31994L0012Uradni list L 100 , 19/04/1994 str. 0042 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 26 str. 0044
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 26 str. 0044


Direktiva 94/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 23. marca 1994

o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil, in o spremembi Direktive 70/220/EGS

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe,

ker je treba sprejeti ukrepe za delovanje notranjega trga; ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker sta bili v prvem programu aktivnosti Evropske skupnosti o varovanju okolja [3], ki ga je Svet sprejel 22. novembra 1973, zahtevani upoštevanje najnovejših znanstvenih dosežkov v boju proti onesnaževanju ozračja s plini iz motornih vozil, in ustrezno spreminjanje že sprejetih direktiv; ker peti program aktivnosti, katerega splošna usmeritev je bila sprejeta z resolucijo Sveta z dne 1. februarja 1993 [4], predvideva dodatna prizadevanja za znatno znižanje sedanje ravni emisij onesnaževal iz motornih vozil;

ker posamezne države članice ne morejo v zadostni meri doseči ciljev za znižanje ravni emisij onesnaževal iz motornih vozil ter za ustanovitev in delovanje notranjega trga za vozila in ker se ti cilji lahko učinkoviteje dosežejo s približevanjem zakonodaje držav članic o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti onesnaževanju zraka z motornimi vozili;

ker je splošno priznano, da je razvoj prometa v Skupnosti povzročil precejšnje obremenitve okolja; ker se je pokazalo, da je določeno število uradno napovedanih ocen povečanja gostote prometa nižje od uradno izračunanih vrednosti; ker je zato treba določiti stroge standarde za emisije za vsa motorna vozila;

ker je Komisija sprejela Evropski program o emisijah, gorivih in tehnologijah motorjev (EPEFE); ker je bil ta program uveden zaradi zagotavljanja, da bi se v predlogih prihodnjih direktiv o emisijah onesnaževal iskale najboljše rešitve za uporabnika in gospodarstvo; ker ta program upošteva dejstvo, da k temu lahko prispevajo vozila in tudi goriva, ki jih poganjajo;

ker je Direktiva Sveta 70/220/EGS [5] o ukrepih proti onesnaževanju zraka s plini iz motornih vozil, ena od posamičnih direktiv v postopku homologacije, določenem v Direktivi Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [6];

ker Direktiva 70/220/EGS določa mejne vrednosti za emisije ogljikovega monoksida in nezgorelih ogljikovih vodikov iz motorjev teh vozil; ker so bile te mejne vrednosti prvič zmanjšane z Direktivo 74/290/EGS [7] in dopolnjene v skladu z Direktivo Komisije 77/102/EGS [8] z mejnimi vrednostmi za dovoljene emisije dušikovih oksidov; ker so bile mejne vrednosti za te tri vrste onesnaževanja zaporedoma zmanjšane z direktivami Komisije 78/665/EGS [9], 83/351/EGS [10] in 88/76/EGS [11]; ker so bile mejne vrednosti za emisije trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig uvedene z Direktivo 88/436/EGS [12]; ker so bili strožji evropski standardi za emisije plinastih onesnaževal iz motornih vozil z delovno prostornino, manjšo od 1400 cm3, uvedeni z Direktivo 89/458/EGS [13]; ker so bili ti standardi z Direktivo 91/441/EGS [14] razširjeni na vsa osebna vozila ne glede na delovno prostornino njihovega motorja na podlagi izboljšanega evropskega preskusnega postopka, ki vključuje izvenmestni vozni cikel, hkrati pa so bile uvedene zahteve za emisije izhlapevanja in trajnost delov vozil, ki uravnavajo emisije, in strožji standardi za trdna onesnaževala za motorna vozila z motorjem na kompresijski vžig; ker za osebna vozila za prevoz več kot šest potnikov ali katerih največja dovoljena masa presega 2500 kg, lahka gospodarska vozila in terenska vozila, za katera velja Direktiva 70/220/EGS in so jih doslej obravnavali manj strogi standardi, sedaj po Direktivi 93/59/EGS ob upoštevanju posebnih pogojev veljajo enako zahtevni standardi kot za osebne avtomobile;

ker je delo, ki ga je Komisija opravila na tem področju, pokazalo, da se najboljše tehnologije, ki jih ima industrija v Skupnosti trenutno na voljo, lahko še izboljšajo, da bi osebni avtomobili lahko ustrezali bistveno zmanjšanim mejnim vrednostim emisij; ker se bodo predloženi standardi uporabljali tako za homologacijo novih tipov vozil kot tudi za preverjanje skladnosti proizvodnje, odkar spremenjeni postopek vzorčenja in statističnega vrednotenja odpravlja odstopanja mejnih vrednosti, dovoljena v prejšnjih stopnjah Direktive 70/220/EGS;

ker je zaradi zaskrbljujoče stopnje onesnaževanja, ki ga povzročajo emisije iz vozil, in vloge emisij pri nastajanju plinov, odgovornih za učinek tople grede, treba zmanjšati emisije, zlasti emisije CO2 skladno z obveznostjo, prevzeto v okviru Okvirne konvencije o podnebnih spremembah, podpisane v Riu junija 1992; ker CO2 nastaja kot posledica zgorevanja goriv na osnovi ogljika; ker se emisije CO2 lahko načeloma zmanjšajo pri zmanjšani porabi goriva; ker je za to potreben napredek v konstrukciji motorjev in vozil ter kakovosti goriva; ker bodo vsi ti elementi upoštevani pri naslednjem predlogu Komisije;

ker je treba državam članicam dovoliti, da z davčnimi olajšavami spodbujajo uvajanje vozil, ki izpolnjujejo zahteve, sprejete na ravni Skupnosti; ker morajo biti te davčne spodbude skladne z določbami Pogodbe in izpolnjevati določene pogoje za preprečevanje motenj notranjega trga; ker določbe te direktive ne vplivajo na pravico držav članic do vključevanja emisij onesnaževal in drugih snovi v osnovo za izračun davkov na motorna vozila v cestnem prometu;

ker zahteva po predhodni notifikaciji te direktive ne vpliva na zahteve po notifikaciji skladno z drugimi določbami prava Skupnosti, zlasti členom 93 (3) Pogodbe;

ker mora Svet do 30. junija 1996 sprejeti zahteve za obdobje po letu 2000 na podlagi predloga, ki naj bi ga posredovala Komisija do 31. decembra 1994, in ker mora biti cilj tega predloga bistveno zmanjšanje emisij iz motornih vozil;

ker je Komisija opravila obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, katerih vrhunec je bil simpozij "Emisije iz avtomobilov 2000" 21. in 22. septembra 1992, ki so pokazala, da je treba sedanji pristop, osredotočen na emisije izpušnih plinov, upoštevati v obdobju po uresničitvi zahtev te direktive kot del "večstranskega" pristopa, ki vsebuje vse ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja zraka s cestnim prometom; ker se vsi parametri, za katere je ugotovljeno, da bistveno vplivajo na to onesnaževanje, trenutno lahko predstavijo samo v obliki seznama; ker bo Komisija opravila potrebno okoljsko in tehnološko analizo ter analizo stroškov in koristi, da bi do konca decembra 1994 zagotovila opredeljene cilje za ukrepe Skupnosti za leto 2000;

ker cilj znižanje ravni emisij onesnaževal iz motornih vozil predpostavlja, da bo Komisija potem, ko bo dala svoje predloge ukrepov za uporabo po letu 2000, in med drugim v luči izdelave komplementarnih tehničnih ukrepov, kot so predvideni v členu 4, po potrebi predložila ciljne vrednosti, ki bodo zajemale dodatno bistveno zmanjšanje emisij,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 70/220/EGS se spremeni skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Od 1. julija 1994 ali po šestih mesecih od njene objave, če ta direktiva ne bo objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti najpozneje do 31. decembra 1993, države članice upoštevajo skladnost z zahtevami Direktive 70/220/EGS, spremenjene s to direktivo, za namene členov 4(1) in 7(1) Direktive 70/156/EGS.

2. Od 1. januarja 1996 države članice ne smejo več podeljevati:

- ES-homologacije na podlagi člena 4(1) Direktive 70/156/EGS ali

- nacionalne homologacije, razen pri sklicevanju na določbe člena 8(2) Direktive 70/156/EGS,

za tip vozila zaradi razlogov v zvezi z onesnaževanjem zraka z emisijami, če ne izpolnjuje določb Direktive 70/220/EGS, spremenjene s to direktivo.

3. Od 1. januarja 1997 države članice:

- štejejo potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila na podlagi Direktive 70/156/EGS, za neveljavna za namene člena 7(1) te direktive in

- zavrnejo registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil, ki jih ne spremljajo potrdila o skladnosti skladno z Direktivo 70/156/EGS, razen pri sklicevanju na določbe člena 8(2) Direktive 70/156/EGS,

zaradi razlogov v zvezi z onesnaževanjem zraka z emisijami, če vozila ne ustrezajo določbam Direktive 70/220/EGS, spremenjene s to direktivo.

Člen 3

Države članice lahko predvidijo davčne spodbude samo za motorna vozila, ki ustrezajo Direktivi 70/220/EGS, spremenjeni s to direktivo. Te spodbude morajo biti skladne z določbami Pogodbe in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- uporabljajo se za vsa nova vozila, ki se prodajajo na trgu države članice in vnaprej ustrezajo zahtevam Direktive 70/220/EGS, spremenjene s to direktivo,

- njihova veljavnost preneha po datumih obvezne uporabe vrednosti emisij za nova motorna vozila skladno s členom 2(3),

- njihova vrednost pri posameznih tipih motornih vozil je nižja od dodatnih stroškov tehničnih rešitev, uvedenih zaradi zagotavljanja skladnosti z določenimi vrednostmi, vključno s stroški njihove vgraditve na vozilo.

Komisijo je treba pravočasno obvestiti o načrtih za uvajanje ali spremembo davčnih spodbud iz prvega odstavka, da bi le-ta lahko posredovala svoje pripombe.

Člen 4

Svet ob ravnanju po pogojih, določenih v Pogodbi, do 30. junija 1996 odloči o predlogih za nadaljnjo stopnjo ukrepov Skupnosti proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil, ki jih bo Komisija predložila do 31. decembra 1994. Ti ukrepi se bodo uporabljali po letu 2000.

Predlogi Komisije bodo temeljili na naslednjem pristopu:

- ukrepe je treba oblikovati tako, da njihov učinek ustreza zahtevam meril Skupnosti za kakovost zraka in s tem povezanimi cilji,

- za vsak ukrep je treba opraviti analizo stroškov in koristi; pri tej splošni analizi je treba posebno pozornost posvetiti temu, da bi med drugim:

- uravnavanje prometa, na primer z ustreznejšo razporeditvijo stroškov varovanja okolja,

- izboljšanje mestnega javnega prevoza,

- nove tehnologije pogonov (npr. električni prenos energije),

- uporaba alternativnih goriv (npr. biogorivo) lahko prispevali k izboljšanju kakovosti zraka,

- ukrepi naj bodo primerni in sorazmerni glede na postavljene cilje.

Predlogi, ki upoštevajo opisano metodologijo in katerih cilj je bistveno zmanjšati emisije onesnaževal pri vozilih, obravnavanih v tej direktivi, morajo vsebovati zlasti naslednje sestavine:

1. Nadaljnje izboljšanje zahtev te direktive:

utemeljeno na oceni

- potenciala obstoječe tehnologije motorjev in obdelave izpušnih plinov,

- možnih izboljšanj preskusnega postopka, npr. hladen zagon motorja, zagon pri nizkih ali zimskih temperaturah, trajnost (npr. pri preskusih skladnosti), emisije izhlapevanja,

- ukrepov na področju homologacije glede na strožje predpise za kontrolo vozil in vzdrževanje, vključno z vgrajenimi sistemi za diagnozo,

- možnosti preverjanja skladnosti vozil, ki so že v prometu,

- morebitne potrebe po:

(i) ločenih mejnih vrednostih za HC in NOx dodatno k skupni mejni vrednosti in

(ii) ukrepih za zajemanje onesnaževal, za katera še ni predpisov.

2. Dopolnilne tehnične ukrepe v okviru posamičnih direktiv, ki vključujejo:

- izboljšanje kakovosti goriva, kar zadeva emisije nevarnih snovi iz vozila (še posebej benzena),

- zaostritev zahtev za program tehničnega nadzora in vzdrževanja vozil.

Zmanjšane mejne vrednosti, ki bodo predmet nove direktive, ne veljajo za nove homologacije, opravljene pred 1. januarjem 2000. Svet bo odločil o pogojih za davčne spodbude na podlagi teh mejnih vrednosti.

Člen 5

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. julija 1994 ali v šestih mesecih po njeni objavi, če direktiva ne bo objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti do 31. decembra 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. marca 1994

Za Evropski parlament

Predsednik

E. Klepsch

Za Svet

Predsednik

TH. Pangalos

[1] UL C 56, 26.2.1993, str. 34.

[2] UL C 201, 26.7.1993, str. 9.

[3] UL C 112, 20.12.1973, str. 1.

[4] UL C 138, 17.5.1993, str. 1.

[5] UL L 76, 6.4.1970, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 93/59/EGS (UL L 186, 28.7.1993, str. 21).

[6] UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/81/EGS (UL 264, 23.10.1993, str. 49).

[7] UL L 159, 15.6.1974, str. 61.

[8] UL L 32, 3.2.1977, str. 32.

[9] UL L 223, 14.8.1978, str. 48.

[10] UL L 197, 20.7.1983, str. 1.

[11] UL L 36, 9.2.1988, str. 1.

[12] UL C 214, 6.8.1988, str. 1.

[13] UL L 226, 3.8.1989, str. 1.

[14] UL L 242, 30.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SPREMEMBE PRILOG K DIREKTIVI 70/220/EGS, SPREMENJENI Z DIREKTIVO 93/59/EGS

PRILOGA I

1.Točka 3.1 se glasi:

"3.1 Vlogo za podelitev homologacije na podlagi člena 3 Direktive 70/156/EGS za tip vozila glede na emisije iz izpušne cevi, emisije izhlapevanja in trajnost naprav za zmanjševanje onesnaževal vloži proizvajalec vozila."

2.Točka 4 se glasi:

"4. PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE

4.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se EGS-homologacija podeli na podlagi člena 4 (3) Direktive 70/156/EGS.

4.2 Vzorec certifikata o ES-homologaciji je podan v Prilogi IX."

3.Točka 5.3.1.4Naslovi stolpcev in prva vrstica tabele za vozila kategorije M se nadomestijo z:

"Kategorija vozila | Referenčna masa RM (kg) | Mejne vrednosti |

Masa ogljikovega monoksida L1 (g/km) | Skupna masa ogljikovodikov in dušikovih oksidov L2 (g/km) | Masa delcev L3 (g/km) |

Bencin | Dizel | Bencin | Dizel | Dizel |

M | vse | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08. |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------