31989L0682Uradni list L 398 , 30/12/1989 str. 0029 - 0030
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0127
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0127


Direktiva Sveta

z dne 21. decembra 1989

o spremembi Direktive 86/298/EGS o zadaj nameščenih varnostnih kontrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih

(89/682/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je treba sprejeti ukrepe za postopno vzpostavitev notranjega trga do 31. decembra 1992 in ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker člen 13 Direktive 86/298/EGS [4] določa, da se trenutno veljavne določbe dopolnijo z določbami, ki v postopek dinamičnega preskusa uvajajo dodatne udarne preskuse;

ker je dodatni preskus pri postopku statičnega preskusa že opredeljen, je nujno, da se tudi pri postopku dinamičnega preskusa predvidi dodatni preskus, ki natančneje pokaže razmere v primeru prevrnitve traktorja, da oba postopka postaneta enakovredna in da med njima ni več sedanjega razhajanja;

ker so bili čisto teoretični parametri in izračuni, na katerih so v začetku sloneli dodatni dinamični udarni preskusi, praktično preskušeni v postopkih, ki so popolnoma zanesljivi;

ker je treba tudi spremeniti področje uporabe Direktive 86/298/EGS, da se pojasni besedilo druge alinee člena 1 o pnevmatikah na sprednji in zadnji osi in tako izloči možnost različnih razlag,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 86/298/EGS se spremeni:

1. druga alinea člena 1 se nadomesti z:

"– stalni ali nastavljivi najmanjši kolotek pod 1150 mm za osi, na katerih so nameščene najširše pnevmatike; ob predpostavki, da mora biti os z najširšimi pnevmatikami nastavljena na največ 1150 mm, mora biti druga os nastavljiva tako, da zunanji robovi ožjih pnevmatik ne segajo čez zunanji rob pnevmatik na osi z najširšimi pnevmatikami. Kadar so na obeh oseh nameščena platišča in pnevmatike iste velikosti, mora biti stalni ali nastavljivi kolotek za obe osi manjši od 1150 mm;"

2. točka 3.1.1 v Prilogi II se nadomesti z:

"3.1.1 Po vsakem delnem preskusu v postopku dinamičnega preskusa ne sme imeti nobenih lomov ali razpok, kakor je opisano v točki 3.1 v Prilogi III(A).

Če med dinamičnim preskusom nastanejo pomembni lomi ali razpoke, je treba takoj po preskusu, v katerem so lomi ali razpoke nastali, izvesti dodatni udarni preskus ali tlačni preskus, kakor je to določeno v točki 1.6 v Prilogi III(A).";

3. točka 1.6. v Prilogi III(A) se nadomesti z:

"1.6. Dodatni preskusi

1.6.1 Če obseg razpok ali lomov, ki nastanejo med udarnim preskusom, ni zanemarljiv, je treba takoj po njem izvesti še en podoben preskus, vendar mora biti višina padca udarnega telesa:

H′ =

×

12 + 4a1 + 2a

kjer je "a"; razmerje med trajno in elastično deformacijo (a = Dp/Dc), ki je izmerjena na mestu udara.

Dodatna trajna deformacija, ki nastane po drugem udaru, ne sme presegati 30 % trajne deformacije, nastale po prvem udaru.

Da bi lahko izvedli dodatni preskus, je treba izmeriti elastično deformacijo pri vseh udarnih preskusih.

1.6.2 Če med tlačnim preskusom nastanejo pomembni lomi ali razpoke, je treba izvesti še en podoben tlačni preskus, vendar s silo 1,2 Fv, in to takoj po tlačnem preskusu, v katerem so nastali lomi ali razpoke.";

4. V Prilogi VI se doda naslednja točka:

"7.3 Navedba in rezultati vseh dodatnih dinamičnih preskusov."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v dvanajstih mesecih po 3. januarju 1990. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 1989

Za Svet

Predsednica

E. Cresson

[1] UL C 311, 6.12.1988, str. 9.

[2] UL C 120, 16.5.1989, str. 70, inUL C 256, 9.10.1989, str. 77.

[3] UL C 102, 24.4.1989, str. 5.

[4] UL L 186, 8.7.1986, str. 26.

--------------------------------------------------