31994L0075Uradni list L 365 , 31/12/1994 str. 0052 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 3 str. 0009
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 3 str. 0009


Direktiva Sveta 94/75/ES

z dne 22. decembra 1994

o spremembi Direktive 94/4/ES in uvedbi začasnih ukrepov odstopanja, ki se uporabljajo za Avstrijo in Nemčijo

(94/000/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pristopne pogodbe iz leta 1994 in zlasti člena 2(3) Pogodbe ter Akta o pristopu iz leta 1994 in zlasti člena 151(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je 5. septembra 1994 Republika Avstrija zaprosila za odstopanje na podlagi odstopanja, ki se od 1. aprila 1994 uporablja za Zvezno republiko Nemčijo v skladu s členom 3(2) Direktive Sveta 94/4/ES z dne 14. februarja 1994 o spremembah Direktiv 69/196/EGS in 77/388/EGS in povečanju oprostitev za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav in omejitev nakupov oproščenih davka med potovanjem znotraj Skupnosti [1];

ker je ta prošnja namenjena zlasti temu, da se do 1. januarja 1998 obdrži omejitev, ki trenutno velja v Avstriji glede uvoza blaga, ki ga potniki opravijo ob vstopu na njeno ozemlje po kopenski meji z državami, ki niso ne države članice ne članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA);

ker je treba upoštevati gospodarske težave, ki jih utegne v Avstriji povzročiti višina neobdavčenih zneskov v primeru omenjenih potnikov;

ker je kljub temu treba preprečiti izkrivljanje konkurence, ki izhaja iz uporabe različnih omejitev pri prehodu zunanjih meja, ki Skupnost povezujejo z državami, ki niso članice EFTA; ker je pomembno, da Zvezna republika Nemčija in Republika Avstrija uporabljata enako omejitev uvoza blaga na njuno ozemlje, ki ga opravijo potniki iz omenjenih držav,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

"2. Z odstopanjem od odstavka 1 se Zvezni republiki Nemčiji in Republiki Avstriji dovoli, da uveljavita ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to Direktivo, najpozneje do 1. januarja 1998 za blago, ki ga potniki uvozijo ob vstopu na nemško ali avstrijsko ozemlje čez kopensko mejo z državami, ki niso ne države članice ne članice EFTE ali, kjer je primerno, z obalno plovbo s prihodom iz navedenih držav.

Vendar morata od uveljavitve Pristopne pogodbe iz leta 1994 ti dve državi članici uporabljati oprostitev v višini najmanj 75 ECU za uvoz, ki ga opravijo potniki, navedeni v prejšnjem pododstavku."

Člen 2

1. Ob pogoju začetka veljavnosti Pristopne pogodbe iz leta 1994, državi članici sprejmeta zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to Direktivo, najkasneje do začetka njene veljavnosti. O tem takoj obvestita Komisijo.

Državi članici se v sprejetih določbah sklicujeta na to direktivo ali pa sklic nanjo navedeta ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določita državi članici.

2. Državi članici predložita Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati istega dne kot Pristopna pogodba iz leta 1994.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 1994

Za Svet

Predsednik

H. Seehofer

[1] UL L 60, 3.3.1994, str. 14.

--------------------------------------------------