31986L0297

Direktiva Sveta z dne 26. maja 1986 o približevanju zakonodaje držav članic o priključni gredi kmetijskih in gozdarskih traktorjev na kolesih in njeni zaščiti

Uradni list L 186 , 08/07/1986 str. 0019 - 0025
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0180
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0180
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 152


Direktiva Sveta

z dne 26. maja 1986

o približevanju zakonodaje držav članic o priključni gredi kmetijskih in gozdarskih traktorjev na kolesih in njeni zaščiti

(86/297/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kmetijski ali gozdarski traktorji na kolesih na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim povezane tudi s priključno gredjo in njeno zaščito;

ker se te zahteve v posameznih državah članicah razlikujejo in ker je zato potrebno, da vse države članice bodisi poleg svojih obstoječih predpisov ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, zlasti zato, da bi bilo mogoče uporabiti postopek EGS-homologacije na podlagi Direktive Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske, za vsak tip traktorja;

ker Resolucija Sveta z dne 29. junija 1978 o programu ukrepov Evropskih skupnosti za varstvo pri delu in zdravstveno varstvo delavcev [5] predvideva uporabo načel za preprečevanje nesreč pri ustanavljanju proizvodnega obrata in strojne opreme, vključno s kmetijsko panogo, in ker določbe o priključni gredi in njeni zaščiti pomenijo varnostne dejavnike;

ker približevanje nacionalnih zakonodaj o kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih vključuje medsebojno priznavanje pregledov, ki jih države članice opravijo na podlagi skupnih zahtev,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. "Kmetijski ali gozdarski traktor" pomeni vsako motorno vozilo, opremljeno s kolesi ali gosenično verigo, z vsaj dvema osema, katerega glavna lastnost je vlečna moč, in je namenjeno za vlečenje, potiskanje, prevažanje ali pogon različnih orodij, naprav ali priklopnih vozil pri uporabi v kmetijstvu in gozdarstvu. Lahko je opremljeno za prevoz tovora in ljudi.

2. Ta direktiva velja samo za traktorje, opredeljene v prvem odstavku, ki so opremljeni s kolesi s pnevmatikami, imajo dvoje osi in je njihova največja konstrukcijsko določena hitrost med 6 in 30 km/h.

Člen 2

Nobena država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije ali nacionalne homologacije traktorja ali zavrniti ali prepovedati njegove prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe zaradi razlogov v zvezi s priključno gredjo in njeno zaščito, če ta izpolnjuje zahteve iz Priloge I.

Člen 3

Ta direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da ob ustreznem upoštevanju Pogodbe določijo zahteve, ki se jim zdijo potrebne za zagotovitev varstva delavcev med uporabo zadevnega traktorja, če to ne pomeni, da sta priključna gred in njena zaščita spremenjeni na način, ki ga ta direktiva ne določa.

Člen 4

Spremembe, potrebne za prilagoditev zahtev Priloge I in vzorca priloge k certifikatu o EGS-homologaciji iz Priloge II tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku, določenem v členu 13 k Direktivi 74/150/EGS.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v 18 mesecih od njenega sprejetja. O tem takoj obvestijo Komisijo. Vendar se zahteve iz točke 5.2 Priloge I ne uporabljajo pred 1. oktobrom 1995.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. maja 1986

Za Svet

Predsednik

G. Braks

[1] UL C 164, 23.6.1983, str. 5.

[2] UL C 307, 14.11.1983, str. 104.

[3] UL C 341, 19.12.1983, str. 2.

[4] UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

[5] UL C 165, 11.7.1978, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POMEN IZRAZOV IN PODROČJE UPORABE, VLOGA ZA EGS-HOMOLOGACIJO, EGS-HOMOLOGACIJA PRIKLJUČNE GREDI IN ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE IN NAMESTITEV PRIKLJUČNE GREDI IN NJENE ZAŠČITE

1. POMEN IZRAZOV IN PODROČJE UPORABE

1.1 "Priključna gred" pomeni štrleči del traktorske pogonske gredi, ki prenaša gibanje na priključeni stroj.

1.2 Določbe te direktive veljajo samo za priključne gredi, kakor so določene v 1.1 in so nameščene na zadnjem delu traktorja. Vendar točka 5.2. spodaj velja samo za traktorje, katerih najmanjši togi ali nastavljivi kolotek ene od pogonskih osi je 1150 mm.

2. VLOGA ZA EGS-HOMOLOGACIJO

2.1 Vlogo za homologacijo traktorja glede na priključno gred in njeno zaščito mora vložiti proizvajalec traktorja ali njegov pooblaščeni zastopnik.

2.2 Vlogi je treba priložiti v trojniku in primernem merilu risbe tistih traktorskih delov, za katere veljajo zahteve te direktive.

2.3 Tehnični službi, odgovorni za izvajanje preskusov za homologacijo, se predloži traktor, ki je predstavnik tipa traktorja v postopku homologacije, ali tisti(-e) del(-e), ki je (so) bistven(-i) za izvedbo preskusov, zahtevanih v tej direktivi.

3. EGS-HOMOLOGACIJA

3.1 Certifikat, ki ustreza vzorcu iz Priloge II, se mora priložiti certifikatu o EGS-homologaciji za vsako podeljeno ali zavrnjeno homologacijo.

4. TIPI PRIKLJUČNIH GREDI

4.1 Značilnosti priključnih gredi morajo ustrezati enemu od tipov, opisanih v tabeli 1:

TABELA 1

Značilnosti tipov priključnih gredi

Tip | Nazivni premer (mm) | Število utorov | Nazivna vrtilna frekvenca (min-1) [1] |

| |

1 | 35 | 6 | ravnih utorov | 540 in/ali 1000 |

2 | 35 | 21 | evolventnih utorov |

3 | 45 | 20 |

4.2 Omogočiti je treba, da se s primernimi sredstvi obdrži število vrtljajev priključne gredi.

4.3 Če je med vrtilno frekvenco motorja in priključne gredi več kot eno prestavno razmerje, mora biti vsaka sprememba tega razmerja opazna. Poleg tega je treba s posebnimi konstrukcijskimi sredstvi preprečiti naključne spremembe tega prestavnega razmerja, zlasti na večjo vrtilno frekvenco. Ta varnostna naprava mora delovati ob vsaki uporabi priključne gredi.

4.4 Izbrana vrtilna frekvenca priključne gredi mora biti vedno jasno prikazana.

5. ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE IN NAMESTITEV

5.1 Smer vrtenja zadnje priključne gredi

Če se priključna gred opazuje v smeri vožnje traktorja, se vrti v smeri urnega kazalca.

5.2 Varen prostor okoli priključne gredi

Varen prostor okoli priključne gredi mora biti v skladu s shemami na sliki 1 in merami iz tabele 2.

+++++ TIFF +++++

TABELA 2

Mere varnega prostora

Tip | A najmanj | B največ | C največ | F najmanj | G najmanj | I najmanj | R Sferičen največ | Α najmanj |

1 | 76 | 80 | 60 | 120 | 240 | 280 | 76 | 55° |

2 |

3 | 89 | 100 | 65 | 145 | 290 | 295 | 89 | 51° |

5.3 Zaščita priključne gredi

5.3.1 Zaščitni okrov

5.3.1.1 Priključna gred mora imeti okrov, ki je pritrjen na traktorju in pokriva vsaj vrhnji del in obe strani priključne gredi, kakor je prikazano na sliki 2. Tudi drugi načini so dovoljeni, vendar mora biti zagotovljena ista stopnja zaščite, kot na primer: pri priključni gredi tam, kjer je ugreznjena v konstrukcijo traktorja ali pa v prigrajeni del (ogrodje za vlečni kavelj, okrov vlečne sklopke itd.).

5.3.1.2 Mere zaščitnega okrova so določene za vsak tip priključne gredi v tabeli 3 spodaj.

5.3.1.3 Traktor mora imeti tudi dodatni nevrtljivi varnostni okrov, ki v celoti pokriva priključno gred in jo varuje, kadar ni v uporabi.

5.3.2 Značilnosti zaščitnega okrova

5.3.2.1 Zaščitni okrov mora biti oblikovan tako, da ne ovira uporabe in vzdrževanja traktorja (ali da ju olajšuje).

Vzdrževanje mora biti mogoče brez snemanja zaščite.

5.3.2.2 Uporabljeni materiali morajo biti odporni proti vremenskim razmeram, v mrzlem vremenu morajo ohraniti svoje mehanske lastnosti in morajo imeti zadostno mehansko trdnost.

5.3.2.3 Zaščitni okrov ne sme imeti konic ali ostrih robov, nobenih odprtin s premerom ali dolžino stranice kvadrata ali pravokotnika nad 8 mm, razen tiste, ki je potrebna za pritrditev verige zaščitnega okrova za kardansko gred in mora prenesti 120 daN, razen če ni oblikovana tako, da se ne more uporabiti kot stopnica.

+++++ TIFF +++++

TABELA 3

Mere zaščitnega okrova priključne gredi

Tip | Mere zaščitnega okrova [2] (mm) |

A | b ± 5 | c ± 5 | d ± 5 |

1 | 70 | 125 | 85 | 285 |

2 | 70 | 125 | 85 | 285 |

3 | 80 | 150 | 100 | 300 |

[1] Razen priključne gredi, katere vrtilna frekvenca je povezana z vozno hitrostjo traktorja.

[2] Če ima traktor zadaj dve pogonski gredi, se lahko meri b in/ali d prilagodita tako, da se ohrani ustrezna razdalja med gredema in zaščitnim okrovom.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

VZOREC

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------