31980L0213Uradni list L 047 , 21/02/1980 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0204
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 27 str. 0237
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 11 str. 0204
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 17 str. 0113
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 17 str. 0113


Direktiva Sveta

z dne 22. januarja 1980

o spremembi Direktive 72/461/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti

(80/213/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker Direktiva 72/461/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 78/54/EGS [4], določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki jih morajo izpolnjevati živali, od katerih se pridobiva meso;

ker, čeprav je treba meso živali, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih pogojev, izključiti iz trgovine s svežim mesom znotraj Skupnosti zaradi nevarnosti prenosa kužnih ali nalezljivih živalskih bolezni, se to lahko uporabi za druge namene, potem ko je bilo ustrezno obdelano za uničenje klic teh bolezni;

ker je zato treba tako meso opremiti s posebno oznako, ki kaže, da je bilo kot sveže meso izključeno iz trgovine znotraj Skupnosti, in zagotavlja njegovo zdravstveno neoporečnost za drugo uporabo, na primer za pripravo nekaterih vrst mesnih izdelkov,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 72/461/EGS se spremeni:

1. Vstavi se člen:

"Člen 5a

Ne glede na člen 5(1) in v kolikor ni namenjeno za trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti, je lahko meso iz tega člena opremljeno z oznako, opredeljeno v poglavju IX Priloge 1 k Direktivi 64/433/EGS, pod pogojem, da posebna oznaka iz Priloge k tej direktivi nemudoma sledi tej oznaki.

Za hranjenje in uporabo naprav za označevanje se smiselno uporabljajo določbe točke 39 poglavja IX Priloge I k Direktivi 64/433/EGS.

Tako meso mora biti pridobljeno, razrezano, transportirano in shranjeno ločeno oziroma ne ob istem času kakor meso, namenjeno za trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti."

2. Doda se Priloga:

"

PRILOGA

Oznaka za meso, namenjeno za drugo uporabo, kakor je trgovina s svežim mesom znotraj Skupnosti

1. Prežigosanje je treba opraviti tako, da je ovalni žig, opredeljen pod številko 40 poglavja IX Priloge I Direktive 64/433/EGS, prekrit z diagonalnim križem, ki ga sestavljata dve ravni črti, ki se križata pod pravim kotom, tako da je točka preseka v sredini žiga in podatki na žigu ostanejo čitljivi.

2. Oznake, navedene pod številko 1, se lahko opravijo tudi z enim samim 6,5 cm dolgim in 4,5 cm širokim ovalnim žigom; na oznaki morajo biti popolnoma vidni naslednji podatki:

- na zgornjem delu, ime države izvoznice z velikimi črkami,

- v sredini, veterinarska kontrolna številka klavnice,

- na spodnjem delu, ena izmed naslednjih kratic: EEC – CEE – EWG –EEG – EØF,

- dve ravni črti, ki diagonalno prečkata žig in se sekata pod pravim kotom v središču žiga tako, da podatki niso zakriti.

Višina črk mora biti 0,8 cm in številk 1 cm.

Žig lahko vsebuje tudi podatke, na podlagi katerih se lahko prepozna veterinarja, ki je pregledal meso.

"

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. decembra 1980.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. januarja 1980

Za Svet

Predsednik

G. Marcora

[1] UL C 289, 19.11.1979, str. 42.

[2] Mnenje podano dne 24. in 25. oktobra 1979 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 302, 31.12.1972, str. 24.

[4] UL L 16, 20.1.1978, str. 22.

--------------------------------------------------