31985R3821Uradni list L 370 , 31/12/1985 str. 0008 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0120
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 4 str. 0028
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0120
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 4 str. 0028


Uredba Sveta (EGS) 3821/85

z dne 20. decembra 1985

o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Uredba (EGS) 1463/70 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) 2828/77 [5], uvedla tahograf (nadzorno napravo) v cestnem prometu;

ker naj se ob upoštevanju sprememb, navedenih v nadaljnjem besedilu, za razjasnitev zadev vsi ustrezni predpisi združijo v eno besedilo in se zato Uredba (EGS) št. 1463/70 Sveta razveljavi; ker naj izjeme iz člena 3(1) za nekatere prevoze potnikov vseeno ostanejo v veljavi še določen čas;

ker uporaba tahografa, ki omogoča zapis časovnih obdobij, predvidenih z Uredbo (EGS) 3820/85 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom, zagotavlja učinkovit nadzor teh določb [6];

ker je obvezna uporaba tahografa lahko določena samo za vozila, ki so registrirana v državah članicah; ker so lahko nekatera taka vozila izvzeta iz področja uporabe te uredbe, ne da bi s tem povzročali težave;

ker naj se države članice z dovoljenjem Komisije pooblastijo, da v izjemnih okoliščinah nekatera vozila oprostijo uporabe določb te uredbe; ker naj se v nujnih primerih te oprostitve priznajo za določen čas brez predhodnega dovoljenja Komisije;

ker naj za zagotovitev učinkovitega nadzora naprava zanesljivo deluje, se preprosto uporablja in je konstruirana tako, da je vsakršna možnost zlorabe čim manjša; ker je v ta namen zlasti pomembno, da naprava za vsakega voznika posebej in na ločenih vložkih zagotavlja dovolj natančen in čitljiv zapis posameznih časovnih obdobij;

ker bo avtomatsko zapisovanje drugih elementov vožnje vozila, kot sta hitrost in prevožena razdalja, znatno prispevalo k varnosti cestnega prometa in spodbujalo razumno upravljanje vozila; ker se zato zdi primerno, da ta naprava zapisuje tudi te elemente;

ker je treba določiti standarde Skupnosti za konstruiranje in vgradnjo tahografa ter predvideti postopek za odobritev EGS, da se na celotnem območju držav članic izognemo vsem oviram pri registraciji vozil, opremljenih s tako napravo, začetku njihovega delovanja ali uporabe ter pri uporabi teh naprav;

ker naj se Komisijo pooblasti, da v primeru različnih mnenj med državami članicami glede odobritve tipa EGS sprejme odločitev v sporu, če ga vpletene države v šestih mesecih niso mogle rešiti;

ker bi bilo za izvajanje te uredbe in preprečevanje zlorab koristno, da se voznikom, ki za to zaprosijo, izda izvod njihovega tahografskega vložka;

ker naj delodajalci in vozniki zaradi kontrole časa vožnje in počitka poskrbijo, da naprava deluje pravilno in da skrbno izvajajo predpisane postopke;

ker je treba določbe o številu tahografskih vložkov, ki jih mora imeti voznik pri sebi, spremeniti zaradi zamenjave gibljivega tedna z negibljivim;

ker je zaradi tehničnega napredka nujno hitro prilagajanje tehničnih specifikacij, opredeljenih v prilogah k tej uredbi; ker naj se za lažje izvajanje ukrepov, nujnih v ta namen, predvidi postopek vzpostavitve tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo v okviru svetovalnega odbora;

ker naj države članice o ugotovljenih kršitvah izmenjujejo informacije, ki so na voljo;

ker naj se za zanesljivo in pravilno delovanje tahografa določijo enotne zahteve za občasne kontrolne in inšpekcijske preglede po vgradnji naprave,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Načela in področje uporabe

Člen 1

Tahograf mora v smislu te uredbe po konstrukciji, vgradnji, uporabi in kontrolnih pregledih ustrezati zahtevam te uredbe in njenih Prilog I in II, ki sta sestavni del uredbe.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa člen 1 Uredbe (EGS) 3820/85.

Člen 3

1. Tahograf (nadzorna naprava) se vgradi in uporablja v vozilih, ki so registrirana v državi članici in se uporabljajo za prevoz oseb ali blaga po cesti, razen v vozilih, omenjenih v členih 4 in 14(1) Uredbe (EGS) 3820/85.

2. Države članice lahko vozila, ki so navedena v členu 13(1) Uredbe (EGS) 3820/85, oprostijo uporabe te uredbe. O vsaki oprostitvi na podlagi tega odstavka države članice obvestijo Komisijo.

3. Države članice lahko po predhodnem dovoljenju Komisije oprostijo uporabe te uredbe vozila za prevoze iz člena 13(2) Uredbe (EGS) 3820/85. V nujnih primerih lahko odobrijo začasno oprostitev za obdobje do 30 dni, o kateri takoj obvestijo Komisijo. Komisija o vsaki oprostitvi na podlagi tega odstavka obvesti druge države članice.

4. Države članice lahko za notranji promet zahtevajo vgradnjo in uporabo tahografa skladno s to uredbo pri vsakem vozilu, za katero se vgradnja in uporaba po odstavku 1 ne zahtevata.

POGLAVJE II

Odobritev tipa

Člen 4

Vloge za odobritev EGS v zvezi s tipom tahografa ali vzorcem tahografskega vložka proizvajalec ali njegov pooblaščenec skupaj z ustreznimi tehničnimi specifikacijami predloži državi članici. Za vsak tip tahografa ali tahografskega vložka se lahko predloži vlogo le eni državi članici.

Člen 5

Država članica izda odobritev EGS za vsak tip tahografa ali vzorec tahografskega vložka, ki je v skladu z zahtevami iz Priloge I te uredbe, in če država članica lahko preveri, da so proizvedeni vzorci skladni z odobrenim prototipom.

Za vse spremembe ali dodatke k odobrenemu vzorcu je treba pridobiti dodatno odobritev EGS za tip od države članice, ki je izdala prvotno odobritev tipa EGS.

Člen 6

Države članice izdajo prosilcu odobritev z znakom EGS, ki je v skladu z vzorcem v Prilogi II, za vsak tip tahografa ali tahografskega vložka, ki so ga odobrile po členu 5.

Člen 7

Pristojni organi države članice, katerim je bila predložena vloga za odobritev tipa, pošljejo za vsak tip tahografa ali vzorec tahografskega vložka, ki ga odobrijo ali njegovo odobritev zavrnejo, pristojnim organom drugih držav članic v enem mesecu certifikat o odobritvi tipa skupaj s kopijami ustreznih specifikacij oziroma ob zavrnitvi obvestijo pristojne organe o svoji odločitvi in navedejo razloge za takšno odločitev.

Člen 8

1. Če država članica, ki je izdala odobritev tipa EGS, kot to določa člen 5, ugotovi, da neki tahograf ali tahografski vložki, ki imajo odobritev z znakom EGS, katero je izdala, ne ustrezajo odobrenemu prototipu, sprejme potrebne ukrepe, da se zagotovi skladnost proizvedenih vzorcev z odobrenim prototipom. Ti ukrepi lahko po potrebi vključujejo tudi odvzem odobritve tipa EGS.

2. Država članica, ki je izdala odobritev tipa EGS, tako odobritev odvzame, če tahograf ali tahografski vložek, ki ju je odobrila, nista v skladu s to uredbo ali njenimi prilogami, ali če se pri uporabi pokaže splošna napaka, zaradi katere sta tahograf ali tahografski vložek neprimerna za uporabo, ki sta ji namenjena.

3. Če država članica obvesti državo članico, ki je izdala odobritev tipa EGS, o primerih iz odstavka 1 in 2, po posvetovanju z njo ukrepa, kot je določeno v teh odstavkih, pri čemer upošteva odstavek 5.

4. Država članica, ki ugotovi, da je prišlo do enega od primerov iz odstavka 2, lahko do nadaljnjega prepove dajanje tahografa ali tahografskih vložkov v promet in uporabo. Enako velja v primerih iz odstavka 1 za tahograf ali tahografske vložke, ki so bili oproščeni začetne overitve EGS, če proizvajalec po ustreznem opozorilu ne uskladi naprave z odobrenim vzorcem ali z zahtevami te uredbe.

V vsakem primeru pristojni organi držav članic obvestijo drug drugega in Komisijo v enem mesecu o vsakem odvzemu odobritve tipa EGS ali vseh drugih ukrepih na podlagi odstavkov 1, 2 in 3 in navedejo razloge za tako ukrepanje.

5. Če država članica, ki izda odobritev tipa EGS, spodbija obstoj katerega koli primera iz odstavkov 1 in 2, o katerem je bila obveščena, si vpletena država članica prizadeva spor rešiti in o tem obvešča Komisijo.

Če države članice niso s pogovori dosegle sporazuma v štirih mesecih od datuma obvestila iz odstavka 3, Komisija po posvetu s strokovnjaki iz vseh držav članic in ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, npr. ekonomskih in tehničnih, v šestih mesecih sprejeme odločitev, ki jo hkrati posreduje vpletenim in drugim državam članicam. Komisija v vsakem primeru posebej določi rok za izvajanje svoje odločitve.

Člen 9

1. V vlogi za odobritev tipa EGS za tahografski vložek prosilec navede tip(e) tahografa, s katerim(i) se bo ta tahografski vložek uporabljal, in zagotovi ustrezni tip(e) tahografa za preskus tahografskega vložka.

2. Pristojni organi vsake države članice v certifikatu o odobritvi vzorca tahografskega vložka navedejo, s katerim tipom ali s katerimi tipi tahografov se ta tahografski vložek lahko uporablja.

Člen 10

Države članice ne smejo zavrniti registracije vozil ali prepovedati zagona ali uporabe vozil, ki so opremljena s tahografom, samo zaradi dejstva, da so opremljena s tako napravo, če ima ta naprava odobritev z znakom EGS iz člena 6 in napisno ploščico v obliki nalepke iz člena 12.

Člen 11

Vse odločitve v skladu s to uredbo, s katerimi se zavrne ali odvzame odobritev tipa tahografa ali tahografskega vložka, natančno navajajo razloge, na katerih temeljijo. Odločitev se zadevni stranki sporoči, hkrati pa se jo obvesti o pravnih sredstvih, ki jih ima na voljo po zakonodaji držav članic in rokih za njihovo uveljavitev.

POGLAVJE III

Vgradnja in nadzor

Člen 12

1. Tahograf lahko vgradijo ali popravijo samo pooblaščeni serviserji ali servisne delavnice, ki jih v ta namen pooblastijo pristojni organi držav članic potem, ko so se na lastno željo seznanile z mnenji zadevnih proizvajalcev.

2. Pooblaščeni serviser ali servisna delavnica na pečate, ki jih namesti, odtisne še posebno oznako. Pristojni organi vsake države članice vodijo evidenco oznak, ki se uporabljajo.

3. Pristojni organi držav članic si med seboj izmenjajo sezname pooblaščenih serviserjev ali servisnih delavnic ter kopije oznak, ki jih uporabljajo.

4. V potrditev, da je bila vgradnja tahografa opravljena v skladu z zahtevami te uredbe, se pritrdi napisna ploščica v obliki nalepke, kot je določeno v Prilogi I.

POGLAVJE IV

Uporaba opreme

Člen 13

Delodajalec in vozniki morajo skrbeti za pravilno delovanje tahografa.

Člen 14

1. Delodajalec izda voznikom zadostno število tahografskih vložkov, pri čemer upošteva osebni značaj tahografskih vložkov, trajanje prevoza in morebitno dolžnost po nadomestitvi poškodovanih vložkov ali vložkov, ki bi jih odvzel pooblaščeni inšpektor. Delodajalec izda voznikom samo vložke, katerih vzorec je odobren in primeren za uporabo v napravi, ki je vgrajena v vozilo.

2. Podjetje hrani tahografske vložke v dobrem stanju vsaj eno leto po njihovi uporabi. Kopije tahografskih vložkov posreduje zadevnim voznikom, ki to zahtevajo. Tahografske vložke je treba predložiti ali predati na zahtevo vsakega pooblaščenega inšpektorja.

Člen 15

1. Vozniki ne smejo uporabljati umazanih ali poškodovanih tahografskih vložkov. Zato morajo biti vložki primerno zaščiteni.

Če je tahografski vložek, na katerem je že zapis, poškodovan, voznik poškodovani vložek priloži rezervnemu vložku, s katerim ga nadomesti.

2. Vozniki morajo uporabljati tahografske vložke za vsak dan vožnje od prevzema vozila dalje. Tahografski vložek se ne odvzame pred koncem delovnega dneva, razen če je odvzem drugače dovoljen. Tahografski vložek se ne sme uporabljati daljše obdobje od tistega, za katerega je namenjen.

Če voznik zaradi morebitne oddaljenosti od vozila ne more primerno uporabljati vgrajene naprave, se časovna obdobja iz (b), (c) in (d) druge alinee odstavka 3 spodaj vpišejo na tahografski vložek ročno, avtomatsko ali na drug način tako, da so čitljiva in se tahografski vložek ne umaže.

Če je v vozilu več voznikov, vnesejo ustrezne spremembe na tahografske vložke tako, da se podatki iz točk od 1 do 3 poglavja II Priloge I zapišejo na tahografski vložek voznika, ki dejansko vozi vozilo.

3. Vozniki:

- zagotovijo, da čas zapisa na vložku ustreza uradnemu času v državi registracije vozila,

- upravljajo preklopne mehanizme, ki omogočajo ločen in razločen zapis naslednjih časovnih obdobij:

(a) od oznako

+++++ TIFF +++++

: čas vožnje;

(b) pod oznako

+++++ TIFF +++++

: čas vseh drugih delovnih aktivnosti;

(c) pod oznako

+++++ TIFF +++++

: čas razpoložljivosti, kot je:

- čas čakanja, ko vozniki ostanejo na svojih delovnih mestih samo zato, da odgovarjajo na morebitne pozive na odhod ali nadaljevanje vožnje ali za opravljanje drugih delovnih aktivnosti,

- čas sovoznika med vožnjo,

- čas počitka sovoznika med vožnjo;

(d) pod oznako

+++++ TIFF +++++

: čas odmora med delom in dnevnega počitka.

4. Država članica lahko dovoli, da se na tahografskih vložkih v vozilih, ki so registrirana na njenem ozemlju, zapisujejo pod oznako

+++++ TIFF +++++

vsa časovna obdobja iz (b) in (c) druge alinee odstavka 3.

5. Vsak član posadke na svoj tahografski vložek vpiše naslednje podatke:

(a) na začetku uporabe tahografskega vložka - priimek in ime;

(b) datum in kraj začetka in prenehanja uporabe tahografskega vložka;

(c) registrsko številko vsakega vozila, ki mu je dodeljeno na začetku prve vožnje, ki se zapisuje na vložku in pozneje, če med uporabo tahografskega vložka zamenja vozilo;

(d) stanje kilometrskega števca:

- na začetku prve vožnje, ki se zapiše na vložku,

- na koncu zadnje vožnje, ki se zapiše na vložku,

- če zamenja vozilo med delovnim dnem (stanje števca v vozilu, ki mu je bilo dodeljeno, in stanje števca v vozilu, ki mu bo dodeljeno);

(e) čas vsake zamenjave vozila.

6. Naprava mora biti konstruirana tako, da je pooblaščenim inšpektorjem po potrebi po odprtju naprave omogočeno odčitavanje zapisa za zadnjih devet ur pred kontrolnim pregledom, pri čemer se vložek ne sme trajno deformirati, poškodovati ali umazati.

Poleg tega mora biti naprava konstruirana tako, da je brez odpiranja ohišja mogoče preveriti, če zapisovanje poteka.

7. Na zahtevo pooblaščenega inšpektorja mora biti voznik sposoben predložiti tahografske vložke za tekoči teden, vsekakor pa za zadnji dan preteklega tedna, v katerem je vozil.

Člen 16

1. V primeru okvare ali nepravilnega delovanja tahografa mora delodajalec pri pooblaščenem serviserju ali v pooblaščeni servisni delavnici zagotoviti popravilo takoj, ko je to mogoče.

Če se vozilo ne more vrniti v bazo v enem tednu po okvari ali po ugotovitvi nepravilnega delovanja, se popravilo opravi na poti.

Z ukrepi, ki jih sprejmejo države članice skladno s členom 19, lahko pristojni organi prepovedo uporabo vozila v primerih, ko okvara ali nepravilno delovanje ni bilo odpravljeno, kot določajo prejšnji pododstavki.

2. Med okvaro ali nepravilnim delovanjem tahografa morajo vozniki, če naprava ne zapisuje pravilno podatkov o različnih časovnih obdobjih, te podatke označiti na tahografskem vložku ali tahografskih vložkih ali na ad hoc vložku, ki se priloži tahografskemu vložku.

POGLAVJE V

Končne določbe

Člen 17

Spremembe, ki so potrebne za prilagoditev prilog tehničnemu napredku, se sprejmejo skladno s postopkom iz člena 18.

Člen 18

1. Ustanovi se odbor za prilagoditev te uredbe tehničnemu napredku (v nadaljnjem besedilu "odbor"). Odbor je sestavljen iz predstavnikov držav članic, njegov predsednik je predstavnik Komisije.

2. Odbor sprejme svoj lastni poslovnik.

3. Kadar je treba upoštevati postopek iz tega člena, predsednik preda zadevo odboru na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

4. Predstavnik Komisije posreduje odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor predstavi svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se poda s kvalificirano večino skladno s členom 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

5. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so skladni z mnenjem odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso skladni z mnenjem odbora, ali če ta mnenja ne poda, Komisija takoj predloži Svetu predlog o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.

(c) Če Svet ne odloči v treh mesecih od datuma predložitve predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 19

1. Države članice pravočasno in po posvetovanju s Komisijo sprejmejo zakone in druge predpise, ki so nujni za izvajanje te uredbe.

Taki ukrepi med drugim vključujejo reorganizacijo, postopek in mehanizme za izvajanje kontrolnih pregledov skladnosti ter kazni v primeru kršitev.

2. Države članice si medsebojno pomagajo pri uporabi te uredbe in nadzoru uporabe.

3. V okviru te medsebojne pomoči si pristojni organi držav članic redno sporočajo podatke, ki so na voljo, glede:

- kršitev te uredbe, ki jih zagrešijo nerezidenti, in naloženih kazni za take kršitve,

- kazni, ki jih države članice naložijo svojim državljanom, ki so take kršitve zagrešili v drugih državah članicah.

Člen 20

Uredba EGS 1463/70 se razveljavi.

Vendar se člen 3(1) omenjene uredbe uporablja za vozila in voznike v mednarodnih linijskih prevozih potnikov do 31. decembra 1989, če vozila za take prevoze niso opremljena z tahografom, ki se uporablja skladno s to uredbo.

Člen 21

Ta uredba začne veljati 29. septembra 1986.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Krieps

[1] UL C 100, 12.4.1984, str. 3 in UL C 223, 3.9.1985, str. 5.

[2] UL C 122, 20.5.1985, str. 168.

[3] UL C 104, 25.4.1985, str. 4 in UL C 303, 25.11.1985, str. 29.

[4] UL L 164, 27.7.1970, str. 1.

[5] UL L 334, 24.12.1977, str. 11.

[6] UL L 370, 31.12.1985, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ZAHTEVE GLEDE KONSTRUKCIJE, PRESKUŠANJA, VGRADNJE IN KONTROLNIH PREGLEDOV

I. OPREDELITVE IZRAZOV

V tej prilogi imajo izrazi naslednji pomen:

(a) tahograf (nadzorna naprava):

naprava, ki se vgradi v cestna vozila za avtomatski ali polavtomatski prikaz in zapis podatkov o gibanju vozil in določenih obdobjih dela njihovih voznikov;

(b) tahografski vložek:

vložek za zapis in shranitev zapisanih podatkov, ki se vstavi v tahograf in na katerega njegovi pisalni mehanizmi zapisujejo potrebne informacije;

(c) konstanta tahografa:

število, ki označuje vrednost potrebnega vhodnega signala za prikaz in zapis prevožene razdalje enega kilometra; ta konstanta mora biti izražena v obratih na kilometer (k =…obr/km) ali v impulzih na kilometer (k = …imp/km);

(d) koeficient vozila:

število, ki označuje vrednost izhodnega signala, ki ga odda tisti del vozila, ki vozilo povezuje s tahografom (spojna os menjalnika hitrosti ali kolesna os vozila), ko vozilo prevozi razdaljo enega kilometra, ki se meri pod standardnimi pogoji preskušanja (glej točko 4 poglavja VI te priloge); koeficient je naveden v obratih na kilometer (k = …obr/km) ali v impulzih na kilometer (k = …imp/km);

(e) dejanski obseg kolesnih pnevmatik:

povprečje razdalj, ki jih vsako od pogonskih koles prevozi med popolnim obratom. Meritev teh razdalj se izvede pod standardnimi pogoji preskušanja (glej točko 4 poglavja VI te priloge) in izrazi v (l =…mm)

II. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN FUNKCIJE TAHOGRAFA (NADZORNE NAPRAVE)

Tahograf mora zagotoviti zapis teh elementov:

1. razdalje, ki jo vozilo prevozi;

2. hitrosti vozila;

3. časa vožnje;

4. časa drugih delovnih opravil ali razpoložljivosti za delo;

5. delovnega odmora in časa dnevnega počitka;

6. odpiranje ohišja, v katerem je tahografski vložek.

Za vozila, ki jih uporabljata dva voznika, mora tahograf omogočiti hkratno, vendar razločno zapisovanje časa iz točk 3, 4 in 5 na dveh različnih vložkih.

III. ZAHTEVE GLEDE KONSTRUKCIJE TAHOGRAFA

(a) Splošno

1. Tahograf mora obvezno imeti naslednje mehanizme:

1.1 Kazalnike:

- prevožene razdalje (merilnik razdalje)

- hitrosti (merilnik hitrosti)

- časa (merilnik časa, ura)

1.2 Zapisovalnike:

- zapisovalnik prevožene razdalje

- zapisovalnik hitrosti

- en zapisovalnik časa ali več takih zapisovalnikov, ki izpolnjujejo zahteve iz Poglavja III(c)4.

1.3 Označevalni mehanizem, ki na tahografskem vložku zabeleži vsako odpiranje ohišja, v katerem je vložek.

2. Morebitna prisotnost dodatnih mehanizmov v tahografu, ki niso navedeni v tem seznamu, ne sme motiti pravilnega delovanja obvezno predpisanih mehanizmov in ne ovirati odčitavanja teh mehanizmov.

Za odobritev tipa je treba tahograf predložiti skupaj z morebitnimi dodatnimi mehanizmi.

3. Materiali

3.1 Vsi sestavni deli tahografa morajo biti narejeni iz dovolj stabilnih, mehansko odpornih materialov s stabilnimi elektromagnetnimi značilnostmi.

3.2 Vsako spremembo v sestavnih delih tahografa ali naravi uporabljenih materialov za njeno proizvodnjo mora pred uporabo odobriti pristojni organ, ki je odobril tip tahografa.

4. Merjenje prevožene razdalje

Prevožene razdalje se lahko merijo in zapisujejo:

- med gibanjem vozila naprej in nazaj ali

- samo med gibanjem vozila naprej.

Morebitni zapis manevriranja med vzvratno vožnjo vozila ne sme vplivati na jasnost in natančnost drugih zapisov.

5. Merjenje hitrosti

5.1 Razpon merjenja hitrosti je določen v certifikatu o odobritvi tipa.

5.2 Lastna frekvenca in dušenje tahografa morata biti taka, da kazalniki in zapisovalniki hitrosti lahko v razponu merjenja sledijo spremembam pospeškov do 2 m/s2 v mejah sprejetih odstopanj.

6. Merjenje časa (ura)

6.1 Komanda mehanizma za nastavitev ure mora biti v ohišju, kjer je tahografski vložek, na katerega se vsako odpiranje tega ohišja avtomatsko zapiše.

6.2 Če mehanizem za pomikanje tahografskega vložka upravlja ura, mora njeno pravilno delovanje po popolnem navitju vsaj za 10 % presegati najdaljši čas zapisovanja, ki ustreza največji možni količini vložkov v tahografu.

7. Osvetlitev in zaščita

7.1 Kazalniki tahografa morajo imeti nezaslepljujočo osvetlitev.

.2 Vsi notranji deli opreme morajo biti za normalne pogoje uporabe zaščiteni pred vlago in prahom. Med drugim naj bodo varovani tudi pred posegi z ohišjem, ki ga je mogoče zapečatiti.

(b) Kazalniki tahografa

1. Kazalnik prevožene razdalje (merilnik prevožene razdalje)

1.1 Najnižja vrednost na lestvici za prevoženo razdaljo mora biti 0,1 kilometra. Oznake za razdaljo sto metrov se morajo jasno razločevati od oznak za polne kilometre.

1.2 Oznake na merilniku prevožene razdalje naj bodo jasno čitljive z vidno višino vsaj 4 mm.

1.3 Merilnik prevožene razdalje mora imeti zmogljivost zapisa najmanj do 99999,9 km.

2. Merilniki hitrosti

2.1 Skala hitrosti mora imeti v razponu merjenja enakomerne razdelke, ki naraščajo po 1, 2, 5 ali 10 kilometrov na uro. Vrednost med posameznimi razdelki na skali hitrosti (med dvema zaporednima oznakama) ne sme presegati 10 % največje hitrosti, prikazane na skali.

2.2 Številčno označevanje zunaj razpona merjenja ni potrebno.

2.3 Dolžina vsakega presledka na skali, ki predstavljao 10 kilometrov razlike v hitrosti na uro, ne sme biti krajša od 10 mm.

2.4 Pri kazalčnem merilniku hitrosti razdalja med kazalcem in čelno stranjo merilnika ne sme presegati 3 mm.

3. Merilnik časa (ura)

Merilnik časa mora biti viden z zunanje strani tahografa, odčitavanje mora biti jasno, enostavno in nedvoumno.

(c) Zapisovalniki tahografa

1. Splošno

1.1 Vsak tahograf, ne glede na obliko tahografskega vložka (trak ali disk), mora imeti oznako, ki omogoča pravilno vstavitev tahografskega vložka tako, da se pokrivata čas, prikazan na uri, in časovna oznaka na vložku.

1.2 Mehanizem za pomikanje tahografskega vložka mora zagotoviti njegovo prosto pomikanje, prosto vstavljanje in odstranjevanje.

1.3 Mehanizem za pomikanje tahografskih vložkov v obliki diska mora regulirati urni mehanizem. V tem primeru bo krožno pomikanje vložka neprekinjeno in enakomerno, z najmanjšo hitrostjo sedem milimetrov na uro (7 mm/h), merjeno na notranjem robu obroča, ki omejuje področje zapisa hitrosti.

Če mehanizem za pomikanje tahografskih vložkov v obliki traku regulira urni mehanizem, mora biti hitrost premočrtnega pomikanja najmanj 10 milimetrov na uro (10 mm/h).

1.4 Zapisi prevožene razdalje, hitrosti vozila in vsakega odpiranja ohišja tahografa, kjer so tahografski vložki, morajo biti avtomatski.

2. Zapisovanje prevožene razdalje

2.1 Vsak kilometer prevožene razdalje se mora na ustrezni koordinati izpisati v razdalji najmanj 1mm.

2.2 Tudi pri hitrostih, ki se gibajo v zgornji meji merjenja hitrosti, mora biti zapis prevožene razdalje še vedno jasno čitljiv.

3. Zapisovanje hitrosti

3.1 Ne glede na obliko tahografskega vložka se mora zapisovalna igla normalno premikati premočrtno in navpično na smer pomikanja vložka.

Vendar je dovoljeno tudi krivuljasto premikanje zapisovalne igle, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- zapis z iglo je navpičen na povprečni obod (če so vložki v obliki diska) ali na os področja, namenjenega zapisu hitrosti (če so vložki v obliki traku),

- razmerje med polmerom krivulje sledi, ki jo začrta zapisovalna igla in širino prostora, ki je namenjen zapisu hitrosti ne sme biti manjše od 2,4: 1 ne glede na obliko tahografskega vložka,

- oznake na časovni skali morajo prehajati prek področja zapisa v krivulji istega polmera kot ga ima sled, zarisana z zapisovalno iglo. Presledki med oznakami na časovni skali naj predstavljajo največ čas ene ure.

3.2 Vsaka sprememba hitrosti za 10 kilometrov na uro (10 km/h) mora biti na zapisu označena s premikom za najmanj 1,5 milimetrov na ustrezni koordinati.

4. Zapisovanje časa

4.1 Tahograf mora biti zasnovan tako, da je po potrebi mogoče s pomočjo preklopne in evidentirne naprave avtomatsko in ločeno zapisati štiri časovna obdobja, kot jih navaja člen 15 uredbe.

4.2 Iz značilnosti sledi, njihovih relativnih položajev in, če je to potrebno, iz oznak, navedenih v členu 15 te uredbe, mora biti mogoče jasno razlikovanje med različnimi časovnimi obdobji.

Različna časovna obdobja se morajo na zapisu razločevati po različni debelini njihovih sledi ali na drug način, ki je najmanj enako učinkovit glede čitljivosti in razlage zapisa.

4.3 Če vozilo uporablja posadka, sestavljena iz več voznikov, morajo biti zapisi iz točke 4.1. na dveh različnih tahografskih vložkih, pri čemer vsak voznik dobi enega. V tem primeru mora različne vložke pomikati bodisi en sam mehanizem bodisi ga morajo pomikati ločeni sinhronizirani mehanizmi.

(d) Naprava za zapiranje

1. Ohišje, v katerem je tahografski vložek ali so tahografski vložki in stikalo mehanizma za nastavitev ure, mora biti opremljeno s ključavnico.

2. Vsako odpiranje ohišja, v katerem so tahografski vložek ali vložki in stikalo mehanizma za nastavitev ure, se mora avtomatsko označiti na tahografskem vložku ali vložkih.

(e) Napisi

1. Na številčnici naprave morajo biti naslednji napisi:

- ob številki, ki jo kaže merilnik prevožene razdalje, mora biti zapisana enota za merjenje razdalje v "km",

- ob skali hitrosti oznaka "km/h",

- področje merjenja merilnika hitrosti v obliki "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Ta napis ni potreben, če je to označeno že na napisni ploščici tahografa.

Vendar te zahteve ne veljajo za tahografe, ki so bili odobreni pred 10. avgustom 1970.

2. Na napisni ploščici, ki mora biti vgrajena v tahograf, morajo biti naslednje navedbe, ki morajo biti na montirani napravi vidne:

- ime in naslov proizvajalca naprave,

- številka proizvajalca in leto izdelave,

- odobritev z znakom za tip tahografa

- konstanta tahografa v obliki "k = … obr/km" ali "k = … imp/km",

- neobvezno razpon merjenja hitrosti v obliki, kot jo navaja točka 1,

- če občutljivost instrumenta na nagnjenost pod kotom lahko vpliva na zapis podatkov nad dovoljenimi vrednostmi, se dovoljeni kot nagnjenosti izrazi tako, da:

+++++ TIFF +++++

a predstavlja kot nagnjenosti, ki se izmeri z vodoravnega položaja sprednje strani naprave (ki gleda navzgor), na katerega je instrument umerjen, β in γ sta največji vrednosti dovoljenega odstopanja navzgor in navzdol glede na kot α.

(f) Največja dovoljena odstopanja vrednosti (za merilnike in zapisovalnike)

1. Na preskusnem valju pred montažo:

(a) prevožena razdalja:

odstopanje ± 1 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en kilometer;

(b) hitrost:

odstopanje ± 3 km/h od dejanske hitrosti;

(c) čas:

odstopanje ± 2 min. na dan in največ 10 min. na sedem dni, če čas urnega teka po navitju ni krajši od tega časa.

2. Ob montaži:

(a) prevožena razdalja:

odstopanje ± 2 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en kilometer;

(b) hitrost:

odstopanje ± 4 km/h od dejanske hitrosti;

(c) čas:

odstopanje ± 2 min. na dan ali

± 10 min. na sedem dni.

3. Med uporabo:

(a) prevožena razdalja:

odstopanje ± 4 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en kilometer;

(b) hitrost:

odstopanje ± 6 km/h od dejanske hitrosti;

(c) čas:

odstopanje ± 2 minuti na dan ali ± 10 minut na sedem dni.

4. Največja dovoljena odstopanja vrednosti iz točk 1., 2. in 3. veljajo za temperature od 0 °C do 40 °C, pri čemer se temperatura meri v neposredni bližini tahografa.

5. Največja dovoljena odstopanja iz točk 2. in 3. veljajo za merjenje pod pogoji, ki so določeni v 6. poglavju.

IV. TAHOGRAFSKI VLOŽKI

(a) Splošno

1. Tahografski vložki morajo biti take kakovosti, da ne motijo normalnega delovanja tahografa in da so zapisi na njih neizbrisni, lahko čitljivi in razpoznavni.

V normalnih pogojih vlažnosti in temperature morajo ohraniti svoje dimenzije in vse na njih posnete zapise.

Poleg tega mora biti nanje mogoče zapisovati podatke iz člena 15(5) te uredbe, ne da bi se poškodovalo ali vplivalo na čitljivost zapisov.

V normalnih pogojih hranjenja morajo ostati zapisi jasno čitljivi najmanj eno leto.

2. Najmanjša zmogljivost zapisa na tahografskih vložkih mora biti 24 ur, ne glede na njihovo obliko.

Če je povezanih več tahografskih diskov (kolutov), da bi povečali zmogljivost nepretrganega zapisovanja brez posredovanja osebja, morajo biti povezave med njimi narejene tako, da ne prihaja do prekinitev ali prekrivanja zapisov na mestih, kjer zapisi prehajajo iz enega diska na drugega.

(b) Področja zapisa in njihove lestvice

1. Tahografski vložki imajo naslednja področja zapisa:

- področje, izključno namenjeno oznakam, ki se nanašajo na hitrost,

- področje, izključno namenjeno oznakam, ki se nanašajo na prevoženo razdaljo,

- eno področje ali več področij, namenjeno oznakam za čas vožnje, čas opravljanja drugih delovnih opravil in razpoložljivosti, čas odmorov in čas dnevnega počitka voznikov.

2. Področje za zapis hitrosti mora imeti skalo z razdelki po 20 kilometrov na uro ali manj. Na skali mora biti ustrezna hitrost označena s številkami. Oznaka "km/h" mora biti na tem področju označena najmanj enkrat. Zadnja oznaka na skali mora ustrezati zgornji meji razpona merjenja.

3. Področje za zapis prevožene razdalje mora biti označeno tako, da je brez težav mogoče odčitati število prevoženih kilometrov.

4. Področje ali področja za zapis časovnih obdobij iz točke 1., mora(jo) biti označena tako, da je mogoče jasno razločevati med različnimi časovnimi obdobji.

(c) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na tahografskem vložku

Vsak vložek mora, v natisnjeni obliki, vsebovati naslednje informacije:

- ime in naslov ali trgovsko ime proizvajalca,

- odobritev vzorca tahografskega vložka z znakom,

- odobritev vzorca ali vzorcev tahografov, v katerih se vložek lahko uporablja, z znakom,

- zgornja meja razpona merjenja hitrosti v kilometrih na uro.

Kot dodatna minimalna zahteva mora biti na vsakem vložku natisnjena vsaj ena časovna skala s takimi razdelki, da je mogoče direktno odčitavanje časovnih presledkov po petnajst minut in hkrati preprosto določanje časovnih presledkov po pet minut.

(d) Prostor za ročno vpisovanje podatkov

Na vložkih mora biti predvideno dovolj prostora, da lahko voznik vpiše najmanj naslednje podatke:

- priimek in ime voznika,

- datum in kraj začetka in konca uporabe vložka,

- registrska številka vozila ali registrske številke vozil, ki ga (jih) vozi voznik med uporabo vložka,

- odčitki s kilometrskega števca v vozilu ali vozilih, ki jih vozi voznik med uporabo vložka,

- čas zamenjave vozila.

V. VGRADNJA TAHOGRAFA

1. Tahografi morajo biti vgrajeni v vozilih na takem mestu, da voznik s svojega sedeža zlahka nadzoruje merilnik hitrosti, merilnik prevožene razdalje in merilnik časa, hkrati pa morajo biti vsi deli teh instrumentov, vključno njihovi prenosni deli, zaščiteni pred naključnimi poškodbami.

2. Omogočeno mora biti prilagajanje konstante tahografa koeficientu vozila s pomočjo ustrezne naprave - pretvornika.

Vozila z dvema razmerjema ali več razmerji zadnjih osi morajo biti opremljena s preklopno napravo, s katero je možno avtomatsko uskladiti ta razmerja z razmerjem, za katerega je bil tahograf prilagojen vozilu.

3. Po kontrolnem pregledu ob prvi vgradnji tahografa se ob napravo ali na napravo pritrdi napisna ploščica v obliki nalepke tako, da je dobro vidna. Po vsakem posegu pooblaščenega serviserja ali servisne delavnice, ki zahteva spremembo v nastavitvi same vgradnje, je treba prilepiti novo napisno ploščico, ki nadomešča prejšnjo.

Na napisni ploščici morajo biti vsaj naslednje navedbe:

- ime, naslov ali trgovsko ime pooblaščenega serviserja ali servisne delavnice,

- koeficient vozila, v obliki "w = … obr/km" ali "w = … imp/km",

- dejanski obseg kolesnih pnevmatik v obliki "1 = … mm",

- datumi določitve koeficienta vozila in meritve dejanskega obsega koles.

4. Zapečatenje

Zapečateni morajo biti naslednji deli:

(a) napisna ploščica tahografa v obliki nalepke, razen če je pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti, ne da bi se pri tem uničile oznake na njej;

(b) oba dela povezave med tahografom in vozilom;

(c) adapter sam in točka vklopa v tokokrog;

(d) preklopni mehanizem za vozila z dvema razmerjema ali več razmerji osi;

(e) povezave, ki pretvornik in preklopni mehanizem povezujejo z drugimi deli tahografa;

(f) ohišja, ki so predvidena po Poglavju III(a)7.2.

V posebnih primerih se lahko ob odobritvi tipa tahografa predvidijo še drugi pečati, v certifikatu o odobritvi tipa pa je treba navesti mesto teh pečatov.

V nujnih primerih se lahko odstranijo le pečati iz točk (b), (c) in (e). Vsako odpiranje pečatov je treba pisno utemeljiti z navedbo razlogov. Ta utemeljitev mora biti pripravljena in na voljo pristojnemu organu.

VI. KONTROLNI IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

Države članice imenujejo organe, ki izvajajo kontrolne in inšpekcijske preglede.

1. Certifikacija novih ali popravljenih instrumentov

Pravilno delovanje vsakega posameznega tahografa, novega ali popravljenega, točnost njegovih oznak in zapisov v mejah, določenih v Poglavju III(f)1, se certificira z zapečatenjem v skladu s Poglavjem V(f)4.

V ta namen lahko države članice uvedejo začetno preverjanje, ki vključuje kontrolni pregled in potrditev skladnosti nove ali popravljene naprave z odobrenim tipom vzorca in/ali z zahtevami te uredbe in njenih prilog, ali za certifikacijo pooblastijo proizvajalce oz. njihove pooblaščene zastopnike.

2. Vgradnja

Pri vgradnji v vozilo morajo naprava in celotna oprema izpolnjevati določbe o največjih dovoljenih odstopanjih iz poglavja III(f)2.

Kontrolne preskuse opravljajo pooblaščeni serviser ali servisna delavnica na lastno odgovornost.

3. Občasni kontrolni pregledi

(a) Občasni kontrolni pregledi tahografov, vgrajenih v vozila, se izvajajo najmanj vsaki dve leti in se lahko izvedejo ob tehničnem pregledu vozil.

Ti kontrolni pregledi vključujejo pregled:

- pravilnega delovanja tahografa,

- opremljenosti z znakom za odobritev tipa, ki ga mora imeti tahograf,

- namestitve napisne ploščice tahografa v obliki nalepke,

- nepoškodovanosti pečatov na napravi in drugih delih opreme,

- dejanskega obsega kolesnih pnevmatik.

(b) Kontrolni pregled upoštevanja skladnosti z določbo Poglavja III (f) 3 o največjih dovoljenih odstopanjih med uporabo mora biti opravljen vsaj enkrat na šest let, čeprav posamezne države članice lahko določijo krajši časovni presledek za vozila, ki so registrirana na njihovem ozemlju. Ob tem kontrolnem pregledu je treba obvezno zamenjati napisno ploščico v obliki nalepke.

4. Ugotavljanje napak

Napake pri vgradnji in med uporabo se ugotavljajo pod naslednjimi pogoji, ki se štejejo za standardne pogoje preizkušanja:

- prazno vozilo v normalnem teku,

- pritisk v pnevmatikah v skladu z navodili proizvajalca,

- obraba pnevmatik v zakonsko dovoljenih mejah,

- gibanje vozila: vozilo se mora z lastnim pogonom premikati v ravni črti, na ravni površini, s hitrostjo 50 ± 5 km/h. Preskus se lahko izvede tudi na ustreznem preskusnem valju hitrosti, pod pogojem, da je natančnost primerljiva.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ODOBRITEV Z ZNAKOM IN CERTIFIKAT O ODOBRITVI TIPA

I. ODOBRITEV Z ZNAKOM

1. Odobritev z znakom je sestavljena iz:

- pravokotnika znotraj katerega je napisana majhna črka "e", ki ji sledi oznaka države (številka ali črka), ki je odobrila tip skladno z naslednjimi dogovorjenimi oznakami:

Belgija | 6 |

Danska | 18 |

Nemčija | 1 |

Grčija | GR |

Španija | 9 |

Francija | 2 |

Irska | IRL |

Italija | 3 |

Luksemburg | 13 |

Nizozemska | 4 |

Portugalska | 21 |

Združeno kraljestvo | 11 |

in

- številke odobritve, ki ustreza številki certifikata o odobritvi tipa za prototip tahografa ali tahografskega vložka, ki naj bo v neposredni bližini pravokotnika.

2. Odobritev z znakom je prikazana na napisni ploščici v obliki nalepke na vsakem tahografu in na vsakem tahografskem vložku. Oznaka mora biti neizbrisna in trajno dobro čitljiva.

3. Dimenzije odobritve z znakom, ki so v nadaljevanju besedila navedene v milimetrih, so najmanjše dimenzije. Razmerja med dimenzijami je treba upoštevati.

+++++ TIFF +++++

II. CERTIFIKAT O ODOBRITVI TIPA

Država, ki odobri tip, izda prosilcu certifikat o odobritvi tipa, katerega vzorec je opisan v nadaljevanju besedila. Za obveščanje drugih držav članic o izdanih certifikatih ali o njihovem morebitnem odvzemu vsaka država članica uporablja kopije tega dokumenta.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------