31989L0130Uradni list L 049 , 21/02/1989 str. 0026 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0103
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0103


Direktiva Sveta

z dne 13. februarja 1989

o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah

(89/130/EGS, Euratom)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski gospodarski skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 88/376/EGS, Euratom z dne 24. junija 1988 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti [1] in zlasti člena 8(2) Sklepa,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je zaradi oblikovanja dodatnih lastnih sredstev za Skupnost na podlagi bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah (v nadaljnjem besedilu BNPtc) držav članic potrebno okrepiti primerljivost in zanesljivost tega agregata;

ker bo uresničevanje notranjega trga povečalo potrebo po mednarodno primerljivih podatkih o agregatnem BNPtc in njegovih komponentah; ker so ti podatki tudi pomembno analitično orodje za koordinacijo ekonomskih politik;

ker morajo biti podatki BNPtc načelno in dejansko primerljivi in biti prikaz ekonomij držav članic;

ker je lahko BNPtc načelno primerljiv samo, če so upoštevane relevantne definicije in računovodska pravila Evropskega sistema integriranih ekonomskih računov (ESR);

ker je dejanska primerljivost BNPtc odvisna od uporabljenih postopkov presoje in razpoložljivih podatkov; ker izboljšano pokrivanje BNPtc predpostavlja razvoj statističnih baz in postopkov presoje;

ker bi bilo treba vzpostaviti postopek za preverjanje in presojo primerljivosti in reprezentativnosti BNPtc; ker bi bilo zato treba ustanoviti odbor, v katerem države članice in Komisija tesno sodelujejo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

NASLOV I

Opredelitev bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah

Člen 1

BNPtc se opredeli v skladu z veljavnim Evropskim sistemom integriranih ekonomskih računov (ESR).

BNPtc se izračuna tako, da se bruto domačemu proizvodu po tržnih cenah (BDPtc, oznaka ESR: N1) prišteje sredstva za zaposlene (R10), dohodke iz premoženja in podjetniške dohodke (R40), pridobljene od ostalega sveta in odšteje ustrezne odhodke, plačane ostalemu svetu.

Člen 2

BDPtc pomeni končni rezultat proizvodne dejavnosti, ki jo opravijo domače proizvodne enote. BDPtc se lahko predstavi v odnosu na ESR s tremi pristopi:

1. Proizvodni pristop

BDPtc (N1) je razlika med proizvodnjo blaga in storitev (P10) in vmesno potrošnjo (P20) povečano za DDV na proizvode (R21) ter povečano za neto davke na uvoz (razen DDV) (R29).

2. Izdatkovni pristop

BDPtc (N1) je vsota končne potrošnje (P30) gospodinjstev in zasebnih neprofitnih institucij, javne uprave, bruto investicij v osnovna sredstva (P41), spremembe zalog (P42) in razlike med izvozom (P50) in uvozom (P60) na ekonomskem ozemlju.

3. Dohodkovni pristop

BDPtc (N1) je vsota sredstev za zaposlene (R10), bruto poslovnega presežka gospodarstva (N2) in davkov iz proizvodnje in uvoza (R20) po odštetju subvencij (R30).

NASLOV II

Določbe o metodi za izračun BNPtc in posredovanju podatkov BNPtc

Člen 3

1. Države članice obračunajo BNPtc v skladu s členom 1 v okviru nacionalnih računovodskih postopkov.

2. Države članice vsako leto do 1. oktobra pošljejo Komisiji (Statističnemu uradu Evropskih Skupnosti, SUES) v okviru nacionalnih računovodskih postopkov podatke za agregatni BNPtc in njegove komponente v skladu z definicijami ESR iz členov 1 in 2. Države članice pošljejo tudi podatke, ki kažejo, kako je bil agregat dosežen. Poslani podatki zajemajo številke za preteklo leto ter vse spremembe, ki so bile izvedene na številkah predhodnih let.

Člen 4

Države članice pošljejo Komisiji (SUES) v skladu z navodili, ki jih ta določi po posvetovanju z odborom iz člena 6, postopoma in najkasneje 18 mesecev po notifikaciji te direktive, seznam postopkov in osnovnih statistik, uporabljenih za izračun BNPtc in njegovih komponent.

Člen 5

Pri sporočanju podatkov iz člena 3 države članice obvestijo Komisijo (SUES) o vseh spremembah uporabljenih postopkov in osnovnih statistik.

NASLOV III

Določbe o preverjanju izračuna BNPtc

Člen 6

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija brez odlašanja predloži Svetu. V takem primeru velja naslednje:

- Komisija odloži uporabo ukrepov, ki jih je sprejela, za obdobje, določeno v vsakem posameznem aktu, ki ga mora sprejeti Svet, ki pa v nobenem primeru ne sme biti daljše od treh mesecev od dne predložitve Svetu,

- Svet lahko v roku iz prve alinee s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

Člen 7

Odbor iz člena 6 preučuje vprašanja v zvezi z izvajanjem te direktive, ki jih predloži njegov predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice, zlasti:

(a) vsakoletno skladnost z opredelitvami iz členov 1 in 2;

(b) vsakoletno preučitev podatkov, posredovanih v skladu s členom 3, in informacij, posredovanih v skladu s členoma 4 in 5, glede statističnih virov in postopkov za izračun BNPtc in njegovih komponent.

Obravnava tudi vprašanja v zvezi z revizijo podatkov o BNPtc in problem izčrpnosti BNPtc.

Po potrebi predlaga Komisiji ukrepe, da bodo podatki o BNPtc bolj primerljivi in reprezentativni.

NASLOV IV

Finančne določbe

Člen 8

Za prva leta izvajanja te direktive dobijo države članice finančni prispevek od Skupnosti v zvezi z napori za izboljšanje primerljivosti in reprezentativnosti podatkov BNPtc. Sredstva, ocenjena kot potrebna za ta prispevek, so 6 milijonov ECU.

NASLOV V

Končne določbe

Člen 9

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo najkasneje dvanajst mesecev po notifikaciji te direktive [3].

Člen 10

Komisija ob ponovni preučitvi Sklepa 88/376/EGS, Euratom pred koncem leta 1991 predloži poročilo o uporabi te direktive.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. februarja 1989

Za Svet

Predsednik

C. Solchaga Catalan

[1] UL L 185, 15.7.1988, str. 24.

[2] UL C 187, 18.7.1988, str. 142.

[3] Ta direktiva je bila notificirana državam èlanicam 16. februarja 1989.

--------------------------------------------------