31989D0382Uradni list L 181 , 28/06/1989 str. 0047 - 0047
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0021
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0021


Sklep Sveta

z dne 19. junija 1989

o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti

(89/382/EGS, Euratom)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju osnutka sklepa, ki ga je predložila Komisija,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je Resolucija Sveta z dne 19. junija 1989 o izvajanju načrta prednostnih akcij na področju statističnih informacij: Statistični program Evropskih skupnosti (1989-1992) [2] poudaril potrebo po celostnem in skladnem statističnem programu, ki naj podpira cilje Evropskih skupnosti;

ker izvajanje Statističnega programa zahteva odločitve, ki se odzivajo na potrebe Skupnosti, določitev prioritet in uvajanje postopkov za povečanje obstoječega tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo;

ker je treba zaradi vzpostavitve takega sodelovanja ustanoviti odbor, ki bo odgovoren za pomoč Komisiji pri izvajanju statističnih programov Evropskih skupnosti;

ker je zaželeno, da se v tako sodelovanje vključijo vsa področja, ki jih pokrivajo statistični programi Evropskih skupnosti,

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovi se Odbor za statistični program, v nadaljevanju Odbor, ki ga sestavljajo predstavniki statističnih inštitutov držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije (generalni direktor Statističnega urada Evropskih skupnosti).

Člen 2

Odbor pomaga Komisiji pri splošni koordinaciji večletnih statističnih programov zaradi zagotavljanja skladnosti v njih navedenih akcij s tistimi, ki so določene z nacionalnimi statističnimi programi.

Člen 3

Komisija se z Odborom posvetuje o:

(a) ukrepih, ki jih namerava izvajati zaradi doseganja ciljev, ki so navedeni v večletnih statističnih programih, ter o sredstvih in časovnem razporedu njihovega doseganja;

(b) razvoju večletnih statističnih programov;

(c) vseh drugih vprašanjih, še posebej v zvezi z metodologijo, ki izhajajo iz sprejemanja ali izvajanja statističnih programov, ki jih bodisi na lastno pobudo ali na zaprosilo države članice postavi njegov predsednik.

Člen 4

Odbor bo nadalje opravljal vse funkcije, ki mu jih na področju statistike nalagajo akti Sveta, v skladu s postopki, navedenimi v določbah, skladno z Odločbo 87/373/EGS [3].

Člen 5

Odbor pripravlja letna poročila, ki vsebujejo pregled statističnega dela, za katerega je odgovoren. Komisija posreduje poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 6

Odbor sestavi svoj poslovnik.

V Luxembourgu, 19. junija 1989

Za Svet

Predsednik

C. Solchaga Catalan

[1] UL C 158, 26.6.1989.

[2] UL C 162, 29.6.1989, str. 1.

[3] UL L 197, 18 7.1987, str. 33.

--------------------------------------------------