31984L0386Uradni list L 208 , 03/08/1984 str. 0058 - 0058
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 1 str. 0122
španska posebna izdaja: poglavje 09 zvezek 1 str. 0170
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 1 str. 0122
portugalska posebna izdaja poglavje 09 zvezek 1 str. 0170


Deseta direktiva Sveta

z dne 31. julija 1984

o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih, ki spreminja Direktivo 77/399/EGS — Uporaba davka na dodano vrednost pri dajanju premičnin v najem

(84/386/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 99 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero [1],

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [3],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [4],

ker se v skladu s členom 4(2) navedene direktive dajanje premičnin v najem lahko šteje za gospodarsko dejavnost, ki je predmet davka na dodano vrednost;

ker uporaba člena 9(1) navedene direktive za dajanje premičnin v najem lahko vodi k hudemu izkrivljanju konkurence, kadar imata najemodajalec in najemnik sedeža v različnih državah članicah in se davčne stopnje med tema državama razlikujejo;

ker je zato treba določiti, da je kraj, kjer je storitev opravljena, kraj, v katerem ima naročnik sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je bila storitev opravljena, ali, če tega nima, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva;

ker pa je treba zaradi nadzora v zvezi z dajanjem v najem prevoznih sredstev dosledno uporabljati člen 9(1), se kraj, v katerem ima dobavitelj sedež dejavnosti, obravnava kot kraj opravljanja takih storitev,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/388/EGS se spremeni:

1. člen 9(2)(d) se črta;

2. v členu 9(2)(e) se doda naslednja alinea:

"— dajanje premičnin v najem, razen vseh vrst prevoznih sredstev.";

3. v členu 9(3) se "in pri dajanju premičnin v najem" nadomesti z "in pri dajanju prevoznih sredstev v najem".

Člen 2

1. Države članice uveljavijo potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo najkasneje do 1. julija 1985.

2. Države članice obvestijo Komisijo o določbah, ki jih sprejmejo za uporabo te direktive. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. julija 1984

Za Svet

Predsednik

J. O'Keeffe

[1] UL L 145, 13.6.1977, str. 1.

[2] UL C 116, 9.5.1979, str. 4.

[3] UL C 4, 7.1.1980, str. 63.

[4] UL C 297, 28.11.1979, str. 16.

--------------------------------------------------