31991L0477Uradni list L 256 , 13/09/1991 str. 0051 - 0058
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 10 str. 0145
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 10 str. 0145


Direktiva Sveta

z dne 18. junija 1991

o nadzoru nabave in posedovanja orožja

(91/477/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker člen 8a Pogodbe določa, da se mora notranji trg vzpostaviti najpozneje do 31. decembra 1992; ker notranji trg obsega območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, v skladu z določbami Pogodbe;

ker si je Evropski svet na svojem zasedanju v Fontainebleauju 25. in 26. junija 1984 izrecno zastavil za cilj odpravo vseh policijskih in carinskih formalnosti na notranjih mejah Skupnosti;

ker je zaradi popolne odprave nadzora in formalnosti na notranjih mejah Skupnosti treba izpolniti določene temeljne pogoje; ker je Komisija v svoji Beli knjigi o dokončnem oblikovanju notranjega trga navedla, da ima odprava nadzora nad varnostjo predmetov, ki se prevažajo, in osebami med drugim za posledico približevanje zakonodaje o orožju;

ker zahteva odprava nadzora nad posedovanjem orožja na notranjih mejah Skupnosti sprejetje učinkovitih predpisov, ki bi v državah članicah omogočili izvajanje nadzora nad nabavo in posedovanjem strelnega orožja ter njegovim prenosom v drugo državo članico; ker je torej treba odpraviti sistematičen nadzor na notranjih mejah Skupnosti;

ker bo vzajemno zaupanje na področju zaščite varnosti ljudi, ki ga bodo med državami članicami ustvarili ti predpisi, tem večje, če bodo podprti z delno usklajeno zakonodajo; ker bi bilo torej koristno določiti razrede strelnega orožja, katerega nabavo in posedovanje je treba zasebnikom prepovedati ali pa morajo ti zanj pridobiti dovoljenje oziroma ga morajo prijaviti;

ker bi bilo treba prehod iz ene države članice v drugo ob posedovanju orožja načeloma prepovedati; ker je odstopanje od tega sprejemljivo le, če se sprejme postopek, ki omogoča državam članicam, da so obveščene o vnosu strelnega orožja na svoje ozemlje;

ker bi bilo treba sprejeti prožnejše predpise o lovu in streljanju v tarčo, da bi preprečili oviranje prostega gibanja oseb bolj, kakor je potrebno;

ker direktiva ne posega v pravice držav članic, da sprejmejo ukrepe za preprečitev nezakonite trgovine z orožjem,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE 1

Področje uporabe

Člen 1

1. V tej direktivi imata "orožje" in "strelno orožje" pomen, določen v Prilogi I. Strelno orožje je razvrščeno in določeno v oddelku II te priloge.

2. V tej direktivi je "trgovec" fizična ali pravna oseba, ki se v celoti ali deloma ukvarja z izdelovanjem, trgovino, izmenjavo, posojanjem, popravljanjem ali predelovanjem strelnega orožja.

3. V tej direktivi se šteje, da ima oseba prebivališče v državi, ki je navedena v naslovu na listini, v kateri je določen kraj prebivališča, kot je potni list ali osebna izkaznica, ki se ob preverjanju posedovanja ali nabave predloži organom države članice ali trgovcu.

4. "Evropsko dovoljenje za strelno orožje" je listina, ki jo organi države članice na zahtevo izdajo osebi, ki zakonito nabavlja in uporablja strelno orožje. Velja največ pet let. Rok veljavnosti se lahko podaljša. Če je v dovoljenju navedeno samo strelno orožje, razvrščeno v razred D, potem je veljavno največ deset let. Vsebuje podatke, določene v Prilogi II. Evropsko dovoljenje za strelno orožje je neprenosljiva listina, v kateri je navedeno strelno orožje, ki ga ima in uporablja imetnik dovoljenja. Dovoljenje mora biti vedno v posesti osebe, ki uporablja strelno orožje. Spremembe v posesti ali značilnostih strelnega orožja se vnesejo v dovoljenje, kot tudi izguba ali tatvina strelnega orožja.

Člen 2

1. Ta direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določbo o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo.

2. Ta direktiva se v skladu z nacionalno zakonodajo ne uporablja za orožje in strelivo, ki ga nabavljajo ali posedujejo oborožene sile, policija, državni organi ali zbiratelji in organi, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot takšne priznala država članica, na ozemlju katere imajo svoj sedež. Prav tako se direktiva ne uporablja za komercialne prenose bojnega orožja in streliva.

Člen 3

Države članice lahko v svoji zakonodaji sprejmejo določbe, ki so strožje od predvidenih v tej direktivi, pri čemer morajo upoštevati pravice, dodeljene osebam s prebivališčem v državah članicah po členu 12(2).

POGLAVJE 2

Usklajevanje zakonodaje, ki se nanaša na strelno orožje

Člen 4

Vsaj v zvezi z razredoma A in B vsaka država članica za opravljanje dejavnosti trgovca na svojem ozemlju zahteva dovoljenje najmanj na podlagi preverjene zasebne in poklicne neoporečnosti trgovca. Če gre za pravno osebo, se preveri oseba, ki vodi podjetje. V zvezi z razredoma C in D vsaka država članica, ki ne zahteva dovoljenja za opravljanje dejavnosti trgovca, zahteva prijavo dejavnosti.

Za vsakega trgovca se zahteva, da vodi register, v katerega se vnašajo podatki o vsem strelnem orožju, razvrščenem v razrede A, B in C, ki jih prejme ali odda, vključno s takšnimi podrobnostmi, ki omogočajo identifikacijo orožja, še zlasti njegovega tipa, znamke, modela, kalibra in serijske številke ter imena in naslova dobavitelja in osebe, ki nabavlja orožje. Države članice redno preverjajo, ali trgovci izpolnjujejo te obveznosti. Trgovec hrani register pet let, tudi potem ko je prenehal s svojo dejavnostjo.

Člen 5

Brez poseganja v člen 3 države članice dovolijo nabavo in posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razred B, samo osebam, ki imajo utemeljen razlog in:

(a) so stare 18 let ali več, razen za lov ali streljanje v tarčo;

(b) zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi, javnemu redu ali javni varnosti.

Brez poseganja v člen 3 države članice dovolijo posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razreda C in D, samo osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz točke (a) prvega odstavka.

Države članice lahko prekličejo dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, če katerikoli od pogojev iz točke (b) prvega odstavka ni več izpolnjen.

Države članice ne smejo prepovedati osebam, ki imajo prebivališče na njihovem ozemlju, posedovanja orožja, ki so ga nabavile v drugi državi članici, razen če ne prepovejo nabave istega orožja na svojem ozemlju.

Člen 6

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da prepovejo nabavo in posedovanje strelnega orožja in streliva, razvrščenega v razred A. V posebnih primerih lahko pristojni organi izdajo dovoljenja za takšno strelno orožje in strelivo, kadar to ni v nasprotju z javno varnostjo ali javnim redom.

Člen 7

1. Nihče ne sme nabaviti strelnega orožja, razvrščenega v razred B, na ozemlju države članice, razen če mu je ta država članica to dovolila.

Nobeno takšno dovoljenje se ne sme izdati osebi, ki ima prebivališče v drugi državi članici, brez njenega predhodnega soglasja.

2. Nihče ne sme posedovati strelnega orožja, razvrščenega v razred B, na ozemlju države članice, razen če mu je to dovolila ta država članica. Če ima ta oseba prebivališče v drugi državi članici, se to državo članico o tem ustrezno obvesti.

3. Dovoljenje za nabavo in dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razred B, imata lahko obliko enotne upravne odločbe.

Člen 8

1. Nihče ne sme posedovati strelnega orožja, razvrščenega v razred C, razen če ga je prijavil organom države članice, v kateri se nahaja to strelno orožje.

Države članice poskrbijo za obvezne prijave vsega strelnega orožja, razvrščenega v razred C, ki je trenutno na njihovem ozemlju, vendar še ni bilo prijavljeno, v enem letu po začetku veljave državnih predpisov, ki prenašajo to direktivo.

2. Vsak prodajalec, trgovec ali zasebnik obvesti o vsakem prenosu ali izročitvi strelnega orožja, razvrščenega v razred C, organe države članice, v kateri se to opravi, in pri tem navede podrobnosti, s katerimi se lahko določi identiteta strelnega orožja in osebe, ki ga nabavlja. Če ima oseba, ki pridobi takšno strelno orožje, prebivališče v drugi državi članici, to drugo državo članico o nabavi obvestita država članica, v kateri je bilo orožje nabavljeno, in oseba, ki nabavi strelno orožje.

3. Če država članica na svojem ozemlju prepove nabavo in posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razrede B, C ali D, ali zanj zahteva dovoljenje, o tem obvesti druge države članice, ki izrecno vpišejo izjavo v zvezi s tem v vsako evropsko dovoljenje za strelno orožje, ki ga izdajo za takšno strelno orožje, v skladu s členom 12(2).

Člen 9

1. Izročitev strelnega orožja, razvrščenega v razrede A, B ali C, osebi, ki nima prebivališča v zadevni državi članici, se dovoli, če so izpolnjene zahteve iz členov 6, 7 in 8:

- kadar je bila oseba, ki ga nabavi, pooblaščena po členu 11, da izvede prenos v državo svojega prebivališča,

- kadar oseba, ki ga nabavi, predloži pisno prijavo, ki izpričuje in utemeljuje njen namen za posedovanje strelnega orožja v državi članici nabave, če izpolnjuje zakonske pogoje za posedovanje v tej državi članici.

2. Države članice lahko dovolijo začasno izročitev strelnega orožja v skladu s postopki, ki jih same določijo.

Člen 10

Režimi glede nabave in posedovanja streliva so enaki kot za posedovanje strelnega orožja, za katerega je namenjeno strelivo.

POGLAVJE 3

Formalnosti glede pretoka orožja znotraj Skupnosti

Člen 11

1. Strelno orožje se lahko brez poseganja v člen 12 prenaša iz ene države članice v drugo samo po postopku, določenem v naslednjih odstavkih. Te določbe se uporabljajo tudi za prenos strelnega orožja, ki sledi prodaji po pošti.

2. Kadar je treba strelno orožje prenesti v drugo državo članico, zadevna oseba, preden se orožje dostavi tja, priskrbi državi članici, v kateri je takšno strelno orožje, naslednje podatke:

- ime in naslov osebe, ki prodaja ali odda strelno orožje, ter osebe, ki ga kupuje ali nabavlja, ali kadar je primerno, lastnika,

- naslov, kamor je treba strelno orožje odposlati ali prepeljati,

- število kosov strelnega orožja, ki ga je treba odposlati ali prepeljati

- podatki, ki omogočajo identifikacijo strelnega orožja, in tudi navedbo, da je bilo pregledano v skladu s Konvencijo z dne 1. julija 1969 o vzajemnem priznavanju preskusnih oznak lahkega orožja,

- prevozno sredstvo,

- datum odhoda in predvideni datum prihoda.

Podatkov iz zadnjih dveh alinej ni treba navesti, kadar prenos poteka med trgovci.

Država članica preveri pogoje, pod katerimi je treba izpeljati prenos, zlasti glede varnosti.

Kadar država članica dovoli takšen prenos, izda dovoljenje, ki vključuje vse podatke iz prvega pododstavka. Takšno dovoljenje spremlja strelno orožje, dokler to ne pride v namembni kraj. Predložiti ga je treba vedno, kadar to zahtevajo organi držav članic.

3. Za prenos strelnega orožja, ki ni bojno orožje, ki v skladu s členom 2(2) ni urejeno s to direktivo, lahko vsaka država članica dodeli trgovcem pravico prenosa strelnega orožja z njenega ozemlja trgovcu s sedežem v drugi državi članici, brez predhodnega dovoljenja iz odstavka 2. V ta namen izda dovoljenje, ki velja največ tri leta in ki ga lahko kadarkoli razveljavi ali prekliče z obrazloženo odločitvijo. Listina, ki se sklicuje na to dovoljenje, spremlja strelno orožje, vse dokler to ne pride v namembni kraj. Predložiti ga je treba vedno, kadar to zahtevajo organi držav članic.

Najpozneje med prenosom sporoči trgovec organom države članice, iz katere bo potekal prenos, vse podatke iz prvega pododstavka odstavka 2.

4. Vsaka država članica priskrbi drugim državam članicam seznam strelnega orožja, za katero se sme dovoliti prenos na njeno ozemlje brez njenega predhodnega soglasja.

Te sezname strelnega orožja je treba poslati trgovcem, ki so pridobili dovoljenje za prenos strelnega orožja brez predhodnega dovoljenja po postopku iz odstavka 3.

Člen 12

1. Če se ne postopa po postopku iz člena 11, se posedovanja strelnega orožja med potovanjem skozi dve ali več držav članic ne dovoli, razen če si je zadevna oseba pridobila dovoljenje vsake od teh držav članic.

Države članice lahko izdajo takšno dovoljenje za eno ali več potovanj za največ eno leto z možnostjo podaljšanja. Takšna dovoljenja se vpišejo na evropsko dovoljenje za strelno orožje, ki ga mora predložiti potnik, kadar to od njega zahtevajo organi držav članic.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko lovci v zvezi z razredoma C in D in športni strelci v zvezi z razredi B, C in D brez predhodnega dovoljenja posedujejo eno ali več strelnih orožij, razvrščenih v te razrede, med potovanjem skozi dve ali več držav članic z namenom, da ga uporabijo pri svojih dejavnostih, če imajo evropsko dovoljenje za strelno orožje, v katerem je našteto takšno orožje, in če lahko utemeljijo razloge za svoje potovanje, zlasti s predložitvijo povabila.

Vendar to odstopanje ne velja za potovanja v državo članico, ki prepoveduje nabavo in posedovanje zadevnega strelnega orožja ali v kateri je treba po členu 8(3) za to pridobiti dovoljenje. V tem primeru se vpiše izrecna izjava v zvezi s tem v evropsko dovoljenje za strelno orožje.

V zvezi s poročilom iz člena 17 bo Komisija med posvetovanjem z državami članicami preučila tudi posledice uporabe drugega pododstavka, zlasti kar zadeva njegov vpliv na javni red in javno varnost.

3. Po sporazumih za vzajemno priznavanje nacionalnih listin lahko dve ali več držav članic predvidi režim, ki bo prožnejši od predpisanega v tem členu, za gibanje s strelnim orožjem na svojem ozemlju.

Člen 13

1. Vsaka država članica sporoči namembni državi članici vse pomembne podatke, s katerimi razpolaga, o dokončanih prenosih strelnega orožja.

2. Vsi podatki, ki jih prejmejo države članice po postopkih iz člena 11 za prenose strelnega orožja, ter iz člena 7(2) in člena 8(2) za nabavo in posedovanje strelnega orožja nerezidentov, se sporočijo namembnim državam članicam najpozneje do zadevnih prenosov, in kadar je primerno, najpozneje do prenosa v tranzitno državo članico.

3. Države članice najpozneje do 1. januarja 1993 določijo mreže za izmenjavo podatkov za namen uporabe tega člena. Druge države članice in Komisijo obvestijo o nacionalnih organih, odgovornih za prenos in sprejem podatkov ter izvrševanje formalnosti iz člena 11(4).

Člen 14

Države članice sprejmejo vse ustrezne določbe, ki na njihovo ozemlje prepovedujejo vnos:

- strelnega orožja, razen v primerih, določenih v členih 11 in 12, in če so izpolnjeni v njih določeni pogoji,

- orožja, ki ni strelno orožje, če to dopuščajo nacionalni predpisi zadevne države članice.

POGLAVJE 4

Končne določbe

Člen 15

1. Države članice morajo okrepiti nadzore nad posedovanjem orožja na zunanjih mejah Skupnosti. Še zlasti morajo zagotoviti, da bodo potniki iz tretjih držav, ki nameravajo nadaljevati pot v drugo državo članico, upoštevali člen 12.

2. Ta direktiva državam članicam ali prevozniku ne preprečuje izvajanja nadzora med vkrcevanjem v prevozno sredstvo.

3. Države članice obvestijo Komisijo o tem, kako se izvaja nadzor iz odstavkov 1 in 2. Komisija te podatke zbere in jih da na voljo vsem državam članicam.

4. Države članice obvestijo Komisijo o svojih nacionalnih predpisih, vključno s spremembami v zvezi z nabavo in posedovanjem orožja, kadar je nacionalna zakonodaja strožja od najnižjega standarda, ki ga morajo sprejeti. Komisija takšne podatke pošlje drugim državam članicam.

Člen 16

Države članice uvedejo kazni za neupoštevanje določb, sprejetih v skladu s to direktivo. Te kazni morajo biti zadosti stroge, da spodbujajo upoštevanje teh določb.

Člen 17

V petih letih od datuma prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o položaju, ki je nastal ob uporabi te direktive, skupaj s predlogi, če je primerno.

Člen 18

Države članice pravočasno sprejmejo zakone in druge prepise, potrebne za uskladitev s to direktivo, tako da lahko ukrepi, predvideni v tej direktivi, začnejo veljati najpozneje 1. januarja 1993. O sprejetih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo in druge države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 19

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 18. junija 1991

Za Svet

Predsednik

G. Wohlfart

[1] UL C 235, 1.9.1987, str. 8, inUL C 299, 28.11.1989, str. 6.

[2] UL C 231, 17.9.1990, str. 69, inUL C 158, 17.6.1991, str. 89.

[3] UL C 35, 8.2.1988, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

I. V tej direktivi "orožje" pomeni:

- vsako strelno orožje, kakor je opredeljeno v razdelku II te Priloge,

- orožje, ki ni strelno orožje, kakor je opredeljeno v nacionalni zakonodaji.

II. V tej direktivi "strelno orožje" pomeni:

A. vsak predmet, ki spada v enega od naslednjih razredov, razen če ustreza definiciji, vendar je izvzet zaradi enega od razlogov iz razdelka III.

Razred A - Prepovedano strelno orožje

1. Eksplozivni vojaški izstrelki in metalci

2. Avtomatsko strelno orožje

3. Strelno orožje, prikrito v druge predmete

4. Strelivo s prebojnimi, eksplozivnimi ali vnetljivim učinkom ter izstrelki za takšno strelivo

5. Strelivo za pištole in revolverje z razširnim učinkom ter izstrelki za takšno strelivo, razen orožja za lov in streljanje v tarčo za osebe, ki imajo pravico do njegove uporabe.

Razred B - Strelno orožje, za katerega je potrebno dovoljenje

1. Polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje

2. Enostrelno kratkocevno strelno orožje s centralno udarno iglo

3. Enostrelno kratkocevno strelno orožje za strelivo z robnim vžigom, katerega skupna dolžina znaša manj kot 28 cm.

4. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje.

5. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za manj kot tri naboje, pri katerem se da napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo spremeniti z običajnim orodjem v orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje.

6. Repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do 60 cm.

7. Polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju.

Razred C - Strelno orožje, ki ga je treba prijaviti

1. Repetirno dolgocevno strelno orožje, razen naštetega v točki 6 razreda B

2. Enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več žlebljenimi cevmi

3. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, razen naštetega v točkah 4 do 7 razreda B.

4. Enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino nad 28 cm.

Razred D - Drugo strelno orožje

Enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi

B. vsi pomembni sestavni deli takšnega strelnega orožja:

Mehanizem za zapiranje kanala, ležišče naboja in cev strelnega orožja, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.

III. V tej prilogi predmeti, ki ustrezajo definiciji za "strelno orožje", niso zajeti v to definicijo, če:

(a) so bili z uporabo tehničnih postopkov, za katere jamči uradni organ ali jih takšen organ prizna, zavrnjeni kot stalno neprimerni za uporabo;

(b) so oblikovani za preplah, signaliziranje, reševanje ljudi, klanje živali, ribolov s harpuno ali za industrijske oziroma tehnične namene, če se lahko uporabijo samo za navedeni namen;

(c) so obravnavani kot starinsko orožje ali njegove reprodukcije, pri čemer oboje ni bilo zajeto v prejšnjih razredih, in za katere velja državna zakonodaja.

Dokler ne pride v celotni Skupnosti do koordinacije, lahko države članice za strelno orožje, našteto v tem razdelku, uporabljajo svojo državno zakonodajo.

IV. V tej prilogi:

(a) "kratkocevno orožje" pomeni strelno orožje s cevjo, ki ni daljša od 30 cm, ali katerega skupna dolžina ne presega 60 cm;

(b) "dolgocevno strelno orožje" pomeni vsako strelno orožje, ki ni kratkocevno strelno orožje;

(c) "avtomatsko strelno orožje" pomeni strelno orožje, ki se avtomatsko napolni vsakič, kadar se izstreli naboj, in s katerim se lahko izstreli več kot en naboj z enim potegom sprožilca;

(d) "polavtomatsko strelno orožje" pomeni strelno orožje, ki se avtomatsko napolni vsakič, kadar se izstreli naboj, in s katerim lahko izstrelimo samo en naboj z enim potegom sprožilca;

(e) "repetirno strelno orožje" pomeni strelno orožje, ki je oblikovano tako, da se o izstrelitvi naboja ročno spet napolni iz nabojnika ali cilindra;

(f) "enostrelno strelno orožje" pomeni strelno orožje, ki nima nabojnika in se napolni pred vsakim strelom z ročno vstavitvijo naboja v ležišče naboja ali v nišo za polnjenje ob zaklepu cevi;

(g) "strelivo s prebojnim učinkom" pomeni strelivo za vojaško uporabo, pri katerem je izstrelek ovit in ima prebojno trdo jedro;

(h) "strelivo z eksplozivnim učinkom" pomeni strelivo za vojaško uporabo, pri katerem izstrelek vsebuje polnjenje, ki ga raznese ob udarcu;

(i) "strelivo z zažigalnim učinkom" pomeni strelivo za vojaško uporabo, pri katerem izstrelek vsebuje kemično zmes, ki se vname ob stiku z zrakom ali ob udarcu.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

EVROPSKO DOVOLJENJE ZA STRELNO OROŽJE

Dovoljenje mora vključevati naslednje oddelke:

(a) istovetnost lastnika;

(b) identifikacijo orožja ali strelnega orožja, vključno z navedbo razreda v skladu s to direktivo;

(c) rok veljavnosti dovoljenja;

(d) oddelek, ki ga izpolni država članica, ki ga je izdala (vrsta in navedba dovoljenj itd.);

(e) oddelek, ki ga izpolnijo druge države članice (dovoljenja za vstop na njihovo ozemlje itd.);

(f) izjave:

"Za pridobitev pravice do potovanja v drugo državo članico z enim ali več kosi strelnega orožja iz razreda B, C ali D, navedenega v tem dovoljenju, je treba pridobiti eno ali več predhodnih ustreznih dovoljenj od države članice, ki se jo namerava obiskati. To ali ta dovoljenja se lahko vpišejo na to dovoljenje.

Zgoraj omenjeno predhodno dovoljenje načeloma ni potrebno za potovanje s strelnim orožjem iz razreda C ali D za lovske namene ali s strelnim orožjem iz razreda B, C ali D z namenom sodelovati pri športnem streljanju, če ima potnik dovoljenje za strelno orožje in lahko utemelji razlog za to potovanje."

Kadar je država članica v skladu s členom 8(3) obvestila drugo državo članico, da je posedovanje določenega strelnega orožja iz razreda B, C ali D prepovedano ali je zanj treba pridobiti dovoljenje, je treba dodati eno od naslednjih izjav:

"Potovanje v … (zadevno/-e državo/-e) s strelnim orožjem … (navedba orožja) se prepove."

"Za potovanje v … (zadevno/-e državo/-e) s strelnim orožjem … (navedba orožja) je treba pridobiti dovoljenje."

--------------------------------------------------