31995D0343Uradni list L 200 , 24/08/1995 str. 0052 - 0064


Odločba Komisije

z dne 27. julija 1995

o obrazcih zdravstvenega spričevala za uvoz toplotno obdelanega mleka, mlečnih proizvodov in surovega mleka za prehrano ljudi, namenjenih za sprejem v zbirni center, center za standardizacijo, obdelovalni in predelovalni obrat

(Besedilo velja za EGP)

(95/343/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Direktive sveta 92/46/EGS, z dne 16. junija 1992 o določitvi zdravstvenih predpisov za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in proizvodov na osnovi mleka [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske in zlasti člena 23(2)(b) Direktive,

ker Odločba komisije 95/340/ES [2] uvaja začasen seznam tretjih držav iz katerih države članice odobrijo uvoz surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih proizvodov;

ker morajo pogoji glede uvoza surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih proizvodov iz tretjih držav, namenjenih za prehrano ljudi, biti vsaj enakovredni tistim, ki so predpisani v poglavju II Direktive 92/46/EGS za proizvodnjo v Skupnosti;

ker Odločba komisije 95/342/ES [3] določa vrste obdelave, ki se nanašajo na mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi, iz tretjih držav ali njihovih delov, kjer obstaja nevarnost slinavke in parkljevke;

ker mora obrazec spričevala naveden v členu 23 Direktive 92/46/EGS vsebovati opis mleka ali mlečnega proizvoda, zajetega v spričevalu, ustrezne reference k poglavju II Direktive 92/46/EGS, izbiro jezika ali jezikov v katerih je sestavljeno spričevalo in položaj ali naziv podpisnika;

ker je treba najprej določiti obrazec spričevala za surovo mleko, namenjeno za sprejem v zbirni center, center za standardizacijo, obdelovalni ali predelovalni obrat, za obrazec spričevala za toplotno obdelano mleko, mlečne proizvode iz toplotno obdelanega mleka ali za toplotno obdelane mlečne proizvode za prehrano ljudi iz tretjih držav ali delov tretjih držav, v katerih ni nevarnosti slinavke in parkljevke, za obrazec spričevala za toplotno obdelano mleko, mlečne proizvode iz toplotno obdelanega mleka ali za toplotno obdelane mlečne proizvode za prehrano ljudi iz tretjih držav ali delov tretjih držav, kjer obstaja nevarnost slinavke in parkljevke, ter za obrazec spričevala za proizvode iz surovega mleka, namenjene za prehrano ljudi; ker je, zaradi različne narave teh proizvodov, treba pripraviti pravilnik za različne obrazce zdravstvenih spričeval;

ker bo pravilnik za obrazec zdravstvenega spričevala za surovo mleko, namenjeno za neposredno prehrano ljudi, pripravljen kasneje;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA TO ODLOČBO:

Člen 1

Obrazec spričevala, predviden v členu 23(2)(b) Direktive 92/46/EGS, glede surovega mleka iz tretjih držav, namenjenega za sprejem v zbirni center, center za standardizacijo, obdelovalni ali predelovalni obrat, in nato namenjenega za prehrano ljudi, je prikazan v Prilogi A k tej odločbi.

To spričevalo smejo uporabljati samo tiste tretje države ali deli tretjih držav, ki so navedene/i v stolpcu A Priloge k Odločbi 95/340/ES.

Člen 2

Obrazec spričevala, predvidenega v členu 23(2)(b) Direktive 92/46/EGS, glede toplotno obdelanega mleka, mlečnih proizvodov iz toplotno obdelanega mleka ali toplotno obdelanih mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, iz tretjih držav ali delov tretjih držav, kjer ni nevarnost pojava slinavke in parkljevke, je prikazan v Prilogi B te odločbe;

To spričevalo smejo uporabljati samo tretje države ali deli teh držav, ki so navedene v stolpcu B Priloge k Odločbi 95/340/ES.

Člen 3

Obrazec spričevala, predvidenega v členu 23(2)(b) Direktive 92/46/EGS glede toplotno obdelanega mleka, mlečnih proizvodov iz toplotno obdelanega mleka ali toplotno obdelanih mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, iz tretjih držav ali delov teh držav, kjer je nevarnost pojava slinavke in parkljevke, je prikazan v Prilogi C te odločbe.

To spričevalo smejo uporabljati samo tiste tretje države ali deli tretjih držav, ki so navedene/i v stolpcu C Priloge k Odločbi 95/340/ES.

Člen 4

Obrazec spričevala, predviden v členu 23(2)(b) Direktive 92/46/EGS glede proizvodov iz surovega mleka iz tretjih držav, namenjenih za prehrano za ljudi, je prikazan v Prilogi D te Odločbe.

To spričevalo smejo uporabljati samo tiste tretje države ali deli tretjih držav, ki so navedene/i v stolpcu A Priloge k Odločbi 95/340/ES.

Člen 5

Da se zagotovi izvedbo pregledov, predpisanih v tretji alinei člena 4(1) Direktive Sveta 90/675/EGS [4], morajo biti proizvodi iz členov 2, 3 in 4 opremljeni, vsaj v enem izmed uradnih jezikov namembne države, z naslednjimi informacijami:

- ime države izvoznice,

- številka odobritve obrata,

- za proizvode, izdelane iz surovega mleka, za katere proizvodni postopek ni vključeval nobene toplotne obdelave, besede "iz surovega mleka",

- za mlečne proizvode, v katerih se lahko razvijejo mikrobi, datum uporabe ali omejitev trajnosti.

Člen 6

Zdravstvena spričevala na katera se nanašajo členi 1, 2, 3 in 4 so izvirno oštevilčena spričevala, ki so sestavljena iz enega samega lista, točno izpolnjenega, z datumom in podpisom predstavnika pristojnega organa, odgovornega za preverjanje in zagotavljanje, da surovo mleko, toplotno obdelano mleko ali mlečni proizvodi, ustrezajo zahtevam Direktive 92/46/EGS.

Člen 7

1. Zdravstveno spričevalo, na katero se nanašajo členi 1, 2, 3 in 4, je sestavljeno v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je pregled izvršen.

2. Na spričevalu je ime, položaj ali naziv in podpis predstavnika pristojnega organa skupaj z uradnim žigom pristojnega organa v barvi, ki se razlikuje od drugih podatkov prikazanih na spričevalu.

Člen 8

Odločba se uporablja od 2. februarja 1996.

Člen 9

Odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. julija 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

[2] UL L 200, 24.8.1995, str. 38.

[3] UL L 200, 24.8.1995, str. 50.

[4] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA C

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA D

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------