31991L0371Uradni list L 205 , 27/07/1991 str. 0048 - 0048
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 17 str. 0050
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 17 str. 0050


Direktiva Sveta

z dne 20. junija 1991

o izvajanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja

(91/371/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti zadnjega stavka člena 57(2) in člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bil 10. oktobra 1989 v Luksemburgu podpisan Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja;

ker je eden od učinkov Sporazuma naložiti v zvezi z zavarovalnicami, ki imajo sedež v Švici, pravne predpise, ki so drugačni od veljavnih, na podlagi naslova III Direktive Sveta 73/239/EGS z dne 24. julija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja [4], agencijam in podružnicam znotraj Skupnosti podjetij, katerih sedež je izven Skupnosti;

ker usklajeni predpisi, ki se nanašajo na opravljanje teh dejavnosti znotraj Skupnosti, ki jih opravljajo švicarska podjetja, za katera veljajo določbe navedenega Sporazuma, morajo začeti veljati na isti dan v vseh državah članicah Skupnosti; ker ta sporazum ne bo začel veljati do prvega dne koledarskega leta, ki sledi dnevu izmenjave listin o odobritvi,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice svoje nacionalne predpise spremenijo tako, da so skladni s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo v roku 24 mesecev od uradnega obvestila o tej direktivi. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 2

Države članice v svojih nacionalnih predpisih opredelijo, da spremembe nacionalnih predpisov, ki so bile narejene na podlagi Sporazuma, ne začnejo veljati, dokler ne začne veljati Sporazum.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 20. junija 1991

Za Svet

Predsednik

R. Goebbels

[1] UL C 53, 5.3.1990, str. 45.

[2] UL C 72, 18.3.1991, str. 175, in Sklep z dne 12. junija 1991 (še ni bil objavljen v Uradnem listu).

[3] UL C 56, 7.3.1990, str. 27.

[4] UL L 228, 16.8.1973, str. 3.

--------------------------------------------------