31979L0117Uradni list L 033 , 08/02/1979 str. 0036 - 0040
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0168
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 24 str. 0046
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0168
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 15 str. 0126
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 15 str. 0126


Direktiva Sveta

z dne 21. decembra 1978

o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi

(79/117/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je pridelovanje rastlin za Evropsko gospodarsko skupnost zelo pomembno;

ker rastlinske pridelke stalno ogrožajo škodljivi organizmi in pleveli; ker je treba nujno zaščititi rastline pred temi tveganji, da bi preprečili zmanjšanje pridelka in pomagali zagotoviti dobavo na trgu;

ker je eden od najpomembnejših načinov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov ter povečanje produktivnosti v kmetijstvu uporaba fitofarmacevtskih sredstev;

ker učinki teh sredstev morda niso v celoti ugodni za pridelavo rastlin; ker lahko z njihovo uporabo nastane tveganje za človeka in okolje, saj gre zvečine za toksične snovi ali pripravke z nevarnimi učinki;

ker je pri nekaterih fitofarmacevtskih sredstvih tveganje tako veliko, da njihove uporabe v celoti ali delno ni več mogoče dopuščati;

ker zato države članice niso samo nadzorovale trženja fitofarmacevtskih sredstev, temveč so za nekatera od njih uvedle omejitve ali prepovedi uporabe, ki so zajele tudi trženje;

ker se te določbe v različnih državah članicah razlikujejo, zaradi česar nastajajo ovire v trgovanju, ki neposredno vplivajo na vzpostavljanje in delovanje skupnega trga;

ker je zato zaželeno, da se te ovire odstranijo z uskladitvijo zakonov in drugih predpisov v državah članicah;

ker se zato zdi upravičeno, da se kot osnovno načelo uvede prepoved uporabe vseh fitofarmacevtskih sredstev z aktivnimi snovmi, ki celo takrat, kadar se pravilno uporabljajo za želeni namen, škodljivo učinkujejo ali pa bi verjetno lahko škodljivo učinkovale na zdravje ljudi ali živali ali pa čezmerno škodljivo vplivajo ali pa bi verjetno lahko čezmerno škodljivo vplivale na okolje;

ker bi lahko za nekatere od teh fitofarmacevtskih sredstev v posameznih državah dovolili odstopanje v omejenem obsegu za tiste vrste uporabe, pri katerih iz ekoloških razlogov obstaja posebna potreba in je tveganje manjše kot pri drugih, prej sankcioniranih načinih njihove uporabe;

ker je treba celo ta odstopanja postopoma opustiti takoj, ko bodo na voljo manj nevarni načini ravnanja;

ker je treba po drugi strani državam članicam priznati omejeno pravico, da z lastnim oblastnim ravnanjem začasno prekličejo prepoved uporabe na svojem ozemlju zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki grozi pridelavi rastlin, in je ni mogoče odvrniti z drugimi sredstvi;

ker direktiva izključuje fitofarmacevtska sredstva namenjena za raziskovalne in analitične namene;

ker poleg tega ni primerno uporabiti predpisov Skupnosti za fitofarmacevtska sredstva, namenjena za izvoz v tretje države, saj imajo navadno le-te lastne predpise;

ker izvajanje te direktive in prilagajanje njene Priloge razvoju tehničnega in znanstvenega znanja zahteva tesno sodelovanje med Komisijo in državami članicami; ker postopek – za zdaj začasen – Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin in vključevanje Znanstvenega odbora za pesticide ponuja primerno podlago za ta namen,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva ureja prepoved prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi.

Člen 2

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. Fitofarmacevtska sredstva

Aktivne snovi in pripravki, ki vsebujejo eno ali več aktivnih snovi, namenjeni za:

1.1 uničenje organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode ali varovanje rastlin pred takimi organizmi, če takšne snovi ali pripravki niso opredeljeni v določbah, ki sledijo;

1.2 vplivanje na življenjske procese rastlin, drugače kot hranilo;

1.3 konzerviranje rastlinskih proizvodov, če za takšne snovi ali sredstva ne veljajo posebne določbe Sveta ali Komisije o konzervansih;

1.4 uničenje nezaželenih rastlin ali

1.5 uničenje delov rastlin ali za preprečevanje nezaželene rasti rastlin.

2. Snovi

Kemični elementi in njihove spojine, bodisi v naravni obliki ali kot rezultat proizvodnje.

3. Pripravki

Mešanice ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več snovi, ali iz mikroorganizmov ali virusov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva.

4. Aktivne snovi

Snovi, mikroorganizmi in virusi s splošnim ali posebnim delovanjem:

4.1 proti škodljivim organizmom ali

4.2 na rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode.

5. Rastline

Žive rastline in živi deli rastlin, vključno s svežim sadjem in semeni.

6. Rastlinski proizvodi

Proizvodi v nepredelanem stanju ali predelani s preprostimi postopki, kakor so mletje, sušenje ali stiskanje, ki so rastlinskega izvora, vendar niso rastline, kakor so opredeljene v točki 5.

7. Škodljivi organizmi

Rastlinski škodljivci ali škodljivci rastlinskih proizvodov, ki pripadajo živalskim ali rastlinskim vrstam, oziroma so virusi, mikoplazme ali drugi patogeni.

8. Živali

Živali, ki pripadajo vrstam, ki jih običajno prehranjuje in redi ali se z njimi prehranjuje človek.

9. Promet

Vsak prenos lastništva, bodisi odplačno ali neodplačno.

10. Okolje

Odnos človeka do vode, zraka, zemlje in vsemi biološkimi oblikami.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo eno ali več aktivnih snovi, navedenih v Prilogi, ne smejo niti dati v promet niti se ne smejo uporabljati.

Odstavek 1 se ne uporablja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zanemarljive nečistote zaradi narave procesa njihove izdelave, pod pogojem, da nimajo nobenih škodljivih učinkov na ljudi, živali ali okolje.

Člen 4

1. Z odstopanjem od člena 3 so države članice začasno pooblaščene, da na svojem ozemlju dovolijo promet ali uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere od aktivnih snovi, navedene v prvem stolpcu Priloge, v primerih, navedenih v drugem stolpcu.

2. Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh primerih, ko se uporabi odstavek 1 in Komisiji na njeno zahtevo zagotovijo podrobnosti o obsegu, v katerem se vsaka takšna aktivna snov uporablja.

Člen 5

Direktiva se ne uporablja za fitofarmacevtska sredstva, namenjena za:

(a) raziskave ali analize ali

(b) izvoz v tretje države.

Člen 6

1. Po posvetu Komisije z Znanstvenim odborom za pesticide, ustanovljenim z Odločbo 78/436/EGS [4], se skladno s postopkom, določenim v členu 8, sprejme:

(a) potrebne spremembe znotraj skupine snovi A (živosrebrove spojine) in skupine snovi B (perzistentne organoklorove spojine) v stolpcu 1 Priloge;

(b) potrebne spremembe v stolpcu 2 Priloge. Če se odstopanje odpravi, ni potreben predhoden posvet z Znanstvenim odborom, pod pogojem, da so vse države članice obvestile Komisijo, da tega odstopanja ne nameravajo uporabljati ali ga ne nameravajo več uporabljati. Ta podatek se lahko predloži Stalnemu odboru za zdravje rastlin, ustanovljenim z Odločbo 76/894/EGS [5].

2. Odstavek 1 se uporablja pet let z začetkom 1. januarja 1981.

Svet, ki ukrepa soglasno na predlog Komisije, lahko odloči, da se podaljša doba veljavnosti odstavka 1 ali prekliče omejitev njegove uporabe.

3. Spremembe Priloge, ki niso določene v odstavku 1, sprejme Svet na predlog Komisije.

4. Komisija vsaj vsaki dve leti prouči, ali in v kolikšnem obsegu je treba spremeniti drugi stolpec Priloge.

5. Vse spremembe Priloge se sprejmejo zaradi razvoja znanstvenega in tehničnega znanja.

6. Aktivna snov se vključi v Prilogo, če njena uporaba celo takrat, kadar se pravilno uporablja za želeni namen:

(a) škodljivo vpliva ali je verjetno, da bo škodljivo vplivala na zdravje ljudi ali živali;

(b) čezmerno škodljivo vpliva ali je verjetno, da bo čezmerno škodljivo vplivala na okolje.

Člen 7

1. Če se zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki grozi pridelavi rastlin in je ni mogoče odvrniti z drugimi sredstvi, zdi potrebno, da se v neki državi članici uporabi fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje eno ali več aktivnih snovi, navedenih v Prilogi, sme ta država članica dovoliti promet in uporabo takšnega sredstva za največ 120 dni. O svojem ukrepu takoj obvesti druge države članice in Komisijo.

2. Brez odlašanja se v skladu s postopkom, ki ga določa člen 8, ugotovi, ali in pod kakšnimi pogoji se lahko ukrep države članice, izveden v skladu z odstavkom 1, nadaljuje ali ponovi.

Člen 8

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo države članice brez odlašanja preda zadevo Stalnemu odboru za zdravje rastlin, v nadaljevanju "Odbor".

2. Znotraj Odbora se glasovi držav članic ponderirajo, kakor določa člen 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. Predstavnik Komisije predloži osnutek ukrepov, ki naj jih sprejmejo. Odbor poda mnenje o takšnih ukrepih v roku, ki ga določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenja se sprejmejo z večino 41 glasov.

4. Komisija sprejme ukrepe in jih takoj izvede, če so v skladu z mnenjem Odbora. Kadar ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora ali če mnenje ni podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu ukrepe, ki naj jih sprejme. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet v treh mesecih po tem, ko mu je bil predlog podan, ne sprejme nobenih ukrepov, jih sprejme in takoj izvede Komisija.

Člen 9

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 1. januarja 1981. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 10

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 1978

Za Svet

Predsednik

Otto Graf Lambsdorf

[1] UL C 200, 26.8.1976, str. 10.

[2] UL C 30, 7.2.1977, str. 38.

[3] UL C 114, 11.5.1977, str. 16.

[4] UL L 124, 12.5.1978, str. 16.

[5] UL L 340, 9.12.1976, str. 25.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Imena aktivnih snovi ali skupin aktivnih snovi iz člena 3 | Primeri, v katerih sta promet ali uporaba dovoljena skladno s členom 4. |

A.Živosrebrove spojine

1.Živosrebrov oksid | Kot barva za zdravljenje Nectrie galligene (sneti) na jablanah po obiranju in do brstenja |

2.Živosrebrov klorid (kalomel) | (a)Proti Plasmodiophori na kapusnicah(b)Za čebulna semena in rastline proti Sclerotiumu(c)Za okrasne trate in trate za športna igrišča (proti Sclerotiniu in Fusariumu) |

3.Druge anorganske živosrebrove spojine | |

4.Alkilživosrebrove spojine | (a)Namakanje cvetnih čebulic in semenskega krompirja(b)Za osnovno in predosnovno žitno seme, razen koruze, in seme sladkorne pese |

5.Alkoksialkil in aril | (a)Kot barva za zdravljenje Nectrie galligene živosrebrove spojine (sneti) na jablanah po obiranju in do brstenja(b)Jeseni, po potrebi, za preprečevanje Nectrie galligene (sneti) na bramleyevih jablanah na Severnem Irskem, po izjemno vlažnem poletju(c)Namakanje cvetnih čebulic in semenskega krompirja(d)Za žitno seme, seme pese, lanu in oljne repice |

B.Perzistentne organoklorove spojine

1.Aldrin | (a)Za obdelavo prsti proti Otiorehynchus v nasadih sadik, jagod pred presajanjem, gred okrasnega rastlinja in vinogradov(b)Za krompir na preoranih pašnikih proti Agriotes na Irskem in v Združenem kraljestvu(c)Za narcise, ki morajo ostati dve ali tri leta v zemlji, proti Merodon equestris, Eumerus Strigatus in Eumerus ruberculatus |

2.Klordan | |

3.Dieldrin | |

4.DDT | (a)Kot sredstvo za namakanje semena iglavcev proti Hylobius(b)Za posamezna drevesa proti Scolytidae za zatiranje Ceratocystis ulmi(c)Za sladkorno peso, krompir in okrasne trate ali trate za športna igrišča proti Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia in Serica(d)Za sladkorno peso, krompir, jagode, korenje in okrasno rastlinje proti Agrotis in Euxoa(e)Za žito proti Tipula |

5.Endrin | (a)Kot akaricid na ciklamah in jagodnem razmnoževalnem gradivu(b)Proti Auricola terestris v sadovnjakih brez podrasti |

6.HCH, ki vsebuje manj kot 99,0 % gama izomera | |

7.Heptaklor | Za seme pese v fazi priprave proti Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapoda in Collembola |

8.Heksaklorbenzen | |

--------------------------------------------------