31992L0090Official Journal L 344 , 26/11/1992 P. 0038 - 0039
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 46 P. 0042
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 46 P. 0042


Direktiva Komisije 92/90/EGS

z dne 3. novembra 1992

o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o zaščitnih ukrepih za preprečevanje vnosa organizmov, škodljivih rastlinam ali rastlinskim proizvodom, v Skupnost in njihove širitve znotraj Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 92/10/EGS [2], in zlasti četrte alinee člena 6(7) in člena 6(8) Direktive,

ker bo uporaba sistema zdravstvenega varstva rastlin v Skupnosti kot območju brez notranjih meja zahtevala izvajanje zdravstvenih pregledov proizvodov Skupnosti, za katere je to potrebno, preden se pričnejo premeščati znotraj Skupnosti; ker je najprimernejši kraj za izvajanje takih pregledov mesto pridelave pridelovalcev, vpisanih v uradni register;

ker je treba glede na pridelavo rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki jih niso napadli ali okužili škodljivi organizmi iz Direktive Sveta 77/93/EGS, in ustrezno spremljanje te proizvodnje s strani držav članic, določiti dodatna pravila o vpisu pridelovalcev ali drugih oseb, za katere se zahteva vpis v uradni register, ter določene podrobne - in v tem smislu - enotne obveznosti, ki jih morajo upoštevati pridelovalci rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice zagotovijo, da vsak pridelovalec iz tretjega pododstavka člena 6(4), skupno skladišče in odpremni center iz člena 6(5), druga oseba iz druge alinee člena 10(3) ali uvoznik iz drugega pododstavka člena 12(6) Direktive 77/93/EGS v skladu z ustreznim postopkom registracije vloži vlogo za vpis v uradni register pri pristojnih uradnih organih iz Direktive 77/93/EGS.

2. Države članice zagotovijo, da navedeni pristojni uradni organi prejeto vlogo iz odstavka 1 vpišejo v uradni register vlog in preverijo podatke, navedene na obrazcu.

3. Navedeni pristojni uradni organi vpišejo vsakega pridelovalca, skupno skladišče, odpremni center, drugo osebo ali uvoznika iz odstavka 1 v uradni register iz istega odstavka pod individualno registrsko številko, ki omogoča njihovo identifikacijo, potem ko navedeni pristojni uradni organi ugotovijo, da je pridelovalec, skupno skladišče, odpremni center, druga oseba ali uvoznik zmožen in pripravljen izpolniti obveznosti iz členov 2(2), 2(3) in 3.

4. V primerih, ko se po opravljenem preverjanju iz odstavka 2 ugotovi, da obveznosti iz člena 2(2) ne bodo izpolnjene, navedeni pristojni uradni organi pridelovalca, skupno skladišče, odpremni center, drugo osebo ali uvoznika ne vpišejo v uradni register iz odstavka 1, če se ne uporablja odstavek 3.

5. Države članice zagotovijo, da se seznam po potrebi dopolni ali spremeni, kadar se pridelovalec, skupno skladišče, odpremni center, druga oseba ali uvoznik iz odstavka 1 odloči, da bo izvajal dodatne ali nadomestne dejavnosti poleg ali namesto prvotno vpisanih.

6. Države članice zagotovijo, da navedeni pristojni uradni organi ustrezno ukrepajo, kadar obveznosti iz člena 2(2) in po potrebi iz členov 2(3) in 3 niso izpolnjene.

7. Vsi ukrepi iz odstavka 6 se nehajo izvajati, ko se ugotovi, da bo pridelovalec, skupno skladišče, odpremni center, druga oseba ali uvoznik v prihodnosti verjetno izpolnjeval zahteve in pogoje te direktive.

Člen 2

1. Države članice zagotovijo, da bo moral v skladu s postopkom registracije iz člena 1 vsak zadevni pridelovalec, skupno skladišče, odpremni center, druga oseba ali uvoznik izpolniti obveznosti iz odstavka 2 brez poseganja v obveznosti iz odstavka 3 in člena 3.

2. Brez poseganja v že določene obveznosti iz Direktive 77/93/EGS so obveznosti iz odstavka 1 naslednje:

(a) hraniti dopolnjen načrt zemljišča, na katerem pridelovalec, skupno skladišče, odpremni center, druga oseba ali uvoznik iz člena 1(1) goji, proizvaja, skladišči, hrani ali uporablja rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete ali na katerem se slednji kakorkoli drugače nahajajo;

(b) voditi evidenco tako, da so podatki v celoti na voljo navedenim pristojnim uradnim organom, o rastlinah, rastlinskih proizvodih ali drugih predmetih, ki:

- so bili pridobljeni za hrambo ali pridelovanje na zemljišču,

- se proizvajajo ali

- se odpremijo drugim,

in hraniti zadevno dokumentacijo najmanj eno leto;

(c) biti na voljo osebno ali določiti drugo osebo v ta namen, tehnično podkovano v pridelavi rastlin in s tem povezanih zdravstveno varstvenih zadevah, za komuniciranje z navedenimi pristojnimi uradnimi organi;

(d) izvajati vizualne preglede, kadar je to potrebno ter ob primernem času in na način, predpisan v smernicah s strani navedenih pristojnih uradnih organov;

(e) zagotoviti dostop osebam, pooblaščenim s strani navedenih pristojnih uradnih organov zlasti za izvajanje nadzora in/ali jemanje vzorcev, ter omogočiti vpogled v evidenco iz točke (b) in zadevno dokumentacijo;

(f) sodelovati z navedenimi pristojnimi uradnimi organi v drugih primerih.

3. Določijo se lahko tudi dodatne obveznosti splošne narave z namenom, da se omogoči ocena zdravstvenega stanja rastlin na zemljišču; obveznosti so znotraj pristojnosti nacionalne zakonodaje in lahko upoštevajo podrobnosti v zvezi s pridelavo in, po potrebi, uvoznimi pogoji, še zlasti vrsto pridelka, lokacijo, velikost, vodstvo, osebje in opremo.

Člen 3

Na zahtevo navedenih pristojnih uradnih organov registrirani pridelovalec, skupno skladišče, odpremni center, druga oseba ali uvoznik izpolni posebne obveznosti v zvezi z oceno ali izboljšanjem zdravstvenega stanja rastlin na zemljišču in varovanjem istovetnosti materiala, dokler se ne namesti rastlinski potni list v skladu s členom 10(2) Direktive 77/93/EGS; te posebne obveznosti lahko vključujejo dejavnosti, kot so posebni pregled, jemanje vzorcev, izolacija, uničenje slabših rastlin, zdravljenje, uničenje in označevanje (etiketiranje) ter vsak drug ukrep, ki ga specifično zahteva zlasti Priloga IV, del A, oddelek II, ali Priloga IV, del B, kakor je primerno, Direktive 77/93/EGS.

Člen 4

Države članice zagotovijo izpolnitev obveznosti iz člena 2(2) tako, da se na določeno obdobje, najmanj enkrat na leto, pregleda evidenco in zadevno dokumentacijo, kot je opisano v členu 2(2)(b).

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do datuma iz člena 3(1) Direktive Sveta 91/683/EGS [3]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice takoj sporočijo Komisiji vse določbe nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[2] UL L 70, 17.3.1992, str. 27.

[3] UL L 376, 31.12.1991, str. 29.