31977L0486Uradni list L 199 , 06/08/1977 str. 0032 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0031
grška posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0189
švedska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0031
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0139
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 2 str. 0139


Direktiva Sveta

z dne 25. julija 1977

o izobraževanju otrok delavcev migrantov

(77/486/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 49 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je Svet v svoji resoluciji z dne 21. januarja 1974 o programu socialnih ukrepov [3] med prednostne naloge vključil dejavnosti za izboljšanje pogojev prostega gibanja za delavce, zlasti v zvezi s sprejemom in izobraževanjem njihovih otrok;

ker je za integracijo takih otrok v vzgojno-izobraževalno okolje in v šolski sistem države gostiteljice potrebno, da bi bili otroci deležni ustreznega poučevanja, vključno z učenjem jezika države gostiteljice;

ker bi morale države gostiteljice skupaj z državami izvora sprejeti tudi ustrezne ukrepe za krepitev učenja materinega jezika in kulture države izvora otrok predvsem zato, da bi olajšali njihovo morebitno ponovno integracijo v državo članico, od koder prihajajo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva se uporablja za otroke, ki so po pravnih predpisih države gostiteljice šoloobvezni in jih vzdržuje delavec, državljan druge države članice, če taki otroci bivajo na ozemlju države članice, v kateri tak državljan opravlja ali je opravljal dejavnost kot zaposlena oseba.

Člen 2

Države članice v skladu z nacionalnimi pogoji in pravnimi sistemi sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da je na njihovem ozemlju otrokom iz člena 1 na voljo brezplačno poučevanje, ki olajša začetni sprejem; v to zlasti spada poučevanje uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov države gostiteljice, ki mora biti prilagojeno posebnim potrebam takih otrok.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje učiteljev, ki opravljajo tako poučevanje.

Člen 3

Države članice v skladu z nacionalnimi pogoji in pravnimi sistemi ter v sodelovanju z državami izvora sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje učenja materinega jezika in kulture države izvora za otroke iz člena 1. To učenje poteka usklajeno z običajnim izobraževanjem.

Člen 4

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo v štirih letih po uradnem obvestilu. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice prav tako obvestijo Komisijo o vseh zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Države članice morajo Komisiji v petih letih od uradnega obvestila o tej direktivi, nato pa v rednih presledkih na zahtevo Komisije, sporočati vse potrebne informacije, ki omogočajo Komisiji, da poroča Svetu o uporabi te direktive.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 1977

Za Svet

Predsednik

H. Simonet

[1] UL C 280, 8.12.1975, str. 48.

[2] UL C 45, 27.2.1976, str. 6.

[3] UL C 13, 12.2.1974, str. 1.

--------------------------------------------------