31984R3626Uradni list L 335 , 22/12/1984 str. 0004 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0103
španska posebna izdaja: poglavje 07 zvezek 3 str. 0224
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0103
portugalska posebna izdaja poglavje 07 zvezek 3 str. 0224


Uredba Sveta (EGS) št. 3626/84

z dne 19. decembra 1984

o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih izvajanja člena 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker Direktiva Sveta 84/647/EGS [3] predvideva možnost, da prevozniki za najem ali plačilo in prevozniki za lastne potrebe uporabljajo najeta vozila;

ker opredelitev prevoza blaga po cesti za lastne potrebe iz člena 9 Uredbe št. 11 [4] izključuje uporabo najetih vozil; ker je zato treba navedeno uredbo spremeniti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"— blago morajo prevažati vozila, ki so v lasti podjetja, ali vozila, ki jih je podjetje pridobilo z odloženim plačilom ali jih je najelo, v zadnjem navedenem primeru pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje iz člena 2 Direktive 84/647/EGS [5]."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 1986.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 1984

Za Svet

Predsednik

J. Bruton

[1] UL C 10, 16.1.1984, str. 91.

[2] UL C 35, 9.2.1984, str. 19.

[3] UL L 334, 22.12.1984, str. 72.

[4] UL 52, 16.8.1960, str. 1121/60.

[5] UL L 335, 22.12.1984, str. 72.

--------------------------------------------------