31993D0623Uradni list L 298 , 03/12/1993 str. 0045 - 0055
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0219
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0219


Odločba Komisije

z dne 20. oktobra 1993

o identifikacijskem dokumentu (potnem listu), ki spremlja registrirane kopitarje

(93/623/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti [1], in zlasti prvega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ker mora identifikacijski dokument, ki spremlja registrirane kopitarje, omogočiti sledenje porekla živali in vsebovati vse podrobnosti o poreklu kopitarjev;

ker je 26. junija 1990 Svet sprejel Direktivo 90/426/EGS o zdravstvenih pogojih za živali v prometu med državami članicami in uvozu kopitarjev iz tretjih držav [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/36/EGS [3]; ker so bila v skladu z navedeno direktivo sestavljena posebna zdravstvena spričevala za uvoz registriranih konjev; ker se takšna spričevala sklicujejo na identifikacijski dokument (potni list);

ker mora v skladu z Direktivo 90/426/EGS identifikacijski dokument izdati rejska organizacija ali katerikoli drug pristojni organ države porekla živali, ki vodi rodovniško knjigo ali register za to živalsko pasmo, ali katero koli mednarodno združenje ali organizacija, ki upravlja tekmovanja in dirke s konji; ker mora identifikacijski dokument vsebovati nekatere podatke o zdravju, ki jamčijo za zdravstveno stanje kopitarjev;

ker je za zagotavljanje identifikacije registriranih kopitarjev in za razpoložljivost vseh potrebnih podatkov o zdravstvenem stanju živali, zlasti o cepljenjih in laboratorijskih testih, treba uvesti identifikacijski dokument;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Identifikacijski dokumenti, ki spremljajo registrirane kopitarje, morajo biti v skladu z določbami iz Priloge.

Člen 2

Identifikacijski dokumenti iz člena 1:

- lahko spremljajo registrirane kopitarje, rojene pred 1. januarjem 1998,

- morajo spremljati registrirane kopitarje, rojene 1. januarja 1998 ali po tem datumu.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 55.

[2] UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

[3] UL L 157, 10.6.1992, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA REGISTRIRANE KOPITARJE

POTNI LIST

Splošno – Navodila

I. Potni listi morajo vsebovati vsa navodila, potrebna za njihovo uporabo, in podrobne podatke o pristojnem organu, ki jih je izdal.

II. Podatki, navedeni v potnih listih

A. Potni listi morajo vsebovati naslednje podatke:

1. Oddelek I:

Lastnik

Navedeno mora biti ime lastnika ali njegovega zastopnika.

2. Oddelka II in III:

Identifikacija

Pristojni organ mora kopitarja identificirati.

3. Oddelek IV:

Preverjanje istovetnosti živali

Kadar to zahtevajo zakoni in drugi predpisi, mora pristojni organ preveriti istovetnost živali.

4. Oddelka V in VI:

Vpis preventivnih cepljenj

Vsa cepljenja je treba vpisati v oddelek V (samo proti influenci konj) in v oddelek VI (vsa druga cepljenja).

5. Oddelek VII:

Laboratorijske diagnostične preiskave

Vpisati je treba izvide vseh preiskav, opravljenih za ugotavljanje nalezljivih bolezni.

B. Potni listi lahko vsebujejo naslednje podatke:

Oddelek VIII:

Zdravstveno spričevalo

Oddelek VIII navaja osnovne zdravstvene zahteve.

Naštejejo se bolezni, ki jih je treba vpisati v zdravstveno spričevalo.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportBolezni, ki jih je treba označiti na zdravstvenem spričevalu, priloženem k potnemu listu

1. Peste équine – –African horse sickness – –Konjska kuga

2. Stomatite vésiculaire – –Vesicular stomatitis– –Vezikularni stomatitis

3. Dourine – –Dourine – –Spolna kuga konj

4. Morse – –Glanders– –Smrkavost

5. Encéphalomyélites équines (tous types)– –Equine encephalomyelitis (all types) – –Konjski encefalomielitis (vsi tipi)

6. Anémie infectieuse – –Infectious anaemia – –Kužna malokrvnost

7. Rage – –Rabies – –Steklina

8. Fièvre charbonneuse – –Anthrax – –Vranični prisad

--------------------------------------------------