31995L0007Uradni list L 102 , 05/05/1995 str. 0018 - 0024


Direktiva Sveta 95/7/ES

z dne 10. aprila 1995

o spremembi Direktive 77/388/EGS in uvedbi novih ukrepov za poenostavitev v zvezi z davkom na dodano vrednost — obseg določenih oprostitev in praktična ureditev za njihovo izvajanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 99 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ker je delovanje notranjega trga mogoče izboljšati z uvedbo skupnih pravil, ki pojasnjujejo področje veljave in postopke za uporabo nekaterih oprostitev iz členov 14(1), 15 točka 2, in 16(1) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero [1]; ker je uvedba takšnih skupnih pravil predvidena s prej navedeno direktivo in zlasti njenima členoma 14(2) in 16(3) Direktive;

ker člen 3 Direktive Sveta 92/111/EGS z dne 14. decembra 1992 o spremembi Direktive 77/388/EGS in uvedbi ukrepov za poenostavitev v zvezi z davkom na dodano vrednost [2] predvideva sprejetje posebnih pravil za obdavčevanje verižnih transakcij med davčnimi zavezanci; ker morajo takšna pravila ne samo zagotoviti skladnost z načelom nevtralnosti skupnega sistema davka na dodano vrednost glede porekla blaga in storitev, ampak tudi glede izbire načel, ki urejajo davek na dodano vrednost in njegovo spremljanje v prehodnem obdobju;

ker je primerno v davčno osnovo pri uvozu vključiti vse posredne stroške prevoza blaga v kateri koli namembni kraj znotraj Skupnosti, če je ta kraj znan v trenutku, ko je uvoz opravljen; ker je zaradi tega opravljanje omenjenih storitev oproščeno, kot predvideva člen 14(1)(i) Direktive 77/388/EGS;

ker člen 15(2) te direktive določa, da Komisija predloži Svetu predloge za določitev davčnih pravil Skupnosti, ki določajo obseg in praktično ureditev za uveljavljanje izvoznih oprostitev za dobave blaga, ki se prevaža v osebni prtljagi potnikov;

ker je primerno, da obdobje, ki služi kot podlaga za izračun popravkov, predvidenih v členu 20(2) navedene direktive, države članice podaljšajo do 20 let za nepremičnine, pridobljene kot investicijsko blago, pri čemer upoštevajo njihovo gospodarsko dobo trajanja;

ker bi bilo treba državam članicam omogočiti, da ohranijo stopnjo, ki se uporablja za blago po izdelavi, ki jo opravijo na podlagi pogodbe za izdelavo 1. januarja 1993;

ker pravila, ki urejajo ozemeljsko uporabo in davčno ureditev, ki se uporabljajo na področju storitev prevoza blaga znotraj Skupnosti, enostavno in zadovoljivo delujejo tako za trgovce kot organe v državah članicah;

ker je z obravnavanjem prevoza v državi članici kot prevoza blaga znotraj Skupnosti, kadar je neposredno povezan s prevozom med državami članicami, mogoče poenostaviti ne samo načela in ureditev za obdavčevanje takšnih domačih prevoznih storitev, ampak tudi pravila, ki se uporabljajo za pomožne storitve in storitve, ki jih opravijo posredniki, ki so vključeni v opravljanje teh različnih storitev;

ker so pogoji, da se določena dela na premičninah lahko štejejo za delo opravljeno na podlagi pogodbe za izdelavo vir težav in jih je treba odpraviti;

ker je treba zaradi pospeševanja trgovine znotraj Skupnosti na področju del na premičninah davčno ureditev za te transakcije spremeniti, če se opravljajo za osebo, ki je identificirana za namene davka na dodano vrednost v drugi državi članici kot je država članica njihove dejanske izvedbe;

ker člen 16(1)(B) do (E) navedene direktive, predvsem skupaj s členom 22(9) o oprostitvi obveznosti, omogoča, da se premagajo težave trgovcev, udeleženih v verižnih transakcijah za blago, ki je bilo dano in zadržano v postopku skladiščenja;

ker je treba v tej zvezi zagotoviti, da se davčna obravnava za dobave blaga in opravljanje storitev v zvezi z določenim blagom, ki je lahko dano v postopek carinskega skladiščenja, lahko uporablja tudi za enake transakcije v zvezi z blagom, ki je dano v postopek skladiščenja, razen carinskega skladiščenja;

ker se te transakcije nanašajo predvsem na surovine in drugo blago, za katero se sklepajo posli na mednarodnih terminskih trgih; ker je treba pripraviti seznam blaga, ki ga zajemajo te določbe;

ker so države članice, s pogojem posvetovanja z odborom za davek na dodano vrednost, dolžne določiti te postopke skladiščenja, razen carinskega skladiščenja; ker je kljub temu treba načeloma iz takšnih postopkov izključiti blago, ki je namenjeno, da bo dobavljeno na ravni trgovine na drobno;

ker je treba pojasniti nekatera pravila za uporabo davka, ko se postopki iz člena 16(1)(B) do (E) omenjene direktive za blago končajo, zlasti glede osebe, ki je dolžna plačati dolgovan davek;

ker je treba pojasniti obseg tistih določb člena 17(2)(a) navedene direktive, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju iz člena 28 l;

ker je v skladu s tem treba spremeniti Direktivo 77/388/EGS,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/388/EGS se spremeni:

1. člen 5(5) se nadomesti z:

"5. Države članice lahko izročitev določenih gradbenih del štejejo za dobave v smislu odstavka 1.";

2. člen 11(B)(3)(b), tretji pododstavek, se nadomesti z naslednjim:

"Prav tako se v davčno osnovo vključijo zgoraj navedeni postranski stroški, ki nastanejo pri prevozu v drug namembni kraj na ozemlju Skupnosti, če je ta kraj znan v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka.";

3. drugi in tretji pododstavek člena 15(2) se nadomestita z naslednjimi tremi pododstavki:

"Pri dobavi blaga, ki se prevaža v osebni prtljagi potnikov, se ta oprostitev uporablja pod pogojem, da:

- potnik nima stalnega prebivališča znotraj Skupnosti,

- je blago odpeljano v namembni kraj izven Skupnosti pred koncem tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava,

- je skupna vrednost dobave, skupaj z davkom na dodano vrednost, višja od protivrednosti 175 ECU v nacionalni valuti, določeni v skladu s členom 7(2) Direktive 69/169/EGS [3]; države članice pa lahko oprostijo dobavo, katere skupna vrednost je nižja od tega zneska.

Za namene uporabe drugega pododstavka:

- potnik, ki nima stalnega prebivališča znotraj Skupnosti pomeni potnika, katerega stalno ali običajno prebivališče ni znotraj Skupnosti. Za namene te določbe "stalno ali običajno prebivališče" pomeni kraj, ki je kot tak naveden v potnem listu, osebni izkaznici ali v drugem identifikacijskem dokumentu, ki ga za veljavnega priznava država članica, na ozemlju katere je opravljena dobava,

- za dokazilo o izvozu velja račun ali drug dokument namesto njega, ki ga potrdi carinski urad v kraju, kjer blago zapusti Skupnost.

Vsaka država članica pošlje Komisiji vzorce žigov, ki jih uporablja za potrjevanje iz druge alinee tretjega pododstavka. Komisija pošlje to informacijo davčnim organom drugih držav članic."

4. v členu 20(2) se zadnji pododstavek nadomesti z:

"Pri nepremičninah, ki so bile pridobljene kot investicijsko blago, se lahko obdobje popravka podaljša na največ 20 let.";

5. v členu 28(2) se doda naslednja točka:

"(h) Države članice, ki so 1. januarja 1993 uporabljale možnost iz člena 5(5)(a) kot je veljala na ta datum, lahko za dobave na podlagi pogodbe za izdelavo uporabljajo stopnjo, ki se uporablja za blago po izdelavi.

Za namene uporabe te določbe se za dobave na podlagi pogodbe za izdelavo šteje dobava premičnin, ki jih pogodbenik izdela ali sestavi iz materialov ali predmetov, ki mu jih je v ta namen dal naročnik, ki jih pogodbenik opravi svojemu naročniku, ne glede na to, ali je pogodbenik pri tem zagotovil kakšen del uporabljenih materialov ali ne.";

6. člen 28(a)(5) se spremeni tako:

- uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

"Kot dobave blaga opravljene za plačilo se obravnava naslednje:",

- (a) se črta;

- četrta alinea v drugem pododstavku (b) se črta;

- peta alinea v drugem pododstavku (b) se nadomesti z naslednjim:

- "— opravljanje storitve za davčnega zavezanca in vključujoč delo, ki se na tem blagu dejansko opravi v državi članici prihoda ali prevoza blaga, če se blago po izdelavi ponovno odpošlje temu davčnemu zavezancu v državo članico, iz katere je bilo prvotno odposlano ali odpeljano.";

7. člen 28b se spremeni:

- v prvi alinei C(1) se vejica nadomesti s piko in doda se naslednji pododstavek:

"Prevoz blaga pri katerem sta kraj odhoda in kraj prihoda na ozemlju države, se obravnava kot prevoz blaga znotraj Skupnosti, če je takšen prevoz neposredno povezan s prevozom blaga, pri katerem sta kraj odhoda in kraj prihoda na ozemljih dveh različnih držav članic;",

- "F. Kraj opravljanja storitev v primeru cenitve ali dela na premičnini

Z odstopanjem od člena 9(2)(c) se šteje, da je kraj opravljanja storitev, ki vključujejo cenitve ali delo na premičnini, opravljenih za naročnike, identificirane za namene davka na dodano vrednost v državi članici, ki ni tista, kjer so te storitve dejansko opravljene, na ozemlju države članice, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost, pod katero je bila zanj storitev opravljena.To odstopanje se ne uporablja, kadar se blago ne odpošlje ali odpelje iz države članice, v kateri se bile storitve dejansko opravljene."

;

8. v prvem pododstavku člena 28c(A)(a), se "kot je opredeljen v členih 5 in 28a(5)(a)" nadomesti z "kot je opredeljen v členu 5";

9. člen 28c(E)(1) se nadomesti z:

"1. v členu 16:

- "1. Brez poseganja v druge davčne določbe Skupnosti lahko države članice, s pogojem posvetovanj iz člena 29, sprejmejo posebne ukrepe, s katerimi so oproščene plačila davka na dodano vrednost vse ali nekatere od naslednjih transakcij, če niso namenjene za končno uporabo in/ali potrošnjo in je znesek dolgovanega davka na dodano vrednost ob prenehanju postopkov iz možnosti A do E, enak znesku davka, ki bi bil dolgovan, če bi bila vsaka od teh transakcij obdavčena na ozemlju države:

A. uvoz blaga, namenjenega v postopek skladiščenja, razen carinskega skladiščenja;

B. dobave blaga, namenjenega, da:

(a) se predloži carini in, kadar je to ustrezno, da v začasno hrambo;

(b) se da v prosto cono ali v prosto skladišče;

(c) se da v postopek carinskega skladiščenja ali postopek aktivnega oplemenitenja;

(d) se pripelje v teritorialne vode:

- za vgradnjo v vrtalne ali proizvodne ploščadi zaradi gradnje, popravila, vzdrževanja, spremembe ali opremljanja takšnih ploščadi ali za povezavo takšnih vrtalnih ali proizvodnih ploščadi s kopnim,

- za oskrbovanje z gorivom in drugo oskrbovanje vrtalnih ali proizvodnih ploščadi;

(e) se da na ozemlju države v postopek skladiščenja, razen carinskega skladiščenja.

V tem členu se šteje, da so skladišča, razen carinskih skladišč:

- za trošarinske izdelke prostori, ki so določeni kot trošarinska skladišča za namene člena 4(b) Direktive 92/12/EGS,

- za blago, razen trošarinskih izdelkov prostori, ki jih kot take določijo države članice. Države članice pa ne smejo določiti postopkov skladiščenja, razen carinskega skladiščenja, če je to blago namenjeno dobavam na ravni trgovine na drobno.

Kljub temu pa lahko države članice določijo takšen postopek za blago, namenjeno:

- davčnim zavezancem za dobave, ki se opravijo pod pogoji iz člena 28k,

- davkov prostim prodajalnam v smislu člena 28k za dobave potnikom pri poletih ali ladijskih prevozih v tretje države, kadar so te dobave oproščene v smislu člena 15,

- davčnim zavezancem za dobave potnikom na krovu zrakoplova ali plovila med poletom ali ladijskim prevozom, kadar je kraj prihoda izven Skupnosti,

- davčnim zavezancem za dobave opravljene z oprostitvijo davka v skladu s členom 15, točko 10.

Kraji iz (a), (b), (c) in (d) se opredelijo v skladu z veljavnimi carinskimi določbami Skupnosti;

C. opravljanje storitev v zvezi z dobavami blaga iz B;

D. dobave blaga in storitev, ki se opravijo:

(a) v krajih, naštetih v B(a), (b), (c) in (d) in za katere se še uporablja ena od možnosti, ki so v njih naštete;

(b) v krajih, naštetih v B(e) in za katere se na ozemlju države še uporablja ena od možnosti, ki so v njej naštete.

Kadar uporabijo možnost, predvideno v (a), za transakcije, ki se opravijo v carinskih skladiščih, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se določijo postopki skladiščenja, razen carinskega skladiščenja, ki omogočajo uporabo določb iz (b) za iste transakcije v zvezi z blagom iz Priloge J, ki se opravijo v takšnih skladiščih, razen carinskih skladiščih;

E. dobave:

- blaga iz člena 7(1)(a), za katerega še velja postopek začasnega uvoza, s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev, ali zunanji tranzitni postopek,

- blaga iz člena 7(1)(b) za katerega še velja notranji tranzitni postopek Skupnosti iz člena 33a,

ter za opravljanje storitev v zvezi s takšnimi dobavami.

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 21(1)(a) je oseba, ki je dolžna plačati dolgovan davek v skladu s prvim pododstavkom, oseba, ki da nalog, da se za blago končajo postopki ali možnosti iz tega odstavka.

Kadar se zaradi končanja postopkov ali možnosti iz tega odstavka blago uvozi v smislu člena 7(3), država članica uvoza sprejme potrebne ukrepe v izogib dvojnemu obdavčevanju v državi."

;

- doda se naslednji odstavek:

"1a. Kadar države članice uporabijo možnost iz odstavka 1, sprejmejo potrebne ukrepe, da se za pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki je namenjeno, da se zanj začne eden od postopkov ali ena od možnosti iz člena 1(B), zagotovijo ugodnosti iz istih določb kot dobave blaga, ki se opravijo v državi pod istimi pogoji.;""

10. v členu 28f(1) se člen 17(2)(a) nadomesti z naslednjim:

"(a) davek na dodano vrednost, ki ga je dolžan ali ga je plačal na ozemlju države za blago ali storitve, ki mu jih je, ali mu jih bo opravil drug davčni zavezanec;";

11. v členu 28g se člen 21(1)(b) nadomesti z:

"(b) osebe, za katere so opravljene storitve iz člena 9(2)(e), ali osebe, ki so identificirane za namene davka na dodano vrednost na ozemlju države, in za katere so opravljene storitve iz člena 28b(C), (D), (E) in (F), če storitve opravi davčni zavezanec s sedežem v tujini; države članice pa lahko zahtevajo, da izvajalec storitev solidarno odgovarja za plačilo davka;";

12. člen 28h se spremeni:

- člen 22(2)(b) se nadomesti z:

- "(b) Vsak davčni zavezanec vodi evidenco blaga, ki ga je odposlal ali odpeljal, ali ki je bilo odposlano ali odpeljano v njegovem imenu z ozemlja, iz člena 3, vendar znotraj Skupnosti, za namene transakcij iz pete, šeste in sedme alinee člena 28a(5)(b).

Vsak davčni zavezanec vodi dovolj podrobno knjigovodstvo, da omogoča identifikacijo blaga, ki mu ga odpošlje iz druge države članice davčni zavezanec, identificiran za namene davka na dodano vrednost v tej drugi državi članici, ali druga oseba v njegovem imenu, v zvezi s katerim je bila opravljena storitev v skladu s tretjo ali četrto alineo člena 9(2)(c);";

- prva alinea v drugem pododstavku člena 22(3)(b) se nadomesti z naslednjim:

- "— v primeru transakcij iz člena 28b(C), (D), (E) in (F) številko, s katero je davčni zavezanec identificiran na ozemlju države in številko, s katero je naročnik identificiran in pod katero mu je bila opravljena storitev.",

- prvi pododstavek člena 22(6)(b) se nadomesti z naslednjim:

"Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za namene davka na dodano vrednost, predloži tudi rekapitulacijsko poročilo o pridobiteljih, identificiranih za namene davka na dodano vrednost, ki jim je dobavljal blago pod pogoji iz člena 28c(A)(a) in (d), in prejemnikov, identificiranih za namene davka na dodano vrednost pri transakcijah iz petega pododstavka.",

- druga alinea tretjega pododstavka člena 22(6)(b) se nadomesti z naslednjim:

- "— številka, s katero je vsaka oseba, ki pridobiva blago, identificirana za namene davka na dodano vrednost v drugi državi članici in pod katero ji je bilo blago dobavljeno,",

- peti pododstavek člena 22(6)(b) se črta;

13. doda se Priloga J, ki je v prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1996. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo pri njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 lahko države članice sprejmejo ukrepe za uveljavitev določb člena 1(3), (4) in (9) z zakonom ali drugim predpisom najkasneje do 1. januarja 1996.

Zvezna republika Nemčija in Veliko vojvodstvo Luksemburg pa lahko sprejmeta ukrepe z zakonom ali drugim predpisom za uporabo določb člena 1 (9) najkasneje do 1. januarja 1997.

3. Države članice pošljejo Komisiji besedilo določb nacionalne zakonodaje, ki jo sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 10. aprila 1995

Za Svet

Predsednik

A. Juppé

[1] UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/76/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 53).

[2] UL L 384, 30.12.1992, str. 47.

[3] UL L 133, 4.6.1969, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 94/4/ES (UL L 60, 3.3.1994, str. 14).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA J

Poimenovanje blaga | Tarifna oznaka KN |

Kositer | 8001 |

Baker | 7402740374057408 |

Cink | 7901 |

Nikelj | 7502 |

Aluminij | 7601 |

Svinec | 7801 |

Indij | ex811291ex811299 |

Žita | 1001 do 10051006: samo neobdelan riž1007 do 1008 |

Oljna semena in plodovi | 1201 do 1207 |

Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi | 0801 |

Drugo lupinasto sadje | 0802 |

Oljke | 071120 |

Zrnje in semena (vključno s sojo v zrnu) | 1201 do 1207 |

Kava, nepražena | 0901110009011200 |

Čaj | 0902 |

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen | 1801 |

Surovi sladkor | 170111170112 |

Naravni kavčuk v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih | 40014002 |

Volna | 5101 |

Kemijski proizvodi v razsutem stanju | poglavji 28 in 29 |

Mineralna olja (vključno s propanom in butanom; tudi surova nafta in olja) | 27092710271112271113 |

Srebro | 7106 |

Platina (paladij, rodij) | 711011007110210071103100 |

Krompir | 0701 |

Olja in masti rastlinskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane | 1507 do 1515 |

"

--------------------------------------------------