31991L0628Uradni list L 340 , 11/12/1991 str. 0017 - 0027


Direktiva Sveta

z dne 19. novembra 1991

o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS

(91/628/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 20. februarja 1987 o politiki dobrega počutja živali [4] pozval Komisijo, da poda predloge o zaščiti živali med prevozom;

ker je Komisija za odstranitev tehničnih ovir, ki omejujejo trgovino z živimi živalmi, in za nemoteno delovanje zadevnih tržnih organizacij, ter obenem za zagotovitev zadovoljive stopnje zaščite zadevnih živali, na tem področju sprejela predpise;

ker so vse države članice ratificirale Evropsko konvencijo o zaščiti živali med mednarodnim prevozom in so podpisale dodatni protokol, ki Skupnosti omogoča, da pristopi k navedeni konvenciji;

ker Uredba Sveta (EGS) 3626/82 z dne 3. decembra 1982 o izvedbi Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami divjih živali in rastlin v Skupnosti [5], v nadaljevanju "Cites", ureja pogoje prevozov nekaterih vrst;

ker je Direktiva 77/489/EGS [6] določila predpise o zaščiti živali med mednarodnim prevozom; ker je Direktiva 81/389/EGS [7] uvedla ukrepe za izvajanje Direktive 77/489/EGS, in zlasti predvidela nadzor na notranjih mejah Skupnosti;

ker je, zato da se doseže iste cilje, in zlasti zaščito živali med prevozom, potrebno, da se v kontekstu vzpostavljanja notranjega trga spremeni predpise Direktive 90/425/EGS [8], med drugim z vidika uskladitve predhodnih pregledov, ki se nanašajo na dobro počutje živali med prevozom;

ker je treba v ta okvir zajeti prevoz živali znotraj Skupnosti, v Skupnost in iz nje, in odpraviti sistematične preglede na notranjih mejah Skupnosti;

ker bi bilo treba zaradi dobrega počutja živali njihov prevoz na daljše razdalje, vključno s prevozom živali za zakol, zmanjšati do najmanjše možne mere;

ker morajo predlagana pravila zagotoviti učinkovitejšo zaščito živali med prevozom;

ker bi bilo treba Direktivo 91/496/EGS [9] spremeniti zaradi prilagoditve tej direktivi; ker bi bilo treba direktivi 77/489/EGS in 81/389/EGS razveljaviti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za prevoz:

(a) domačih kopitarjev in domačega goveda, ovc, koz in prašičev;

(b) perutnine, udomačenih ptic in udomačenih kuncev;

(c) domačih mačk in domačih psov;

(d) drugih sesalcev in ptic;

(e) drugih vretenčarjev in hladnokrvnih živali.

2. Ta direktiva se ne uporablja:

(a) za popotnike, ki prevažajo hišne ljubljence v nekomercialne namene;

(b) brez poseganja v ustrezne nacionalne predpise za prevoz živali:

- ki se izvaja največ do razdalje 50 km, in sicer vse od začetka prevoza živali do namembnega kraja, ali

- ki ga izvajajo skrbniki rejnih živali z uporabo lastnih kmetijskih prevoznih sredstev, kadar geografske okoliščine zahtevajo nekomercialni sezonski premik nekaterih vrst živali.

Člen 2

1. V tej direktivi se po potrebi uporabljajo opredelitve iz člena 2 direktiv 89/662/EGS [10], 90/425/EGS, 90/675/EGS [11] in Direktive 91/496/EGS.

2. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) "prevozna sredstva" so tisti deli cestnih in železniških vozil, plovil ter letal, ki se uporabljajo za natovarjanje in prevažanje živali, kakor tudi zabojniki za kopenski, ladijski ali zračni promet;

(b) "prevoz" je vsako gibanje živali, ki se izvrši s prevoznim sredstvom ter vključuje natovarjanje in raztovarjanje živali;

(c) "počivališče" je kraj, kjer se prevoz prekine za namene počitka, krmljenja ali napajanja živali;

(d) "točka pretovarjanja" je kraj, kjer se prevoz prekine za namene pretovarjanja živali z enega prevoznega sredstva na drugo;

(e) "kraj odhoda" je kraj, kjer se brez poseganja v določbe člena 1(2)(b) žival prvič natovori na prevozno sredstvo, ali katerikoli kraj, kjer so živali raztovorili in jih nastanili najmanj za 10 ur, jih napojili, nakrmili in po potrebi oskrbeli, vendar to ni počivališče ali točka pretovarjanja.

Trge in zbirne centre, odobrene v skladu z zakonodajo Skupnosti, se prav tako lahko šteje za kraj odhoda:

- kadar je prvi kraj natovarjanja živali oddaljen več kot 50 km od navedenih trgov ali zbirnih centrov,

- kadar so živali, čeprav je razdalja iz prve alinee večja od 50 km, imele počitek, katerega trajanje je treba določiti v skladu s postopkom, določenim v členu 17, ter so jih pred ponovnim natovarjanjem napojili in nakrmili;

(f) "namembni kraj" je kraj, kjer se žival dokončno raztovori s prevoznega sredstva, vendar to ni počivališče ali točka pretovarjanja;

(g) "pot" je prevoz s kraja odhoda v namembni kraj.

POGLAVJE II

Prevoz in nadzor na ozemlju Skupnosti

Člen 3

1. Države članice zagotovijo:

(a) da se prevoz živali znotraj vsake države članice, v državo članico in iz nje izvrši v skladu s to direktivo, in kar zadeva živali, na katere se nanaša:

- člen 1(a), v skladu z določbami poglavja I Priloge,

- člen 1(b), v skladu z določbami poglavja II Priloge,

- člen 1(c), v skladu z določbami poglavja III Priloge,

- člen 1(d), v skladu z določbami poglavja IV Priloge,

- člen 1(e), v skladu z določbami poglavja V Priloge;

(b) da se živali ne prevaža, če niso sposobne za predvideno pot ter če ni ustrezno poskrbljeno za njihovo oskrbo med potjo in ob prihodu v namembni kraj. Bolne ali poškodovane živali niso sposobne za prevoz. Ta določba se ne uporablja:

(i) za živali, ki so le rahlo poškodovane ali bolne, in jim prevoz ne bi povzročal nepotrebnega trpljenja;

(ii) za živali, ki se prevažajo za namene znanstvenih raziskav, ki jih je odobril pristojni organ;

(c) da se živalim, ki med prevozom zbolijo ali se poškodujejo, čim prej nudi prva pomoč; ponudi se jim ustrezna veterinarska oskrba in se jih po potrebi v nujnem primeru zakolje na način, ki živalim ne povzroča nepotrebnega trpljenja.

2. Ne glede na odstavek 1(b) države članice lahko dovolijo prevoz živali zaradi nujne veterinarske oskrbe ali zakola pod pogoji, ki ne izpolnjujejo zahtev te direktive. Države članice zagotovijo, da je vsak takšen prevoz dovoljen le, če je zadevnim živalim prihranjeno nepotrebno trpljenje ali če z njimi ne ravnajo grdo. Po potrebi se v skladu s postopkom, določenim v členu 17, sprejmejo posebne določbe za izvajanje tega odstavka.

3. Brez poseganja v zahteve, določene v točki 1(a) in (b) ter v Prilogi k tej direktivi, Svet s kvalificirano večino in na predlog Komisije določi ustrezne dodatne pogoje za prevoz nekaterih vrst živali, kakor so kopitarji, divje ptice in morski sesalci, z namenom, da se poskrbi za njihovo dobro počutje.

Do izvajanja teh določb države članice lahko pod pogojem splošnih določb Pogodbe uporabljajo zadevne dodatne nacionalne predpise.

Člen 4

Države članice zagotovijo, da so živali identificirane in registrirane na celotni poti v skladu s členom 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS in da jih spremlja dokumentacija, predvidena s predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi, ki omogoča pristojnim organom, da preverijo:

- njihov izvor in lastništvo,

- njihov kraj dohoda in namembni kraj,

- datum in uro odhoda.

Člen 5

Države članice zagotovijo,

1. da vsaka fizična ali pravna oseba, ki prevaža živali za dobiček:

(a) je registrirana na način, ki pristojnemu organu omogoča, da preveri izpolnjevanje zahtev te direktive;

(b) prevaža živali, ki jih zajema ta direktiva, s prevoznimi sredstvi, ki izpolnjujejo zahteve, določene v Prilogi;

(c) ne prevaža živali ali ne povzroča, da bi se živali prevažalo na način, ki lahko privede do poškodb ali nepotrebnega trpljenja živali;

2. da oseba, odgovorna za prevoz živali:

(a) zaupa prevoz osebju, ki ima potrebno znanje za nudenje ustrezne oskrbe živalim, ki jih prevaža;

(b) za poti, ki so od kraja odhoda in ob upoštevanju namembnega kraja oddaljena več kot 24 ur, izdela načrt poti, vključno s počivališči in točkami pretovarjanja, ki zagotovi, da živali počivajo, se nakrmijo in napojijo ter po potrebi raztovorijo in nastanijo v skladu z zahtevami te direktive za vrsto živali, ki je predmet prevoza;

(c) glede na vrsto, ki jo prevaža, in kadar pot traja več kot 24 ur, je sposobna dokazati, da je bilo med potjo storjeno vse potrebno za potešitev potreb živali po hrani in vodi, celo kadar se načrt poti spremeni ali kadar se pot prekine iz razlogov, na katere ni mogoče vplivati;

(d) zagotovi, da poteka prevoz živali v njihov namembni kraj brez zamud, ne glede na običajne odmore za počitek voznika;

(e) zagotovi, da pošiljko med potjo spremlja izvirnik načrta poti, na katerega se nanaša točka (b), ki mu je dodan datum, kraj in čas odhoda;

(f) hrani za obdobje, ki ga določi pristojni organ, še en izvod zgoraj navedenega načrta poti, ki ga je treba na zahtevo pristojnega organa predložiti za namene preverjanja;

(g) kadar živali potujejo brez spremstva, zagotovi, da jih je pošiljatelj predložil za prevoz v skladu z določbami te direktive, in da jih je naslovnik pripravljen sprejeti;

3. da pristojni organ redno preverja počivališča, o katerih se odgovorna oseba iz točke 2 dogovori vnaprej.

Člen 6

1. Direktiva 90/425/EGS se spremeni:

(a) tretji odstavek člena 1 se nadomesti z:

"Ta direktiva ne vpliva na preglede, ki jih organi, odgovorni za splošno uporabo zakonov v državi članici, opravljajo v okviru nalog, izvedenih na nediskriminatoren način.";

(b) oddelku I Priloge A se doda naslednji sklic:"Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L 340, 11.12.1991, str. 17)."

2. Spričevala ali dokumenti iz člena 3 Direktive 90/425/EGS se dopolnijo v skladu s postopkom, določenim v členu 17, ob upoštevanju zahtev iz te direktive.

3. Izmenjava informacij med organi v skladu z zahtevami te direktive mora biti sestavni del računalniško vodenega sistema, predvidenega v členu 12 Direktive 90/425/EGS (Animo), kar zadeva uvoze iz tretjih držav pa sestavni del projekta Shift, v skladu s členom 12(4) Direktive 91/496/EGS.

Podrobni predpisi za uporabo tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 17.

Člen 7

1. Države članice zagotovijo sprejetje potrebnih ukrepov, da se zamude ali trpljenje živali preprečijo ali zmanjšajo do najmanjše možne mere, kadar stavke ali druge nepredvidljive okoliščine preprečijo uporabo te direktive. Posebne ukrepe bi bilo treba predvideti predvsem v pristaniščih, na letališčih, železniških postajah, ranžirnih postajah in mejnih kontrolnih točkah, na katere se nanaša člen 6 Direktive 91/496/EGS, da se pospeši prevoz živali pod pogoji, ki so v skladu z zahtevami te direktive.

2. Brez poseganja v druge zahteve Skupnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, se med prevozom ne zadrži nobene pošiljke živali, razen če je to nujno potrebno zaradi dobrega počutja samih živali. Če je treba pošiljko živali med prevozom zadržati za več kot dve uri, se ustrezno poskrbi za oskrbo živali in po potrebi za njihovo raztovarjanje in namestitev.

Člen 8

Države članice zagotovijo, da v skladu z načeli in pravili pregledov, določenih v Direktivi 90/425/EGS, pristojni organi preverjajo izpolnjevanje zahtev iz te direktive, in sicer v okviru nediskriminatornih pregledov:

(a) prevoznih sredstev in živali ob prihodu v namembni kraj;

(b) prevoznih sredstev in živali na trgih, krajih odhoda, počivališčih in točkah pretovarjanj;

(c) podatkov na spremnih dokumentih.

Kadar ima pristojni organ države članice informacije, na podlagi katerih obstaja sum o kršitvi, se pregledi lahko izvedejo tudi med prevozom živali na njenem ozemlju.

Ta člen ne vpliva na preglede, ki se izvajajo na nediskriminatoren način v sklopu nalog organa, odgovornega za splošno uporabo zakonov v državi članici.

Člen 9

1. Če se med prevozom ugotovi, da se določbe te direktive ne izpolnjujejo ali da niso bile izpolnjene, pristojni organ v kraju, kjer je prišlo do takšne ugotovitve, zahteva od osebe, odgovorne za prevozno sredstvo, da ukrepa tako, kakor se pristojnemu organu zdi potrebno, da se zavaruje dobro počutje zadevnih živali.

Odvisno od okoliščin vsakega posameznega primera, lahko takšni ukrepi zajemajo:

(a) da se pot konča ali da se živali po najbližji poti vrnejo na kraj odhoda, če takšen ukrep živalim ne bi povzročil nepotrebnega trpljenja;

(b) da se živalim priskrbi primerno namestitev z ustrezno oskrbo, dokler težava ni odpravljena;

(c) da se odredi human zakol živali. Namembni kraj in uporabo trupov teh živali urejajo določbe Direktive 64/433/EGS [12].

2. Če oseba, odgovorna za prevozno sredstvo, ne upošteva navodil pristojnega organa, slednji nemudoma poskrbi za izvedbo ustreznih ukrepov in na ustrezen način poskrbi za povračilo stroškov teh ukrepov.

3. Ta direktiva ne vpliva na pravico do pritožbe, ki jo predvideva veljavna zakonodaja držav članic, zoper odločitvam pristojnih organov.

Odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi držav članic, in razloge za te odločitve je treba sporočiti pošiljatelju ali njegovemu predstavniku ter pristojnemu organu države članice pošiljateljice.

Na zahtevo pošiljatelja ali njegovega predstavnika se mu odločitve in razloge zanje posreduje v pisni obliki z vsemi podatki o pravici do pritožbe, ki mu je na voljo na podlagi veljavne zakonodaje namembne države članice, ter o postopku in rokih za njeno uveljavljanje.

V primeru spora zadevni stranki lahko, če se s tem strinjata, v roku največ enega mesca, predložita spor v oceno strokovnjaku, katerega ime je navedeno na seznamu strokovnjakov Skupnosti, ki ga mora sestaviti Komisija.

Ti strokovnjaki podajo svoja mnenja v roku največ 72 ur. Stranki upoštevata mnenje strokovnjaka, ob ustreznem upoštevanju veterinarske zakonodaje Skupnosti.

Člen 10

1. Strokovnjaki Komisije lahko do tolikšne mere, kolikor se jim zdi potrebno za enotno izvajanje te direktive, izvajajo preglede na kraju samem v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic. Država članica, na katere ozemlju se pregledi izvajajo, ponudi strokovnjakom vso potrebno pomoč za izvajanje njihovih nalog. Komisija obvesti države članice o rezultatih teh pregledov.

2. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 17.

POGLAVJE III

Uvoz iz tretjih držav

Člen 11

1. Pravila, ki jih določa Direktiva 91/496/EGS se uporabljajo zlasti za organizacijo in izvajanje pregledov.

2. Uvoz, tranzit in prevoz na in skozi ozemlje Skupnosti živih živali, zajetih s to direktivo, ki izhajajo iz tretjih držav, se odobri, samo če izvoznik in/ali uvoznik predloži pisno jamstvo, da so izpolnjene zahteve te direktive in da je ukrenil vse potrebno za njihovo izpolnjevanje.

3. Z začetkom veljavnosti dne 1. januarja 1993, se prvi pododstavek člena 4(2) Direktive 91/496/EGS zamenja z:

"(d) preverjanje skladnosti z zahtevami Direktive Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS [13]."

.

4. Spričevalo ali dokumenti, predvideni v tretji alinei člena 4(1) Direktive 91/496/EGS, se dopolnijo v skladu s postopkom, določenim v členu 17, ob upoštevanju zahtev te direktive.

Do sprejetja teh določb se uporabljajo ustrezni nacionalni predpisi, ki so v skladu s splošnimi pravili, določenimi v Pogodbi.

POGLAVJE IV

Končne določbe

Člen 12

Postopki za določanje pravil in informiranje, določeni v Direktivi 89/608/EGS [14], se smiselno uporabljajo za namene te direktive.

Člen 13

1. Pred 1. julijem 1992 Komisija predloži poročilo, sestavljeno na podlagi mnenja Znanstvenega veterinarskega odbora, če je mogoče s predlogi o:

- določanju maksimalnega časa na poti za nekatere živalske vrste,

- odmorih, določenih v poglavju I, A(2)(d) Priloge,

- trajanju počitka, predvidenega v členu 5(2)(b),

- standardih gostote natovarjanja, ki se uporabljajo za prevoz nekaterih živalskih vrst,

- standardih, ki jih morajo izpolnjevati prevozna sredstva, kar zadeva prevoz nekaterih živalskih vrst.

Svet odloča o teh predlogih s kvalificirano večino.

2. V skladu s postopkom iz člena 17 in po posvetu z Znanstvenim veterinarskim odborom Komisija določi merila Skupnosti, ki jih morajo izpolnjevati počivališča v zvezi s krmljenjem, napajanjem, natovarjanjem, raztovarjanjem in po potrebi nastanitvijo določenih živalskih vrst.

3. Tri leta po izvajanju določb te direktive Komisija predloži Svetu poročilo o izkušnjah, ki so jih pridobile države članice, zlasti v zvezi s preskrbo, ki jo opredeljujeta ostavka 1 in 2, po možnosti s priloženimi predlogi za spremembo teh pravil, o katerih Svet odloča s kvalificirano večino.

4. Do izvajanja določb iz odstavka 1 in 2, se uporabljajo ustrezni nacionalni predpisi v skladu s splošnimi pravili, določenimi v Pogodbi.

Člen 14

Priloge k tej direktivi spreminja Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, zlasti z vidika njihove prilagoditve tehnološkemu in znanstvenemu napredku.

Člen 15

V skladu s postopkom, določenim v členu 17, se spričevala ali spremne dokumente, predvidene v uredbah Skupnosti za prevoz živali iz člena 1, lahko dopolnijo s potrdilom pristojnega organa v smislu člena 2(6) Direktive 90/425/EGS, ki potrjuje, da so bile izpolnjene zahteve te direktive.

Člen 16

Predpisi, ki zadevajo dobro počutje živali med prevozom in se uporabljajo za gibanje živali po nekaterih delih ozemelj iz Priloge 1 k Direktivi 90/675/EGS, za Kraljevino Španijo vključno s Kanarskimi otoki, ob upoštevanju naravnih omejitev, ki so značilne za ta ozemlja, zlasti njihove odmaknjenosti od kopenskega dela ozemlja Skupnosti, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 17, na podlagi podatkov, določenih v drugem odstavku.

V ta namen zadevne države članice najpozneje do 1. julija 1992 predložijo Komisiji posebne predpise, ki se bodo izvajali v zvezi z dobrim počutjem živali med prevozom, kadar bodo živali prevažali v okviru zadevnih regij, ob upoštevanju omejitev, ki so značilne za ta ozemlja.

Člen 17

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik brez odlašanja na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice preda zadevo Stalnemu veterinarskemu odboru (v nadaljevanju "odbor"), ustanovljenem s Sklepom 68/361/EGS [15].

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za odločanje Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme predlagane ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.

4. Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija, razen če se je Svet z navadno večino izrekel proti navedenim ukrepom.

Člen 18

1. Države članice sprejmejo ustrezne posebne ukrepe za kaznovanje fizičnih ali pravnih oseb zaradi kršitev te direktive.

2. V primeru večkratnih kršitev te direktive ali v primeru kršitve, ki ima za posledico hudo trpljenje živali, država članica lahko brez poseganja v druge naložene sankcije sprejme ukrepe, potrebne za popravilo opažene škode.

Člen 19

Ta direktiva se uporablja brez poseganja v obveznosti, ki izhajajo iz carinske zakonodaje.

Člen 20

Direktivi 77/489/EGS in 81/389/EGS se razveljavita najpozneje do datuma iz člena 21.

Člen 21

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 22

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. novembra 1991

Za Svet

Predsednik

P. Bukman

[1] UL C 214, 21.8.1989, str. 36 in UL C 154, 23.6.1990, str. 7.

[2] UL C 113, 7.5.1990, str. 206.

[3] UL C 56, 7.3.1990, str. 29.

[4] UL C 76, 7.3.1987, str. 185.

[5] UL L 384, 31.12.1982, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) 197/90 (UL L 29, 31.1.1990, str. 1).

[6] UL L 200, 8.8.1977, str. 10.

[7] UL L 150, 6.6.1981, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) 3768/85 (UL L 362, 31.12.1985, str. 8).

[8] UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[9] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[10] UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[11] UL L 373, 31.12.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

[12] Kakor je bila spremenjena in prečiščena z Direktivo 91/497/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 68).

[13] UL L 340, 11.12.1991, str. 17.

[14] UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

[15] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGLAVJE I

DOMAČI KOPITARJI IN DOMAČE GOVEDO, OVCE, KOZE IN PRAŠIČI

A. Splošne določbe

1. Breje živali, ki lahko povržejo med prevozom, ali živali, ki so povrgle v preteklih 48 urah, ter novorojene živali, pri katerih se popkovina še ni popolnoma zacelila, niso primerne za prevoz.

2. (a) Živali imajo na voljo dovolj prostora, da lahko stojijo v naravnem položaju, in po potrebi pregrade, ki ščitijo živali pred sunki prevoznega sredstva. Razen če posebni pogoji za zaščito živali zahtevajo drugače, imajo živali na voljo dovolj prostora, da ležejo.

(b) Prevozna sredstva in zabojniki so zgrajeni in upravljani tako, da zaščitijo živali pred slabim vremenom in večjimi razlikami v vremenskih pogojih. Prezračevanje in prostornina ustrezata pogojem prevoza ter vrsti živali, ki jih prevažajo.

(c) Prevozna sredstva in zabojniki so takšni, da se jih zlahka čisti, da iz njih ni mogoče pobegniti, in so zgrajena in upravljana tako, da se živali ne poškodujejo in da jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje, ter zagotavljajo varnost živali med prevozom. Zabojniki, v katerih se prevažajo živali, so označeni z znakom, ki nakazuje navzočnost živih živali, ter z znakom, ki kaže pokončen položaj živali. Vozila dopuščajo pregledovanje in oskrbovanje živali ter so natovorjena tako, da prezračevanje ni onemogočeno. Med prevozom in pretovarjanjem so zabojniki vedno v pokončnem položaju in niso izpostavljeni hujšim sunkom ali tresljajem.

(d) Med prevozom je treba živali v rednih časovnih presledkih napojiti in ustrezno nakrmiti. Ti časovni presledki ne smejo presegati 24 ur, razen če se v posebnih primerih v korist živali zahteva podaljšanje te dobe za največ dve uri zlasti zaradi živalske vrste, ki se prevaža, uporabljenega prevoznega sredstva in bližine kraja iztovarjanja.

(e) Kopitarji nosijo med prevozom oglavnike. Ta določba se ne uporablja za neukročena žrebeta ali za živali, ki se prevažajo v posamičnih enotah.

(f) Če so živali privezane, so vrvi ali druge vezi dovolj močne, da se v običajnih voznih pogojih ne pretrgajo, dovolj dolge, da se živali po potrebi uležejo ter jedo in pijejo, in zasnovane tako, da živali niso v nevarnosti, da bi se zadušile ali poškodovale. Živali niso privezane za rogove in ne za nosne obroče.

(g) Kopitarji se prevažajo v posamičnih boksih ali enotah, ki so zasnovane tako, da varujejo živali pred sunki. Toda takšne živali se lahko prevažajo tudi v skupini; v tem primeru je treba zagotoviti, da se živali, ki se druga do druge vedejo agresivno, ne prevažajo skupaj, kadar pa se prevažajo skupaj, morajo biti njihova zadnja kopita nepodkovana.

(h) Kopitarji se ne prevažajo v vozilih z več kot eno ploščadjo.

3. (a) Če živali različnih vrst potujejo v istem prevoznem sredstvu, so ločene po vrsti, razen če gre za skupaj bivajoče živali, in bi se z ločitvijo živali povzročilo stresno stanje. Poleg tega se sprejme posebne ukrepe, da se prepreči neugodne posledice, do katerih bi lahko prišlo zaradi prevažanja živali, ki so si sicer sovražne, v sklopu iste pošiljke. Kadar se v istem prevoznem sredstvu prevažajo živali različnih starosti, se odrasle in mlade živali loči; ta omejitev se ne uporablja za samice, ki potujejo skupaj s svojimi mladiči, ki še sesajo. Nekastrirani odrasli samci so ločeni od samic. Odrasli plemenski merjasci so med seboj ločeni. To velja tudi za žrebce. Te določbe se uporabljajo le, če živali niso bile vzgajane skupaj ali druga druge niso vajene.

(b) V zabojnike, ki prevažajo živali, se ne nalaga tovora, ki bi lahko vplival na dobro počutje živali.

4. Uporablja se ustrezno opremo za natovarjanje in iztovarjanje živali, kakor so mostovi, rampe ali ograjeni prehodi. Tla te opreme so izdelana tako, da preprečujejo drsenje, in oprema je po potrebi opremljena s stransko zaščito. Med prevozom se živali ne sme dvigovat z mehanskimi napravami, in ne sme se jih vleči za glavo, rogove, noge, rep ali kožuh. Poleg tega se je treba izogibati električnim priganjačem, kolikor je le mogoče.

5. Tla prevoznih sredstev ali zabojnikov so dovolj trdna, da vzdržijo težo živali, ki se prevažajo v njih: narejena morajo biti tako, da preprečujejo drsenje; če so v njih reže ali luknje, morajo biti popolnoma gladke, da se živali ne poškodujejo. Tla so prekrita z zadostno količino stelje, da vpije iztrebke, razen če za to ni predvidena druga najmanj enakovredna rešitev, ali če se iztrebki redno odstranjujejo.

6. Za zagotavljanje potrebne oskrbe živali med prevozom pošiljke živih živali spremlja spremljevalec, razen v naslednjih primerih:

(a) kadar se živali prevažajo v zabojnikih, ki so zavarovani, ustrezno prezračevani in ki imajo v koritih, iz katerih se vsebina ne more razlivati, po potrebi dovolj krme in vode za pot, ki traja dvakrat dlje kakor načrtovano;

(b) kadar je spremljevalec obenem tudi prevoznik;

(c) kadar je pošiljatelj na ustreznih počivališčih namestil oskrbnika živali.

7. (a) Spremljevalec ali pošiljateljev oskrbnik poskrbita za živali, jih nakrmita in napojita ter po potrebi pomolzeta.

(b) Krave v obdobju laktacije se pomolzejo vsakih 12 ur, največ vsakih 15 ur.

(c) Za izvajanje te oskrbe ima spremljevalec po potrebi na voljo ustrezno osvetlitev.

8. Živali se natovorijo samo na prevozna sredstva, ki so bila temeljito očiščena in po potrebi razkužena. Mrtve živali, steljo in iztrebke se čim prej odstrani.

B. Posebne določbe za prevoz po železnici

9. Vsak železniški vagon, ki se uporablja za prevoz živali, se označi z znakom, ki nakazuje, da prevaža živali, razen če se živali prevažajo v kletkah. Če niso na voljo posebej prilagojeni vagoni za prevoz živali, se živali prevažajo v zaprtih vagonih, ki vzdržijo visoke hitrosti in imajo dovolj velike prezračevalne odprtine ali prezračevalni sistem, ki je učinkovit celo pri nizkih hitrostih. Notranje stene vagonov so iz lesa ali kakega drugega ustreznega materiala, popolnoma gladke in na ustrezni višini opremljene z obroči ali prečkami, na katere se živali po potrebi lahko priveže.

10. Kadar se kopitarji ne prevažajo v posameznih boksih, se jih priveže tako, da so vsi obrnjeni v eno stran vozila ali eden proti drugemu. Toda žrebeta in neukročene živali se ne sme privezovat.

11. Velike živali se natovorijo tako, da se spremljevalec lahko giblje med njimi.

12. Kadar je treba v skladu s točko 3(a) živali ločiti, se to lahko opravi bodisi tako, da se jih priveže v ločenih predelih vagona, če je prostora dovolj, bodisi z ustreznimi pregradnimi stenami.

13. Pri sklapljanju vlakov in med vsemi drugimi premiki vagonov je treba poskrbeti, da vagoni, v katerih so živali, ne utrpijo močnih sunkov.

C. Posebne določbe za cestni prevoz

14. Vozila so takšna, da pobeg iz njih ni mogoč, in zgrajena tako, da zagotovijo varnost živali, ter so opremljena s streho, ki zagotavlja učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi.

15. Oprema za zavezovanje je sestavni del tistih vozil, ki se uporabljajo za prevoz velikih živali, ki jih je običajno treba privezati. Kadar je treba vozila razdeliti, morajo biti pregradne stene iz trdnega materiala.

16. Vozila imajo ustrezno opremo, ki je v skladu z zahtevami iz odstavka 4.

D. Posebne določbe za prevoz po vodi

17. Plovila morajo biti opremljena tako, da se živali med prevozom ne poškodujejo ali da ne trpijo po nepotrebnem.

18. Živali se ne prevažajo na odprtem krovu, razen če so v ustrezno zavarovanih zabojnikih ali drugih prostorih za živali, ki jih je odobril pristojni organ in ki nudijo ustrezno zaščito pred morjem in vremenom.

19. Živali so privezane ali ustrezno nameščene v ogradah ali zabojnikih.

20. Prostori za živali, zabojniki ali vozila, v katerih so nameščene živali, so ustrezno dostopni. Na voljo je tudi primerna osvetlitev.

21. Na voljo je zadostno število spremljevalcev, ob upoštevanju števila živali, ki se prevažajo, ter trajanja potovanja.

22. Vsi deli plovila, kjer so nameščene živali, so opremljeni z odtoki in se vzdržujejo v higienično neoporečnem stanju.

23. Pošiljko spremlja oprema, ki jo je odobril pristojni organ, in sicer za potrebe zakola živali med prevozom.

24. Plovila, ki se uporabljajo za prevoz živali, se pred odplutjem opremi z zadostno zalogo pitne vode — kadar niso opremljena z ustreznim sistemom, ki omogoča njeno pridobivanje — in ustrezno krmo, ob upoštevanju vrste in števila živali, ki se prevažajo, kakor tudi trajanja potovanja.

25. Predvidi se tudi možnost za izolacijo bolnih ali poškodovanih živali med potovanjem in za nudenje prve pomoči po potrebi.

26. (a) Kadar se živali prevažajo po oprtnem sistemu na ladjah v železniških vagonih, je treba zagotoviti predvsem, da je med celotnim potovanjem živalim na voljo ustrezno prezračevanje. Odstavki 17 do 19 se ne uporabljajo za prevoz živali, natovorjenih na železniške vagone ali cestna vozila, ki se prevažajo s trajekti ali podobnimi plovili.

(b) Kadar se živali prevažajo po oprtnem sistemu na ladjah v cestnih vozilih, se uporabljajo naslednji ukrepi:

(i) prostori za živali so ustrezno pritrjeni na vozilo; vozilo in prostor za živali sta opremljena z ustreznimi pripravami za privezovanje, s katerimi jih je mogoče pritrditi na ladjo. Na pokritem krovu RO-RO plovil je treba vzdrževati zadostno prezračevanje za vsa vozila, ki se prevažajo. Po možnosti je treba vozilo, ki prevaža živali, postaviti v bližino dotoka svežega zraka;

(ii) prostor za živali ima dovolj odprtin ali drugih možnosti, ki zagotavljajo ustrezno prezračevanje, ob upoštevanju dejstva, da je dotok zraka v zaprtem prostoru ladijskega skladišča vozil omejen. V prostoru za živali mora biti dovolj prostora in prav tako na vsakem njenem nivoju, da se nad živalmi zagotovi ustrezno prezračevanje, tudi kadar so v običajnem stoječem položaju;

(iii) do vsakega dela prostora za živali mora biti zagotovljen neposreden dostop, da se živali med potovanjem po potrebi lahko oskrbijo, nakrmijo in napojijo.

E. Posebne določbe za letalski prevoz

27. Živali se prevažajo v zabojnikih, ogradah ali pregradah, ki ustrezajo posamezni vrsti in so v skladu vsaj z najnovejšimi predpisih IATA o prevozu živih živali.

28. Ob upoštevanju vrste živali se sprejme varnostne ukrepe, da se na krovu prepreči pojav skrajno visokih ali nizkih temperatur. Poleg tega se preprečijo večja nihanja zračnega tlaka.

29. Na tovornih letalih spremlja pošiljko oprema, ki jo je odobril pristojni organ, da se po potrebi izvede zakol živali.

POGLAVJE II

PERUTNINA, DOMAČE PTICE IN DOMAČI KUNCI

30. Naslednje določbe poglavja I se smiselno uporabljajo za prevoz perutnine, domačih ptic in domačih kuncev: odstavki 2(a), (b) in (c), 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 do vključno 22, 24 in 26 do vključno 29.

31. Na voljo so zadostne količine ustrezne krme in vode, razen v primeru:

(i) poti, ki traja manj kot 12 ur, v kar ni vštet čas za natovarjanje in iztovarjanje;

(ii) poti, ki traja manj kot 24 ur, za piščance vseh vrst, če se takšna pot konča v 72 urah po izvalitvi.

POGLAVJE III

DOMAČI PSI IN DOMAČE MAČKE

32. Brez poseganja v člen 1(2)(a) se smiselno uporabljajo naslednje določbe poglavja I za prevoz domačih psov in domačih mačk: odstavek 1, odstavek 2(a), (b) in (c), odstavki 3, 5, 6, odstavek 7(a) in (c), odstavki 8, 9, 12, 13, 15 in 17 do vključno 29.

33. Živali, ki se prevažajo, se nakrmi v časovnih razmakih največ 24 ur in napoji v časovnih razmakih največ 12 ur. Živali spremljajo tudi jasna pisna navodila o krmljenju in napajanju živali. Samice v estrusu, so ločene od samcev.

POGLAVJE IV

DRUGI SESALCI IN PTICE

34. (a) Določbe tega poglavja se uporabljajo za prevoz tistih sesalcev in ptic, ki še niso zajeti v določbah prejšnjih poglavij.

(b) Naslednje določbe iz poglavja I se smiselno uporabljajo za prevoz vrst, ki jih zadeva to poglavje: odstavek 1, odstavek 2(a), (b) in (c), odstavki 3(b), 4, 5, 6, odstavek 7(a) in (c), odstavki 3(b), 4, 5, 6, odstavek 7(a) in (c), odstavki 8, 9 in 13 do vključno 29.

35. Brez poseganja v člen 3(1)(b) se prevažajo samo živali, ki so primerne za prevoz in so zdrave. Živali, ki so očitno v pozni brejosti, ali živali, ki so pred kratkim povrgle, ter mladiči, ki se še ne znajo hraniti sami in jih ne spremlja mati, niso primerni za prevoz. Te določbe se v posebnih okoliščinah lahko izvzamejo, če je v korist živali potrebno, da se jih odpošlje drugam, kjer jim lahko nudijo ustrezno zdravljenje.

36. Pomirjevala se daje živalim le v izjemnih okoliščinah in še takrat samo pod neposrednim nadzorom veterinarja. Podatki o pomirjevalih spremljajo žival do njenega cilja.

37. Živali se prevažajo samo v ustrezno grajenih prevoznih sredstvih, na katerih je po potrebi nameščeno opozorilo, da prevaža divje, plašne ali nevarne živali. Poleg tega spremljajo živali jasna navodila o krmljenju in napajanju ter o nujni posebni oskrbi.

Živali, ki jih zajema Cites, se prevažajo v skladu z najnovejšimi določbami "smernic Cites za prevoz in pripravo živih divjih živali in rastlin za odpremo". V primeru letalskega prevoza se prevažajo vsaj v skladu z najnovejšimi predpisi IATA, ki urejajo prevoz živih živali. V namembni kraj se jih prepelje čim prej.

38. Živali, ki jih zajema to poglavje, se oskrbijo v skladu z navodili in smernicami iz odstavka 37.

39. Pred prevozom se predvidi ustrezno obdobje za pripravo živali, med katerim se jih po potrebi postopoma privaja na zabojnik, v katerem se bodo prevažale.

40. Živali različnih vrst se ne sme namestiti v isti zabojnik. Poleg tega se živali istih vrst ne namesti v isti zabojnik, razen če je znano, da so združljive.

41. Živali z rogovjem se ne prevažajo, ko njihovo mlado rogovje prekriva mah.

42. Ptice se prevažajo v poltemi.

43. Brez poseganja v posebne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 3(3), mora morske sesalce nenehno nadzorovati usposobljen spremljevalec. Zabojniki ne smejo biti zloženi.

44. (a) V vseh stenah zabojnika so zaradi dodatnega prezračevanja odprtine, ustrezne velikosti, da je nenehno zagotovljen ustrezen pretok zraka. Te odprtine so tako velike, da preprečujejo, da bi živali prišle v stik z osebami, ki oskrbujejo zabojnik, ali da bi se poškodovale.

(b) Da se v primeru zlaganja ali tesnega natovarjanja tovora zagotovi prost pretok zraka, se vse stene, strehe in tla zabojnikov opremi z ustrezno velikimi distančniki.

45. Živali se ne sme nameščati v bližino krme ali na mesta, ki so dostopna nepooblaščenim osebam.

POGLAVJE V

DRUGI VRETENČARJI IN HLADNOKRVNE ŽIVALI

46. Druge vretenčarje in hladnokrvne živali je treba prevažati v takšnih zabojnikih, pod takšnimi pogoji, zlasti v zvezi s prostorom, prezračevanjem, temperaturo in varnostjo ter takšno oskrbo z vodo in kisikom, ki ustrezajo zadevni vrsti. Živali, ki jih zajemajo smernice Cites, je treba prevažati v skladu s "smernicami Cites za prevoz in pripravo živih divjih živali na odpremo". V primeru letalskega prevoza jih je treba prevažati vsaj v skladu z najnovejšimi predpisi IATA, ki urejajo prevoz živih živali. Na cilj jih je treba prepeljati čim prej.

--------------------------------------------------