31994L0003Uradni list L 032 , 05/02/1994 str. 0037 - 0040
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 56 str. 0025
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 56 str. 0025


Direktiva Komisije 94/3/ES

z dne 21. januarja 1994

o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o splošnih ukrepih zaščite proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/110/EGS [2], in zlasti člena 15(4) Direktive,

ker v primeru pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz tretjih držav, navedenih ali nenavedenih v delu B Priloge V k Direktivi 77/93/EGS, za katere se šteje, da vključujejo neposredno nevarnost vnosa ali širjenja škodljivih organizmov, navedenih ali nenavedenih na seznamih v Prilogah I in II k navedeni direktivi, zadevne države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o sprejetih ukrepih za varstvo ozemlja Skupnosti pred to nevarnostjo;

ker naj bi ti podatki na eni strani pomagali Komisiji pri ovrednotenju obsega zadržanja in nastalih nevarnosti in, kadar je to primerno, pri najhitrejši možni pripravi kakršnih koli ukrepov za varstvo ali zatiranje v sodelovanju z zadevnimi državami članicami, ter na drugi strani pomagali drugim državam članicam pri soočanju s to nevarnostjo;

ker naj bi Komisija v ta namen vzpostavila omrežje za obveščanje o novih pojavih škodljivih organizmov v skladu s prvo alineo člena 19a(6) navedene direktive;

ker je pomembno, da se vsa ustrezna vstopna mesta, na katera bi lahko vplivalo zadržanje, in tudi Komisija, nemudoma obvestijo o vsakem zadržanju pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki lahko predstavljajo neposredno nevarnost za vnos ali širjenje škodljivih organizmov, na mestu vstopa v Skupnost;

ker je vloga enega samega osrednjega organa vsake države članice usklajevati zadeve, povezane z zdravstvenim varstvom rastlin v skladu z Direktivo 77/93/EGS;

ker takšno usklajevanje vključuje pošiljanje obvestil o zadržanju drugim državam članicam ter tudi vsem ustreznim vstopnim mestom na ozemlju zadevne države članice, na katera bi zadržanje lahko vplivalo;

ker je ustrezno vpeljati standardni tiskani obrazec Skupnosti za obvestilo o zadržanju, ki ga bodo uporabljale ustrezne službe držav članic;

ker učinkovito delovanje sistema zahteva vzpostavitev informacijskega omrežja za uporabo in obdelavo podatkov iz teh obrazcev;

ker upravljanje sistema ne preprečuje uporabe dela podatkov iz obvestil o zadržanju za namene Konvencije o ustanovitvi Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin, podpisane v Parizu 18. aprila 1951, kakor je bila nazadnje spremenjena 21. septembra 1988;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Za namene te direktive "zadržanje" pomeni vsak ukrep, ki ga država članica sprejme ali ga bo sprejela v skladu s členom 12(8) Direktive 77/93/EGS za celotno pošiljko ali del pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov ali za organizem, škodljiv za rastline ali rastlinske proizvode, iz tretje države, ki ni v skladu z določbami te direktive.

Člen 2

1. Države članice zagotovijo, da se v primeru zadržanja pošlje obvestilo o zadržanju najkasneje dva delovna dneva po dnevu zadržanja, razen če je prišlo do kršitve člena 12(1)(b) Direktive 77/93/EGS, in po možnosti še prej, če je zadržanje vključevalo zavrnitev, razen če je to le kršitev člena 12(1)(b) navedene Direktive, naslednjim naslovnikom:

- lastnemu odgovornemu osrednjemu organu,

- lastnim ustreznim odgovornim uradnim organom,

- lastnim zadevnim vstopnim mestom,

- osrednjim organom drugih držav članic brez vpliva na posebne določbe člena 4 te direktive,

- Komisiji.

2. Osrednji organ države članice, ki je prejel obvestilo o zadržanju od druge države članice, takoj po prejemu zagotovi, da se podatki posredujejo zadevnim vstopnim mestom njegove države članice.

Člen 3

Obvestilo o zadržanju se izdela na obrazcu, ki je skladen z vzorcem iz Priloge in ustrezno izpolnjen v skladu s priporočili iz smernic za strokovnjake in državne inšpektorje, ki opravljajo svoje dejavnosti v skladu z drugo alineo člena 19(6)(a) Direktive 77/93/EGS.

Člen 4

Brez vpliva na četrto alineo člena 2(1) in na zahtevo zadevne države članice bo med vzpostavljanjem omrežja, opredeljenega v prvi alinei člena 19(6)(a) Direktive 77/93/EGS, Komisija poskrbela za pošiljanje obvestil o zadržanju, tako da bo drugim državam članicam poslala ustrezno izpolnjen obrazec, skladen z obrazcem iz Priloge k tej direktivi.

Člen 5

Za izpolnitev obveznosti, povezanih s to direktivo, države članice po možnosti uporabljajo omrežje, ki ga vzpostavi Komisija.

Člen 6

Komisija na zahtevo zadevne države članice in v okviru omrežja, ki ga sama vzpostavi, pošlje obvestila o zadržanju Evropski in sredozemski organizaciji za varstvo rastlin, kateri morajo države članice poslati vse podatke o zadržanju na podlagi konvencije o ustanovitvi te organizacije. Komisija zato pošlje tej organizaciji ustrezno izpolnjeni obrazec, ki je v skladu z obrazcem iz Priloge, vendar pri tem izpusti točke 1, 2, 3, 15(c) do (g) in 17 obrazca.

Člen 7

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, tri mesece po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice takoj predložijo Komisiji vse predpise nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti države članice.

Člen 8

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 21. januarja 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[2] UL L 303, 10.12.1993, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Vzorčni obrazec iz členov 3 in 4

EVROPSKA SKUPNOST: OBVESTILO O ZADRŽANJU POŠILJKE ALI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA IZ TRETJE DRŽAVE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------