31990L0641Uradni list L 349 , 13/12/1990 str. 0021 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 10 str. 0013
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 10 str. 0013


Direktiva Sveta

z dne 4. decembra 1990

o operativni zaščiti zunanjih delavcev, ki so med svojimi dejavnostmi na nadzorovanih območjih izpostavljeni nevarnosti ionizirajočega sevanja

(90/641/Euratom)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 31 in 32 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženega po posvetovanju s skupino ljudi, ki jih je med strokovnimi izvedenci iz držav članic imenoval Odbor za znanstvene in tehnične zadeve, kot je določeno v členu 31 Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker člen 2(b) Pogodbe opredeljuje, da Skupnost določi enotne standarde za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva ter zagotovi, da se uporabljajo v skladu s postopki, določenimi v poglavju III naslova II Pogodbe;

ker je 2. februarja 1959 Svet sprejel direktive, ki določajo temeljne standarde za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja [3], spremenjene z direktivama 80/836/Euratom [4] in 84/467/Euratom [5];

ker naslov VI Direktive 80/836/Euratom določa temeljna načela, ki urejajo operativno zaščito izpostavljenih delavcev;

ker člen 40(1) te direktive določa, da vsaka država članica sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev učinkovite zaščite izpostavljenih delavcev;

ker člena 20 in 23 te direktive določata opredelitev delovnih področij in kategorij izpostavljenih delavcev glede na raven izpostavljenosti;

ker delavci, ki opravljajo dejavnosti na nadzorovanem območju v smislu navedenih členov 20 in 23, lahko pripadajo osebju upravljavca ali so zunanji delavci;

ker člen 3 Direktive 80/836/Euratom glede dejavnosti, na katere se nanaša člen 2 te direktive, določa, da jih je treba prijaviti ali morajo biti predhodno odobrene v primerih, ki jih določi vsaka država članica;

ker so se zunanji delavci dolžni izpostaviti ionizirajočemu sevanju na več nadzorovanih območjih zaporedoma v eni in isti državi članici ali v različnih državah članicah; ker te posebne delovne razmere zahtevajo ustrezen sistem nadzora obsevanosti;

ker mora kakršen koli sistem nadzora obsevanosti za zunanje delavce s splošnimi ukrepi zagotoviti varstvo, ki je enako kakor za stalne delavce upravljavca;

ker bi bilo treba do uvedbe enotnega sistema za celotno Skupnost upoštevati tudi sisteme nadzora obsevanosti za zunanje delavce, ki morda v državah članicah že obstajajo;

ker je treba za kar najboljšo zaščito zunanjih delavcev jasno določiti obveznosti zunanjih podjetij in upravljavcev, brez poseganja v pomembnosti lastnega prispevka zunanjih delavcev, ki morajo poskrbeti za svojo zaščito;

ker sistem varstva pred sevanjem za zunanje delavce velja, kolikor je to izvedljivo, tudi za samozaposlene delavce s statusom zunanjega podjetja,

SPREJEL TO DIREKTIVO:

NASLOV I

Namen in opredelitev pojmov

Člen 1

Namen te direktive je dopolniti Direktivo 80/836/Euratom in tako na ravni Skupnosti kar najbolj izboljšati programe operativne zaščite zunanjih delavcev, ki opravljajo dejavnosti na nadzorovanih območjih.

Člen 2

Za namene te direktive:

- "nadzorovano območje" pomeni katero koli območje, za katero veljajo posebni predpisi za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in dostop do katerega je nadzorovan, kot je natančneje določeno v členu 20 Direktive 80/836/Euratom;

- "upravljavec" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, skladno z nacionalnim pravom odgovorno za nadzorovano območje, na katerem se izvaja dejavnost, ki jo je treba prijaviti v skladu s členom 3 Direktive 80/836/Euratom;

- "zunanje podjetje" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo razen upravljavca, vključno s člani njegovega osebja, ki opravlja kakršno koli dejavnost na nadzorovanem območju;

- "zunanji delavec" pomeni katerega koli delavca kategorije A, kot je opredeljeno v členu 23 Direktive 80/836/Euratom, ki opravlja kakršno koli dejavnost na nadzorovanem območju, ne glede na to, ali je pri zunanjem podjetju zaposlen začasno ali stalno, vključno z učenci, vajenci in študenti v smislu člena 10 te direktive, oziroma zagotavlja storitve kot samozaposleni delavec;

- "sistem nadzora obsevanosti" pomeni ukrepe za uporabo posameznih določb iz Direktive 80/836/Euratom, zlasti iz naslova VI Direktive, med dejavnostmi zunanjih delavcev;

- "dejavnosti, ki jih opravlja delavec" pomenijo kakršno koli storitev ali storitve, ki jih opravlja zunanji delavec na nadzorovanem območju, za katero je odgovoren upravljavec.

NASLOV II

Dolžnosti pristojnih organov držav članic

Člen 3

Vsaka država članica za izvajanje dejavnosti, na katere se nanaša člen 2 Direktive 80/836/Euratom, zunanjim podjetjem predpiše prijavljanje ali predhodno odobritev, kot je določeno v naslovu II navedene direktive, zlasti njenem členu 3.

Člen 4

1. Vsaka država članica zagotovi, da sistem nadzora obsevanosti zunanjim delavcem zagotavlja enako varstvo, kakor ga imajo stalno zaposleni delavci upravljavca.

2. Do vzpostavitve enotnega sistema nadzora obsevanosti zunanjih delavcev na ravni Skupnosti, na primer računalniškega omrežja, je mogoče uporabljati:

(a) začasno, v skladu s splošnimi določbami, opredeljenimi v Prilogi I:

- centralizirano nacionalno omrežje, ali

- izdajanje individualne listine nadzora obsevanosti vsakemu zunanjemu delavcu, v tem primeru se uporabljajo tudi splošne določbe Priloge II;

(b) za morebitne zunanje delavce iz tujine in do dne vzpostavitve sistema v skladu z odstavkom 2 individualne listine, na katere se nanaša točka (a).

NASLOV III

Obveznosti zunanjih podjetij in upravljavcev

Člen 5

Zunanja podjetja neposredno ali s pogodbenimi sporazumi z upravljavci zagotovijo varstvo svojih delavcev pred sevanjem, v skladu z ustreznimi določbami iz naslova III do VI Direktive 80/836/Euratom, zlasti pa:

(a) zagotovijo skladnost s splošnimi načeli in omejitvami doz, na katere se nanašajo členi 6 do 11 te direktive;

(b) zagotovijo obveščanje in usposabljanje na področju varstva pred sevanjem, na katero se nanaša člen 24 te direktive;

(c) jamčijo ocenjevanje izpostavljenosti njihovih delavcev in njihov zdravstveni nadzor pod pogoji, ki so določeni v členu 26 in členih 28 do 38 te direktive;

(d) zagotovijo, da se podatki o individualnem nadzoru obsevanosti vseh njihovih delavcev v skladu z delom II Priloge I k tej direktivi redno beležijo v omrežjih in individualnih listinah, na katere se nanaša člen 4(2).

Člen 6

1. Upravljavec nadzorovanega območja, na katerem zunanji delavci opravljajo svoje dejavnosti, je neposredno ali na podlagi pogodbe odgovoren za operativne vidike njihovega varstva pred sevanjem, ki je neposredno povezano z značilnostmi nadzorovanega območja in dejavnosti.

2. Zlasti mora upravljavec za vsakega zunanjega delavca, ki opravlja dejavnosti na nadzorovanem območju:

(a) preveriti, ali je bilo ugotovljeno, da je zdravstveno sposoben opravljati dejavnosti, ki naj bi mu bile dodeljene;

(b) zagotoviti, da je poleg osnovnega usposabljanja za varstvo pred sevanjem iz člena 5(1)(b), deležen tudi posebnega usposabljanja v zvezi z značilnostmi nadzorovanega območja in dejavnosti;

(c) zagotoviti, da je prejel potrebno osebno zaščitno opremo;

(d) prav tako zagotoviti individualni nadzor obsevanosti, ki ustreza vrsti dejavnosti, in kateri koli operativni nadzor doz, ki bi bil morda potreben;

(e) zagotoviti upoštevanje splošnih načel in omejitev doz, navedenih v členih 6 do 11 Direktive 80/836/Euratom;

(f) zagotoviti ali sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so po vsaki dejavnosti zabeleženi radiološki podatki individualnega nadzora obsevanosti za vsakega zunanjega delavca v skladu z delom III Priloge I.

NASLOV IV

Obveznosti zunanjih delavcev

Člen 7

Vsak zunanji delavec mora, kolikor je le mogoče, sam prispevati k zaščiti, ki mu je namenjena s sistemom nadzora obsevanosti iz člena 4.

NASLOV V

Končne določbe

Člen 8

1. Države članice do 31. decembra 1993 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo v njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov domače zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. decembra 1990

Za Svet

Predsednik

G. de Michelis

[1] Mnenje, predloženo 11. oktobra 1990 (še ni objavljeno v UL).

[2] UL C 56, 7.3.1990, str. 1.

[3] UL 11, 20.2.1959, str. 221/59.

[4] UL L 246, 17.9.1980, str. 1.

[5] UL L 265, 5.10.1984, str. 4.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPLOŠNE DOLOČBE ZA OMREŽJA IN INDIVIDUALNE LISTINE NAVEDENE V ČLENU 4(2)

DEL I

1. Kakršen koli sistem nadzora obsevanosti držav članic za zunanje delavce mora vsebovati naslednje tri dele:

- osebne podatke v zvezi z identiteto zunanjega delavca;

- osebne podatke, ki jih je treba dostaviti, preden se začne kakršna koli dejavnost;

- osebne podatke, ki jih je treba dostaviti s koncem kakršne koli dejavnosti.

2. Pristojni organi držav članic sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev kakršnega koli ponarejanja ali zlorabe sistema nadzora obsevanosti ali nezakonitega poseganja vanj.

3. Podatki o identiteti zunanjega delavca morajo vsebovati tudi njegov spol in rojstni datum.

DEL II

Pred začetkom kakršne koli dejavnosti mora zunanje podjetje ali v ta namen pooblaščeni organ upravljavcu oziroma njegovemu pooblaščenemu zdravniku po sistemu nadzora obsevanosti dostaviti naslednje podatke:

- ime in naslov zunanjega podjetja;

- zdravniško klasifikacijo zunanjega delavca v skladu s členom 35 Direktive 80/836/Euratom;

- datum zadnjega periodičnega zdravstvenega pregleda;

- rezultate s spremljanja individualne izpostavljenosti zunanjega delavca.

DEL III

Podatki, ki jih mora zabeležiti upravljavec ali jih da zabeležiti v ta namen pooblaščenemu organu, v sistemu nadzora obsevanosti ob koncu kakršne koli dejavnosti so:

- čas, ki ga zajema dejavnost;

- ocena efektivne doze, ki jo prejme zunanji delavec;

- ob neenakomerni izpostavljenosti ocena ustrezne ekvivalentne doze za različne dele telesa;

- ob notranji kontaminaciji ocena vnesene dejavnosti ali predvidena doza.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DODATNE DOLOČBE K PRILOGI I, KI SE NANAŠAJO NA INDIVIDUALNO LISTINO NADZORA OBSEVANOSTI

1. Individualna listina nadzora obsevanosti, ki jo izdajo pristojni organi držav članic, je neprenosljiva.

2. V skladu z delom I(2) Priloge I izdajajo individualne listine pristojni organi držav članic, ki vsaki taki listini dodelijo identifikacijsko številko.

--------------------------------------------------