31990L0423Uradni list L 224 , 18/08/1990 str. 0013 - 0018
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0129
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0129


Direktiva Sveta

z dne 26. junija 1990

o spremembi Direktive 85/511/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, Direktive 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti, in Direktive 72/462/EGS o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav

(90/423/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Direktiva 85/511/EGS [4] uvedla ukrepe Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke;

ker je glede na dokončno oblikovanje notranjega trga 1. januarja 1993 treba spremeniti ukrepe, ki se že izvajajo na ravni Skupnosti, za obvladovanje slinavke in parkljevke na celotnem ozemlju Skupnosti;

ker je študija Komisije o obvladovanju slinavke in parkljevke pokazala, da je politika prepovedi cepljenja za celotno Skupnost bolj zaželena kakor politika cepljenja; ker je bilo ugotovljeno, da obstaja nevarnost pri ravnanju z virusom v laboratorijih zaradi možnosti, da bi ta ušel do dovzetnih živali v bližini, in pri uporabi cepiva, če postopki inaktivacije ne zagotavljajo njegove varnosti;

ker je študija Komisije glede prihodnje politike cepljenja jasno pokazala, da je treba od določenega datuma izvajati uradno prepoved cepljenja proti bolezni in da mora takšno prepoved spremljati politika zakola in uničenja vseh okuženih živali;

ker Odločba Komisije 88/379/EGS z dne 12. julija 1988 o usklajevanju pravil, določenih s strani držav članic, za uporabo člena 6 Direktive Sveta 85/511/EGS [5], že določa minimalni nabor predpisov, ki se uporabljajo v vseh državah članicah pri odobritvi izjem glede zakola vseh živali na okuženem gospodarstvu;

ker se v izrednih razmerah, ko se pojavi grožnja močnega širjenja živalske kužne bolezni, lahko pojavi potreba po zatekanju k cepljenju v nujnih primerih; ker je treba določiti pogoje, pod katerimi se lahko to cepljenje izvaja;

ker sprejetje enotne politike Skupnosti pri obvladovanju slinavke in parkljevke zajema prilagajanje predpisov, ki urejajo trgovino z živimi živalmi znotraj Skupnosti in uvoz živih živali ter nekaterih živalskih izdelkov iz tretjih držav;

ker je treba finančno podporo državam članicam pri zakolu, uničevanju in ostalih ukrepih v izrednih razmerah določiti v ločenih ukrepih;

ker mora Komisija proučiti delovanje novih ukrepov in enkrat letno poročati Svetu o njihovem izvajanju,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 85/511/EGS se spremeni:

1. Člen 1 se nadomesti z:

"Člen 1

Ta direktiva opredeljuje ukrepe nadzora Skupnosti, ki se izvajajo v primeru izbruhov slinavke in parkljevke, ne glede na tip virusa."

2. V členu 5:

(a) v točki (2) se črtata "(a) v državah članicah ali regijah, v katerih je cepljenje prepovedano" in celotna točka (b);

(b) v točki 3 se "Določbe ostavka 1 se ne uporabljajo" nadomesti z "Določb odstavka 1 ni treba uporabljati".

3. V členu 6:

(a) v prvem pododstavku odstavka 1 se "prve in druge alinee člena 5(2)(a) in od (2)(b)(i)" nadomesti z "prve in druge alinee člena 5(2)";

(b) v drugem pododstavku odstavka 1 se črta "(a)";

(c) odstavek 2 se nadomesti z:

"2. Če se uporabi odstavek 1, izvedejo države članice ukrepe, določene v Odločbi Komisije 88/397/EGS. [6]

4. V členu 9:

(a) zadnji stavek odstavka 1 se nadomesti z:

"Opredelitev območij mora upoštevati naravne razmejitve, možnosti nadzora in tehnološki napredek, ki omogoča predvidevanje možnega razširjanja virusa po zraku ali na kateri koli drug način, in se, če je potrebno, glede na te elemente ponovno preuči."

(b) v odstavku 2(a) se prva alinea zamenja z:

"— izvesti se mora popis vseh gospodarstev z živalmi dovzetnih vrst,

— na gospodarstvih, ki so predmet takšnega popisa, je treba redno opravljati veterinarski pregled,".

5. V prvi in drugi alinei člena 11(1) se "Priloga" in "Priloga I" v obeh primerih zamenjata s "Priloga B".

6. Člen 13 se nadomesti z:

"Člen 13

1. Države članice zagotovijo:

- da je uporaba cepiv proti slinavki in parkljevki prepovedana,

- da poteka rokovanje z virusom slinavke in parkljevke za namene raziskovanja, diagnostike in/ali izdelave cepiv samo v odobrenih ustanovah in laboratorijih, ki so navedeni v prilogah A in B,

- da se skladiščenje, dobava, porazdelitev in prodaja cepiv proti slinavki in parkljevki na ozemlju Skupnosti izvajajo pod uradnim nadzorom,

- da se ustanove in laboratoriji iz druge alinee odobrijo samo, če izpolnjujejo minimalne standarde, ki jih priporoča FAO za laboratorije, ki delajo in vitro in in vivo na virusih slinavke in parkljevke.

2. Veterinarski izvedenci Komisije v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic opravljajo preglede na kraju samem, da preverijo, ali varnostni sistemi, uporabljeni v ustanovah in laboratorijih iz prilog A in B, ustrezajo minimalnim standardom FAO.

Komisija opravi te preglede najmanj enkrat letno, od tega prve pred 1. januarjem 1992 in, prav tako pred tem datumom, predloži začetno poročilo Stalnemu veterinarskemu odboru. Komisija lahko ponovno preuči seznam ustanov in laboratorijev v prilogah A in B glede na ta preverjanja v skladu s postopkom iz člena 17 do 31. decembra 1991. Seznam se bo v skladu z istim postopkom redno dopolnjeval.

V skladu z istim postopkom se lahko odloči o sprejemu enotnega kodeksa pravilnega ravnanja za varnostne sisteme, ki se uporabljajo v ustanovah in laboratorijih, navedenih v prilogah A in B.

3. Ne glede na določbe odstavka 1 o uporabi cepiv proti slinavki in parkljevki, se lahko, ko je slinavka in parkljevka potrjena in grozi, da se bo razširila, odloči o uvedbi cepljenja v izrednih razmerah z uporabo tehničnih postopkov, ki jamčijo popolno imunost živali. V tem primeru ukrepi, ki naj bi se izvedli, upoštevajo:

- velikost geografskega območja, na katerem se bo izvajalo cepljenje v izrednih razmerah,

- vrste in starost živali, ki bodo cepljene,

- trajanje akcije cepljenja,

- posebno mirovanje za cepljene živali in njihove proizvode,

- posebno označevanje in registracija cepljenih živali,

- druge vidike, pomembne v izrednih razmerah.

Odločitev o uvedbi cepljenja v izrednih razmerah sprejme Komisija v sodelovanju z zadevno državo članico v skladu s postopkom, določenim v členu 16. Ta odločitev upošteva predvsem stopnjo koncentracije živali v določenih regijah in potrebo po zaščiti posebnih pasem.

Lahko pa zadevna država članica z odstopanjem od prvega pododstavka po priglasitvi Komisiji sprejme odločitev o izvajanju cepljenja v izrednih razmerah v okolici izbruha, če s tem niso ogroženi osnovni interesi Skupnosti. To odločitev nemudoma pregleda Stalni veterinarski odbor v skladu s postopkom, določenim v členu 16."

7. Člen 14 se nadomesti z:

"Člen 14

1. Do ustanovitve zalog cepiva Skupnosti proti slinavki in parkljevki je državam članicam dovoljeno ohraniti rezerve antigenov v eni od ustanov iz prilog.

Za namene prvega pododstavka se sklenejo pogodbe med Komisijo in odgovornimi v ustanovah, ki jih določijo države članice; pogodbe bodo zlasti opredeljevale potrebne količine doz antigena, z upoštevanjem potreb, ki so ocenjene v okviru načrtov iz člena 5(1) Direktive 90/423/EGS [7], za največ 10 serotipov.

Po tem prehodnem obdobju bo državam članicam dovoljeno, da, pod nadzorom Skupnosti, obdržijo obrate za pakiranje in shranjevanje cepiv, pripravljenih za uporabo, za potrebe cepljenja v izrednih razmerah.

2. Svet pred 1. aprilom 1991 s kvalificirano večino na predlog Komisije določi specializiran inštitut za preverjanje cepiv in navzkrižne imunosti ter določi njegova pooblastila.

3. Komisija pred 1. aprilom 1991 predloži Svetu poročilo, ki ga, kjer je primerno, spremljajo predlogi o predpisih glede pakiranja, izdelave, porazdelitve in stanja zalog cepiv proti slinavki in parkljevki v Skupnosti, skupaj s predlogi za ustanavljanje najmanj dvojnih zalog cepiv Skupnosti proti slinavki in parkljevki."

8. Člen 15 se črta.

9. Člen 18 se nadomesti z:

"Člen 18

Na podlagi poročila Komisije o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju te direktive, ki ga po potrebi spremljajo predlogi, Svet v roku dveh let od sprejetja Direktive 90/423/EGS * ponovno preuči stanje [8]."

10. Doda se Priloga, imenovana "Priloga A", ki je v Prilogi k tej direktivi. Sedanja Priloga, imenovana "Nacionalni laboratoriji, ki se ukvarjajo s slinavko in parkljevko", postane Priloga B.

Člen 2

Člen 4a Direktive 64/432/EGS [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/662/EGS [10], se spremeni:

1. V točki 1 prvega pododstavka:

(i) se vrstica 3 glasi: "… ki niso izvajali cepljenja najmanj 12 mesecev in…";

(ii) B se nadomesti z naslednjim:

"B. če žival prihaja iz države članice, ki je v zadnjih 12 mesecih izvajala preventivno cepljenje ali se je zatekla v izjemnih primerih k cepljenju v izrednih razmerah na svojem ozemlju";

(iii) na konec B in na konec prvega pododstavka točke 2 se doda pododstavek:

"V tem primeru se lahko zahtevajo prej omenjena jamstva za obdobje 12 mesecev po izvedbi postopkov cepljenja v izrednih razmerah."

2. V prvem pododstavku točke 2 se uvodne besede zamenjajo z:

"2. Države članice, ki so se v izjemnih primerih zatekle k cepljenju v izrednih razmerah na svojem celotnem ozemlju in ki na svojem ozemlju dovoljujejo cepljene živali, postavijo za vnos živega goveda na svoje ozemlje naslednje pogoje:"

3. Pred zadnjim pododstavkom se vstavi pododstavek:

"Če je državi članici, v skladu s členom 13(3) Direktive 85/511/EGS [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/423/EGS [**] UL L 224, 18.8.1990, str. 13., dovoljeno zatekanje k cepljenju v izrednih razmerah na omejenem delu njenega ozemlja, to ne vpliva na status ostalega ozemlja, pod pogojem, da so ukrepi proti premikanju cepljenih živali v veljavi v obdobju 12 mesecev po končanih postopkih cepljenja."

Člen 3

Direktiva 72/462/EGS [13], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/662/EGS [14], se spremeni:

1. Člen 6 se nadomesti z:

"Article 6

1. Brez poseganja v člen 3(1) države članice ne odobrijo uvoza živali, ki jih obravnava ta direktiva, razen če prihajajo iz tretjih držav:

(a) ki so bile proste bolezni, za katere so živali dovzetne:

- zadnjih 12 mesecev za govejo kugo, pljučno kugo govedi, bolezen modrikastega jezika, afriško prašičjo kugo in nalezljivo ohromelost prašičev (tešinska bolezen),

- zadnjih šest mesecev za vezikularni stomatitis;

(b) v katerih se v zadnjih 12 mesecih ni izvajalo cepljenje proti boleznim, omenjenim v prvi alinei (a), za katere so te živali dovzetne.

2. Države članice postavijo za vnos z ozemlja tretje države na svoje ozemlje živali, ki pripadajo vrstam, dovzetnim na slinavko in parkljevko, naslednje pogoje:

1. če živali prihajajo iz tretje države, ki je najmanj dve leti prosta slinavke in parkljevke, ki najmanj 12 mesecev ni izvajala cepljenja in ki na svojem ozemlju ne dovoljuje živali, ki so bile cepljene pred manj kot enim letom, jamstvo, da živali niso bile cepljene proti slinavki in parkljevki;

2. če živali izvirajo iz tretje države, ki je najmanj dve leti prosta slinavke in parkljevke, ki izvaja cepljenje in ki dovoljuje vnos cepljenih živali na svoje ozemlje:

(a) jamstvo, da živali niso bile cepljene proti slinavki in parkljevki;

(b) jamstvo, da je govedo reagiralo negativno na test na virus slinavke in parkljevke, opravljen po metodi laringo-faringealnega ostružka (probang test);

(c) jamstvo, da so živali reagirale negativno na serološki test za ugotavljanje protiteles proti virusu slinavke in parkljevke;

(d) jamstvo, da so bile živali v državi izvoznici 14 dni izolirane na karantenski postaji pod nadzorom uradnega veterinarja. V povezavi s tem ne sme biti nobena žival na karantenski postaji v 21 dneh pred izvozom cepljena proti slinavki in parkljevki in v tem istem obdobju ne sme biti na karantensko postajo vnesena nobena žival razen tistih, ki so del pošiljke;

(e) karanteno za obdobje 21 dni.

3. če živali prihajajo iz tretje države, ki ni najmanj dve leti prosta slinavke in parkljevke:

(a) jamstva iz točke 2;

(b) nadaljnja jamstva se določijo v skladu s postopkom, določenim v členu 30.

Za potrebe tega člena lahko tretja država še naprej velja za najmanj dve leti prosto slinavke in parkljevke, tudi če se zabeleži omejeno število izbruhov bolezni na omejenem delu njenega ozemlja, če so bili takšni izbruhi zatrti prej kot v treh mesecih.

3. V skladu s postopkom, določenim v členu 29:

(a) brez poseganja v člen 3(1) se sprejme seznam tretjih držav, ki jim je dovoljeno izvažati živali v Skupnost in ki izpolnjujejo zahteve odstavka 2;

(b) sprejme se seznam karantenskih postaj, s katerih lahko te države izvažajo živali v Skupnost; in

(c) za vsako tako državo se odloči o kakršnih koli nadaljnjih jamstvih."

2. Člen 14 se spremeni:

1. V odstavku 2(a) se črtajo besede "eksotična slinavka in parkljevka".

2. Doda se odstavek:

"3. Brez poseganja v člen 3(1):

(a) uvoz svežega mesa iz tretjih držav, v katerih:

- je slinavka in parkljevka (tipi A, O, C) endemična,

- se v primeru izbruha slinavke in parkljevke ne opravlja sistematičen zakol živali,

- se izvaja cepljenje,

se dovoli samo pod naslednjimi pogoji:

(i) tretja država ali regija v tretji državi je odobrena po postopku, določenem v členu 29;

(ii) meso je kondicionirano in odkoščeno, njegov pH je nadzorovan in odstranjeno je vidno limfatično tkivo.

Uvoz drobovine za prehrano ljudi je z upoštevanjem znanstvenega mnenja izvedencev omejen. Posebni pogoji so lahko mogoči za drobovino za farmacevtsko industrijo in industrijo hrane za hišne živali. Te omejitve in pogoji se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 29.

(b) Uvoz mesa iz tretjih držav, v katerih se izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki tipov SAT ali ASIA 1 se dovoli samo pod naslednjimi pogoji:

(i) da ima tretja država regije, kjer cepljenje ni dovoljeno in kjer se 12 mesecev ni pojavila slinavka in parkljevka; regije se odobri po postopku, določenem v členu 29;

(ii) da je meso kondicionirano, odkoščeno, vidno limfatično tkivo je odstranjeno in se ne uvozi, dokler ne minejo trije tedni od klanja;

(iii) uvoz drobovine iz teh držav ni dovoljen.

(c) uvoz svežega mesa iz tretjih držav

- v katerih se izvaja cepljenje, in

- ki so bile proste slinavke in parkljevke zadnjih 12 mesecev

se dovoli v skladu s pogoji, uvedenimi po postopku, določenem v členu 29.

(d) uvoz svežega mesa iz tretjih držav, v katerih:

- se ne izvaja rutinsko cepljenje, in

- se je ugotovilo, da so proste slinavke in parkljevke

se dovoli po postopku, določenem v členu 29 in v skladu s predpisi, ki urejajo trgovino znotraj Skupnosti.

Dodatna pravila, ki veljajo za države iz (a) in (b) prvega pododstavka, se uvedejo v skladu s postopkom, določenim v členu 29."

Člen 4

1. Države članice, ki izvajajo preventivno cepljenje na svojem celotnem ozemlju ali njegovem delu, cepljenje najpozneje do 1. januarja 1992 prekinejo in od dneva prekinitve cepljenja prepovejo vnos cepljenih živali na svoje ozemlje.

2. Vendar začne odstavek 1 veljati z dnem začetka veljavnosti sklepov iz člena 14(3) Direktive 85/511/EGS in člena 23(1) Direktive 90/425/EGS glede živih živali in živalskih proizvodov, dovzetnih za slinavko in parkljevko.

3. Če odločbe iz odstavka 2 niso sprejete do 30. junija 1991, poda potrebne predloge Komisija.

Člen 5

1. Vsaka država članica pripravi načrt ukrepov za primer izbruha bolezni, v katerem so določeni nacionalni ukrepi, ki se izvajajo v primeru izbruha slinavke in parkljevke.

Ta načrt bi moral omogočati dostop do objektov, opreme, osebja in vsega drugega ustreznega materiala, potrebnega za hitro in učinkovito izkoreninjenje izbruha. Podajati mora natančno določitev potreb po cepivih, za katere vsaka zadevna država članica smatra, da jih potrebuje v primeru ponovne uvedbe cepljenja.

2. Komisija v skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 85/511/EGS določi do 31. decembra 1990 merila, ki veljajo za izdelavo načrtov.

3. Načrti, izdelani v skladu z merili, predvidenimi v odstavku 2, se predložijo Komisiji do 31. decembra 1991.

4. Komisija načrte pregleda in ugotovi, ali ti omogočajo doseganje želenih ciljev ter priporoči zadevni državi članici kakršne koli potrebne spremembe, zlasti za zagotavljanje skladnosti načrtov z načrti drugih držav članic.

Komisija odobri načrte, po potrebi spremenjene, v skladu s postopkom, določenim v členu 16 Direktive 85/511/EGS.

Načrti se lahko naknadno v skladu z istim postopkom spremenijo ali dopolnijo, da se upošteva sprememba stanja.

5. Komisija lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 6 Direktive 82/894/EGS, vzpostavi, z odstopanjem od člena 3(1) Direktive, sistem za zgodnje opozarjanje Komisije in ostalih držav članic o izbruhih slinavke in parkljevke.

Člen 6

Da se upošteva možne težave, zlasti pri uporabi člena 13(3) Direktive 85/511/EGS, kar je lahko posledica prehoda s predpisov, ki so obstajali pred veljavo te direktive v eni ali več državah članicah, na predpise, ki jih določa ta direktiva, ali ko je to potrebno za izvajanje načrtov, predvidenih v členu 5, lahko Komisija, v skladu s postopkom, predvidenim v členu 16 Direktive 84/511/EGS, sprejme ustrezne ukrepe za obdobje največ dveh let. Brez poseganja v člen 4(a) Direktive 64/432/EGS je zlasti treba pred 1. januarjem 1991 sprejeti ukrepe glede premikanja živali, ki niso bile cepljene v zadnjih 12 mesecih.

Člen 7

Komisija pred 1. januarjem 1992 predloži poročilo o strukturi veterinarskih storitev v Skupnosti.

Člen 8

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1992. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 26. junija 1990

Za Svet

Predsednik

M. O'Kennedy

[1] UL C 327, 30.12.1989, str. 84.

[2] UL C 113, 7.5.1990, str. 179.

[3] UL C 62, 12.3.1990, str. 44.

[4] UL L 315, 26.11.1985, str. 11.

[5] UL L 189, 20.7.1988, str. 25.

[6] UL L 189, 20.7.1988, str. 25."

[7] UL L 224, 18.8.1990, str. 13.

[8] UL L 224, 18.8.1990, str. 13.

[9] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[10] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[11] UL L 315, 26.11.1985, str. 11.

[13] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[14] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA A

Država članica | Ustanove |

Javne | Zasebne |

Belgija | Uccle | – |

Danska | Lindholm | – |

Nemčija | – | Cooper |

| Behringwerke |

| Bayer |

Grčija | Atene | – |

Francija | LCRV Alfort | Rhône–Merieux |

Irska | – | – |

Italija | Brescia | – |

Padova | |

Perugia | |

Luksemburg | – | – |

Nizozemska | Lelystad | – |

Portugalska | – | – |

Španija | Madrid | Cooper |

| Hipra |

| Sobrino |

Združeno kraljestvo | – | Cooper |

"

--------------------------------------------------