31989R2218Uradni list L 211 , 22/07/1989 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0085
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0085


Uredba sveta (EURATOM) št. 2218/89

z dne 18. julija 1989

o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti. člena 31 Pogodbe;

ob upoštevanju predloga Komisije, sestavljenega po prejemu mnenja skupine strokovnjakov, ki jo je imenoval Odbor za znanost in tehnologijo [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega obora [3],

ker Priloga k Uredbi (Euratom) št. 3954/87 [4] vsebuje tarifne številke tistih živil in krme, za katera veljajo maksimalne dovoljene ravni;

ker za nekatere tarifne številke niso bile določene maksimalne dovoljene ravni in jih bo Svet priključil po končanem dodatnem delu v glavnem strokovnih izvedencev;

ker je Komisija dne 14. junija in 9. decembra 1988 Svetu predložila dve sporočili kot dodatek k Prilogi zgoraj omenjene uredbe, ki sta bili določeni po posvetovanju s skupino strokovnjakov iz člena 31 Pogodbe;

ker je treba dopolniti Prilogo k Uredbi;

ker je treba prilagoditi tudi nekatere druge točke v Prilogi v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji na tem področju;

ker je primerno maksimalne dovoljene ravni specifičnih aktivnosti in druge dele te Priloge združiti v eni tabeli;

ker je za nadaljnje delo treba predpisati, da se naj postopek iz. člena 7 Uredbe (Euratom) št. 3954/87 uporablja tudi za določanje maksimalnih dovoljenih ravni za živila,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k tej uredbi nadomesti Prilogo k Uredbi (Euratom) št. 3954/87.

Člen 2

Člen 7 Uredbe (Euratom) št. 3954/87 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 7

Izvedbeni predpisi te uredbe, seznam manj pomembnih živil skupaj z maksimalnimi dovoljenimi ravnmi, ki se uporabljajo zanje, in maksimalne dovoljene ravni za krmo, se sprejmejo v skladu s postopkom, predpisanim v. členu 30 Uredbe (EGS) št. 804/68 [5], ki se uporablja po analogiji. Zato se v ta namen ustanovi ad hoc Odbor."

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 18. julija 1987

Za Svet

Predsednik

R. Dumas

[1] UL C 174, 2.7.1987, str. 6.

[2] UL C 13, 18.1.1988, str. 61.

[3] UL C 180, 8.7.1987, str. 20.

[4] UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

[5] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

MAKSIMALNE DOVOLJENE RAVNI SPECIFIČNIH AKTIVNOSTI RADIONUKLIDOV V ŽIVILIH IN KRMI (Bq/kg ali Bq/l)

| Hrana | Krma |

Otroška hrana | Mlečni izdelki | Druga živila, razen manj pomembnih | Tekoča hrana |

Radionuklidi stroncija, zlasti Sr'90 | 75 | 125 | 750 | 125 |

Radionuklidi joda, zlasti I-131 | 150 | 500 | 2000 | 500 | |

Alfa sevalci plutonijevih in transplutonijevih radionuklidov,, zlasti Pu-239, Am-241 | 1 | 20 | 80 | 20 | |

Vsi drugi radionuklidi z razpolovno dobo daljšo od 10 dni, zlasti Cs-134, Cs-137 | 400 | 1000 | 1250 | 1000 | |

"

--------------------------------------------------