31994D0273Uradni list L 117 , 07/05/1994 str. 0037 - 0039
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 57 str. 0076
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 57 str. 0076


Odločba Komisije

z dne 18. aprila 1994

o veterinarskih spričevalih za dajanje psov in mačk na trg v Združenem kraljestvu in na Irskem, ko slednji niso s poreklom iz navedenih držav

(94/273/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS [1], in zlasti člena 10(3)(a)(vii) Direktive,

ker je treba določiti veterinarsko spričevalo za pse in mačke, ki so dani na trg v Združenem kraljestvu in na Irskem in niso s poreklom iz navedenih držav;

ker morajo zadevne živali izpolnjevati relevantne zdravstvene pogoje, kakor so prikazani v spričevalu in ki jih pravilno potrdi pristojni veterinar;

ker mora biti v skladu s členom 10(3)(a)(vii) mačkam in psom priložena individualna evidenca cepljenja;

ker so določbe, predvidene s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vzorec spričevala, predvidenega v členu 10(3)(a)(vii) Direktive 92/65/EGS, je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. aprila 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL 268, 14.9.1992, str. 54.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------