31993R0207Uradni list L 025 , 02/02/1993 str. 0005 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0037
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0037


Uredba Komisije (EGS) št. 207/93

z dne 29. januarja 1993

o določitvi vsebine Priloge VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in o označevanju takih kmetijskih proizvodov in živil ter o določitvi podrobnih pravil za izvajanje določb člena 5(4) Uredbe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in o označevanju takih kmetijskih proizvodov in živil [1] in zlasti členov 5(7) in (8) Uredbe,

ker je treba za namene člena 5(3)(b) in (c) in (4) Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 (v nadaljnjem besedilu "Uredba") določiti izčrpne sezname v oddelkih A, B in C Priloge VI k Uredbi;

ker je treba za namene treh oddelkov Priloge VI k Uredbi razviti nekatere opredelitve, da se zagotovi skladnost z ostalimi zadevnimi določbami Skupnosti;

ker je treba vse sestavine ali pomožna tehnološka sredstva, navedena v Prilogi VI k Uredbi, uporabiti samo v skladu z zakonskimi zahtevami o pripravi živil in v skladu z dobro prakso pri proizvodnji živil;

ker mora Priloga VI k Uredbi upoštevati pričakovanja potrošnikov, da bodo predelani proizvodi iz ekološke pridelave vsebovali sestavine, kakršne so v naravi;

ker se lahko v Prilogo VI k Uredbi vključijo tudi ostale sestavine ali pomožna tehnološka sredstva, ki se lahko uporabijo v konvencionalno predelanih živilih in po možnosti obstajajo v naravi, pod pogojem, da je dokazano, da je brez dostopa do teh snovi nemogoče proizvajati ali shranjevati ekološka živila;

ker je treba glede na encime iz mikroorganizmov nadalje preučiti, če se lahko proizvodi, pridelani iz gensko spremenjenih mikroorganizmov v skladu z Direktivo Sveta 90/220/EGS [2], uporabijo pri živilih, ki so označena kot pridelana z metodami ekološke pridelave; ker bodo ta vprašanja podrobno preučena, ko bodo taki encimi odobreni za uporabo pri živilih glede na ustrezno zakonodajo Skupnosti;

ker bo treba Prilogo VI redno pregledovati glede na pridobljene izkušnje in razvoj razpoložljivosti nekaterih ekološko pridelanih sestavin kmetijskega izvora na trgu Skupnosti;

ker so podrobna pravila za izvajanje odstopanja v skladu s členom 5(4) Uredbe potrebna za zagotovitev skladnega izvajanja tega odstopanja v državah članicah, dokler proizvodi, na katere se nanaša to odstopanje, niso vključeni v oddelek C Priloge VI k Uredbi;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem odbora iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina Priloge VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se opredeli v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe v oddelkih A in B Priloge VI se ne sprejmejo, razen če so izpolnjene vsaj naslednje zahteve:

(a) za aditive za živila iz oddelka A, točke 1 Priloge VI: ne glede na zahteve za sprejem aditivov iz Direktive Sveta 89/107/EGS se vključijo samo snovi, za katere je dokazano, da je brez dostopa do teh snovi nemogoče proizvajati ali shranjevati ta živila;

(b) za pomožna tehnološka sredstva iz dela B Priloge VI: vključijo se samo snovi, ki so sprejemljive pri splošni predelavi hrane, in za katere je dokazano, da je brez dostopa do takih snovi nemogoče proizvajati ta živila.

Člen 3

1. Dokler sestavina kmetijskega izvora ni vključena v oddelek C Priloge VI k Uredbi, se lahko navedena sestavina uporablja samo v skladu z odstopanjem iz člena 5(4) navedene uredbe pod naslednjimi pogoji:

(a) da pridelovalec obvesti pristojni organ oblasti države članice o vseh potrebnih dokazih, da zadevna sestavina ustreza členu 5(4); in

(b) da pristojni organ oblasti države članice dovoli uporabo za obdobje največ treh mesecev, ki se lahko skrajša, če se izkaže, da so zaloge zadevne sestavine na voljo v Skupnosti.

2. Kadar se dodeli dovoljenje iz odstavka 1, država članica nemudoma posreduje ostalim državam članicam in Komisiji naslednje podatke:

(a) datum dovoljenja;

(b) ime zadevne sestavine kmetijskega izvora;

(c) zahtevane količine in upravičenost teh količin;

(d) razloge za pomanjkanje in pričakovano obdobje pomanjkanja.

3. Če podatki, ki jih predloži katera koli država članica Komisiji in državi članici, ki je izdala dovoljenje, pokažejo, da so zaloge na voljo med obdobjem pomanjkanja, država članica umakne dovoljenje ali skrajša njegovo obdobje veljavnosti in obvesti Komisijo in ostale države članice o sprejetih ukrepih v desetih dneh po datumu prejema podatkov.

4. Na zahtevo države članice ali pobudo Komisije se zadeva predloži v preučitev odboru iz člena 14 Uredbe. Lahko se odloči v skladu s postopki, določenimi v členu 14, da se dovoljenje umakne ali se spremeni njegovo obdobje veljavnosti ali se zadevna sestavina vključi v oddelek C Priloge VI, kadar je to primerno.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. januarja 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

[2] UL L 117, 8.5.1990, str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA VI

UVOD

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. sestavine: snovi, določene v členu 4 te uredbe pod omejitvami iz člena 6(4) Direktive Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z označevanjem, predstavljanjem in reklamiranjem živil za prodajo končnemu potrošniku [1].

2. sestavine kmetijskega izvora:

(a) nesestavljeni kmetijski proizvodi in proizvodi, pridobljeni iz njih s primernim pranjem, čiščenjem, termičnimi in/ali mehanskimi postopki in/ali fizikalnimi postopki, ki zmanjšujejo vsebnost vlage v proizvodu;

(b) prav tako proizvodi, pridobljeni iz proizvodov, navedenih pod točko (a), z ostalimi postopki, uporabljenimi pri predelavi hrane, razen če so ti proizvodi aditivi za živila ali arome v skladu s točkama 5 ali 7.

3. sestavine nekmetijskega izvora: sestavine razen sestavin kmetijskega izvora, ki spadajo vsaj v eno izmed naslednjih kategorij:

3.1 aditivi za živila, vključno z nosilci aditivov za živila v skladu z opredelitvijo v točkah 5 in 6;

3.2 arome v skladu z opredelitvijo v točki 7;

3.3 voda in sol;

3.4 kulture mikroorganizmov;

3.5 minerali (vključno z elementi v sledeh) in vitamini.

4. pomožna tehnološka sredstva: snovi, določene v členu 1(3)(a) Direktive Sveta 89/107/EGS [2] o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi;

5. aditivi za živila: snovi v skladu z opredelitvijo v členu 1(1) in (2) Direktive 89/107/EGS in zajete v navedeni direktivi ali krovni direktivi iz člena 3(1) Direktive 89/107/EGS;

6. nosilci, vključno z nosilnimi topili: aditivi za živila, uporabljeni za raztapljanje, redčenje, razprševanje ali drugo fizikalno spreminjanje aditiva za živila brez spreminjanja njegove tehnološke funkcije, da bi olajšali ravnanje z njim, njegovo uporabo ali rabo;

7. arome: snovi ali proizvodi v skladu z opredelitvijo v členu 1(2) Direktive Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z aromami za uporabo v živilih in za osnovne materiale za njihovo proizvodnjo [3], zajete v navedeni direktivi.

SPLOŠNA NAČELA

V oddelkih A, B in C so zajete sestavine in pomožna tehnološka sredstva, ki se lahko uporabljajo pri pripravi živil, sestavljenih iz ene ali več sestavin rastlinskega izvora iz člena 1(1)(b) te uredbe z izjemo vin.

Ne glede na sklicevanje na katero koli sestavino iz oddelkov A in C ali katero koli pomožno tehnološko sredstvo iz oddelka B, se katera koli sestavina ali tako pomožno tehnološko sredstvo uporabljata samo v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in/ali nacionalno zakonodajo, združljivo s Pogodbo, in če ta ne obstaja, v skladu z načeli dobre proizvodne prakse za živila. Zlasti aditivi se uporabljajo v skladu z določbami Direktive 89/107/EGS in, kadar je ustrezno, z določbami katere koli krovne direktive iz člena 3(1) Direktive 89/107/EGS; arome se uporabljajo v skladu z določbami Direktive 88/388/EGS in topila glede na določbe Direktive Sveta 88/344/EGS z dne 13. junija 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o topilih v izvlečkih, uporabljenih v proizvodnji živil in sestavin hrane.

ODDELEK A SESTAVINE NEKMETIJSKEGA IZVORA (IZ ČLENA 5(3)(B) UREDBE (EGS) št. 2092/91):

A.1 Aditivi za živila, vključno z nosilci

| Ime | Posebni pogoji |

E 170 | kalcijevi karbonati | – |

E 270 | mlečna kislina | – |

E 290 | ogljikov dioksid | – |

E 296 | jabolčna kislina | – |

E 300 | L-aksorbinska kislina | – |

E 322 | lecitini | – |

E 330 | citronska kislina | – |

E 334 | vinska kislin (L(+) –) | – |

E 335 | natrijev tartrat | – |

E 336 | kalijev tartrat | – |

E 400 | alginska kislina | – |

E 401 | natrijev alginat | – |

E 402 | kalijev alginat | – |

E 406 | agar | – |

E 410 | rožičev gumi | – |

E 412 | guar gumi | – |

E 413 | tragakant | – |

E 414 | arabski gumi | – |

E 415 | ksantanski gumi | – |

E 416 | karajski gumi | – |

E 440(i) | pektin | – |

E 500 | natrijevi karbonati | – |

E 501 | kalijevi karbonati | – |

E 503 | amonijevi karbonati | – |

E 504 | magnezijevi karbonati | – |

E 516 | kalcijev sulfat | CR |

E 938 | argon | – |

E 941 | dušik | – |

E 948 | kisik | – |

Ime | Posebni pogoji |

Voda | |

Kalcijev klorid | sredstvo za koagulacijo |

Kalcijev karbonat | |

Kalcijev hidroksid | |

Kalcijev sulfat | sredstvo za koagulacijo |

Magnezijev klorid (ali nigari) | sredstvo za koagulacijo |

Kalijev karbonat | sušenje grozdja |

Ogljikov dioksid | |

Dušik | |

Etanol | topilo |

Taninska kislina | pripomoček pri filtriranju |

Albumin iz beljaka | |

Kazein | |

Želatina | |

Želatina iz ribjih mehurjev | |

Rastlinska olja | sredstva za mazanje ali mehčanje |

Silicijev dioksid kot gel ali koloida raztopina | |

Aktivno oglje | |

Smukec | |

Bentonit | |

Kaolin | |

Kremenčev pesek | |

Perlit | |

Lešnikove lupine | |

Čebelji vosek | sredstva proti sprijemanju |

Karnavbov vosek | sredstva proti sprijemanju |

Kulture mikroorganizmov in encimi:

(i) katere koli kulture mikroorganizmov in encimi, običajno uporabljeni kot pomožna tehnološka sredstva pri predelavi hrane, z izjemo gensko spremenjenih mikroorganizmov v smislu člena 2(2) Direktive 90/220/EGS;

(ii) gensko spremenjeni mikroorganizmi v smislu člena 2(2) Direktive 90/220/EGS:

če so vključeni spodaj v skladu s postopki odločanja iz člena 14.

ODDELEK C SESTAVINE KMETIJSKEGA IZVORA, KI NISO EKOLOŠKO PRIDELANE, IZ ČLENA 5(4) UREDBE (EGS) št. 2092/91

C.1 Nepredelani rastlinski proizvodi in iz njih pripravljeni proizvodi s postopki iz opredelitve 2(a):

C.1.1 Užitni sadeži, oreški in semena

Kokos

Brazilski orehi

Indijski orehi

Dateljni

Ananas

Mango

Papaja

Plodovi črnega trna

Kakav

Marakuja ali pasijonka

Orehi kolovca

Arašidi

Šipek

Rakitovec (Hippophae rhamnoides)

Sallowthorns

Borovnice

Javorov sirup

Quinoa (Chenopodium quinoa, Chenopodium palidicaule)

Amarant

Seme hrena

Seme buč

Pinjole

Seme redkve

C.1.2 Užitne začimbe in dišavnice

Vsi proizvodi razen timijana

C.1.3 Žita

Proso

Divji riž (Zizania plauspra)

C.1.4 Oljno seme in oljni sadeži

Sezamovo seme

C.1.5 Razno

Alge, vključno z morsko travo

C.2 text missinjg

C.2.1 Kemično nespremenjeni zelenjavni proizvodi, rafinirani ali ne, pripravljeni iz rastlin razen:

oljke

sončnice

C.2.2 Sladkorji; škrob; ostali proizvodi iz žitaric in gomoljev

Trsni in pesni sladkor

Kemično nespremenjeni škrob iz žit in sladkorjev

Riževi lističi

Gluten

C.2.3 Razno

Limonin sok

Kis iz fermentiranih pijač razen iz vina

C.3 Živalski proizvodi

Med

Želatina

Mleko v prahu in posneto mleko v prahu

Užitni vodni organizmi, ki ne izvirajo iz ribogojstva.

"

[1] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

[2] UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

[3] UL L 184, 15.7.1988, str. 61.

--------------------------------------------------