31985L0591

Direktiva Sveta 85/591/EGS z dne 20. decembra 1985 o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje in analize za spremljanje in nadzor živil, namenjenih za prehrano ljudi

Uradni list L 372 , 31/12/1985 str. 0050 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0015
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0054
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0015
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 19 str. 0054
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 83


Direktiva Sveta 85/591/EGS

z dne 20. decembra 1985

o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje in analize za spremljanje in nadzor živil, namenjenih za prehrano ljudi

(85/591/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je proizvodnja, predelava, trženje in uporaba živil, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropski gospodarski skupnosti precejšnega pomena;

ker imajo v ta namen uporabljene metode vzorčenja in analiz lahko neposreden učinek na vzpostavitev in delovanje skupnega trga; ker morajo biti zato usklajene;

ker določitev teh metod vzorčenja in analiz predstavlja ukrep izključno znanstvene in tehnične narave; ker je potreben hiter postopek za razvoj, izboljšanje in dopolnjevanje takih metod; ker je za olajšanje sprejemanja takih ukrepov treba uvesti postopek za tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Stalnega odbora za živila,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Kadar se izkaže, da je potrebna uvedba metod Skupnosti za vzorčenje in analizo zaradi določitve sestave, pogojev predelave, pakiranja ali označevanja živil, te metode sprejme Komisija ali Svet, kakor je primerno v skladu s postopkom iz člena 4.

2. Odstavek 1 ne posega v veljavne ali v okviru posebnih pravil Skupnosti sprejete posebne določbe.

3. Da se ugotovi, ali je treba uvesti ukrepe, predvidene v odstavku 1, se upošteva zlasti:

(a) potreba, da se zagotovi enotna uporaba predpisov Skupnosti;

(b) obstoj ovir za trgovanje znotraj Skupnosti;

(c) stalno ali ponavljajoče se pojavljanje meril, navedenih v odstavku (a) ali (b).

Člen 2

1. Direktive, predvidene v členu 1, upoštevajo stanje znanstvenih in tehničnih dognanj, še posebno preverjenih metod vzorčenja in analiz.

2. V teh direktivah bodo določeni primerni roki za njihovo izvedbo v državah članicah.

3. Uvedba ukrepov, predvidenih v členu 1(1), ne preprečuje državam članicam uporabe drugih preskušenih in znanstveno veljavnih metod, če to ne ovira prostega pretoka blaga, katerega skladnost s pravili je bila ugotovljena z uporabo metod Skupnosti. Ne glede na to pa so ob razlikah v interpretaciji rezultatov odločilni tisti, dobljeni z uporabo metod Skupnosti.

4. Uvedene analizne metode morajo biti v skladu z merili, določenimi v Prilogi.

5. Brez poseganja v člen 3 se lahko na predlog države članice sprejmejo potrebne spremembe veljavnih direktiv, v skladu s postopkom iz člena 4, kolikor je to primerno glede na znanstveni in tehnološki napredek.

Člen 3

1. Če država članica na podlagi podrobne obrazložitve ugotovi, da je ukrep, sprejet v skladu s členom 1, v posameznem primeru neprimeren zaradi tehničnih razlogov ali ker ni zadosti odločilen za presojo pomembnega zdravstvenega vprašanja, lahko na svojem ozemlju začasno prekine izvajanje zadevnega ukrepa, vendar samo za ta posamezni primer. O tem takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter navede razloge za svoj sklep.

2. Komisija čim prej preveri razloge, ki jih je navedla država članica in se nato posvetuje z državami članicami v okviru Stalnega odbora za živila iz člena 4 ter po tem nemudoma da svoje mnenje in sprejme ustrezne ukrepe.

3. Če Komisija meni, da so za razrešitev težav, navedenih v odstavku 1, potrebne spremembe ukrepa, sprejetega v skladu s členom 1, sproži postopek, predviden v členu 4. V takem primeru lahko država članica, ki je začasno prekinila izvajanje ukrepa Skupnosti, to ohrani do začetka veljavnosti sprememb.

Člen 4

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, preda zadevo Stalnemu odboru za živila, ustanovljenemu s Sklepom 69/414/EGS [4], v nadaljevanju imenovanem "odbor", njegov predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor da svoje mnenje v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino 45 glasov, pri čemer se glasovi držav članic ponderirajo na način, določen v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.;

(b) Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo dano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

(c) Če Svet ne odloči v treh mesecih po predložitvi predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 5

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo v dveh letih po njeni objavi [5]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Steichen

[1] UL C 53, 24.2.1984, str. 9.

[2] UL C 46, 18.2.1985, str. 95.

[3] UL C 44, 15.2.1985, str. 1.

[4] UL L 291, 19.11.1969, str. 9.

[5] Ta Direktiva je bila državam članicam notificirana 23. decembra 1985.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. Analizne metode, ki jih je treba uvesti po določilih te direktive, se morajo preizkusiti glede na naslednja merila:

(i) specifičnost,

(ii) točnost,

(iii) natančnost; spremenljivost ponovljivosti znotraj laboratorija in obnovljivosti znotraj laboratorija ter med laboratoriji,

(iv) meja zaznavnosti,

(v) občutljivost,

(vi) praktičnost in uporabnost,

(vii) druga merila, ki se lahko po potrebi izberejo.

2. V 1(iii) navedene vrednosti natančnosti se pridobijo z medlaboratorijskom primerjalnim preskusom, ki se izvede v skladu z mednarodno priznanim protokolom o primerjalnih preskusih (na primer "Natančnost preskusnih metod" (ISO 5725/1981) Mednarodne organizacije za standardizacijo). Vrednosti ponovljivosti in obnovljivosti se morajo izraziti v mednarodno priznani obliki (na primer 95 % interval zaupanja, kot je opredeljen v ISO 5725/1981). Rezultati med laboratorijskih preskusov morajo biti objavljeni ali prosto dosegljivi.

3. Analizne metode, ki so enotno uporabne za različne skupine blaga, imajo prednost pred metodami, ki veljajo samo za posamezno blago.

4. Analizne metode, uvedene po tej direktivi, se izdajo v standardni obliki za analizne metode, kot jo priporoča Mednarodna organizacija za standardizacijo.

--------------------------------------------------