31986D0103Official Journal L 088 , 03/04/1986 P. 0042 - 0045
Finnish special edition: Chapter 2 Volume 4 P. 0109
Swedish special edition: Chapter 2 Volume 4 P. 0109


SKLEP SVETA

z dne 24. marca 1986

o sprejetju Priloge F2 k Mednarodni konvenciji o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov v imenu Skupnosti

(86/103/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je s Sklepom 75/199/EGS [1] Skupnost zaključila Mednarodno konvencijo o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov;

ker Skupnost lahko sprejme Prilogo F2 o predelavi blaga za domačo porabo;

ker bi morali sprejetje spremljati določeni pridržki zaradi upoštevanja posebnih zahtev carinske unije in trenutno dosežene stopnje v usklajevanju carinske zakonodaje,

SKLENIL:

Člen 1

Priloga F2 o predelavi blaga za domačo porabo k Mednarodni konvenciji o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov je sprejeta v imenu Skupnosti ob upoštevanju pridržka splošne narave in pridržka v zvezi s Priporočeno prakso 7.

Besedilo Priloge je skupaj s pridržki pripeto temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, ki je pooblaščena, da obvesti generalnega sekretarja Sveta za carinsko sodelovanje o sprejetju Priloge s strani Skupnosti, ob upoštevanju pridržkov v členu 1 Priloge, omenjene v tem členu [2].

V Bruslju, 24. marca 1986

Za Svet

Predsednik

G. BRAKS

Pridržki, ki jih je vnesla Skupnost v zvezi s Prilogo F2 k Mednarodni konvenciji o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov

1. Pridržek splošne narave (pripomba splošne narave)

"Zakonodaja Skupnosti pokriva le del določb te Priloge. Na področjih, ki jih zakonodaja Skupnosti ne pokriva, države članice, če je potrebno, vnesejo lastne pridržke."

2. Priporočena praksa 7

"V normalnih okoliščinah Skupnost uporabi določbe te priporočene prakse. Vendar pa se dovoljenje podeli samo tam, kjer vnos blaga v postopek ne more povzročiti izkrivljanja učinkov pravil o poreklu ali količinskih omejitev, ki se nanašajo na uvoženo blago."

PRILOGA F2

O PREDELAVI BLAGA ZA DOMAČO PORABO

UVOD

Na splošno so dajatve in davki, ki se zaračunavajo na uvoženo blago za domačo porabo, dobro prilagojeni tarifni politiki zadevne države. Vendar je v nekaterih primerih raven uvoznih dajatev in davkov, ki se zaračunajo za uvoženo blago, takšna, da bi vsakršna nameravana proizvodnja, obdelava ali nadaljnja predelava blaga po carinjenju za domačo porabo povzročila nedonosnost celotnega komercialnega posla s posledično izgubo za državo zaradi prenosa takšnih gospodarskih dejavnosti v drugo državo.

Po drugi strani pa lahko takšne gospodarske dejavnosti spodbudi dovoljenje, da se določeno blago pred prevzemom v domačo porabo obdela pod carinsko kontrolo.

Namen carinskega postopka predelave blaga za domačo porabo je zagotoviti možnost predelave določenega uvoženega blaga pod carinsko kontrolo do te meje, da je dosežen znesek uvoznih dajatev in davkov, ki se uporabljajo za izdelke, nižji od tistega, ki bi bil uporabljen za uvoženo blago, kadar je to v nacionalnem gospodarskem interesu.

OPREDELITVE

Za namene te priloge:

(a) izraz "predelava blaga za domačo porabo" pomeni carinski postopek, pri katerem se uvoženo blago lahko proizvede, obdela ali predela pred carinjenjem za domačo porabo in je pod carinsko kontrolo do te mere, da je znesek uvoznih dajatev in davkov pri tako pridobljenem blagu nižji od tistega, ki bi se uporabil pri uvoženem blagu;

(b) izraz "carinjenje za domačo porabo" pomeni carinski postopek, ki zagotavlja, da uvoženo blago trajno ostane na carinskem območju. Ta postopek obsega plačilo kakršnih koli uvoznih dajatev in davkov, ki se zaračunajo, in izpolnitev vseh potrebnih carinskih formalnosti;

(c) izraz "uvozne dajatve in davki" pomeni carine in vse druge dajatve, davke, takse ali druge bremenitve, ki so plačane ali povezane z uvozom blaga, vendar ne vključuje dajatev in bremenitev, ki so omejene na približni znesek opravljenih storitev;

(d) izraz "deklaracija blaga" je izjava, zapisana v obliki, ki jo predpiše carina, v kateri zainteresirane osebe navedejo carinski postopek, ki naj se uporabi pri blagu, in zagotovijo podatke, ki jih carina zahteva za izvedbo tega postopka;

(e) izraz "carinska kontrola" pomeni uporabljene ukrepe, ki zagotavljajo skladnost z zakoni in predpisi, za izvajanje katerih je carina odgovorna;

(f) izraz "zavarovanje" pomeni zagotovitev, da bo obveznost do carine zadovoljivo izpolnjena. Zavarovanje je opisano kot "splošno", ko zagotavlja, da so obveznosti, ki izhajajo iz različnih postopkov, izpolnjene.

(g) izraz "oseba" pomeni tako fizične kot pravne osebe, razen če vsebina ne zahteva drugače.

NAČELA

1. Standard

Določbe te priloge urejajo predelavo blaga za domačo porabo.

2. Standard

Nacionalna zakonodaja določa pogoje in carinske formalnosti, ki morajo biti izpolnjene za predelavo blaga za domačo porabo.

Opombe

1. Izdaja dovoljenja za predelavo blaga za domačo porabo se lahko pogoji s tem, da so predlagani postopki predelave s strani pristojnih organov ocenjeni kot koristni za nacionalno gospodarstvo.

2. Pravica do predelave blaga za domačo porabo je lahko pridržana za osebe, ki delujejo na carinskem območju in katerih operacije ustrezajo zahtevam carinskih organov.

3. Carinski organi navadno dajo dovoljenje, da se operacije predelave izvajajo na določenem mestu (npr. v uvoznikovih prostorih) in da jih izvajajo določene osebe.

4. Carinski organi lahko postavijo standardne normative porabe za operacije, vključene v predelavo blaga za domačo porabo.

3. Standard

Odobritev postopka predelave blaga za domačo porabo se pogoji s tem, da so carinski organi zmožni preveriti, ali so izdelki, ki so rezultat predelave, pridobljeni iz uvoženega blaga.

4. Standard

Odobritev postopka predelave blaga za domačo porabo se pogoji s tem, da prvotne oblike blaga po predelavi ni mogoče ekonomsko regenerirati.

PODROČJE UPORABE

5. Standard

Predelava blaga za domačo porabo se dovoli v zvezi z določenimi kategorijami blaga, ki so predmet odobrenih operacij predelave.

Opomba

Odobritev se lahko omeji na operacije predelave, katere rezultat so izdelki, razvrščeni pod določenimi tarifnimi številkami.

6. Standard

Predelava blaga za domačo porabo se ne omeji le na blago, uvoženo direktno iz tujine, ampak se dovoli tudi za blago v tranzitu, v carinskem skladišču ali v prosti coni.

7. Priporočena praksa

Predelava blaga za domačo porabo ne bi smela biti zavrnjena izključno zaradi države porekla blaga ali države, od koder je bilo poslano.

8. Standard

Pravica za predelavo blaga za domačo porabo ni omejena na lastnika uvoženega blaga.

9. Priporočena praksa

Osebam, ki obsežno in trajno obdelujejo blago enakega tipa za domačo porabo, bi moralo biti zagotovljeno splošno pooblastilo za opravljanje takih operacij.

DEKLARACIJA O PREDELAVI BLAGA ZA DOMAČO PORABO

10. Standard

Nacionalna zakonodaja določa pogoje, pod katerimi se vloži deklaracija o blagu za predelavo blaga za domačo porabo in pod katerimi se blago predloži pristojnemu carinskemu uradu.

Opomba

Deklaracija o blagu se na splošno vloži pred predelavo izdelkov za domačo porabo, toda v primerih, kjer so vključeni postopki razmeroma preprosti, je možna izdaja dovoljenja pred vložitvijo deklaracije o blagu.

ZAVAROVANJE

11. Standard

Oblika, v kateri je morebitno zavarovanje predloženo v zvezi s predelavo blaga za domačo porabo, se določi v nacionalni zakonodaji ali jo določijo carinski organi v skladu z nacionalno zakonodajo.

12. Priporočena praksa

Izbira med različnimi sprejemljivimi oblikami zavarovanja naj bi bila prepuščena zadevni osebi.

13. Standard

Carinski organi v skladu z nacionalno zakonodajo določijo obseg, v katerem je treba zagotoviti zavarovanje predelave blaga za domačo porabo.

14. Priporočena praksa

Obseg kakršnega koli zavarovanja naj bo določen čim nižje, upoštevajoč potencialno zaračunljive uvozne dajatve in davke.

Opomba

Ta priporočena praksa ne preprečuje določitve obsega zavarovanja na podlagi posamezne stopnje, kjer blago spada pod širok niz tarifnih številk.

15. Standard

Kadar mora biti za zagotavljanje izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz posameznih operacij pri predelavi blaga za domačo porabo, zagotovljeno zavarovanje, carinski organi sprejmejo splošno zavarovanje.

16. Priporočena praksa

Carinski organi naj bi opustili zahtevo po zavarovanju, kadar razpolagajo z zadostnim dokazom, da je zagotovitev izplačila kakršnih koli morebitno zapadlih zneskov zagotovljena na drugačen način.

ZAKLJUČEK PREDELAVE BLAGA ZA DOMAČO PORABO

17. Standard

Predelava blaga za domačo porabo se zaključi, ko so končni izdelki, ki so rezultat predelave, ocarinjeni za domačo porabo.

18. Standard

Nacionalna zakonodaja določi trenutek, ki se mora upoštevati pri ugotavljanju vrednosti in količine blaga, deklariranega za domačo porabo, kakor tudi stopnje uvoznih dajatev in davkov, ki jim pripadajo.

19. Priporočena praksa

Kadar okoliščine to dopuščajo in na željo zadevne osebe, naj bi carinski organi odobrili zaključek postopka, kadar se izdelki, ki so rezultat predelave ali dela, izvozijo, shranijo v carinskem skladišču ali vnesejo v prosto cono.

20. Standard

Vsakršni odpadki ali ostanki po predelavi blaga za domačo porabo so zavezani, če so prijavljeni za domačo porabo, enakim uvoznim dajatvam in davkom, ki bi se uporabili za te odpadke in ostanke uvožene v enakem stanju.

Opomba

Dovoljenje se lahko podeli za takšne odpadke in ostanke, ki se naredijo tržno brezvredni pod carinsko kontrolo ali ponovno izvozijo.

21. Standard

Blago, namenjeno za predelavo za domačo porabo, ali izdelki, ki so rezultat predelave in so uničeni ali nepopravljivo uničeni po nesreči ali zaradi višje sile še preden se lahko uporabijo za domačo porabo, ne bodo podvrženi uvoznim dajatvam in davkom, če se seveda dokazi za takšno uničenje ali izgubo pravočasno in zadovoljivo predložijo carinskim organom. Vsakršni odpadki ali ostanki, ki ostanejo po uničenju, so, če so prijavljeni za domačo uporabo, zavezani enakim uvoznim dajatvam in davkom, ki bi se uporabili za te odpadke in ostanke, če bi bili uvoženi v enakem stanju.

SPROSTITEV ZAVAROVANJA

22. Standard

Vsakršno predloženo zavarovanje se sprosti v čim krajšem času po zaključku predelave blaga za domačo porabo.

INFORMACIJE O PREDELAVI BLAGA ZA DOMAČO PORABO

23. Standard

Carinske uprave naj bi zagotovile, da so vse pomembne informacije o predelavi blaga za domačo porabo v vsakem trenutku na voljo vsaki zainteresirani osebi.

[1] UL L 100, 21.4.1975, str. 1.

[2] Datum začetka veljave Priloge F2 bo objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti s strani generalnega sekretarja Sveta.