31994L0031Official Journal L 168 , 02/07/1994 P. 0028 - 0028
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0200
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0200


Direktiva Sveta 94/31/ES

z dne 27. junija 1994

o spremembi Direktive 91/689/EGS o nevarnih odpadkih

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 103s(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2];

v skladu s postopkom iz člena 189c Pogodbe,

ker je pri delu odbora, predvidenega v členu 18 Direktive Sveta 75/442/EGS [3], postalo jasno, da v rokih, določenih z Direktivo 91/689/EGS [4], ni bilo mogoče sestaviti zavezujočega seznama nevarnih odpadkov, vendar pa mora za izvajanje Direktive 91/689/EGS Komisija oblikovati tak seznam;

ker je treba čim prej zagotoviti izvajanje Direktive 91/689/EGS;

ker je treba skupnostni seznam nevarnih odpadkov še vedno sestavljati skladno s členom 1(4) Direktive 91/689/EGS;

ker je treba torej preložiti razveljavitev Direktive Sveta 78/319/EGS z dne 20. marca 1978 o strupenih in nevarnih odpadkih [5],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/689/EGS se s tem spremeni, kot sledi:

1. Člen 10(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 10

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 27. junija 1995. O tem takoj obvestijo Komisijo."

2. Člen 11 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 11

Direktiva 78/319/EGS se razveljavi s 27. junijem 1995. "

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 27. junija 1994

Za Svet

Predsednik

C. Simitis

[1] UL C 271, 7.10.1993, str. 16.

[2] UL C 34, 2.2.1994, str. 7.

[3] U-L L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/156/EGS (UL L 78, 26.3.1991, str. 32).

[4] UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

[5] UL L 84, 31.3.1978, str. 43. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).