31991R3922Uradni list L 373 , 31/12/1991 str. 0004 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 4 str. 0052
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 4 str. 0052


Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91

z dne 16. decembra 1991

o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker naj se ukrepi, ki jih določa člen 8a Pogodbe, sprejmejo z namenom, da se v obdobju do 31. decembra 1992 postopno vzpostavi notranji trg; ker bo notranji trg zajemal območje brez notranjih meja, na katerem bo zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker je treba ohraniti visoko stopnjo splošne varnosti v civilnem zračnem prometu v Evropi in veljavne tehnične predpise in upravne postopke v državah članicah dvigniti na najvišje standarde, ki se v Skupnosti zdaj dosegajo;

ker je varnost dejavnik ključnega pomena v zračnih prevozih na območju Skupnosti; ker je treba upoštevati Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila 7. decembra 1944 podpisana v Čikagu in določa izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev varnega letenja zrakoplovov;

ker bi trenutne omejitve prenosa zrakoplovov in letalskih proizvodov ter določenih storitev na področju letalstva med državami članicami povzročile izkrivljanje razmer na notranjem trgu;

ker so Združeni letalski organi (JAA), ki je skupni organ Evropske konference civilnega letalstva, izdelali dogovore za sodelovanje pri razvoju in izvajanju skupnih letalskih predpisov (JAR) na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo zrakoplovov in njihovega letenja;

ker naj se na podlagi skupne prometne politike tehnični predpisi in upravni postopki, ki so povezani z varnostjo zrakoplovov in njihovega letenja, uskladijo na podlagi skupnih letalskih predpisov (JAR) Združenih letalskih organov;

ker bi vključevanje vseh držav članic v Združene letalske organe in prispevek Komisije pri njihovih postopkih omogočil takšno uskladitev;

ker bi države članice za doseganje ciljev Skupnosti glede prostega pretoka oseb in proizvodov ter skupne prometne politike morale sprejeti certifikacijo proizvodov in organov ter oseb, zadolženih za projektno zasnovo, izdelavo, vzdrževanje in delovanje proizvodov brez dodatnih tehničnih del ali ocenjevanja, če so bili proizvod, organizacija ali oseba že certificirani skladno s skupnimi tehničnimi predpisi in upravnimi postopki;

ker se utegnejo pojaviti težave, povezane z varnostjo, in morajo v takšnem primeru države članice nujno sprejeti ustrezne ukrepe; ker morajo biti takšni ukrepi ustrezno utemeljeni in ker je, kadar so skupni tehnični predpisi in upravni postopki pomanjkljivi, Komisija tista, ki mora z izvrševanjem svojih izvedbenih pooblastil sprejeti potrebne spremembe;

ker je zaželeno, da je financiranje, ki ga države članice namenjajo raziskovalnemu delu za izboljšanje varnosti v zračnem prometu, povezano, da bi bila finančna sredstva kar najbolje uporabljena in da bi bila dosežena kar največja korist;

ker je primerno pooblastiti Komisijo, ki ji pomaga odbor strokovnjakov, katere imenujejo države članice, da sprejme spremembe k skupnim tehničnim predpisom in upravnim postopkom, sprejetim s strani Sveta, ki so jih oblikovali Združeni letalski organi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja za uskladitev tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju varnosti v civilnem zračnem prometu, kot jih navaja Priloga II, in zlasti glede:

- načrtovanja, izdelave, uporabe in vzdrževanja zrakoplovov,

- oseb in organizacij, ki sodelujejo pri teh nalogah.

2. Usklajeni tehnični predpisi in upravni postopki iz odstavka 1 se uporabljajo za vse zrakoplove, ki jih uporabljajo letalski prevozniki, kot so opredeljeni v členu 2(a), ne glede na to, ali so registrirani v državi članici ali v drugi državi.

Člen 2

V tej uredbi:

(a) "letalski prevoznik" pomeni fizično osebo s prebivališčem v državi članici ali pravno osebo s sedežem v državi članici, ki uporablja en zrakoplov ali več zrakoplovov skladno s predpisi, ki se uporabljajo v tisti državi članici, ali letalskega prevoznika Skupnosti, kot ga opredeljuje zakonodaja Skupnosti;

(b) "proizvod" pomeni civilni zrakoplov, motor, propeler ali napravo;

(c) "naprava" pomeni vsak instrument, opremo, mehanizem, aparat ali dodatek, ki se uporablja ali je namenjen uporabi pri delovanju zrakoplova med letom, ne glede na to, ali je vgrajen v civilni zrakoplov, namenjen vgradnji ali pritrjen na civilni zrakoplov, vendar ni del strukture zrakoplova, motorja ali propelerja;

(d) "komponenta" pomeni material, del ali podsklop, ki je opredelitve v točkah (b) ali (c) ne zajemajo in se uporabljajo na civilnih zrakoplovih, motorjih, propelerjih ali napravah;

(e) "certifikacija" (proizvoda, storitve, organizacije ali osebe) pomeni vsako obliko pravnega priznanja, da tak proizvod, storitev, organ ali oseba izpolnjujejo veljavne predpise. Takšna certifikacija zajema dva postopka:

(i) postopek preverjanja, da proizvod, storitev, organizacija ali oseba tehnično izpolnjujejo veljavne predpise; ta postopek se omenja kot "ugotavljanje tehničnih dejstev";

(ii) postopek uradnega priznanja skladnosti z veljavnimi predpisi z izdajo certifikata, licence, odobritve ali drugega dokumenta na način, kot ga zahtevajo državne zakonodaje in postopki; ta postopek se omenja kot "ugotavljanje pravnih dejstev";

(f) "vzdrževanje zrakoplovov" pomeni vse inšpekcijske preglede, servisiranje, spremembe in popravila v življenjski dobi zrakoplova, ki zagotavljajo, da zrakoplov ostane skladen s certifikacijo tipa, in da omogoča visoko stopnjo varnosti v vsakršnih razmerah; to zajema zlasti spremembe, ki jih določijo organi, ki so pogodbenice dogovorov, kot so navedeni v točki (h), skladno s koncepti preverjanja plovnosti zrakoplovov;

(g) "državna različica" pomeni državno zahtevo ali predpis, ki ga država določi poleg ali namesto skupnih letalskih predpisov (JAR);

(h) "dogovori" pomeni dogovore, ki se pod pokroviteljstvom Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) oblikujejo za sodelovanju pri razvoju in izvajanju skupnih predpisov na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo zrakoplovov in njihovega letenja. Ti dogovori so opredeljeni v Prilogi I.

Člen 3

Brez poseganja v člen 11 so skupni tehnični predpisi in upravni postopki, ki se uporabljajo v Skupnosti za področja, navedena v Prilogi II, ustrezni skupni letalski predpisi, na katere se ta priloga sklicuje in so veljavni dne 1. januarja 1992.

Člen 4

1. Za področja, ki jih Priloga II ne navaja, Svet sprejme skupne tehnične predpise in upravne postopke na podlagi člena 84(2) Pogodbe. Komisija čim prej, kadar je primerno, predloži ustrezne predloge na teh področjih.

2. Do sprejetja predlogov iz odstavka 1 države članice smejo uporabljati ustrezne določbe veljavne nacionalne zakonodaje.

Člen 5

Države članice zagotovijo, da njihovi organi, odgovorni za civilno letalstvo, izpolnjujejo pogoje za članstvo v Združenih letalskih organih (JAA), kot so določeni v dogovorih, in takšne dogovore še pred 1. januarjem 1992 brez pridržkov podpišejo.

Člen 6

1. Države članice brez dodatnih tehničnih zahtev ali vrednotenj priznajo proizvode, ki so načrtovani, izdelani, vzdrževani ali se uporabljajo skladno s skupnimi tehničnimi predpisi in upravnimi postopki, kadar je takšne proizvode certificirala druga država članica. Kadar je izvirno priznanje dano za določen(-e) namen(-e), je tudi vsako poznejše priznanje dano za isti(-e) namen(-e).

2. Obstoječe proizvode in iz njih izpeljane različice, ki niso certificirani skladno s skupnimi tehničnimi predpisi in upravnimi postopki, smejo države članice na podlagi svojih veljavnih državnih predpisov odobriti do sprejetja skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se za te proizvode uporabljajo na podlagi te uredbe.

Člen 7

Države članice priznajo certifikacijo, ki jo na podlagi te uredbe izda druga država članica ali organ v njenem imenu, tistim osebam v njeni sodni pristojnosti in oblasti, ki so povezane z načrtovanjem, izdelavo in vzdrževanjem proizvodov ter uporabo zrakoplovov.

Člen 8

1. Nobena od zgornjih določb ne preprečuje državi članici takojšnjega ukrepanja, če se ob nesreči, incidentu ali izkušnji pri uporabi pokaže težava v zvezi z varnostjo in se nanaša bodisi na načrtovan, izdelan proizvod ali proizvod, ki se uporablja ali je tehnično vzdrževan skladno s to uredbo bodisi na osebo, postopek ali organ, ki sodeluje pri takih nalogah. Če težava v zvezi z varnostjo izhaja iz:

- neustrezne ravni varnosti po skupnih tehničnih predpisih in upravnih postopkih, ali

- pomanjkljivosti v skupnih tehničnih predpisih in upravnih postopkih,

država članica o sprejetih ukrepih in razlogih zanje takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

2. Komisija se v primerih iz odstavka 1 ob prvi priložnosti posvetuje z državami članicami. Če je neustrezna raven varnosti ali pomanjkljivost v skupnih tehničnih predpisih in upravnih postopkih ugotovljena, Komisija predloži ustrezne predloge skladno s postopki, ki jih določata člen 4 in/ali člen 11.

Člen 9

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za uskladitev svojih raziskovalnih programov za izboljšanje varnosti civilnih zrakoplovov in njihovega letenja ter o njih obvestijo Komisijo. Po posvetovanju z državami članicami sme Komisija prevzeti ustrezno pobudo za spodbujanje takšnih državnih raziskovalnih programov.

Člen 10

Države članice Komisijo uradno obvestijo o:

(a) vsaki novi ali spremenjeni zahtevi ali postopku, ki je bil oblikovan ali sprejet skladno s postopki, ki jih določajo dogovori;

(b) vsaki spremembi dogovorov; in

(c) izidih posvetovanj z gospodarstvom in drugimi zainteresiranimi organizacijami.

Člen 11

1. Komisija skladno s postopkom, ki ga določa člen 12, sprejme zaradi znanstvenega in tehničnega napredka nujne spremembe k skupnim tehničnim predpisom in upravnim postopkom, ki jih navaja Priloga II ali jih je sprejel Svet skladno s členom 4.

2. Kadar spremembe, omenjene v odstavku 1, vsebujejo državno različico za državo članico, Komisija skladno s postopkom, ki ga določa člen 12, odloči, ali to različico vključi v skupne tehnične predpise in upravne postopke ali je ne vključi.

Člen 12

1. Pri uporabi členov 8, 9 in 11 Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in ki mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga sme določiti predsednik glede na nujnost zadeve. Za sklepe, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije, je mnenje podano z večino, kot določa člen 148(2) Pogodbe. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, ki ga določa omenjeni člen. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so skladni z mnenjem odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso skladni z mnenjem odbora, ali če mnenje ni podano, Komisija Svetu takoj predloži predlog v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Svet predlog sprejme s kvalificirano večino.

c) Če Svet po izteku treh mesecev predloga še ne sprejme, predlagane ukrepe sprejme Komisija, razen če se je Svet z navadno večino odločil proti sprejetju omenjenih ukrepov.

Člen 13

1. Države članice si pomagajo pri izvajanju te uredbe in pri spremljanju njenega izvajanja.

2. Kot del vzajemne pomoči, omenjene v odstavku 1, si pristojni organi držav članic redno izmenjujejo informacije, ki so na voljo o:

- kršitvah te uredbe, ki jih zagrešijo nerezidenti, in kaznih, ki so jim naložene za takšne kršitve,

- kaznih, ki jih država članica naloži svojim rezidentom za takšne kršitve v drugih državah članicah.

Člen 14

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 1991

Za Svet

Predsednik

H. Maij-Weggen

[1] UL C 270, 26.10.1990, str. 3.

[2] UL C 267, 14.10.1991, str. 154.

[3] UL C 159, 17.6.1991, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Dogovori iz člena 2(1)(h)

"Dogovori o razvoju, sprejetju in izvajanju Skupnih letalskih predpisov (JAR)", ki so bili 11. septembra 1990 sklenjeni na Cipru.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam veljavnih Skupnih letalskih predpisov, ki vsebujejo skupne tehnične predpise in upravne postopke, kot jih navaja člen 3.

1. Splošno in postopki

JAR 1 | Definicije in kratice |

2. Certifikacija tipa proizvodov in njihovih delov

JAR 22 | Jadralna letala in motorna jadralna letala |

JAR 25 | Velika letala |

JAR AWO | Letenje ob vsakem vremenu |

JAR E | Motorji |

JAR P | Propelerji |

JAR APU | Pomožna energetska enota |

JAR TSO | Predpisi tehničnih standardov |

JAR VLA | Zelo lahka letala |

JAR 145 | Potrjena vzdrževalna organizacija |

--------------------------------------------------