31995D0320

Sklep Komisije z dne 12. julija 1995 o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem

Uradni list L 188 , 09/08/1995 str. 0014 - 0015
CS.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
ET.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
HU.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
LT.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
LV.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
MT.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
PL.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
SK.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336
SL.ES poglavje 01 zvezek 01 str. 336


Sklep Komisije

z dne 12. julija 1995

o ustanovitvi Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem

(95/320/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ker morajo skupni predpisi glede varnosti, higiene in zdravja pri delu zagotoviti ustrezno varovanje zdravja delavcev na delovnem mestu v Skupnosti;

ker je za pripravo in spremembo skupnih predpisov glede varnosti, zdravja in higiene pri delu potrebno znanstveno oceniti tveganja na delovnem mestu in ukrepe, ki jih je treba izvajati za varovanje pred temi tveganji;

ker morajo pri taki oceni sodelovati znanstveniki, ki so visoko strokovno usposobljeni na vseh področjih, povezanih z varnostjo, higieno in zdravjem pri delu;

ker je ob sprejetju Direktive Sveta 88/642/EGS [1], ki spreminja Direktivo 80/1107/EGS [2] o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu, Svet pozval Komisijo, da ustanovi znanstveni odbor, pristojen za ocenjevanje razpoložljivih znanstvenih podatkov potrebnih za določitev mejnih vrednosti;

ker je Komisija pozdravila zahtevo Sveta in se od leta 1990 s skupinami znanstvenih izvedencev neformalno posvetuje o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost;

ker je Komisija v sporočilo o programu za varnost, higieno in zdravje pri delu med cilje za prihajajočih pet let vključila razvijanje preventivnih ukrepov v zvezi s kemičnimi snovmi;

ker je pomembno, da Komisija pridobi nepristranska znanstvena mnenja visoko strokovno usposobljenih oseb, da lahko vodi to nenehno preverjanje;

ker bi bilo treba v ta namen pri Komisiji ustanoviti znanstveni odbor posvetovalne narave,

SKLENILA:

Člen 1

Pri Komisiji deluje znanstveni odbor (v nadaljnjem besedilu: "odbor"), ki preučuje vplive kemičnih snovi na zdravje delavcev pri delu.

Člen 2

1. Naloga odbora je Komisiji na njeno zahtevo dati mnenja o katerikoli zadevi, povezani s preverjanjem toksikološkega vpliva kemikalij na zdravje delavcev.

Odbor svetuje zlasti pri določanju mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost (MVPI) na temelju znanstvenih podatkov in, kjer je primerno, predlaga vrednosti, ki lahko vključujejo:

- osemurno tehtano povprečje (UTP),

- kratkotrajne vrednosti/odklonske vrednosti (KTV),

- biološke mejne vrednosti.

MVPI se lahko po potrebi dopolnijo z dodatnimi ocenami.

Odbor svetuje glede kakršnega koli možnega vnosa zadevnih snovi v organizem po drugih poteh (kot preko kože in/ali sluznice).

2. Vsakemu priporočilu so priložene informacije in razlaga temeljnih podatkov, opis kritičnih učinkov, uporabljenih tehnik ekstrapolacije in vsi podatki o možnih tveganjih za zdravje ljudi. Ugotovi se tudi izvedljivost spremljanja izpostavljenosti pri vsaki predlagani mejni vrednosti.

3. Odbor obravnava vse relevantne znanstvene dejavnike, povezane z določitvijo MVPI in Komisiji s priporočili pomaga oblikovati prednostne naloge.

4. Komisija lahko od odbora zahteva, da opravi tudi druga dejanja, povezana s toksikološko oceno kemičnih snovi.

Člen 3

1. Odbor sestavlja največ 21 članov, ki prihajajo iz vseh držav članic in predstavljajo vsa znanstvena področja, potrebna za izpolnitev pooblastil iz člena 2, vključujoč zlasti kemijo, toksikologijo, epidemiologijo, medicino in higieno dela ter splošno usposobljenost za določanje MVPI.

2. Komisija imenuje člane odbora po posvetovanju s posameznimi državami članicami, ob upoštevanju potrebe po pokritosti različnih specifičnih področij.

3. Odbor med člani izvoli predsednika in dva podpredsednika za dobo treh let. Izvoljen je z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov.

4. Mandat članov odbora traja tri leta. Lahko so ponovno imenovani. Po koncu triletnega obdobja člani odbora še naprej opravljajo svoje funkcije, dokler jih ne zamenjajo ali ponovno imenujejo.

V primeru, da član odbora med mandatom odstopi ali umre, Komisija imenuje novega člana odbora skladno z odstavkom 2.

Člen 4

Komisija objavi seznam članov kot informacijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

1. V soglasju s predstavniki Komisije odbor lahko ustanovi delovne skupine, ki jih sestavljajo njegovi člani.

2. Naloga delovne skupine je, da odboru poroča o zadevah, ki ji jih ta predloži.

Člen 6

1. Odbor se ponavadi sestane štirikrat letno.

2. Predstavniki Komisije lahko na sestanke povabijo posamezne izvedence za temo, ki se proučuje.

3. Službe Komisije opravljajo tajniške posle za odbor in delovne skupine.

4. Predstavniki Komisije sodelujejo na sestankih odbora in delovnih skupin.

Člen 7

Kadar jih skliče Komisija, se odbor in delovne skupine običajno sestajajo na sedežu Komisije. Vendar pa so v izjemnih okoliščinah in kadar je to potrebno zaradi znanstvenih zahtev, sestanki lahko drugje in ne na sedežu Komisije, čeprav sestanek skliče Komisija.

Člen 8

1. Odbor razpravlja o zadevah, povezanih z mnenjem, ki ga zahtevajo predstavniki Komisije.

Ko zahtevajo mnenje odbora, predstavniki Komisije lahko določijo rok, v katerem mora biti mnenje dano.

2. Odbor si prizadeva, da priporočilo oblikuje soglasno. Razpravam odbora ne sledi glasovanje.

3. Kadar je zahtevano mnenje predmet soglasne odločitve članov odbora, ti oblikujejo skupne ugotovitve. Če soglasja ne dosežejo, se različni pogledi iz razprav zapišejo v poročilo, ki se pripravi pod pokroviteljstvom predstavnikov Komisije.

4. Brez poseganja v člen 9(1) Komisija objavi mnenja odbora.

Člen 9

Brez poseganja v določbe člena 214 Pogodbe člani odbora ne smejo razkriti podatkov, s katerimi se seznanijo pri delu odbora, če jih Komisija obvesti, da se zahtevano mnenje nanaša na predmet zaupne narave.

V takih primerih so na sestankih prisotni le člani odbora in predstavniki Komisije.

V Bruslju, 12. julija 1995

Za Komisijo

Pádraig Flynn

Član Komisije

[1] UL L 356, 24.12.1988, str. 74.

[2] UL. L 327, 3.12.1980, str. 8.

--------------------------------------------------