31994L0060Official Journal L 365 , 31/12/1994 P. 0001 - 0009
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 29 P. 0273
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 29 P. 0273


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 94/60/ES

z dne 20. decembra 1994

o štirinajsti spremembi Direktive 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3],

ker je treba sprejeti ukrepe za delovanje notranjega trga; ker je notranji trg območje brez notranjih meja, ki zagotavlja prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker naj bi delovanje notranjega trga postopoma izboljšalo kakovost življenja, varovanje zdravja in varstvo potrošnikov; ker so ukrepi, predlagani s to direktivo, v skladu z Resolucijo Sveta z dne 9. novembra 1989 o prihodnjih prednostnih nalogah za ponovno uvedbo politike varstva potrošnikov [4];

ker so Svet in predstavniki vlad drav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, sprejeli Odločbo 90/238/Euratom, ESPJ, EGS [5] o akcijskem načrtu 1990-1994 v okviru programa "Evropa proti raku";

ker snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi Sveta 67/548/EGS [6] in so razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, lahko povzročijo raka; ker se zaradi izboljšanja varovanja zdravja take snovi in pripravki, ki take snovi vsebujejo, ne smejo dajati v promet za prodajo javnosti;

ker snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi Sveta 67/548/EGS in so razvrščene v 1. ali 2. skupino mutagenosti, lahko povzročijo dedne genske okvare; ker se zaradi izboljšanja varovanja zdravja te snovi in pripravki, ki te snovi vsebujejo, ne smejo dajati v promet za prodajo javnosti;

ker snovi, navedene v Prilogi I k Direktivi Sveta 67/548/EGS in razvrščene kot strupene za razmnoževanje, skupine 1 ali 2, lahko povzročijo hibe pri rojstvu; ker se zaradi izboljšanja varovanja zdravja te snovi in pripravki, ki te snovi vsebujejo, ne smejo dajati v promet za prodajo javnosti;

ker naj bi se take snovi zaradi preglednosti in jasnosti navajale s priznanim poimenovanjem, po možnosti po IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry); ker se Priloga I k Direktivi 67/548/EGS ("Seznam nevarnih snovi") zaradi prilagajanja tehničnemu napredku redno dopolnjuje; ker bo Komisija, najpozneje šest mesecev po objavi prilagoditve tehničnemu napredku v Uradnem listu Evropskih skupnosti, Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog direktive, ki ureja snovi, na novo razvrščene v 1. in 2. skupino rakotvornosti, 1. in 2. skupino mutagenosti ter 1. in 2. skupino strupenosti za razmnoževanje, zato da se dopolni ta direktiva;

ker bo navedeni predlog Komisije upošteval nevarnosti in prednosti na novo razvrščenih snovi, pa tudi zakonodajo Skupnosti o analizah tveganja;

ker Priloga I k Direktivi 67/548/EGS določa posamezne mejne koncentracijske vrednosti teh snovi, če mejnih vrednosti ni, pa določa splošne mejne koncentracijske vrednosti za te snovi v pripravkih Preglednica VI Priloge I k Direktivi Sveta 88/379/EGS [7];

ker kreozot, kakor je opredeljen v Prilogi k tej direktivi, lahko škoduje zdravju zaradi vsebnosti znanih rakotvornih snovi; ker je zato uporabo kreozota za obdelavo lesa in dajanje v promet ter uporabo lesa, obdelanega s kreozotom, treba omejiti;

ker so nekatere sestavine kreozota težko razgradljive in škodujejo nekaterim organizmom v okolju; ker te sestavine lahko stopijo v okolje kot posledica uporabe obdelanega lesa;

ker nekatera klorirana topila predstavljajo nevarnost za zdravje ter se v snoveh in pripravkih ne smejo dajati v promet za prodajo javnosti;

ker omejitve pri uporabi kreozota za obdelavo lesa in pri dajanju v promet in uporabi lesa, obdelanega s kreozotom ter pri dajanju v promet in uporabi kloriranih topil, ki jih določa ta direktiva, upoštevajo sedanje stanje znanja in tehnike glede varnejših alternativ;

ker omejitve, ki so jih nekatere države članice že sprejele glede dajanja v promet in uporabe zgoraj navedenih snovi ali pripravkov, ki take snovi vsebujejo, neposredno vplivajo na vzpostavitev in delovanje notranjega trga; ker je zato treba približati zakonodaje držav članic na tem področju in posledično spremeniti Prilogo I k Direktivi 76/769/EGS[8];

ker ta direktiva ne vpliva na zakonodajo Skupnosti, ki določa minimalne zahteve za varstvo delavcev v Direktivi Sveta 89/391/EGS [9] in posameznih direktivah, ki na njej temeljijo, zlasti Direktiva 90/394/EGS [10],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 76/769/EGS se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje eno leto po sprejetju te direktive in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Ti predpisi se uporabljajo od 20. junija 1996.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 1994

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

K. Hänsch K. Kinkel

PRILOGA

Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS se doda naslednje:

"Poimenovanje snovi, skupine snovi ali pripravka Pogoji omejitev

29. Snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti in označene vsaj kot strupeno (T) z opozorilnim stavkom R45: Lahko povzroči raka ali opozorilnim stavkom R49: Pri vdihavanju lahko povzroči raka in so uvrščene na seznam na naslednji način: 1. skupina rakotvornosti Glej Seznam 1b v Dodatku 2. skupina rakotvornosti Glej Seznam 2 v Dodatku Se ne smejo uporabljati v snoveh ali pripravkih, ki se dajejo v promet za prodajo javnosti, kadar je koncentracija posamezne snovi enaka ali večja od: - koncentracije, določene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, ali - koncentracije, določene v točki 6 Preglednice VI Priloge I k Direktivi 88/379/EGS, kadar mejna koncentracijska vrednost ni navedena v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS. Brez vpliva na izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi mora biti na embalaži takih snovi in pripravkov čitljivo in neizbrisljivo označeno: Samo za poklicne uporabnike. Pozor - izogibajte se izpostavljanju - pred uporabo si priskrbite posebna navodila. Z odstopanjem se ta predpis ne uporablja za: (a)medicinske in veterinarske izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 65/65/EGS [11]; (b) kozmetične izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 76/768/EGS 2; (c) - motorno gorivo, zajeto z Direktivo 85/210/EGS 3, - naftne proizvode za gorivo v premičnih ali nepremičnih kotlovnicah - gorivo, ki se prodaja v zaprtih sistemih (npr. jeklenke z utekočinjenim plinom); (d) druge snovi in pripravke, uvrščene na seznam v Prilogi I k tej direktivi, razen tistih, ki so navedeni pod točkama 30 in 31; (e) slikarske barve, zajete z Direktivo 88/379/EGS 4.

30. Snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, razvrščene v 1. ali 2. skupino mutagenosti in označene z opozorilnim stavkom R46: Lahko povzroči dedne genske okvare in so uvrščene na seznam na naslednji način: 1. skupina mutagenosti Glej Seznam 3 v Dodatku 2. skupina mutagenosti Glej Seznam 4 v Dodatku Se ne smejo uporabljati v snoveh in pripravkih, ki se dajejo v promet za prodajo javnosti, kadar je koncentracija posamezne snovi enaka ali večja od: - koncentracije, določene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, ali - koncentracije, določene v točki 6 Preglednice VI Priloge I k Direktivi 88/379/EGS, kadar mejna koncentracijska vrednost ni navedena v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS. Brez vpliva na izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi mora biti na embalaži takih snovi in pripravkov čitljivo in neizbrisljivo označeno: Samo za poklicne uporabnike. Pozor - izogibajte se izpostavljanju - pred uporabo si priskrbite posebna navodila. Z odstopanjem se ta predpis ne uporablja za: (a) medicinske in veterinarske izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 65/65/EGS; (b) kozmetične izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 76/768/EGS; (c) motorno gorivo, zajeto z Direktivo 85/210/EGS, - naftne proizvode za gorivo v premičnih ali nepremičnih kotlovnicah, - gorivo, ki se prodaja v zaprtih sistemih (npr. jeklenke z utekočinjenim plinom); (d) druge snovi in pripravke, uvrščene na seznam v Prilogi I k tej direktivi, razen tistih, ki so navedeni pod točkama 29 in 31; (e) slikarske barve, zajete z Direktivo 88/379/EGS.

31. Snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, razvrščene v 1. ali 2. skupino strupenosti za razmnoževanje in označene z opozorilom R60: Lahko škoduje plodnosti. in/ali R61: Lahko škoduje nerojenemu otroku. in so uvrščene na seznam na naslednji način: 1. skupina strupenosti za razmnoževanje Glej Seznam 5 v Dodatku 2. skupina strupenosti za razmnoževanje Glej Seznam 6 v Dodatku Se ne smejo uporabljati v snoveh in pripravkih, ki se dajejo v promet za prodajo javnosti, kadar je koncentracija posamezne snovi enaka ali večja od: - koncentracije, določene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, ali - koncentracije, določene v točki 6 Preglednice VI Priloge I k Direktivi 88/379/EGS, kadar mejna vrednost koncentracije ni navedena v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS. Brez vpliva na izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi mora biti na embalaži takih snovi in pripravkov čitljivo in neizbrisljivo napisano: Samo za poklicne uporabnike. Pozor - izogibajte se izpostavljanju - pred uporabo si priskrbite posebna navodila. Z odstopanjem se ta predpis ne uporablja za: (a) medicinske in veterinarske izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 65/65/EGS; (b) kozmetične izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 76/768/EGS; (c) - motorno gorivo, zajeto z Direktivo 85/210/EGS, - naftne proizvode za gorivo v premičnih ali nepremičnih kotlovnicah, - gorivo, ki se prodaja v zaprtih sistemih (npr. jeklenke z utekočinjenim plinom); (d) druge snovi in pripravke, uvrščene na seznam v Prilogi I k tej direktivi, razen tistih, ki so navedeni pod točkama 29 in 30; (e) slikarske barve, zajete z Direktivo 88/379/EGS.

32. Snovi in pripravki, ki vsebujejo eno ali več naslednjih snovi: (a) kreozot št. EINECS 232-287-5 št. CAS 8001-58-9 (b) kreozotno olje št. EINECS 263-047-8 št. CAS 61789-28-4 (c) destilati (premogov katran), naftalenska olja št. EINECS 283-484-8 št. CAS 84650-04-4 (d) kreozotno olje, acenaftenska frakcija št. EINECS 292-605-3 št. CAS 90640-84-9 (e) destilati (premogov katran), lahka frakcija št. EINECS 266-026-1 št. CAS 65996-91-0 (f) antracensko olje št. EINECS 292-602-7 št. CAS 90640-80-5 (g) katranske kisline, premog, surove št. EINECS 266-019-3 št. CAS 65996-85-2 (h) kreozot, les št. EINECS 232-419-1 št. CAS 8021-39-4 (i) ekstratni ostanki (premog), nizkotemperaturni alkalni premogov katran št. EINECS 310-191-5 št. CAS 122384-78-5 32.1 Se ne smejo uporabljati pri obdelavi lesa, če vsebujejo: (a) benzo-(a(-piren v koncentraciji, višji od 0,005 masnih %; ali (b) fenole, ki jih je mogoče ekstrahirati z vodo, v koncentraciji, višji od 3 masnih %, ali obenem (a) in (b). Les, obdelan z navedenimi snovmi in pripravki, se ne sme dajati v promet. Z odstopanjem: (i) se navedene snovi in pripravki lahko uporabljajo pri obdelavi lesa v industrijskih objektih, če vsebujejo: (a) benzo-(a(-piren v koncentraciji, nižji od 0,005 masnih %; ali (b) fenole, ki jih je mogoče ekstrahirati z vodo, v koncentraciji, nižji od 3 masnih %. Take snovi in pripravki: - se lahko dajejo v promet samo v embalaži s prostornino enako ali večjo od 200 litrov, - se ne smejo prodajati javnosti. Brez vpliva na uporabo drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi in pripravkov mora biti na embalaži takih snovi in pripravkov čitljivo in neizbrisljivo napisano: Samo za uporabo v industrijskih objektih. (ii) Za les, obdelan v skladu s točko (i), ki se prvič daje v promet, je dovoljena le poklicna in industrijska uporaba, npr. na železniških progah, pri prenosu električne energije in telekomunikacij, za ograje ter v pristaniščih in vodnih poteh. Tak les se ne sme uporabljati: - v stavbah za dekorativne ali druge namene (bivanje, služba, prosti čas), - za izdelavo posod za gojenje in kakršno koli ponovno obdelavo ter za izdelavo embalaže, ki bi lahko prišla v stik s surovinami, polizdelki oziroma izdelki, namenjenimi uporabi za ljudi ali živali, ter za kakršno koli ponovno obdelavo in izdelavo drugih materialov, ki bi lahko kontaminirali surovine, polizdelke oziroma gotove izdelke, ki so namenjeni uporabi za ljudi oziroma živali. - na otroških igriščih in drugih zunanjih objektih za javno razvedrilo ali v drugih primerih, kadar obstaja nevarnost, da tak les pride v stik s kožo. (iii) V zvezi s starim obdelanim lesom se prepoved ne uporablja, kadar se tak les daje v promet kot že rabljen. Tak les se ne sme uporabljati: - v stavbah za dekorativne ali druge namene (bivanje, služba, prosti čas), - za izdelavo posod za gojenje in kakršno koli ponovno obdelavo in za izdelavo embalaže, ki bi lahko prišla v stik s surovinami, polizdelki oziroma gotovimi izdelki, namenjenimi uporabi za ljudi ali živali, ter za kakršno koli ponovno obdelavo in izdelavo drugih materialov, ki bi lahko kontaminirali surovine, polizdelke oziroma gotove izdelke, ki so namenjeni uporabi za ljudi oziroma živali, - na otroških igriščih in drugih zunanjih objektih za javno razvedrilo.

33. Kloroform št. CAS 67-66-3 34. Ogljikov tetraklorid št. CAS 56-23-5 35. 1,1,2-trikloroetan št. CAS 79-00-5 36. 1,1,2,2-tetrakloroetan št. CAS 79-34-5 37. 1,1,1,2-tetrakloroetan št. CAS 630-20-6 38. Pentakloroetan št. CAS 76-01-7 39. 1,1-dikloroetilen št. CAS 75-35-4 40. 1,1,1-trikloroetan št. CAS 71-55-6" Se ne smejo uporabljati v koncentracijah, enakih ali višjih od 0,1 masnih %, v snoveh in pripravkih, ki se dajejo v promet za prodajo javnosti. Brez vpliva na uporabo drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi in pripravkov mora biti na embalaži takih snovi in pripravkov, ki vsebujejo navedene snovi v koncentracijah, enakih ali višjih od 0,1 %, čitljivo in neizbrisljivo napisano: Samo za poklicne uporabnike. Z odstopanjem se ta predpis ne uporablja za: (a) medicinske in veterinarske izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 65/65/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 89/381/EGS; (b) kozmetične izdelke, kakršne opredeljuje Direktiva 76/768/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 89/679/EGS.

DODATEK

Točka 29 - Rakotvorne snovi

Seznam 1, 1. skupina rakotvornosti

2-naftilamin; (-naftilamin št. CAS 91-59-8

bifenil-4-ilamin; ksenilamin; 4-aminobifenil št. CAS 92-67-1

benzidin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin št. CAS 92-87-5

kromov trioksid št. CAS 1333-82-0

arzenova kislina in njene soli št. CAS (

arzenov pentaoksid; arzenov oksid št. CAS 1303-28-2

diarzenov trioksid; arzenov trioksid št. CAS 1327-53-3

azbest št. CAS 132207-33-1 št. CAS 132207-32-0 št. CAS 12172-73-5 št. CAS 77536-66-4 št. CAS 77536-68-6 št. CAS 77536-67-5

benzen št. CAS 71-43-2

bis(klorometil) eter št. CAS 542-88-1

klorometil metil eter, klorodimetil eter št. CAS 107-30-2

dinikljev trioksid št. CAS 1314-06-3

erionit št. CAS 12510-42-8

nikljev dioksid št. CAS 12035-36-8

nikljev monoksid št. CAS 1313-99-1

nikljev subsulfid št. CAS 12035-72-2

nikljev sulfid št. CAS 16812-54-7

2-naftilaminove soli št. CAS (

bifenil-4-ilaminove soli; ksenilaminove soli; 4-aminobifenilove soli št. CAS (

benzidinijeve soli št. CAS (

vinilklorid; kloroetilen št. CAS št. 75-01-4

cinkovi kromati, vključno s cink-kalijevim kromatom št. CAS št. (

Seznam 2, 2. skupina rakotvornosti

1-metil-3-nitro-1-nitrozogvanidin št. CAS 70-25-7

1,2-dibromo-3-kloropropan št. CAS 96-12-8

1,2-dimetilhidrazin št. CAS 540-73-8

1,3-butadien, buta-1,3-dien št. CAS 106-99-0

1,3-dikloro-2-propanol št. CAS 96-23-1

1,3-propan sulton št. CAS 1120-71-4

3-propanolid; 1,3-propiolakton št. CAS 57-57-8

1,4-diklorobut-2-en št. CAS 764-41-0

2-nitronaftalen št. CAS 581-89-5

2-nitropropan št. CAS 79-46-9

2,2'-dikloro-4,4'-metilendialin; 4,4'-metilen bis(2-kloroanilin) CAS 101-14-4

2,2'-(nitrozoimino)bisetanol št. CAS 1116-54-7

3,3'-diklorobenzidin; 3,3'-diklorobifenil-4,4'-ilendiamin št. CAS 91-94-1

3,3'-dimetoksibenzidin; o-dianizidin št. CAS 119-90-4

3,3'- dimetilbenzidin; o-tolidin št. CAS 119-93-7

4-aminoazobenzen št. CAS 60-09-3

4-amino-3-fluorofenol št. CAS 399-95-1

4-metil-m-fenilendiamin št. CAS 95-80-7

4-nitrobifenil št. CAS 92-93-3

4,4'-metilendi-o-toluidin št. CAS 838-88-0

4,4'-diaminodifenilmetan; 4,4'-metilendianilin št. CAS 101-77-9

5-nitroacenaften št. CAS 602-87-9

4-o-tolilazo-o-toluidin; 4-amino-2',3-dimetilazobenzen; AAT; o-aminoazotoluen št. CAS 97-56-3

dinatrijev {5[4'-((2,6-dihidroksi-3-((2-hidroksi-5-sulfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'- bifenil)-4-il)azo]salicilato(4-)}kuprat (2-) ; C.I. Direct Brown 95 št. CAS 16071-86-6

kadmijev oksid št. CAS 1306-19-0

ekstrakt (zemeljsko olje) št. CAS 64742-11-6

ekstrakt (zemeljsko olje) št. CAS 64742-04-7

ekstrakt (zemeljsko olje): lahko vsebuje naften destilatno topilo št. CAS 64742-03-6

ekstrakt (zemeljsko olje): lahko vsebuje parafin destilatno topilo št. CAS 64742-05-8

ekstrakti (zemeljsko olje) št. CAS 91995-78-7

aromatski ogljikovodiki, C 26-55 št. CAS 97722-04-8

N,N-dimetilhidrazin št. CAS 57-14-7

akrilamid št. CAS št. 79-06-1

akrilonitril št. CAS št. 107-13-1

(,(,(-triklorotoluen; benzotriklorid št. CAS št. 98-07-7

benzo[a]antracen št. CAS št. 56-55-3

benzo[a]piren; benzo[d,e,f]krizen št. CAS št. 50-32-8

benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrilen št. CAS št. 205-99-2

benzo[j]fluoranten št. CAS št. 205-82-3

benzo[k]fluoranten št. CAS št. 207-08-9

berilij št. CAS št. 7440-41-7

berilijeve spojine razen aluminij-berilijevega silikata št. CAS št. (

kadmijev klorid št. CAS 10108-64-2

kadmijev sulfat št. CAS 10124-36-4

kalcijev kromat št. CAS 13765-19-0

kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrakloroetiltio)ftalimid št. CAS 2425-06-1

karbadoks (INN); metil-3-(kinoksalin-2- ilmetilen) karbazat-1,4-dioksid; št. CAS 6804-07-5

kromov (III) kromat; kromov kromat št. CAS 24613-89-6

diazometan št. CAS 334-88-3

dibenz[a,h]antracen št. CAS 53-70-3

dietil sulfat št. CAS 64-67-5

dimetil sulfat št. CAS 77-78-1

dimetilkarbamoil klorid št. CAS 79-44-7

N-nitrozodimetilamin; dimetilnitrozoamin št. CAS 62-75-9

N,N-dimetilsulfamoil klorid št. CAS 13360-57-1

1-kloro-2,3-epoksipropan; epiklorohidrin št. CAS 106-89-8

1,2-dikloroetan; etilen diklorid št. CAS 107-06-2

etilen oksid; oksiran št. CAS 75-21-8

etilenimin; aziridin št. CAS 151-56-4

heksaklorobenzen št. CAS 118-74-1

triamid heksametilfosforne kisline; heksametilfosforamid št. CAS 680-31-9

hidrazin št. CAS 302-01-2

hidrazobenzen; 1,2-difenilhidrazin št. CAS 122-66-7

metil akrilamidometoksiacetat (vsebuje ( 0.1% akrilamida) št. CAS 77402-03-0

(metil-ONN-azoksi)metil acetat; metilazoksimetil acetat št. CAS 592-62-1

nitrofen (ISO); 2,4-diklorofenil 4-nitrofenil eter št. CAS 1836-75-5

nitrozodipropilamin št. CAS 621-64-7

2-metoksianilin; o-anisidin št. CAS 90-04-0

kalijev bromat št. CAS 7758-01-2

propilen oksid; 1,2-epoksipropan; metil oksiran št. CAS 75-56-9

o-toluidin št. CAS 95-53-4

2-metilazidirin; propilenimin št. CAS 75-55-8

soli 2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilina; soli 4,4'-metilenbis(2-kloroanilina) št. CAS (

soli 3,3'-diklorobenzidina; soli 3,3'-diklorobifenil-4,4'-ilendiamina št. CAS (

soli 3,3'-dimetoksibenzidina; soli o-dianizidina št. CAS (

soli 3,3'-dimetoksibenzidina; soli o-tolidina št. CAS (

stroncijev kromat št. CAS 7789-06-2

stiren oksid; (epoksietil)benzen; feniloksiran št. CAS 96-09-3

sulfalat (ISO); 2-kloroalil-N-ditiokarbamat št. CAS 95-06-7

tioacetamid št. CAS 62-55-5

uretan (INN); etil karbamat št. CAS 51-79-6

Točka 30 - Mutagene snovi

Seznam 3, 1. skupina mutagenosti

V to skupino ni razvrščena nobena snov.

Seznam 4, 2. skupina mutagenosti

1,2-dibromo-3-kloropropan št. CAS 96-12-8

akrilamid št. CAS 79-06-1

benzo[a]piren; benzo[d,e,f]krizen št. CAS 50-32-8

dietil sulfat št. CAS 64-67-5

etilen oksid; oksiran št. CAS 75-21-8

etilenimin; aziridin št. CAS 151-56-4

triamid heksametilfosforne kisline; heksametilfosforamid št. CAS 680-31-9

metil akrilamidometoksiacetat (vsebuje ( 0.1 % akrilamida) št. CAS 77402-03-0

Točka 31 - Snovi, strupene za razmnoževanje

Seznam 5, 1. skupina strupenosti za razmnoževanje

svinčev heksafluorosilikat št. CAS 25808-74-6

svinčev acetat št. CAS 1335-32-6

svinčevi akrili št. CAS (

svinčev azid št. CAS 13424-46-9

svinčev kromat št. CAS 7758-97-6

svinčeve spojine razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi št. CAS (

svinčev acetat št. CAS 301-04-2

svinčev 2,4,6-trinitroresorcinoksid; tricinat št. CAS 15245-44-0

svinčev (II)metansulfonat št. CAS 17570-76-2

trisvinčev bis(ortofosfat) št. CAS 7446-27-7

varfarin*; 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron št. CAS 81-81-2

Seznam 6, 2. skupina strupenosti za razmnoževanje

2-etoksietanol; etilen glikol monoetil eter št. CAS 110-80-5

2-etilheksil-3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil metiltioacetat št. CAS 80387-97-9

2-metoksietanol, etilen glikol monometil eter št. CAS 109-86-4

benzo[a]piren; benzo[d,e,f]krizen št. CAS 50-32-8

binapakril (ISO); 2-sek-butil-4,6-dinitrofenil 3-metilkrotonat št. CAS 485-31-4

N,N-dimetilformamid; dimetil formamid št. CAS 68-12-2

dinoseb; 6-(1-metilpropil)-2,4-dinitrofenol št. CAS 88-85-7

dinoterb; 2-terc-butil-4,6-dinitrofenol št. CAS 1420-07-1

etilen tiosečnina; imidazolidin-2-tion; imidazolidin-2-tiol št. CAS 96-45-7

2-etoksietil acetat; etil glikol acetat št. CAS 111-15-9

(metil-ONN-azoksi)metil acetat; metilazoksi acetat št. CAS 592-62-1

2-metoksietil acetat; metil glikol acetat št. CAS 110-49-6

nikljev tetrakarbonil št. CAS 13463-39-3

nitrofen (ISO); 2,4-diklorofenil-4-nitrofenil eter št. CAS 1836-75-6

dinoseb soli in estri razen navedenih drugje v tej prilogi št. CAS (

dinoterb soli in estri št. CAS (

[1] UL C 157, 24.6.1992, str. 6

[2] UL C 332, 16.12.1992, str. 8.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 1994 (UL C 44, 14.2.1994, str. 2), Skupno stalia[pic]

[pic]e Sveta z dne 16. junija 1994 (UL C 244, 31.8.1994, str. 1) in Sklep EvUL C 44, 14.2.1994, str. 2), Skupno stališče Sveta z dne 16. junija 1994 (UL C 244, 31.8.1994, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 1994 (UL C 323, 21.11.1994).

[4] UL C 294, 23.11.1989, str. 1.

[5] UL L 137, 30.5.1990, str. 31.

[6] UL 196, 16.8.1967, str. 1/67. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 91/632/EGS (UL L 338, 10.12.1991, str. 23).

[7] UL L 187, 16.7.1988, str. 14. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/18/EGS (UL L 104, 29.4.1993, str. 46).

[8] UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 91/659/EGS (UL L 363, 31.12.1991, str. 36).

[9] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[10] UL L 196, 26.7.1990, str. 1.

[11] UL 22, 9.2.1965, str. 369/65. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 93/39/EGS (UL L 214, 24.8.1993, str. 22).

2 UL L 262, 27.9.1976. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 93/35/EGS (UL L 151, 23.6.1993, str. 32).

3 UL L 96, 3.4.1985, str. 25.

4 UL L 187, 16.7.1988, str. 14.

* Ime varfarin v Franciji ni odobreno.