31992D0353Official Journal L 192 , 11/07/1992 P. 0063 - 0065
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 43 P. 0078
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 43 P. 0078


Odločba Komisije

z dne 11. junija 1992

o določitvi meril za priznanje ali odobritev organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje

(92/353/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti [1], ter zlasti člena 4(2)(a) Direktive,

ker v vseh državah članicah rodovniške knjige vodijo in vzpostavijo organizacije, združenja ali uradne službe; ker je zato treba določiti merila za priznanje ali odobritev teh organizacij in združenj;

ker morajo v skladu s členom 4(1)(a) Direktive 90/427/EGS določena merila omogočati, da priznane ali odobrene organizacije ali združenja zagotovijo delovanje v skladu z načeli, ki jih določa organizacija ali združenje, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za posamezno pasmo;

ker morajo organizacije ali združenja vložiti vlogo za priznanje ali odobritev pri pristojnih organih države članice, na ozemlju katere je njihov sedež;

ker morajo organizacijo ali združenje, ki izpolnjuje nekatera merila in ima točno opredeljene cilje, uradno priznati ali odobriti pristojni organi države članice, pri kateri je vložila vlogo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za uradno priznanje ali odobritev morajo organizacije ali združenja, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige, vložiti vlogo pri pristojnih organih države članice, na ozemlju katere je njihov sedež.

Člen 2

1. Pristojni organi zadevne države članice morajo izdati uradno priznanje ali odobritev vsaki organizaciji ali združenju, ki vodi ali vzpostavi rodovniško knjigo, če izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi.

2. Pristojni organi zadevne države članice, v kateri že obstaja ena ali več uradno priznanih ali odobrenih organizacij ali združenj za dano pasmo, lahko zavrnejo priznanje nove organizacije ali združenja:

- če bi to ogrozilo ohranitev pasme ali če bi ogrozilo delovanje, napredek ali rejski program obstoječe organizacije ali združenja ali

- če se lahko kopitarji te pasme vpišejo ali registrirajo v poseben razdelek rodovniške knjige organizacije ali združenja, ki posebej za ta razdelek že uporablja načela, ki jih je v skladu s točko 3(b) Priloge določila organizacija ali združenje, priznana(-o) ali odobrena(-o) za vodenje izvorne rodovniške knjige te pasme.

3. Države članice o vseh uradnih priznanjih ali odobritvah, pa tudi o zavrnitvah obvestijo Komisijo.

4. Če se organizaciji ali združenju države članice uradno priznanje ali odobritev zavrne, mora biti o razlogih za zavrnitev pisno obveščena(-o).

Člen 3

Pristojni organi zadevne države članice odvzamejo uradno priznanje ali odobritev vsaki organizaciji ali združenju, ki vodi rodovniško knjigo, če pogojev, določenih v Prilogi, ne izpolnjuje več v celoti.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. junija 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

PRILOGA

Organizacija ali združenje, ki vodi rodovniške knjige, vzpostavi razdelke rodovniških knjig in rodovniške knjige za registrirane kopitarje, mora za uradno priznanje ali odobritev:

1. biti pravna oseba v skladu z zakonodajo, ki velja v državi članici, v kateri je vloga vložena;

2. dokazati pristojnim organom, da:

(a) učinkovito posluje;

(b) se ravna po načelih, ki jih v skladu s točko 3(b) Priloge določa organizacija ali združenje, ki vodi izvorno rodovniško knjigo posamezne pasme, če sama ne vodi izvorne rodovniške knjige te pasme;

(c) lahko izvaja preverjanja, potrebna za registriranje porekel;

(d) ima zadosti kopitarjev za zagotavljanje rejskega napredka, izvajanje rejskega programa ali ohranitev pasme, kadar je to potrebno;

(e) lahko zagotovi podatke (na primer o delovni sposobnosti), ki so potrebni za zagotavljanje rejskega napredka, selekcijo ali ohranitev pasme;

3. imeti vzpostavljena načela za:

(a) sistem pridobivanja podatkov (na primer o delovni sposobnosti), potrebnih za ocenjevanje kopitarjev zaradi zagotavljanja rejskega napredka, selekcije in ohranitev pasme;

(b) kadar gre za organizacijo ali združenje, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za posamezno pasmo:

- sistem za registriranje porekel,

- opredelitev značilnosti pasme (ali pasem) ali populacije, za katero se vodi rodovniška knjiga,

- sistem za preverjanje istovetnosti kopitarjev,

- opredelitev rejskih ciljev pri kopitarjih,

- razdelitev rodovniške knjige, če obstajajo različni pogoji za vpis kopitarjev ali če obstajajo različni postopki za razvrščanje kopitarjev, vpisanih v knjigo,

- opredelitev linij in rodov, vpisanih v eno ali več drugih rodovniških knjig, kadar je to potrebno;

4. imeti pravila, ki zagotavljajo nediskriminacijsko obravnavanje rejcev. Če je za eno pasmo na območju Skupnosti več organizacij ali združenj, med katerimi nekatere pokrivajo celotno območje, lahko pravila organizacije ali združenja določajo, da morajo biti kopitarji rojeni na določenem območju, zato da bi lahko bili vpisani v register žrebet. Ta omejitev se ne uporablja za vpis živali za razmnoževanje.

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 55.