31992L0108Uradni list L 390 , 31/12/1992 str. 0124 - 0126
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0129
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0129


Direktiva Sveta 92/108/EGS

z dne 14. decembra 1992

o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov ter o spremembi Direktive 92/81/EGS

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 99,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je za izvajanje določb Direktive 92/12/EGS [4] treba določiti ozemlja držav članic, ki se jih za fiskalne namene obravnava kot tretje države;

ker je za trošarinske izdelke, ki se pošiljajo med državami članicami preko držav EFTA, treba določiti posebne pogoje glede deklaracije, ki omogoči, da se z enotno carinsko listino za te izdelke uvede notranji tranzitni postopek Skupnosti;

ker je treba pojasniti, da se morajo tudi izdelki, za katere je predpisana trošarinska stopnja 0 in niso sproščeni v promet, znotraj Skupnosti, gibati med trošarinskimi skladišči;

ker je treba dovoliti spremembo kraja dobave s spremembo spremnega administrativnega dokumenta;

ker morajo oblasti vseh držav članic najkasneje do 1. aprila 1993 vzpostaviti elektronsko bazo podatkov, ki vključuje register imetnikov trošarinskih skladišč in register trošarinskih skladišč;

ker zaradi poenostavitve administrativnih postopkov ni treba uporabljati spremnega dokumenta, če se uporabijo elektronsko podprti postopki;

ker je treba uporabiti spremni dokument, kadar se izdelki pod režimom odloga plačila trošarine gibajo po morju ali zraku, neposredno iz ene v drugo luko ali letališče v Skupnosti;

ker je treba sprejeti določbo, da trošarinski izdelki, za katere je v letu 1992 veljal režim odloga plačila trošarine, ostanejo pod tem režimom odloga plačila trošarine, če tak režim odloga ni prenehal;

ker je za zagotovitev nemotenega učinkovanja določb Skupnosti o trošarinah na dan 1. januarja 1993 treba spremeniti Direktivo Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi zahtevkov, ki izhajajo iz poslovanja, ki je del sistema financiranja Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in pri izterjavi prelevmanov in carine in glede davka na dodano vrednost [5] ter Direktivo Sveta 92/81/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja [6],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 92/12/EGS se spremeni, kot sledi:

1. Člen 5(2) se glasi, kot sledi:

"2. Brez poseganja v nacionalne določbe in določbe Skupnosti o carinskih zadevah, se za trošarinske izdelke, ki:

- se vnašajo iz ali se iznašajo v tretje države ali ozemlja iz člena 2(1), (2) in (3) ali na Kanalske otoke in za katere je bodisi uveden carinski postopek Skupnosti, razen postopka sprostitve v prost promet, ali so vneseni v prosto cono ali prosto skladišče,

ali

- se pošiljajo med državami članicami preko držav EFTA v notranjem tranzitnem postopku Skupnosti ob uporabi enotne carinske listine,

se šteje, da je plačilo trošarine odloženo.

V primerih iz druge alinee prvega pododstavka:

- se v polje 33 enotne carinske listine vpiše ustrezna tarifna oznaka KN,

- v polju 44 enotne carinske listine se jasno označi, da gre za odpremo trošarinskih izdelkov;,

- kopijo "izvoda 1"; enotne carinske listine obdrži pošiljatelj,

- prejemnik pošlje pošiljatelju pravilno potrjeno kopijo "izvoda 5"; enotne carinske listine.";

2. v členu 7(2) se besedilo "predvideni za dobavo" nadomesti z "ali predvideni za dobavo v drugi državi članici";

3. člen 15 se spremeni, kot sledi:

(a) odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

"Določbe prvega pododstavka se uporabljajo pri gibanju znotraj Skupnosti za izdelke, za katere je predpisana trošarinska stopnja 0, in niso sproščeni v promet.";

(b) Doda se naslednji odstavek:

"5. Imetnik odpremnega trošarinskega skladišča ali njegov zastopnik lahko spremenita administrativni spremni dokument, tako da je razviden nadomestni kraj dobave. Pristojni organ odpremne države se takoj obvesti in nov kraj dobave takoj navede na zadnji strani spremnega administrativnega dokumenta.";

4. Naslovu III se doda naslednji člen:

"Člen 15a

1. Najkasneje do 1. aprila 1993 bodo pristojni organi vseh držav članic vzpostavili elektronsko bazo podatkov, ki bo vključevala register oseb, ki so imetniki trošarinskega skladišča ali gospodarski subjekti, registrirani za trošarinske namene pa tudi register prostorov, za katere je izdano dovoljenje za trošarinsko skladišče.

2. Register vsebuje naslednje podatke:

(a) identifikacijsko številko osebe ali prostorov, ki jo izda pristojni organ;

(b) ime in naslov osebe ali prostorov;

(c) vrsto izdelkov, ki jih oseba lahko skladišči ali prejme ali ki se lahko skladiščijo ali prejmejo v prostorih;

(d) naslov pristojnega organa, ki lahko da dodatne informacije;

(e) datum izdaje in, kjer je potrebno, datum prenehanja veljavnosti identifikacijske številke.

3. O podatkih iz odstavkov 1 in 2(a), (b), (c) in (d) se obvesti pristojne organe vsake države članice. Če obveščanje o podatkih iz odstavka 2(e) ni samodejno, se podatki posredujejo na posebno zahtevo katerekoli države članice. Vsi podatki se uporabijo izključno za ugotavljanje istovetnosti dovoljenja ali registracije oseb in prostorov.

4. Pristojni organ vsake države članice omogoči osebam, ki sodelujejo pri gibanju trošarinskih izdelkov znotraj Skupnosti, da se potrdijo podatki, shranjeni pod pogoji iz tega člena.

5. Vsak podatek, ki se na podlagi tega člena sporoči v kakršnikoli obliki, je zaupne narave. Z njim se ravna kot s poklicno skrivnostjo in se ga varuje tako kot podobne podatke v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki ga je prejela.

6. Z odstopanjem od odstavka 5 pristojni organ države članice, ki da podatke, dovoli, da se podatki uporabijo za druge namene v državi članici, iz katere je organ, ki je zaprosil zanje, če se po zakonodaji zaprošene države članice podatek v tej državi članici lahko uporabi v podobne namene.";

5. člen 18(1) se spremeni, kot sledi:

"1. Ne glede na možno uporabo računalniško podprtih postopkov mora vse trošarinske izdelke, ki se med državami članicami gibajo pod režimom odloga plačila trošarine, tudi tiste, ki se gibajo po morju ali zraku, neposredno iz ene v drugo luko ali letališče v Skupnosti, spremljati dokument, ki ga izda pošiljatelj. Ta dokument je lahko bodisi administrativni dokument ali komercialni dokument. Oblika in vsebina tega dokumenta ter postopek, ki se izvede, kadar njegova uporaba objektivno ni ustrezna, se določijo v skladu s postopkom iz člena 24.";

6. členu 20(3) se doda naslednji zadnji stavek: "Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, potrebne za obravnavanje kakršnekoli kršitve predpisov ali nepravilnosti in za učinkovito kaznovanje.";

7. v členu 22(2)(b) se besedilo "v spremstvu dokumenta, opredeljenega v členu 18(1)" nadomesti z besedilom "v skladu z določbami Naslova III.";

8. Naslovu VII se doda naslednji člen:

"Člen 26a

Za trošarinske izdelke, za katere je bil pred 1. januarjem 1993 vzpostavljen drugačen režim odloga plačila kot je določeno v členu 5(2) in 18(1), in tak režim ni prenehal, se po tem datumu šteje, da so pod režimom odloga plačila trošarine.

Kadar se stanje iz prvega pododstavka, nanaša na režim odloga plačila trošarine v notranjem tranzitu Skupnosti, se v obdobju, ko so ti izdelki pod tem režimom, še naprej uporabljajo določbe, veljavne v času, ko je za te izdelke bilvzpostavljen ta režim, kar se določi v skladu z omenjenimi določbami.

Kadar se omenjeno stanje nanaša na režim odloga plačila trošarine v nacionalnem tranzitu, države članice določijo pogoje in formalnosti, pod katerimi po 1. januarju 1993 režim odloga plačila trošarine preneha.";

9. Naslovu VII se doda naslednji člen:

"Člen 30a

Direktiva 76/308/EGS se spremeni, kot sledi:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Direktiva Sveta z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi zahtevkov, ki izhajajo iz poslovanja, ki je del sistema financiranja Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in pri izterjavi prelevmanov, carin, davka na dodano vrednost in določenih trošarin."

2. V členu 2 se:

(a) črka "(e)" nadomesti s "(f)",

(b) za točko

"(d)"

se vstavi naslednja točka:

"(e) naslednje trošarine:

- trošarine za tobačne izdelke,

- trošarine za alkohol in alkoholne pijače,

- trošarine za mineralna olja.""

Člen 2

Direktiva 92/81/EGS se spremeni, kot sledi:

1. V členu 2(1):

- pododstavek (b) se glasi, kot sledi:

"(b) izdelki iz tarifnih oznak KN 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 in 27079919",

- pododstavek (g) se črta.

2. Člen 8(8) se nadomesti z naslednjim:

"8. Države članice lahko po lastni presoji izvajajo oprostitve ali nižje trošarinske stopnje iz tega člena tako, da vrnejo plačano trošarino."

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 31. decembra 1992. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način takega sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 1992

Za Svet

Predsednik

N. Lamont

[1] UL C 283, 31.10.1992, str. 8.

[2] Mnenje, dano dne 20. novembra 1992 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje, dano dne 24. novembra 1992 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

[5] UL L 73, 19.3.1976, str. 18. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 79/1071/EGS (UL L 331, 27.12.1979, str. 10).

[6] UL L 316, 31.10.1992, str. 12.

--------------------------------------------------