31989L0666Uradni list L 395 , 30/12/1989 str. 0036 - 0039
finska posebna izdaja: poglavje 17 zvezek 1 str. 0099
švedska posebna izdaja: poglavje 17 zvezek 1 str. 0099


Enajsta direktiva Sveta

z dne 21. decembra 1989

o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države

(89/666/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 54 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je zaradi olajšanja uresničevanja svobode ustanavljanja družb po členih 58 in 54(3)(g) Pogodbe, in splošnega programa za odpravo omejitev svobode ustanavljanja, potrebna uskladitev zaščitnih ukrepov, ki jih potrebujejo družbe v državah članicah za varovanje interesov članov in drugih;

ker se je do sedaj uskladitev v zvezi z razkritjem uresničevala s sprejetjem Prve direktive 68/151/EGS [4] o družbah z delniškim kapitalom, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1985; ker se je na področju računovodstva nadaljevala s Četrto direktivo 78/660/EGS [5] o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1985, s Sedmo direktivo 83/349/EGS [6] o konsolidiranih računovodskih izkazih, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1985, in z Osmo direktivo 84/253/EGS [7] o dovoljenjih za osebe pooblaščene za izvajanje obveznih revizij računovodskih listin;

ker se te direktive uporabljajo za družbe, ne zajemajo pa podružnic; ker je odprtje podružnice kot ustanovitev hčerinske družbe ena od sedanjih možnosti družb pri uresničevanju njihove pravice do ustanavljanja podjetij v drugi državi članici;

ker pomanjkanje uskladitve v zvezi s podružnicami, še posebno v zvezi z razkritjem, ustvarja nekatere razlike pri zaščiti družbenikov in tretjih oseb med družbami, ki delujejo v drugih državah članicah z odpiranjem podružnic, in tistimi, ki delujejo tam z ustanavljanjem hčerinskih družb;

ker razlike v zakonodaji držav članic na tem področju motijo izvajanje pravice do ustanavljanja; ker je treba odpraviti te razlike, da bi med drugim zavarovali tudi izvajanje te pravice;

ker so za zagotovitev zaščite oseb, ki poslujejo z družbami preko podružnic, potrebni ukrepi v zvezi z razkritjem v državi članici, kjer se nahaja podružnica; ker je lahko v določenih pogledih gospodarski in družbeni vpliv podružnice primerljiv z vplivom hčerinske družbe, torej je razkritje podružnic v javnem interesu; ker je za uresničitev takega razkritja treba uporabiti postopke, ki so že uvedeni za delniške družbe v okviru Skupnosti;

ker se takšno razkritje nanaša na vrsto pomembnih dokumentov in podatkov ter njihovih sprememb;

ker se lahko takšno razkritje, z izjemo pooblastil za zastopanje, imena, pravne oblike, prenehanja družbe in plačilne nesposobnosti, omeji na podatke o podružnici skupaj z napotilom na register družbe, katere sestavni del je podružnica, saj so po obstoječih predpisih vsi podatki v zvezi s tako družbo na razpolago v tem registru;

ker nacionalne določbe o razkritju računovodskih dokumentov v zvezi s podružnicami ne zadoščajo več za spremljanje usklajevanja nacionalnega zakona glede sestavljanja, revidiranja in razkritja računovodskih dokumentov družbe; ker skladno s tem zadošča, da se v registru podružnic razkrijejo računovodski dokumenti, kakor so bili revidirani in razkriti za družbo;

ker morajo biti na dopisih in naročilnicah podružnice najmanj taki podatki kot na dopisih in naročilnicah, ki jih uporablja družba, in naveden register, v katerega je podružnica vpisana;

ker mora za zagotovitev, da se nameni te direktive uresničijo v celoti in da je izključena vsakršnapristranskost na podlagi države izvora družbe, ta direktiva zajeti tudi podružnice, ki so jih odprle družbe za katere velja zakonodaja držav nečlanic, in opredeliti pravno obliko, primerljivo z družbami, za katere se uporablja Direktiva 68/151/EGS; ker je za te podružnice treba uporabiti določbe, drugačne od tistih, ki se uporabljajo za podružnice družb za katere velja zakonodaja drugih držav članic zato, ker se zgoraj navedene direktive ne uporabljajo za družbe iz držav nečlanic;

ker ta direktiva ne vpliva na podružnice glede razkritja po drugih določbah, na primer po delovni zakonodaji o pravicah delavcev do informacij, po davčni zakonodaji ali za statistične namene,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

ODDELEK I

Podružnice družb iz drugih držav članic

Člen 1

1. Dokumenti in podatki o podružnici, odprti v državi članici s strani družbe, za katero velja zakonodaja druge države članice in za katero se uporablja Direktiva 68/151/EGS, se razkrijejo na podlagi zakonodaje države članice podružnice v skladu s členom 3 navedene direktive.

2. Kadar se zahteve po razkritju v zvezi s podružnico razlikujejo od tistih v zvezi z družbo, imajo zahteve po razkritju prednost pred transakcijami, izvedenimi s podružnico.

Člen 2

1. Obvezno razkritje iz člena 1 zajema naslednje dokumente in podatke:

(a) naslov podružnice;

(b) dejavnosti podružnice;

(c) register, v katerem se nahajajo dokumenti družbe iz člena 3 Direktive Sveta 68/151/EGS, skupaj z registrsko številko v tem registru;

(d) firmo in pravno obliko družbe ter firmo podružnice, če je drugačna od firme družbe;

(e) imenovanje, prenehanje funkcije in podatke o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih;

- kot organ družbe, ustanovljen na podlagi zakona, ali kot člani takega organa v skladu z razkritjem družbe, kot je predvideno v členu 2(1)(d) Direktive 68/151/EGS,

- kot stalni predstavniki družbe za dejavnosti podružnice z navedbo obsega njihovih pooblastil;

(f) prenehanje družbe, imenovanje upraviteljev, podrobnosti, ki se nanašajo nanje in na njihova pooblastila, ter prenehanje likvidacije v skladu z razkritjem družbe, kakor je predvideno v členu 2(1)(h), (j) in (k) Direktive 68/151/EGS,

- postopki v primeru plačilne nesposobnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(g) računovodski dokumenti v skladu s členom 3;

(h) zaprtje podružnice.

2. Država članica, v kateri je odprta podružnica, lahko predvidi razkritje, kakor je navedeno v členu 1 za:

(a) podpis oseb iz odstavka 1 (e) in (f) tega člena;

(b) ustanovitveni dokument, družbeno pogodbo in statut, če so ti v obliki posebnega dokumenta, v skladu s členom 2(1)(a), (b) in (c) Direktive 68/151/EGS, skupaj s spremembami teh dokumentov;

(c) potrdilo iz registra, navedeno v odstavku 1(c) tega člena, ki se nanaša na obstoj družbe;

(d) navedbo vrednostnih papirjev v lasti družbe, ki se nahaja v tej državi članici, če se takšno razkritje nanaša na veljavnost omenjenih vrednostnih papirjev.

Člen 3

Obvezno razkritje iz člena 2(1)(g) se omeji na računovodske listine družbe, kakor so sestavljene, revidirane in razkrite na podlagi zakonodaje države članice, ki velja za družbo v skladu z direktivami 78/660/EGS, 83/349/EGS in 84/253/EGS.

Člen 4

Država članica, v kateri je odprta podružnica, lahko določi, da morajo biti listine iz členov 2(2)(b) in 3 objavljene v drugem uradnem jeziku Skupnosti in da morajo biti prevodi teh listin overjeni.

Člen 5

Če družba odpre v državi članici več podružnic se lahko razkritje iz členov 2(2)(b) in 3 izvede v registru podružnice po izbiri družbe.

V takem primeru obsega obvezno razkritje drugih podružnic podatke o registru podružnice, v katerem je opravljeno razkritje, skupaj s številko te podružnice v tem registru.

Člen 6

Država članica predpiše, da mora biti na uradnih dopisih in naročilnicah, ki jih uporablja podružnica, poleg podatkov, predpisanih v členu 4 Direktive 68/151/EGS, naveden register, v katerem so shranjeni dokumenti o podružnici, skupaj s številko podružnice v tem registru.

ODDELEK II

Podružnice družb iz tretjih držav

Člen 7

1. Dokumenti in podatki v zvezi s podružnico, ki jo odpre v državi članici družba, za katero ne velja zakonodaja države članice, vendar ima pravno obliko, ki je primerljiva z oblikami družb, za katere se uporablja Direktiva 68/151/EGS, se razkrijejo v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je podružnica, kakor je opredeljeno v členu 3 te direktive.

2. Uporablja se člen 1(2).

Člen 8

1. Obvezno razkritje iz člena 7 zajema naslednje dokumente in podatke:

(a) naslov podružnice;

(b) dejavnost podružnice;

(c) zakonodajo države, ki velja za družbo;

(d) register, kadar tako zahteva zakon, v katerem sta vpisani družba in njena registrska številka v tem registru;

(e) ustanovitveni dokument, družbeno pogodbo in statut, če so ti v obliki posebnega dokumenta, z vsemi spremembami teh listin;

(f) pravno obliko družbe, glavni sedež in predmet njenega poslovanja ter najmanj enkrat letno znesek vpisanega kapitala, če ti podatki niso podani na dokumentih, navedenih v pododstavku (e);

(g) firmo družbe in firmo podružnice, če je drugačno od firme družbe;

(h) imenovanje, prenehanje funkcije in podatke o osebah, ki so pooblaščene, da zastopajo družbo v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih:

- kot organ družbe, ustanovljen na podlagi zakona, ali kot člani takega organa,

- kot stalni predstavniki družbe za dejavnosti podružnice.

Pooblastilo oseb, pooblaščenih za zastopanje družbe, mora biti navedeno skupaj s pojasnilom, ali lahko to delajo same ali morajo delovati skupno;

(i) - prenehanje družbe, imenovanje upraviteljev, podrobni podatki, ki se nanašajo nanje ali na njihova pooblastila, in prenehanje likvidacije,

- postopki v primeru plačilne nesposobnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(j) računovodski dokumenti v skladu s členom 7;

(k) zaprtje podružnice.

Člen 9

1. Obvezno razkritje, opredeljeno v členu 8(1)(j), se uporablja za računovodske dokumente družbe, kakor so sestavljeni, revidirani in razkriti na podlagi zakonodaje države, ki velja za družbo. Kadar niso sestavljeni v skladu z direktivama 78/660/EGS in 83/349/EGS ali na enakovreden način, lahko države članice zahtevajo, da se sestavijo in razkrijejo za dejavnost podružnice.

2. Uporabljata se člena 4 in 5.

Člen 10

Države članice predpišejo, da mora biti na uradnih dopisih in naročilnicah, ki jih uporablja podružnica, naveden register, v katerem so shranjeni dokumenti o podružnici, skupaj s številko podružnice v tem registru. Kadar zakonodaja države, ki velja za družbo, zahteva vpis v register, mora biti naveden register, v katerem je vpisana družba, in tudi registrska številka družbe v tem registru.

ODDELEK III

Navedba podružnic v letnem poročilu družbe

Člen 11

Členu 46(2) Direktive 78/660/EGS se doda naslednji pododstavek:

"(e) obstoj podružnic družbe"

.

ODDELEK IV

Prehodne in končne določbe

Člen 12

Države članice predvidijo ustrezne sankcije, če niso razkrite zadeve, določene v členih 1, 2, 3, 7, 8 in 9, in če na uradnih dopisih in naročilnicah manjkajo obvezni podatki, predvideni v členih 6 in 10.

Člen 13

Vsaka država članica določi, kdo v zvezi z razkritjem izvaja formalnosti, ki so opredeljene v tej direktivi.

Člen 14

1. Členi od 3 do 9 se ne uporabljajo za podružnice, ki jih odprejo kreditne in finančne institucije, zajete v Direktivi 89/117/EGS [8].

2. Do poznejše uskladitve državam članicam ni treba uporabljati členov 3 in 9 za podružnice, ki jih odprejo zavarovalnice.

Člen 15

Člen 54 Direktive 78/660/EGS in člen 48 Direktive 83/349/EGS se črtata.

Člen 16

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1992; o tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice določijo, da se določbe iz odstavka 1 uporabljajo od 1. januarja 1993 in se v zvezi z računovodskimi dokumenti prvič uporabijo za letne računovodske izkaze poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 1993 ali v letu 1993.

3. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, ki jo sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Kontaktni odbor ustanovljen v skladu s členom 52 Direktive 78/660/EGS tudi:

(a) olajšuje, brez vpliva na določbe členov 169 in 170 Pogodbe, usklajeno uporabo te direktive z rednimi sestanki, na katerih se obravnavajo predvsem praktične težave, ki nastajajo v zvezi z njeno uporabo;

(b) se posvetuje s Komisijo o morebitnih dopolnitvah in spremembah te direktive.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 1989

Za Svet

Predsednica

E. Cresson

[1] UL C 105, 21.4.1988, str. 6.

[2] UL C 345, 21.12.1987, str. 76 in UL C 256, 9.10.1989, str. 27.

[3] UL C 319, 30.11.1987, str. 61.

[4] UL L 65, 14.3.1968, str. 8.

[5] UL L 222, 14.8.1978, str. 11.

[6] UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

[7] UL L 126, 12.5.1984, str. 20.

[8] UL L 44, 16.2.1989, str. 40.

--------------------------------------------------