31993D0510Uradni list L 238 , 23/09/1993 str. 0045 - 0045
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0158
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0158


Odločba Komisije

z dne 21. septembra 1993

o spremembah Odločbe Komisije 93/197/EGS o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju veterinarskih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo

(93/510/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvez z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja gibanje in uvoz kopitarjev iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/36/EGS [2], in zlasti člena 15(a) in člena 16 Direktive,

ker Odločba Komisije 93/197/EGS [3] določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev in kopitarjev za pleme in proizvodnjo;

ker se v skladu s to odločbo kopitarji lahko uvozijo v Skupnost samo, če so določeno obdobje bivali v veterinarsko nadzorovanih obratih v tretji državi odpreme; ker so se v praksi pojavile težave, saj morajo živali celotno obdobje preživeti v tretji državi odpreme;

ker je treba določiti, da ni treba preživeti celotnega obdobja v tretji državi odpreme, če so bili kopitarji uvoženi neposredno iz Skupnosti; ker je torej treba spremeniti Odločbo 93/197/EGS;

ker so ukrepi, predvideni v tej odločbi, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 93/197/EGS se spremeni kakor sledi:

v točki (d) oddelka III veterinarskih spričeval A, B, C, D in E se besedilo v oklepajih nadomesti z "ali od rojstva, če je žival mlajša od treh mesecev, ali od vstopa, če je bila v prejšnjih treh mesecih uvožena neposredno iz Evropske skupnosti".

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. septembra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

[2] UL L 157, 10.6.1992, str. 28.

[3] UL L 86, 6.4.1993, str. 16.

--------------------------------------------------