31992L0083Uradni list L 316 , 31/10/1992 str. 0021 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0100
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0100


Direktiva Sveta 92/83/EGS

z dne 19. oktobra 1992

o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 99 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker Direktiva 92/12/EGS [4] določa splošni režim za trošarinske izdelke;

ker Direktiva 92/84/EGS [5] določa najnižje trošarinske stopnje, s katerimi države članice obdavčijo alkohol in alkoholne pijače;

ker je zaradi pravilnega delovanja notranjega trga treba določiti skupne opredelitve za vse zadevne izdelke;

ker je takšne opredelitve koristno opreti na tiste iz kombinirane nomenklature, veljavne na dan sprejetja te direktive;

ker je za pivo mogoče dovoliti alternativne metode izračunavanja trošarine od končnega izdelka;

ker je za pivo državam članicam v določenih mejah mogoče dovoliti obdavčenje za stopnjo gostote, ki je večja od ene Plato stopnje, če je zagotovljeno, da se nobeno pivo ne obdavči s trošarino, nižjo od najnižje v Skupnosti;

ker je za pivo, proizvedeno v malih neodvisnih pivovarnah in etilni alkohol, proizveden v majhnih žganjarnah, treba poiskati skupne rešitve, ki državam članicam omogočijo, da te izdelke obdavčijo s trošarino po nižji stopnji;

ker se državam članicam lahko dovoli, da začno obdavčevati pivo pri različnih vsebnostih alkohola, pod pogojem, da to ne povzroči nesprejemljivih težav na notranjem trgu;

ker je priporočljivo državam članicam dovoliti, da doma proizvedeno pivo, vino in druge fermentirane pijače, ki se ne proizvajajo v tržne namene, oprostijo plačila trošarine;

ker morajo države članice praviloma obdavčiti po enotni trošarinski stopnji hektoliter končnega izdelka vseh mirnih vin in drugih mirnih fermentiranih pijač in po enotni trošarinski stopnji hektoliter končnega izdelka penečih vin in penečih fermentiranih pijač;

ker je priporočljivo državam članicam dovoliti, da vse vrste vina in drugih fermentiranih pijač obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah, pod pogojem, da vsebnost alkohola v izdelku ne presega 8,5 % vol.;

ker je državam članicam, ki 1. januarja 1992 nekatera vina obdavčujejo po višji trošarinski stopnji treba dovoliti, da tako ravnajo še naprej;

ker morajo države članice hektoliter končnega izdelka vseh vmesnih alkoholnih izdelkov praviloma obdavčiti po enotni stopnji;

ker je priporočljivo državam članicam dovoliti, da vmesne alkoholne izdelke obdavčijo po nižji trošarinski stopnji, in sicer izdelke z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 15 % vol., kot tudi naravna sladka vina;

ker morajo države članice etilni alkohol, kakor je opredeljen v tej direktivi, načeloma obdavčiti po enaki trošarinski stopnji za hektoliter čistega alkohola;

ker se državam članicam lahko dovoli, da nekatere izdelke regionalnega ali tradicionalnega značaja obdavčijo z nižjimi stopnjami ali jih oprostijo plačila trošarine;

ker v primerih, kadar države članice lahko obdavčujejo po nižjih stopnjah, to ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence na notranjem trgu;

ker je državam članicam treba dovoliti, vračilo trošarine od alkoholnih pijač, ki so postale neprimerne za porabo;

ker je treba na ravni Skupnosti določiti oprostitve, ki se uporabljajo za blago, ki se prevaža med državami članicami;

ker se državam članicam lahko omogoči, da uporabijo oprostitve, vezane na končno porabo na njihovem ozemlju;

ker je treba zagotoviti sistem obveščanja o zahtevah vsake države članice glede denaturacije za popolno denaturiran alkohol in glede sprejemanja teh zahtev s strani drugih držav članic;

ker države članice ne smejo ostati brez sredstev za boj proti davčnemu izmikanju, izogibanju ali zlorabi, do katerih lahko pride na področju oprostitev;

ker je državam članicam treba dovoliti, da v tej direktivi zahtevane oprostitve uveljavijo na način povračila;

ker nekatere države članice "druge peneče fermentirane pijače" obdavčujejo po višji trošarinski stopnji kakor vmesne alkoholne izdelke, je tem državam treba dovoliti, da vmesne alkoholne izdelke, ki imajo značilnosti teh "drugih penečih fermentiranih pijač", obdavčijo po tej višji stopnji,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

ODDELEK I

PIVO

Področje uporabe

Člen 1

1. Države članice pivo obdavčijo s trošarino v skladu s to direktivo.

2. Države članice določijo svoje stopnje v skladu z Direktivo 92/84/EGS.

Člen 2

Za namen te direktive pomeni izraz "pivo" vsak izdelek iz tarifne oznake KN 2203 ali vsak izdelek, ki vsebuje mešanico piva in brezalkoholnih pijač, ki se uvršča v tarifno oznako KN 2206, v obeh primerih z vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 % vol.

Določitev trošarine

Člen 3

1. Trošarina, s katero države članice obdavčijo pivo, se določi glede na:

- število hektolitrov/stopnje Plato,

ali

- število hektolitrov/prostorninska vsebnost alkohola

v končnem izdelku.

2. Pri določitvi trošarine za pivo v skladu z zahtevami Direktive 92/84/EGS lahko države članice zanemarijo decimalke stopnje Plato ali prostorninske vsebnosti alkohola.

Poleg tega lahko države članice, ki obračunajo trošarino glede na število hektolitrov/stopnje Plato, pivo razvrstijo v skupine, od katerih vsaka vključuje največ štiri stopnje Plato, pri čemer vsa piva iz iste skupine obdavčijo z enako trošarinsko stopnjo na hektoliter. Takšne stopnje morajo biti ali enake ali višje od najnižje stopnje, določene v členu 6 Direktive 92/84/EGS, v nadaljnjem besedilu "najnižja stopnja".

Člen 4

1. Države članice lahko pivo, ki ga varijo neodvisne male pivovarne, obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah, ki se lahko razlikujejo glede na letno proizvodnjo navedenih pivovarn skladno z naslednjimi omejitvami:

- po nižjih stopnjah se ne obdavči podjetij, ki letno proizvedejo več kot 200000 hl piva,

- nižje stopnje, ki so lahko pod najnižjo, ne smejo pa biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje.

2. Za namen nižjih stopenj izraz "neodvisna mala pivovarna" pomeni pivovarno, ki je pravno in ekonomsko neodvisna od katere koli druge pivovarne, uporablja prostore, ki so fizično ločeni od prostorov katere koli druge pivovarne in nima licence. Kadar pa dve ali več malih pivovarn sodeluje in njihova skupna letna proizvodnja ne presega 200000 hl, se te pivovarne lahko obravnava kot eno neodvisno malo pivovarno.

3. Države članice zagotovijo, da se vse nižje trošarinske stopnje, ki jih lahko uvedejo, uporabljajo enako za pivo, ki ga na njihovo ozemlje dobavijo neodvisne male pivovarne iz drugih držav članic. Zlasti morajo zagotoviti, da je vsaka posamezna dobava iz drugih držav članic vedno obremenjena popolnoma enako kot nacionalna dobava.

Člen 5

1. Države članice lahko obdavčijo pivo z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 2,8 % vol., po nižjih stopnjah, ki so lahko pod najnižjo.

2. Države članice lahko uporabo tega člena omejijo na izdelke, ki vsebujejo mešanico piva in brezalkoholnih pijač iz tarifne oznake KN 2206.

Člen 6

Pod pogoji, ki jih določijo za zagotovitev enostavne uporabe oprostitev, lahko države članice oprostijo plačila trošarine pivo, ki ga proizvede fizična oseba in ga porabi sama, člani njene družine ali gosti, pod pogojem, da ne gre za prodajo.

ODDELEK II

VINO

Področje uporabe

Člen 7

1. Države članice vino obdavčijo s trošarino v skladu s to direktivo.

2. Države članice določijo svoje stopnje v skladu z Direktivo 92/84/EGS.

Člen 8

Za namen te Direktive:

1. Izraz "mirno vino" pomeni vse izdelke iz tarifnih oznak KN 2204 in 2205, razen penečega vina, kot ga opredeljuje odstavek 2 tega člena:

- z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 % vol. ne presega pa 15 % vol. pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku dobljen samo s fermentacijo,

- z vsebnostjo alkohola, ki presega 15 % vol., ne presega pa 18 % vol., pod pogojem, da niso oplemenitena in da je ves alkohol v končnem izdelku dobljen samo s fermentacijo;

2. Izraz "peneče vino" pomeni vse izdelke iz tarifnih oznak KN 220410, 22042110, 22042910 in 2205:

- v steklenicah s "šampanjskimi zamaški", pritrjenimi z žičnimi košaricami ali ki imajo povišan tlak zaradi ogljkovega dioksida v raztopini tri ali več barov,

- z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 % vol., ne presega pa 15 % vol., pod pogojem, da je ves alkohol v končnem izdelku dobljen samo s fermentacijo.

Določitev trošarine

Člen 9

1. Trošarina, s katero države članice obdavčijo vino, se določi glede na število hektolitrov končnega izdelka.

2. Razen v primerih iz odstavkov 3 in 4, države članice vse izdelke, ki so zavezani plačilu trošarine za mirno vino obdavčijo po enaki trošarinski stopnji. Podobno obdavčijo po enaki trošarinski stopnji izdelke, ki so zavezani plačilu trošarine za peneče vino. Tako mirno kot peneče vino lahko obdavčijo po enaki trošarinski stopnji.

3. Države članice lahko katerokoli mirno in peneče vino z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 8,5 % vol., obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah.

4. Države članice, ki 1. januarja 1992 mirna vina, kot jih opredeljuje člen 8(1), druga alinea, obdavčujejo po višji trošarinski stopnji, lahko še naprej uporabljajo to stopnjo. Ta višja stopnja ne sme presegati standardne nacionalne stopnje za vmesne alkoholne izdelke.

Člen 10

Pod pogoji, ki jih določijo za zagotovitev enostavne uporabe tega člena, države članice lahko oprostijo plačila trošarine vino, ki ga proizvede fizična oseba in ga porabi sama, člani njene družine ali gosti, pod pogojem, da ne gre za prodajo.

ODDELEK III

FERMENTIRANE PIJAČE, RAZEN VINA IN PIVA

Področje uporabe

Člen 11

1. Države članice fermentirane pijače, razen vina in piva (druge fermentirane pijače) obdavčijo s trošarino v skladu s to direktivo.

2. Države članice določijo svoje stopnje v skladu z Direktivo 92/84/EGS.

Člen 12

Za namen te direktive in brez poseganja v določbe člena 17:

1. Izraz "druge mirne fermentirane pijače" pomeni vse izdelke iz tarifnih oznak KN 2204 in 2205, ki niso omenjeni v členu 8 zgoraj, in izdelke iz tarifne oznake KN 2206, razen drugih penečih fermentiranih pijač, kakor jih opredeljuje točka 2 tega člena ter vse izdelke iz člena 2:

- z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 % vol., ne presega pa 10 % vol.

- z vsebnostjo alkohola, ki presega 10 % vol., ne presega pa 15 % vol. pod pogojem, da je ves alkohol v izdelku dobljen s fermentacijo.

2. Izraz "druge peneče fermentirane pijače" pomeni vse izdelke iz tarifnih oznak KN 22060091, pa tudi izdelke iz tarifnih oznak KN 220410 , 22042110, 22042910 in 2205, ki niso omenjeni v členu 8 zgoraj, in:

- so v steklenicah s "šampanjskimi zamaški", pritrjenimi z žičnimi košaricami ali ki imajo povišan tlak zaradi ogljkovega dioksida v raztopini tri ali več barov,

- vsebnost alkohola presega 1,2 % vol., ne presega pa 13 %vol.,

- vsebnost alkohola presega 13 % vol., ne presega pa 15 % vol., pod pogojem, da je ves alkohol v izdelku dobljen s fermentacijo.

Določitev trošarine

Člen 13

1. Trošarina, s katero države članice obdavčijo druge fermentirane pijače, se določi glede na število hektolitrov končnega izdelka.

2. Razen v primerih iz odstavka 3, države članice vse izdelke, ki so zavezani plačilu trošarine od drugih mirnih fermentiranih pijač obdavčijo po enaki trošarinski stopnji. Podobno obdavčijo po enaki trošarinski stopnji vse izdelke, zavezane plačilu trošarine od drugih penečih fermentiranih pijač. Po enaki trošarinski stopnji lahko obdavčijo mirne fermenitirane pijače in druge peneče fermentirane pijače.

3. Države članice lahko obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjahvse vrste drugih mirnih in penečih fermentiranih pijač s prostorninsko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 8,5 % vol.

Člen 14

Ob upoštevanju pogojev, ki jih določijo za zagotovitev uporabe tega člena, lahko države članice oprostijo plačila trošarine druge mirne in peneče fermentirane pijače, ki jih proizvede fizična oseba in jih porabi sama, člani njene družine ali gosti, pod pogojem, da ne gre za prodajo.

Člen 15

Za uporabo Direktive 92/84/EGS in Direktive 92/12/EGS "vino" šteje kot izraz, ki se uporablja tudi za druge fermentirane pijače, kakor jih opredeljuje ta oddelek.

ODDELEK IV

VMESNI IZDELKI

Področje uporabe

Člen 16

1. Države članice obdavčijo vmesne alkoholne izdelke s trošarino v skladu s to direktivo.

2. Države članice določijo svoje stopnje v skladu z Direktivo 92/84/EGS. Te stopnje v nobenem primeru niso nižje od tistih, s katerimi države članice obdavčijo izdelke iz členov 8(1) in 12(1) te direktive.

Člen 17

1. Za namen te direktive "vmesni izdelki" pomenijo vse izdelke z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 % vol., ne presega pa 22 % vol., iz tarifnih oznak KN 2204, 2205 in 2206, ki niso zajeti v členih 2, 8 in 12.

2. Ne glede na določbe člena 12 lahko države članice kot vmesni izdelek obravnavajo vsako mirno fermentirano pijačo iz člena 12(1) z vsebnostjo alkohola, ki presega 5,5 % vol. in ni dobljen samo s fermentacijo, ter vsako penečo fermentirano pijačo iz člena 12(2) z vsebnostjo alkohola, ki presega 8,5 % vol. in ni dobljen samo s fermentacijo.

Določitev trošarine

Člen 18

1. Trošarina, s katero države članice obdavčijo vmesne izdelke, se določi glede na število hektolitrov končnega izdelka.

2. Razen v primerih iz odstavkov 3, 4 in 5, države članice vse izdelke, ki so zavezani plačilu trošarine za vmesne izdelke, obdavčijo po enaki trošarinski stopnji.

3. Država članica lahko obdavči vmesne izdelke z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 15 % vol., po enotni nižji trošarinski stopnji ob upoštevanju naslednjega:

- nižja stopnja ne sme biti več kot 40 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje,

- nižja stopnja ne sme biti nižja od standardne nacionalne stopnje za izdelke iz členov 8(1) in 12(1) te direktive.

4. Države članice lahko obdavčijo vmesne izdelke, ki so opredeljeni v členu 13(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 4252/88, po enotni nižji trošarinski stopnji.

Nižja stopnja

- je lahko pod najnižjo, ne sme pa biti več kot 50 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje,

ali

- ne sme biti pod najnižjo stopnjo za vmesne izdelke.

5. Vmesne izdelke, ki so v steklenicah s "šampanjskimi zamaški", pritrjenimi z žičnimi košaricami spojkami ali zaponkam ali ki imajo povišan tlak zaradi ogljikovega dioksida v raztopini tri ali več barov, lahko države članice obdavčijo s trošarino po stopnji za izdelke iz člena 12(2), če je ta stopnja višja od nacionalne stopnje za vmesne izdelke.

ODDELEK V

ETILNI ALKOHOL

Področje uporabe

Člen 19

1. Države članice etilni alkohol obdavčijo s trošarino v skladu s to direktivo.

2. Države članice določijo svoje stopnje v skladu z Direktivo 92/84/EGS.

Člen 20

Za namen te direktive izraz "etilni alkohol" vključuje:

- vse izdelke iz tarifnih oznak KN 2207 in 2208 z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 % vol., ne glede na to, če so sestavni del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje KN,

- izdelke iz tarifnih oznak KN 2204, 2205 in 2206 z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 % vol.,

- izdelke, ki vsebujejo žgane pijače, v raztopini ali ne.

Določitev trošarine

Člen 21

Trošarina za etilni alkohol se določi na hektoliter čistega alkohola pri 20 ° C in se izračuna glede na število hektolitrov čistega alkohola. Ob upoštevanju določb člena 22 države članice vse izdelke, zavezane plačilu trošarine za etilni alkohol obdavčijo po enaki trošarinski stopnji.

Člen 22

1. Države članice lahko obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah etilni alkohol, proizveden v malih žganjarnah, in sicer pod naslednjimi pogoji:

- po nižjih stopnjah, ki so lahko pod najnižjo, se ne obdavči proizvajalcev, ki proizvajajo več kot 10 hektolitrov čistega alkohola letno. Vendar pa države članice, ki 1. januarja 1992 po nižjih stopnjah obdavčujejo podjetja, ki proizvajajo med 10 hektolitri in 20 hektolitri čistega alkohola letno, lahko nadaljujejo s takim obdavčevanjem,

- nižje stopnje ne smejo biti več kot 50 % nižje od standardne nacionalne trošarinske stopnje.

2. Za namen nižjih stopenj izraz "mala žganjarna" pomeni žganjarno, ki je pravno in ekonomsko neodvisna od katere koli druge žganjarne in nima licence.

3. Države članice zagotovijo, da se vse nižje stopnje, ki jih lahko uvedejo, uporabljajo enako za ves etilni alkohol, ki ga na njihovo ozemlje dobavijo neodvisni mali proizvajalci iz drugih držav članic.

4. Države članice lahko sprejmejo določbe, v skladu s katerimi se alkohol, ki ga proizvedejo mali proizvajalci, takoj ob pridobitvi sprosti v prost promet (pod pogojem, da proizvajalci sami niso opravili transakcij znotraj Skupnosti), ne da bi zanj veljal režim trošarinskega skladiščenja in se dokončno obdavči s pavšalnim zneskom.

5. Države članice lahko izdelke iz tarifne oznake KN 2208 z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 10 % vol., obdavčijo po nižjih trošarinskih stopnjah.

Člen 23

Naslednje države članice lahko navedene izdelke obdavčijo po nižji trošarinski stopnji, ki je lahko pod najnižjo, vendar ne sme biti več kot 50 % nižja od standardne nacionalne stopnje za etilni alkohol:

1. Republika Francija rum, kakor ga opredeljuje člen 1(4)(a) Uredbe (EGS) št. 1576/89, proizveden iz sladkornega trsa, požet v kraju proizvodnje iz člena 1(3)(1) navedene uredbe, ki vsebuje 225 ali več gramov hlapne snovi razen etilnega in metilnega alkohola na hektoliter čistega alkohola in z vsebnostjo alkohola, ki je enaka ali presega 40 % vol.;

2. Helenska republika janeževe žgane pijače iz Uredbe (EGS) št. 1576/89, ki so brezbarvne in z vsebnostjo sladkorja 50 gramov ali manj na liter in v katerih je najmanj 20 % vol. vsebnosti alkohola v končnem izdelku pridobljenega z destilacijo v 1000 ali manj litrskih tradicionalnih bakrenih kotlih za žganjekuho.

ODDELEK VI

DRUGE DOLOČBE

Člen 24

1. Državam članicam ni treba zahtevati, da se izdelki iz direktive proizvedejo v trošarinskem skladišču pod režimom odloga plačila trošarine, če se proizvedejo iz alkoholnih izdelkov kot sestavin, pod pogojem da je trošarina od sestavin plačana v naprej in da skupni davek od sestavnih alkoholnih izdelkov ni nižji od davka na proizvod, ki se dobi z njihovim mešanjem.

2. Kraljevini Španiji proizvodnje vin v regijah Moriles-Montilla, Terragona, Priorato in Terre Alta, ki jim je dodan alkohol, ki vsebnost alkohola ne poveča za več kot 1 % vol. ni treba šteti kot proizvodnje vmesnih izdelkov.

Člen 25

Države članice lahko vrnejo trošarino od alkoholnih pijač, ki so umaknjene s trga ker zaradi svojega stanja ali starosti niso primerne za uživanje.

Člen 26

Sklicevanje na tarifne oznake KN v tej direktivi pomeni sklicevanje na različico kombinirane nomenklature, veljavno ob sprejetju te direktive.

ODDELEKVII

OPROSTITVE

Člen 27

1. Države članice oprostijo plačila usklajene trošarine izdelke iz te direktive pod pogoji, ki jih določijo za zagotovitev pravilne in enostavne uporabe takih oprostitev in za preprečevanje davčnega izmikanja, izogibanja ali zlorabe:

(a) kadar se razpošiljajo v obliki alkohola, ki je popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami katere koli države članice, pod pogojem, da je v skladu z odstavkoma 3 in 4 tega člena o teh zahtevah izdano uradno obvestilo in so odobrene. Ta oprostitev je pogojena z uporabo določb direktive 92/12/EGS o tržnih premikih popolnoma denaturiranega alkohola;

(b) kadar so denaturirani v skladu z zahtevami katere koli države članice in tudi uporabljeni za proizvodnjo katerega koli izdelka, ki ni namenjen za prehrano;

(c) kadar se uporabijo za proizvodnjo kisa iz tarifne oznake KN 2209;

(d) kadar se uporabijo za proizvodnjo zdravil, opredeljenih v Direktivi 65/65/EGS;

(e) kadar se uporabijo za proizvodnjo arom, namenjenih za pripravo prehrambenih izdelkov in brezalkoholnih pijač z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 1,2 % vol.;

(f) kadar se uporabijo neposredno ali kot sestavina polizdelkov za proizvodnjo živil, kot polnilo ali drugače, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri čokoladi v nobenem primeru ne presega 8,5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelka in pri drugih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelka.

2. Države članice lahko oprostijo izdelke iz te direktive plačila usklajene trošarine pod pogoji, ki jih določijo za zagotovitev pravilne in enostavne uporabe takih oprostitev in za preprečevanje davčnega izmikanja, izogibanja ali zlorabe, če se uporabijo:

(a) kot vzorci za analize pri testiranju proizvodnje ali za znanstvene namene;

(b) za znanstveno raziskovanje;

(c) za medicinske namene v bolnišnicah in lekarnah;

(d) v proizvodnem procesu, če končni izdelek ne vsebuje alkohola;

(e) v proizvodnji sestavin, ki niso obdavčene s trošarino po tej direktivi.

3. Pred 1. januarjem 1993 in tri mesece pred vsako nameravano naslednjo spremembo nacionalne zakonodaje vsaka država članica Komisiji sporoči, katere denaturante namerava uporabiti za namene odstavka 1(a) in ji posreduje vse ustrezne podatke. Komisija v enem mesecu po prejemu obvestilo posreduje drugim državam članicam.

4. Če v dveh mesecih po tem, ko so druge države članice obveščene, niti Komisija niti nobena država članica ne zahteva, da zadevo obravnava Svet, se šteje, da je Svet ta postopek denaturiranja odobril. Če je ugovor vložen v roku, se odločitev sprejme v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 92/12/EGS.

5. Če država članica ugotovi, da izdelek, ki je v skladu z odstavkom 1(a) ali 1(b) tega člena oproščen plačila trošarine, omogoča davčno izmikanje, izogibanje ali zlorabo, lahko zavrne odobritev oprostitve ali prekliče že odobreno oprostitev. Država članica takoj obvesti Komisijo. Komisija posreduje obvestilo drugim državam članicam v enem mesecu po prejemu. Končna odločitev se nato sprejme v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 92/12/EGS. Državam članicam taki odločitvi ni treba priznati retroaktivnega učinka.

6. Države članice lahko uveljavijo zgoraj omenjene oprostitve na način vračila že plačane trošarine.

Člen 28

Združeno kraljestvo lahko še naprej uporablja oprostitve, ki so veljale 1. januarja 1992 za naslednje izdelke:

- pijača iz zgoščenega sladu, ki ima pred fermentacijo gostoto 1200 ekstrakta v sladici (47o Plato) ali več,

- aromatske grenčice z vsebnostjo alkohola od 44,2 do 49,2 % vol., ki vsebujejo od 1,5 % do 6 % teže enciana, začimb in drugih aromatskih sestavin in od 4 do 10 % teže sladkorja, dobavljene v steklenih posodah s po 0,2 litra izdelka ali manj.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 29

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1992. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 30

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 19. oktobra 1992

Za Svet

Predsednik

J. Cope

[1] UL C 322, 21.12.1990, str. 11.

[2] UL C 67, 16.3.1992, str. 165.

[3] UL C 96, 18.3.1991, str. 25.

[4] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

[5] UL L 316, 31.10.1992, str. 29.

--------------------------------------------------