oznaka |

bokoplute, druge | Pleuronectiformes | FLX |

zahodnoafriški list | Austroglossus microlepis | SOW |

južnonoafriški list | Austroglossus pectoralis | SOE |

morski listi iz rodu Austroglossus, drugi | Austroglossus spp. | SOA |

pasji jeziki, drugi | Cynoglossidae | TOX |

benguelski oslič | Merluccius polli | HKB |

kapski oslič | Merluccius capensis | HKK |

globokomorski kapski oslič | Merluccius paradoxus | HKO |

kapska osliča | Merluccius capensis, M. paradoxus | HKC |

osliči | Merlucciidae | HKZ |

trske, druge | Gadiformes | GAD |

sekirice | Sternoptychidae | HAF |

sekirice iz rodu Maurolicus, druge | Maurolicus spp. | MAU |

bisernik | Maurolicus muelleri | MAV |

zelenooke | Chlorophthalmidae | GRE |

mačjeglavi morski som | Galeichthys feliceps | GAT |

gladkousti morski som | Arius heuduloti | SMC |

morski somi, drugi | Ariidae | CAX |

velika morska kuščarica | Saurida tumbil | LIG |

morske kuščarice, druge | Synodontidae | LIX |

morske jegulje, druge | Congridae | COX |

kljunačka | Macroramphosus scolopax | SNS |

kljunačke | Macroramphosidae | SNI |

sluzoglavke | Beryx spp. | ALF |

sluzoglavke, druge | Berycidae | BRX |

kovač | Zeus faber | JOD |

srebrni kovač | Zenopsis conchifer | JOS |

kovači, drugi | Zeidae | ZEX |

merjaščevke | Caproidae | BOR |

merjaščevka | Capros aper | BOC |

pridneni ostriževci, drugi | Perciformes | DPX |

kirnje, druge | Epinephelus spp. | GPX |

globinska kirnja | Polyprion americanus | WRF |

zobčasti ostriži, drugi | Serranidae | BSX |

veleoke, druge | Priacanthus spp. | BIG |

veleoke | Priacanthidae | PRI |

morski kraljički, drugi | Apogonidae | APO |

ostriževci iz družine Acropomatidae | Acropomatidae | ACR |

japonska cepoplavutarica | Synagrops japonicus | SYN |

cepoplavutarice, druge | Synagrops spp. | SYS |

kapska rubinka | Emmelichthys nitidus | EMM |

ostriževci iz družine Emmelichthyidae | Emmelichthyidae | EMT |

hlastači, drugi | Lutjanidae | SNX |

nitkoplavutarice | Nemipterus spp. | THB |

nitkoplavutarice | Nemipteridae | THD |

velikooka prašičevka | Brachydeuterus auritus | GRB |

prašičevka | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

pikasta prašičevka | Pomadasys jubelini | BUR |

prašičevke, druge | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

atlantska grba | Argyrosomus hololepidotu | KOB |

grba vrste Atractoscion aequidens | Atractoscion aequidens | AWE |

zobata grba | Otolithes ruber | LKR |

grbe iz rodu Pseudotolithus | Pseudotolithus spp. | CKW |

grbe, druge | Sciaenidae | CDX |

kanarski korbel | Umbrina canariensis | UCA |

grbe iz rodu Cynoscion, druge | Cynoscion spp. | WKX |

natalski ribon | Pagellus natalensis | TJO |

špari, drugi | Sparidae | SBX |

riboni, drugi | Pagellus spp. | PAX |

špari, drugi | Diplodus spp. | SRG |

veleoki zobatec | Dentex macrophthalmus | DEL |

angolski zobatec | Dentex angolensis | DEA |

kanarski zobatec | Dentex canariensis | DEN |

zobatci, drugi | Dentex spp. | DEX |

kantar | Spondyliosoma cantharus | BRB |

tesar | Argyrozona argyrozona | SLF |

špar vrste Cheimerius nufar | Cheimerius nufar | SLD |

špar vrste Petrus rupestris | Petrus rupestris | RER |

panga | Pterogymnus laniarius | PGA |

južnoafriški šarg | Rhabdosargus globiceps | WSN |

pagri, drugi | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

bukva | Boops boops | BOG |

špari iz rodu Chrysoblephus, drugi | Chrysoblephus spp. | RSX |

bela ovčica | Lithognathus lithognathu | SNW |

ovčice, druge | Lithognathus spp. | STW |

ovčica | Lithognathus mormyrus | SSB |

špari iz rodu Pachymetopon | Pachymetopon spp. | CPP |

salpa | Sarpa salpa | SLM |

špari iz rodu Polysteganus, drugi | Polysteganus spp. | PLY |

špar vrste Polysteganus praeorbitalis | Polysteganus praeorbitalis | SCM |

špar vrste Polysteganus undulosus | Polysteganus undulosus | SEV |

špar vrste Polysteganus coeruleopunctatus | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

špari, drugi | Sparidae | SBX |

girice | Spicara spp. | PIC |

bradači, drugi | Mullidae | MUM |

bradači | Mullus spp. | MUX |

ostriževci iz družine Coracinidae, drugi | Coracinidae | COT |

ostriževec vrste Dichistius capensis | Coracinus capensis | GAJ |

jahači | Ephippidae | SPA |

afriška drepana | Drepane africana | SIC |

huji, drugi | Ophidiidae | OPH |

kapski huj | Genypterus capensis | KCP |

glavači, drugi | Gobiidae | GPA |

kapski rdeči okun | Sebastes capensis | REC |

okuni, drugi | Helicolenus spp. | ROK |

okun | Helicolenus dactylopteru | BRF |

bodike, druge | Scorpaenidae | SCO |

lirasti krulec | Trigla lyra | GUN |

kapski krulec | Chelidonichthys capensis | GUC |

krulci, drugi | Triglidae | GUX |

krulci | Trigla spp. | GUY |

balestre | Balistidae | TRI |

kapska morska spaka | Lophius upsicephalus | MOK |

morske spake, druge | Lophiidae | ANF |

hektorjeva laterna | Lampanyctodes hectoris | LAN |

laterne | Myctophidae | LXX |

iglice, druge | Belonidae | BEN |

orjaške iglice | Tylosurus spp. | NED |

paščuke, druge | Scomberesocidae | SAX |

paščuka | Scomberesox saurus | SAU |

barakude | Sphyraena spp. | BAR |

barakude | Sphyraenidae | BAZ |

ciplji, drugi | Mugilidae | MUL |

nitkarice, druge | Polynemidae | THF |

nitkarica | Galeoides decadactylus | GAL |

pelagični ostriževci, drugi | Perciformes | PPX |

skakavka | Pomatomus saltatrix | BLU |

skakavke, druge | Pomatomidae | POT |

kobija | Rachycentron canadum | CBA |

kobije, druge | Rachycentridae | CBX |

kapski šur | Trachurus capensis | HMC |

afriški šur | Trachurus trecae | HMZ |

šuri, drugi | Trachurus spp. | JAX |

šuri iz rodu Decapterus | Decapterus spp. | SDX |

konjski trnobok | Caranx hippos | CVJ |

lisastoplavutni šur | Decapterus rhoncus | HMV |

trnoboki, drugi | Caranx spp. | TRE |

afriški lunasti trnobok | Selene dorsalis | LUK |

pegaste lice | Trachinotus spp. | POX |

rumenorepi gof | Seriola lalandi | YTC |

gofi, drugi | Seriola spp. | AMX |

lica | Lichia amia | LEE |

zeleni trnobok | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

trnoboki, drugi | Carangidae | CGX |

kostanjevke, druge | Bramidae | BRZ |

kostanjevka (riba) | Brama brama | POA |

delfinka | Coryphaena hippurus | DOL |

delfinke, druge | Coryphaneidae | DOX |

figa | Stromateus fiatola | BLB |

fige | Stromateidae | BUX |

bananarice | Albulidae | ALU |

dolgoplavuta bananarica | Pterothrissus belloci | BNF |

velika sardela | Sardinella aurita | SAA |

madeirska velika sardela | Sardinella maderensis | SAE |

kalifornijska sardela | Sardinops ocellatus | PIA |

whiteheadov vretenasti sled | Etrumeus whiteheadi | WRR |

sardon | Engraulis capensis | ANC |

sardoni, drugi | Engraulidae | ANX |

sledi, drugi | Clupeidae | CLP |

velike sardele, druge | Sardinella spp. | SIX |

sledi, drugi | Clupeoidei | CLU |

palamida | Sarda sarda | BON |

vahu | Acanthocybium solandri | WAH |

fregatni trupec | Auxis thazard | FRI |

fregatni trupec in trupec | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

progasta kraljevska skuša | Scomberomorus commerson napaka v originalu!!! | COM |

lisasta kraljevska skuša | Scomberomorus maculatus | SSM |

zahodnoafriška kraljevska skuša | Scomberomorus tritor | MAW |

črtasta kraljevska skuša | Scomberomorus plurilinea | KAK |

kraljevske skuše, druge | Scomberomorus spp. | KGX |

pegasti tun | Euthynnus alletteratus | LTA |

vzhodni pegasti tun | Euthynnus affinis | KAW |

črtasti tun | Katsuwonus pelamis | SKJ |

tun | Thunnus thynnus | BFT |

beli tun | Thunnus alalunga | ALB |

južni tun | Thunnus maccoyii | SBF |

rumenoplavuti tun | Thunnus albacares | YFT |

veleoki tun | Thunnus obesus | BET |

atlantska pahljačasta mečarica | Istiophorus albicans | SAI |

sinja jadrovnica | Makaira nigricans | BUM |

indijska jadrovnica | Makaira indica | BLM |

bela jadrovnica | Tetrapturus albidus | WHM |

pahljačaste mečarice | Istiophoridae | BIL |

mečarica | Xiphias gladius | SWO |

mečarice | Xiphiidae | XIP |

tunom podobne ribe, druge | Scombroidei | TUX |

ostriževci iz družine Gempylidae, drugi | Gempylidae | GEP |

atun | Thyrsites atun | SNK |

mečak | Trichiurus lepturus | LHT |

morski meči, drugi | Trichiuridae | CUT |

morski meč | Lepidopus caudatus | SFS |

lokarda | Scomber japonicus | MAS |

skuše, druge | Scombridae | MAX |

skušam podobne ribe, druge | Scombroidei | MKX |

morski volkovi | Lamnidae | MSK |

morske mačke | Scyliorhinidae | SYX |

pravi morski psi | Carcharhinidae | RSK |

sinji morski pes | Prionace glauca | BSH |

kladvenice | Sphyrnidae | SPY |

navadni morski pes | Mustelus mustelus | SMD |

pepelasti morski pes | Galeorhinus galeus | GAG |

trneži, drugi | Squalidae | DGX |

trnež | Squalus acanthias | DGS |

kratkonosi trnež | Squalus megalops | DOP |

sklati | Squatinidae | ASK |

raže, druge | Rajiformes | SRX |

goslaši | Rhinobatidae | GTF |

pilarji | Pristidae | SAW |

raže, druge | Rajidae | RAJ |

prave raže | Raja spp. | SKA |

morski biči | Dasyatidae (= Trygonidae) | STT |

morski golobi | Myliobatidae | EAG |

mante | Mobulidae | MAN |

električni skati | Torpedinidae | TOD |

kapska rilčasta morska podgana | Callorhinchus capensis | CHM |

rilčaste morske podgane, druge | Callorhinchidae | CAH |

skati | Batoidiomorpha (Hypotremata) | BAI |

morski psi, drugi | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

morski psi in skati, drugi | Elasmobranchii | SKX |

hrustančnice, druge | Chondrichthyes | CAR |

morske podgane, druge | Holocephali | HOL |

morske ribe kostnice, druge | Osteichthyes | MZZ |

velika rakovica | Cancer pagurus | CRE |

velike rakovice | Canceridae | CAD |

plavajoče rakovice, druge | Portunidae | SWM |

kraljevske rakovice, druge | Lithodidae | KCX |

antarktična kraljevska rakovica | Lithodes antarcticus | KCR |

kraljevska rakovica | Lithodes ferox | KCA |

zahodnoafriška rdeča rakovica | Geryon maritae | CGE |

rdeče rakovice, druge | Geryon spp. | GER |

rdeče rakovice | Geryonidae | GEY |

morski raki košarji, drugi | Reptantia | CRA |

rarogi iz rodu Panulirus, drugi | Panulirus spp. | SLV |

kraljevski rarog | Panulirus regius | LOV |

vrsta raroga | Panulirus homarus | LOK |

kapski rarog | Jasus lalandii | LBC |

tristanski rarog | Jasus tristani | LBT |

natalski rarog | Palinurus delagoae | SLN |

južnoafriški globokomorski rarog | Palinurus gilchristi | SLS |

rarogi, drugi | Palinuridae | VLO |

nagajivci | Scyllaridae | LOS |

stewartov škamp | Nephropsis stewarti | NES |

škampi | Nephropidae | NEX |

tigrasta kozica | Penaeus kerathurus | TGS |

indijska bela kozica | Penaeus indicus | PNI |

južna rožnata kozica | Penaeus notialis | SOP |

bele kozice, druge | Penaeus spp. | PEN |

dolgoostna rdeča kozica | Parapenaeus longirostris | DPS |

bičaste kozice | Penaeidae | PEZ |

progasta kozica | Aristeus varidens | ARV |

kozice iz družine Aristaeidae | Aristeidae | ARI |

žagasta kozica | Palaemon serratus | CPR |

britvaste kozice | Solenoceridae | SOZ |

britvaste kozice | Haliporoides spp. | KNI |

britvasta kozica | Haliporoides triarthrus | KNS |

rdeča britvasta kozica | Haliporoides sibogae | JAQ |

kozice, druge | Natantia | DCP |

morski raki, drugi | Crustacea | CRU |

južnoafriško morsko uho | Haliotis midae | ABP |

veliki turban | Turbo sarmaticus | GIW |

ostrige, druge | Ostrea spp. | OYX |

zobčasta ostriga | Ostrea denticulata | ODE |

portugalska koritasta ostriga | Crassostrea angulata | OYP |

koritaste ostrige, druge | Crassostrea spp. | OYC |

rjava klapavica | Perna perna | MSL |

klapavice, druge | Mytilidae | MSX |

južnoafriška pokrovača | Pecten sulcicostatus | PSU |

pokrovače, druge | Pectinidae | SCX |

gladka koritnica | Mactra glabrata | MAG |

koritnice | Mactridae | MAT |

venerice | Veneridae | CLV |

zahodnoafriška dozinija | Dosinia orbignyi | DOR |

donaks | Donax spp. | DON |

kapska nožnica | Solen capensis | RAC |

nožnice | Solenidae | SOI |

školjke, druge | Bivalvia | CLX |

sipe in sipice | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

južnoafriški ligenj | Loligo reynaudi | CHO |

puščičasti ligenj | Todarodes sagittatus ang | SQG |

lignji | Loligo spp. | SQC |

hobotnice | Octopodidae | OCT |

lignji, drugi | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morski mehkužci, drugi | Mollusca | MOL |

kapski morski medved | Arctocephalus pusillus | SEK |

rdeči kozolnjak | Pyura stolonifera | SSR |

kapski morski ježek | Parechinus angulosus | URR |

brizgači, drugi | Holothurioidea | CUX |

vodni nevretenčarji, drugi | Invertebrata | INV |

ZAHODNI INDIJSKI OCEAN (glavno ribolovno območje 51)

Slovensko ime | Znanstveno ime | tričrkovna oznaka |

ploska čepa | Hilsa kelee | HIX |

indijska vitka čepa | Tenualosa ilisha | HIL |

mlečnica | Chanos chanos | MIL |

baramundi | Lates calcarifer | GIP |

bokoplute, druge | Pleuronectiformes | FLX |

indijski trnasti romb | Psettodes erumei | HAI |

pasji jeziki, drugi | Cynoglossidae | TOX |

enoroga trska | Bregmaceros macclellandi | UNC |

trske, druge | Gadiformes | GAD |

bombajska morska kuščarica | Harpadon nehereus | BUC |

morski somi, drugi | Ariidae | CAX |

velika morska kuščarica | Saurida tumbil | LIG |

ščetinozoba morska kuščarica | Saurida undosquamis | LIB |

morske kuščarice, druge | Synodontidae | LIX |

ščukaste murene, druge | Muraenesox spp. | PCX |

morske jegulje, druge | Congridae | COX |

sluzoglavke | Beryx spp. | ALF |

kovač | Zeus japonicus | JJD |

pridneni ostriževci, drugi | Perciformes | DPX |

kirnje, druge | Epinephelus spp. | GPX |

zobčasti ostriži, drugi | Serranidae | BSX |

veleoke, druge | Priacanthus spp. | BIG |

silaginidi | Sillaginidae | WHS |

mlečnik | Lactarius lactarius | TRF |

ostriževci iz družine Emmelichthyidae | Emmelichthyidae | EMT |

mangrovski hlastač | Lutjanus argentimaculatu | RES |

hlastači, drugi | Lutjanus spp. | SNA |

hlastači, drugi | Lutjanidae | SNX |

nitkoplavutarice | Nemipterus spp. | THB |

nitkoplavutarice | Nemipteridae | THD |

sluzavke, druge | Leiognathus spp. | POY |

prašičevke, druge | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

atlantska grba | Argyrosomus hololepidotu | KOB |

grba vrste Atractoscion aequidens | Atractoscion aequidens | AWE |

grbe, druge | Sciaenidae | CDX |

ostriževci iz družine Lethrinidae | Lethrinidae | EMP |

riboni, drugi | Pagellus spp. | PAX |

zobatci, drugi | Dentex spp. | DEX |

špar vrste Argyrops spinifer | Argyrops spinifer | KBR |

špar vrste Cheimerius nufar | Cheimerius nufar | SLD |

špar vrste Petrus rupestris | Petrus rupestris | RER |

špari iz rodu Chrysoblephus, drugi | Chrysoblephus spp. | RSX |

špari, drugi | Sparidae | SBX |

bradači | Mullus spp. | MUX |

bradači iz rodu Upeneus | Upeneus spp. | GOX |

bradači, drugi | Mullidae | MUM |

pikasta drepana | Drepane punctata | SPS |

ustnače | Labridae | WRA |

mojare | Gerres spp. | MOJ |

pravi ostriži, drugi | Percoidei | PRC |

morski zajci | Siganus spp. | SPI |

bodike, druge | Scorpaenidae | SCO |

ploskoglavke | Platycephalidae | FLH |

balestre | Balistidae | TRI |

laterne | Myctophidae | LXX |

orjaške iglice | Tylosurus spp. | NED |

kljunate ščukice, druge | Hemirhamphus spp. | HAX |

poletaši, drugi | Exocoetidae | FLY |

barakude | Sphyraena spp. | BAR |

glavati cipelj | Mugil cephalus | MUF |

ciplji, drugi | Mugilidae | MUL |

štiriprsta nitkarica | Eleutheronema tetradacty | FOT |

nitkarice, druge | Polynemidae | THF |

pelagični ostriževci, drugi | Perciformes | PPX |

skakavka | Pomatomus saltatrix | BLU |

kobija | Rachycentron canadum | CBA |

kobije, druge | Rachycentridae | CBX |

šuri, drugi | Trachurus spp. | JAX |

indijski šur | Decapterus russelli | RUS |

šuri iz rodu Decapterus | Decapterus spp. | SDX |

trnoboki, drugi | Caranx spp. | TRE |

pegaste lice | Trachinotus spp. | POX |

rumenorepi gof | Seriola lalandi | YTC |

gofi, drugi | Seriola spp. | AMX |

mavrični šur | Elagatis bipinnulata | RRU |

zlati trnobok | Gnathanodon speciosus | GLT |

trdorepi šur | Megalaspis cordyla | HAS |

kraljevi trnoboki | Scomberoides (= Chorinemus) | QUE |

okati šur | Selar crumenophthalmus | BIS |

zlatoprogasti trnobok | Selaroides leptolepis | TRY |

trnoboki, drugi | Carangidae | CGX |

netopirski trnobok | Formio niger | POB |

delfinka | Coryphaena hippurus | DOL |

srebrna figa | Pampus argenteus | SIP |

fige | Stromateidae | BUX |

zlatoproga velika sardela | Sardinella gibbosa | SAG |

dolgoglava velika sardela | Sardinella longiceps | IOS |

velike sardele, druge | Sardinella spp. | SIX |

kalifornijska sardela | Sardinops ocellatus | PIA |

rdečeoki vretenasti sled | Etrumeus teres | RRH |

sardoni iz rodu Stolephorus | Stolephorus spp. | STO |

sardoni, drugi | Engraulidae | ANX |

sledi, drugi | Clupeoidei | CLU |

volčji sled | Chirocentrus dorab | DOB |

volčji sledi | Chirocentrus spp. | DOS |

vahu | Acanthocybium solandri | WAH |

progasta kraljevska skuša | Scomberomorus commerson | COM |

indopacifiška kraljevska skuša | Scomberomorus guttatus | GUT |

črtkasta kraljevska skuša | Scomberomorus lineolatus | STS |

kraljevske skuše, druge | Scomberomorus spp. | KGX |

fregatni trupec in trupec | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

vzhodni pegasti tun | Euthynnus affinis | KAW |

črtasti tun | Katsuwonus pelamis | SKJ |

dolgorepi tun | Thunnus tonggol | LOT |

beli tun | Thunnus alalunga | ALB |

južni tun | Thunnus maccoyii | SBF |

rumenoplavuti tun | Thunnus albacares | YFT |

veleoki tun | Thunnus obesus | BET |

pacifiška pahljačasta mečarica | Istiophorus platypterus | SFA |

tihomorska jadrovnica | Makaira mazara | BLZ |

indijska jadrovnica | Makaira indica | BLM |

progasta jadrovnica | Tetrapturus audax | MLS |

pahljačaste mečarice | Istiophoridae | BIL |

mečarica | Xiphias gladius | SWO |

tunom podobne ribe, druge | Scombroidei | TUX |

atun | Thyrsites atun | SNK |

mečak | Trichiurus lepturus | LHT |

morski meč | Lepidopus caudatus | SFS |

morski meči, drugi | Trichiuridae | CUT |

lokarda | Scomber japonicus | MAS |

indijska pritlikava lokarda | Rastrelliger kanagurta | RAG |

pritlikave lokarde, druge | Rastrelliger spp. | RAX |

skušam podobne ribe, druge | Scombroidei | MKX |

svilnati morski pes | Carcharhinu falciform | FAL |

pravi morski psi | Carcharhinidae | RSK |

goslaši | Rhinobatidae | GTF |

pilarji | Pristidae | SAW |

raže, druge | Rajiformes | SRX |

morski psi in skati, drugi | Elasmobranchii | SKX |

morske ribe kostnice, druge | Osteichthyes | MZZ |

plavajoče rakovice | Portunus spp. | CRS |

žagasta plavajoča rakovica | Scylla serrata | MUD |

rdeče rakovice, druge | Geryon spp. | GER |

morski raki košarji, drugi | Reptantia | CRA |

rarogi iz rodu Panulirus, drugi | Panulirus spp. | SLV |

natalski rarog | Palinurus delagoae | SLN |

nagajivci | Scyllaridae | LOS |

andamanski škamp | Metanephrops andamanicus | NEA |

orjaška tigrasta kozica | Penaeus monodon | GIT |

zelena tigrasta kozica | Penaeus semisulcatus | TIP |

indijska bela kozica | Penaeus indicus | PNI |

bele kozice, druge | Penaeus spp. | PEN |

britvasta kozica | Haliporoides triarthrus | KNS |

rdeča britvasta kozica | Haliporoides sibogae | JAQ |

britvaste kozice | Haliporoides spp. | KNI |

kozice, druge | Natantia | DCP |

morski raki, drugi | Crustacea | CRU |

morska ušesa, druga | Haliotis spp. | ABX |

mangrovska koritasta ostriga | Crassostrea cucullata | CSC |

koritaste ostrige, druge | Crassostrea spp. | OYC |

glavonožci, drugi | Cephalopoda | CEP |

sipe in sipice | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

lignji | Loligo spp. | SQC |

hobotnice | Octopodidae | OCT |

lignji, drugi | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

morski mehkužci, drugi | Mollusca | MOL |

orjaška črepaha | Chelonia mydas | TUG |

želve, druge | Testudinata | TTX |

brizgači, drugi | Holothurioidea | CUX |

vodni nevretenčarji, drugi | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

PRILOGA 5

OBLIKA POSREDOVANJA PODATKOV ULOVA ZA OBMOČJA IZVEN SEVERNEGA ATLANTIKA

Magnetni nosilec zapisov

Računalniški trakovi: devetstezni z gostoto 1600 ali 6250 BPI in EBCDIC ali ASCII šifriranjem, po možnosti neoznačeni. Če so označeni, je treba vključiti oznako konca datoteke.

Disketa: MS-DOS formatirano 3,5″ 720K ali 1,4 Mbyte diski ali 5,25″ 360K ali 1,2 Megabyte diski.

Oblika zapisa:

Število bytov | Postavka | Opombe |

1 do 4 | Država (oznaka ISO tričrkovna) | npr. FRA = Francija |

5 do 6 | Leto | npr. 93 = 1993 |

7 do 8 | Glavno ribolovno območje | 34 = vzhodni srednji Atlantik |

9 do 15 | Podobmočje | 3.3 = podobmočje 3.3 |

16 do 18 | Vrsta | tričrkovna oznaka |

19 do 26 | Ulov | Metrične tone |

Opombe:

(a) Polje ulova (19-26 bytov) mora biti desno poravnano z vmesnimi praznimi vrsticami. Vsa druga polja morajo biti levo poravnana.

(b) Ulov je treba zabeležiti v živi teži, ki je enaka iztovoru, do najbližje metrične tone.

(c) Količine (19-26 bytov), ki so enake manj kot polovici enote je treba zabeležiti kot "- 1".

(d) Neznane količine (19-26 bytov) je treba zabeležiti kot "- 2".

--------------------------------------------------