31989L0680Official Journal L 398 , 30/12/1989 P. 0026 - 0026
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 19 P. 0124
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 19 P. 0124


Direktiva Sveta

z dne 21. decembra 1989

o spremembi Direktive 77/536/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varnostni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih

(89/680/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi EGS, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je treba sprejeti ukrepe za postopno oblikovanje notranjega trga najpozneje do 31. decembra 1992; ker notranji trg obsega območje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker člen 9 Direktive 77/536/EGS [4], nazadnje spremenjene z Direktivo 87/354/EGS [5], omejuje področje uporabe navedene direktive na kmetijske in gozdarske traktorje s kolesi ter z maso med 1,5 in 4,5 tone; ker zdaj določeno povečanje največje mase za 1,5 tone ne ogroža varnosti na cesti in pri delu na polju;

ker se lahko varnostne konstrukcije pri prevrnitvi traktorjev z maso med 4,5 in 6 ton obravnavajo enako kakor varnostne konstrukcije traktorjev z maso med 1,5 in 4,5 tone ter zato zanje veljajo isti predpisi,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V prvi vrsti četrte alinee člena 9 Direktive 77/536/EGS se "masa med 1,5 in 4,5 tone" nadomesti z "masa med 1,5 in 6 ton".

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v dvanajstih mesecih po 3. januarju 1990. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 1989

Za Svet

Predsednica

E. Cresson

[1] UL C 324, 17.12.1988, str. 14.

[2] UL C 120, 16.5.1989, str. 17, in

UL C 256, 9.10.1989, str. 75.

[3] UL C 102, 24.4.1989, str. 8.

[4] UL L 220, 29.8.197--7, str. 1.

[5] UL L 192, 11.7.1987, str. 43.