31974L0347Uradni list L 191 , 15/07/1974 str. 0005 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0034
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0266
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0034
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0007
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 4 str. 0007


Direktiva Sveta

z dne 25. junija 1974

o približevanju zakonodaje držav članic o vidnem polju in brisalcih vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih

(74/347/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, [1]

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora, [2]

ker se tehnične zahteve, ki jih morajo po nacionalni zakonodaji izpolnjevati traktorji, med drugim nanašajo na vidno polje in brisalce vetrobranskega stekla;

ker se te zahteve od ene države članice do druge razlikujejo; ker je zato nujno, da vse države članice sprejmejo enake zahteve bodisi poleg svojih obstoječih predpisov ali namesto njih, zlasti da bi se za vsak tip traktorja omogočil postopek EGS-homologacije na podlagi Direktive Sveta 74/150/EGS [3] z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. "Kmetijski ali gozdarski traktor" pomeni katero koli motorno vozilo, ki je opremljeno s kolesi ali gosenicami in ima vsaj dve osi, katerega glavna funkcija je njegova vlečna moč in ki je posebej namenjeno za vleko, potiskanje, prevažanje ali za pogon določenih strojev, strojne opreme ali priklopnikov, namenjenih za uporabo v kmetijstvu ali gozdarstvu. Lahko je opremljeno za prevažanje tovora in potnikov.

2. Ta direktiva velja samo za traktorje, določene v prejšnjem odstavku, ki imajo kolesa s pnevmatikami, dve osi in največjo konstrukcijsko dovoljeno hitrost med 6 in 25 km/h.

Člen 2

Nobena država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije ali nacionalne homologacije traktorja zaradi razlogov, ki se nanašajo na vidno polje ali brisalce vetrobranskega stekla, če ti izpolnjujejo zahteve iz priloge.

Člen 3

Nobena država članica ne sme zavrniti registracije ali prepovedati prodaje, začetka delovanja ali uporabe traktorjev zaradi razlogov, ki se nanašajo na vidno polje ali brisalce vetrobranskega stekla, če ti izpolnjujejo zahteve iz priloge.

Člen 4

Spremembe, potrebne za prilagoditev zahtev priloge tehničnemu napredku, se sprejmejo v skladu postopkom, določenim v členu 13 Direktive 74/150/EGS.

Člen 5

1. Države članice uveljavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v osemnajstih mesecih od njene notifikacije in o tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice zagotovijo, da se besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, predložijo Komisiji.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 25. junija 1974

Za Svet

Predsednik

H. D. Genscher

[1] UL 28, 17.2.1967, str. 462/67.

[2] UL 42, 7.3.1967, str. 620/67.

[3] UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA

VIDNO POLJE

POMEN IZRAZOV IN ZAHTEVE

1. POMEN IZRAZOV

1.1 Vidno polje

Izraz "vidno polje" pomeni vse smeri spredaj in ob strani, v katere lahko gleda voznik traktorja.

1.2 Referenčna točka

Izraz "referenčna točka" pomeni po dogovoru določen položaj oči voznika traktorja, namišljeno združen v eno samo točko. Referenčna točka leži na ravnini, ki je vzporedna z vzdolžno simetrijsko ravnino traktorja in poteka skozi središče sedeža, 700 mm navpično nad sečiščem te ravnine in površine sedeža ter je oddaljena v smeri proti medenični opori 270 mm od navpične ravnine, ki poteka skozi prednji rob površine sedeža in je pravokotna na vzdolžno simetrijsko ravnino traktorja (slika 1). Tako določena referenčna točka se nanaša na sedež, ko ni zaseden in je nameščen v središčnem položaju, kakor ga je določil proizvajalec traktorja.

1.3 Polkrog vidnega polja

Izraz "polkrog vidnega polja" označuje polkrog, ki ga lok polmera 12 m oriše okrog točke, ki leži na vodoravni ravnini ceste navpično pod referenčno točko, tako da je lok polkroga, ko je obrnjen v smer premikanja, pred traktorjem, medtem ko je premer, ki povezuje polkrog, pravokoten na vzdolžno os traktorja (slika 2).

1.4 Učinek zakrivanja

Izraz "zakritje" pomeni tetive na polkrogu vidnega polja, ki jih ni mogoče videti zaradi delov konstrukcije, npr. nosilcev strehe.

1.5 Odsek vidnega polja

Izraz "odsek vidnega polja" pomeni tisti del vidnega polja, ki je omejen:

1.5.1 zgoraj

z vodoravno ravnino, ki teče skozi referenčno točko;

1.5.2 na ravnini ceste

z območjem, ki leži zunaj polkroga vidnega polja in pomeni nadaljevanje odseka polkroga vidnega polja, katerega tetiva je dolga 9,5 m in pravokotna na ravnino, vzporedno z vzdolžno simetrijsko ravnino traktorja, ki poteka skozi središče voznikovega sedeža in jo ta ravnina razpolavlja.

1.6 Območje brisanja brisalcev vetrobranskega stekla

Izraz "območje brisanja brisalcev vetrobranskega stekla" označuje zunanjo površino vetrobranskega stekla, ki jo brišejo brisalci vetrobranskega stekla.

2. ZAHTEVE

2.1 Splošno

Traktorji morajo biti izdelani in opremljeni tako, da je vidno polje voznika v cestnem prometu ter pri delu na polju in v gozdu ustrezno v vseh običajnih razmerah, kot je vožnja po cesti ter delo na poljih in v gozdovih. Vidno polje je ustrezno, kadar ima voznik, kolikor je le mogoče, pogled na del vsakega od obeh prednjih koles in kadar so izpolnjene naslednje zahteve.

2.2 Preverjanje vidnega polja

2.2.1 Postopek za določanje učinkov zakrivanja

2.2.1.1 Traktor mora biti nameščen na vodoravno površino tako, kakor kaže slika 2. Na vodoravnem nosilcu morata biti dva točkovna vira svetlobe v višini referenčne točke, ki sta 65 mm narazen in simetrično nameščena glede na referenčno točko. Nosilec mora biti vrtljiv v svoji središčni točki okrog navpične osi, ki poteka skozi referenčno točko. Za merjenje učinkov zakritja mora biti nosilec postavljen tako, da je linija, ki povezuje svetlobna vira, pravokotna na linijo, ki povezuje zakrivajoči sestavni del in referenčno točko. Prekrivanje obrisov, ki jih zakrivajoči sestavni del projicira na polkrog vidnega polja zaradi izmeničnega priključevanja svetlobnih virov, je treba zabeležiti v skladu s točko 1.4. (slika 3).

2.2.1.2 Zakritje ne sme presegati 600 mm.

2.2.1.3 Zakritja, ki nastanejo zaradi bližnjih delov konstrukcije, ki so širši od 80 mm, morajo biti razporejena tako, da dolžina linije, ki povezuje središča nevidnih tetiv odsekov polkroga vidnega polja, ni manjša od 2,50 m.

2.2.1.4 V polkrogu vidnega polja ne sme biti več kot šest zakritij, v odseku vidnega polja, opredeljenem v točki 1.5, pa sta lahko največ dva.

2.2.1.5 Zakritja, ki so večja od 600 mm, a manjša od 1200 mm, so dopustna, če sestavnih delov, ki jih povzročajo, ni mogoče preoblikovati ali premestiti. Ne sme biti več kot dvoje takšnih zakritij, ki morata biti zunaj odseka vidnega polja.

2.2.1.6 Slepe točke, ki jih povzročijo homologirana vzvratna ogledala, se lahko zanemarijo, če je konstrukcija teh ogledal takšna, da jih nikakor ni mogoče namestiti drugače.

2.2.2 Matematična določitev zakritja za binokularen pogled:

2.2.2.1 Sprejemljivost posameznih zakritij je mogoče določiti matematično v točki 2.2.1. Zahteve točk 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 in 2.2.1.6 veljajo v zvezi z velikostjo, razporeditvijo in številom zakritij;

2.2.2.2 v =

b−65

a

kjer je:

a v milimetrih izražena razdalja med sestavnim delom, ki ovira pogled, in referenčno točko, merjena vzdolž vizualnega polmera, ki povezuje referenčno točko, središče sestavnega dela in obod polkroga vidnega polja;

b v milimetrih izražena širina sestavnega dela, ki ovira pogled, merjena vodoravno in pravokotno na vizualni polmer.

2.3 Preskusne metode iz točke 2.2, je mogoče nadomestiti z drugimi, če je mogoče dokazati, da so te enako ustrezne.

2.4 Kadar je treba pri učinkih zakrivanja uporabiti člen 8(3) Direktive 74/150/EGS, je treba uporabiti postopek, ki je naveden pod točko 2.2.2.

2.5 Prozorno območje vetrobranskega stekla

Če ima traktor vetrobransko steklo, mora biti prozorno območje tega stekla takšno, da izpolnjuje zahteve iz točke 2.2.

2.6 Brisalci vetrobranskega stekla

2.6.1 Traktorji, ki imajo vetrobransko steklo, morajo imeti tudi brisalce vetrobranskega stekla na motorni pogon, območje, ki ga ti brisalci obrišejo, pa mora zagotavljati neoviran pogled naprej, ki ustreza tetivi polkroga vidnega polja, ki je dolga vsaj 8 m znotraj odseka vidnega polja.

2.6.2 Povprečna hitrost delovanja brisalcev vetrobranskega stekla mora biti vsaj 20 ciklov na minuto.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------