31995R2494Uradni list L 257 , 27/10/1995 str. 0001 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 2494/95

z dne 23. oktobra 1995

o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega monetarnega inštituta [3],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega sveta [4],

ker člen 109j Pogodbe zahteva, da Komisija in EMI poročata Svetu o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti glede uresničevanja ekonomske in monetarne unije v zvezi z visoko stopnjo stabilnosti cen;

ker člen 1 Protokola o konvergenčnih merilih iz člena 109j Pogodbe navaja, da bi se morala zahtevana trajnostna stabilnost cen glede inflacije v državah članicah meriti z indeksom cen življenjskih potrebščin na primerljivi podlagi ob upoštevanju razlik pri nacionalnih definicijah; ker obstoječi indeksi cen življenjskih potrebščin niso pripravljeni na neposredno primerljivi podlagi;

ker bi Skupnost in zlasti njene davčne in monetarne oblasti morale imeti na voljo redne in aktualne indekse cen življenjskih potrebščin za zagotavljanje primerjav inflacije v makroekonomskem in mednarodnem smislu, ločene od indeksov za nacionalne in mikroekonomske namene;

ker je inflacija pojav, ki se kaže v vseh oblikah tržnih transakcij, vključno z naložbami v kapital, nakupi države, plačili stroškov dela, pa tudi v široki porabi; ker je vrsta statistike, katere bistveni del predstavljajo indeksi cen življenjskih potrebščin, pomembna za razumevanje inflacijskega procesa na nacionalni ravni in med državami članicami;

ker se lahko primerljivi indeksi cen življenjskih potrebščin pripravijo namesto ali kot dodatek k podobnim tovrstnim indeksom, ki jih države članice pripravljajo ali jih bodo pripravile v prihodnosti;

ker bo priprava primerljivih indeksov vključevala stroške, ki naj bi se razdelili med Skupnostjo in državami članicami;

ker je oblikovanje skupnih statističnih standardov za indekse cen življenjskih potrebščin skladno z načelom subsidiarnosti naloga, ki se lahko učinkovito opravi samo na ravni Skupnosti, in ker se bosta zbiranje podatkov in priprava primerljivih indeksov cen izvajala v vsaki državi članici pod vodstvom organizacij in institucij, odgovornih za pripravo uradne statistike na nacionalni ravni;

ker je glede uresničevanja ekonomske in monetarne unije indeks cen življenjskih potrebščin potreben za celotno Skupnost;

ker je Odbor za statistični program (OSP), ustanovljen s Sklepom Sveta (EGS) 89/382, Euratom [5], dal pozitivno mnenje o osnutku uredbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Cilj te uredbe je vzpostaviti potrebno statistično podlago za izračunavanje primerljivih indeksov cen življenjskih potrebščin na ravni Skupnosti.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP): primerljivi indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga pripravlja vsaka država članica;

(b) evropski indeks cen življenjskih potrebščin (EICP): indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga za Skupnost pripravlja Komisija (Eurostat) na podlagi indeksov HICP držav članic;

(c) indeks cen življenjskih potrebščin monetarne unije (MUICP): indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga pripravlja Komisija v okviru ekonomske in monetarne unije ter na podlagi indeksov HICP držav članic brez odstopanj od člena 109j Pogodbe, dokler taka odstopanja obstajajo.

Člen 3

Področje uporabe

HICP temelji na cenah blaga in storitev, ki so na razpolago za nakupe na gospodarskem območju države članice za neposredno zadovoljevanje potreb potrošnika. O vprašanjih v zvezi s ponderiranjem odloča Komisija po postopku, določenem v členu 14.

Člen 4

Primerljivost

HICP štejejo za primerljive, če izražajo samo razlike v spremembah cen ali v strukturah potrošnje med državami.

HICP, ki se ločijo med seboj zaradi razlik v uporabljenih konceptih, metodah ali postopkih pri opredelitvi in izračunavanju, se ne štejejo kot primerljivi.

Komisija (Eurostat) sprejme pravila za zagotavljanje primerljivosti HICP po postopku, določenem v členu 14.

Člen 5

Časovni razpored in odstopanja

1. Ukrepi, potrebni za doseganje primerljivih indeksov cen življenjskih potrebščin, se izvajajo v fazah na naslednji način:

(a) Faza I:

Najpozneje do marca 1996 Komisija (Eurostat) s sodelovanjem držav članic pripravi za poročilo iz člena 109j Pogodbe ("konvergenčna merila") začasni sklop indeksov cen življenjskih potrebščin za vsako državo članico. Navedeni indeksi v celoti temeljijo na podatkih obstoječih nacionalnih indeksov cen življenjskih potrebščin, ki so posebej prilagojeni tako:

(i) da ne vključujejo stanovanj, v katerih živijo lastniki;

(ii) da ne vključujejo zdravstvenih in izobraževalnih storitev;

(iii) da ne vključujejo nekaterih drugih postavk, ki niso zajete ali pa se obravnavajo drugače v številnih državah članicah.

(b) Faza II:

HICP se začne z indeksom za januar 1997. Skupno indeksno referenčno obdobje je leto 1996. Ocene sprememb cen v dvanajstih mesecih pred januarjem 1997 in v naslednjih mesecih se naredijo na podlagi indeksov za leto 1996.

2. Če je potrebno, lahko Komisija (Eurostat) na zahtevo države članice in po posvetu z EMI za največ leto dni odobri odstopanja od odstavka 1, ko mora zadevna država članica opraviti pomembne prilagoditve v svojem statističnem sistemu, da izpolni obveznosti iz te uredbe.

3. V skladu s postopkom iz člena 14, se po posvetu z EMI sprejmejo izvedbeni ukrepi za zagotavljanje primerljivosti indeksov HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti.

Člen 6

Osnovne informacije

Osnovne informacije so tiste cene in ponderji blaga in storitev, ki jih je treba upoštevati za doseganje primerljivosti indeksov, kakor je opredeljeno v členu 4.

Te informacije se pridobijo od statističnih enot, kakor je opredeljeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega sistema v Skupnosti [6], ali iz drugih virov pod pogojem, da so izpolnjene zahteve po primerljivosti indeksov, navedene v členu 4 te uredbe.

Člen 7

Viri

Statistične enote, ki jih države članice pozovejo k sodelovanju pri zbiranju ali zagotavljanju podatkov o cenah, so dolžne dovoliti opazovanje dejansko zaračunanih cen ter dati resnične in popolne informacije, ko se to od njih zahteva.

Člen 8

Pogostost

1. Indeksi HICP, EICP in MUICP se pripravljajo vsak mesec.

2. Zahtevana pogostost zbiranja cen je enkrat na mesec. Tam, kjer manj pogosto zbiranje podatkov ne onemogoča priprave indeksa HICP, ki izpolnjuje zahteve po primerljivosti iz člena 4, lahko Komisija (Eurostat) dovoli izjeme glede mesečnega zbiranja. Ta odstavek ne izključuje pogostejšega zbiranja cen.

3. Ponderji indeksa HICP se ažurirajo tako pogosto, da se izpolni zahteva po primerljivosti, določeni v členu 4. Ta odstavek ne zahteva izvajanja anket o potrošnji gospodinjstev več kakor enkrat na vsakih pet let, razen v državah članicah, za katere je po postopku v členu 14 ugotovljeno, da je zaradi sprememb v strukturi potrošnje potrebno pogostejše izvajanje raziskav.

Člen 9

Priprava rezultatov

Države članice obdelajo zbrane podatke za pripravo indeksa HICP, in sicer vrste Laspeyres, ki bo zajemal kategorije mednarodne klasifikacije Coicop (klasifikacija individualne potrošnje po namenu) [7], za določitev primerljivih indeksov HICP prilagojene po postopku iz člena 14. Po enakem postopku se določijo metode, postopki in formule, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev po primerljivosti.

Člen 10

Sporočanje rezultatov

Države članice sporočijo indekse HICP Komisiji (Eurostatu) v roku, ki ni daljši od trideset dni od konca koledarskega meseca, na katerega se indeksi nanašajo.

Člen 11

Objava

Indekse HICP, EICP in MUICP ter ustrezne podindekse za sklop kategorij, navedenih v členu 9, izbranih po postopku iz člena 14, objavi Komisija (Eurostat) v roku, ki ni daljši od petih delovnih dni od konca obdobja, navedenega v členu 10.

Člen 12

Primerljivost podatkov

Države članice priskrbijo Komisiji (Eurostatu) na njeno zahtevo informacije, med drugim tiste, ki so zbrane na podlagi člena 6, kot je potrebno, da se oceni skladnost z zahtevami po primerljivosti in kakovost indeksov HICP.

Člen 13

Zagotavljanje sredstev

Izvedbeni ukrepi te uredbe se sprejmejo tako, da se kar najbolj upošteva učinek glede na vložena sredstva, in ob pogoju, da v državi članici niso potrebna nobena dodatna sredstva, razen če Komisija (Eurostat) nosi dve tretjini dodatnih stroškov do konca drugega leta izvajanja teh ukrepov.

Člen 14

Postopek

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe, za sprejemanje sklepov Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so ti v skladu z mnenjem odbora.

Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 15

Revizija

Po posvetovanju z odborom Komisija (Eurostat) v dveh letih od začetka veljavnosti te uredbe in nato znova v naslednjih dveh letih predloži Svetu poročilo o vzpostavitvi s to uredbo skladnih indeksov HICP ter zlasti o njihovi zanesljivosti in skladnosti z zahtevami po primerljivosti.

V teh poročilih Komisija navede svoje stališče do delovanja postopka iz člena 14, in če je potrebno, predlaga ustrezne spremembe.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. oktobra 1995

Za Svet

Predsednik

P. Solbes Mira

[1] UL C 84, 6.4.1995, str. 7.

[2] UL C 249, 25.9.1995.

[3] Mnenje, dano 31. marca 1995 (UL C 236, 11.9.1995, str. 11).

[4] UL C 236, 11.9.1995, str. 11.

[5] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

[6] UL L 76, 30.3.1993, str. 1.

[7] Objavili Združeni narodi, serija F št. 2, revizija 3, tabela 6.1, spremenil OVSE (DES/NI/86.9), Pariz 1986.

--------------------------------------------------