31971L0317Uradni list L 202 , 06/09/1971 str. 0014 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0015
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1971(II) str. 0644
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0015
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1971(II) str. 0721
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 1 str. 0152
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 2 str. 0030
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 2 str. 0030


Direktiva Sveta

z dne 26. julija 1971

o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na 5 do 50-kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in na 1 do 10-kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti

(71/317/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker so v državah članicah konstrukcija in metode nadzora paralelepipednih in cilindričnih uteži srednje točnosti predmet prisilnih predpisov, ki se od ene države članice do druge razlikujejo in s tem ovirajo trgovanje s takimi utežmi; ker je zato treba take določbe približati;

ker so z direktivo Sveta z dne 26. julija 1971 [3] o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole, določeni postopki EGS-homologacije in prve overitve EGS; ker je treba v skladu s to direktivo določiti tehnične zahteve za konstrukcijo paralelepipednih in cilindričnih uteži srednje točnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za uteži srednje točnosti z naslednjimi nazivnimi vrednostmi:

- paralelepipedne uteži s 5, 10, 20 in 50 kg;

- cilindrične uteži z 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 g ter 1, 2, 5 in 10 kg.

Člen 2

Uteži, ki lahko nosijo oznake in znake EGS, so opisane in ponazorjene v Prilogah I do IV. Te uteži niso predmet EGS-homologacije, so pa predmet prve overitve EGS.

Člen 3

Nobena država članica ne sme zavrniti, prepovedati ali omejiti dajanja na trg oziroma začetka uporabe paralelepipednih ali cilindričnih uteži srednje točnosti, ki nosijo oznako prve overitve EGS.

Člen 4

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v osemnajstih mesecih od notifikacije te direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo..

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. julija 1971

Za Svet

Predsednik

A. Moro

[1] UL 63, 3.4.1967, str. 982/67.

[2] UL 30, 22.2.1967, str. 480/67.

[3] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PARALELEPIPEDNE UTEŽI

1. Oblika, material in način izdelave

1.1 Paralelepipedna oblika s togim, neštrlečim ročajem za prijemanje.

1.2 Uporabljeni material:

1.2.1 Telo uteži: siva litina

1.2.2 Tip 1 : ročaj iz brezšivne jeklene cevi standardnega premera

Tip 2 : ročaj iz železove litine, integriran s telesom uteži.

2. Odprtina za naravnavanje mase

Tip 1

2.1 Notranja odprtina, ki jo tvori notranjost cevnega ročaja za prijemanje.

2.2 Odprtina se zapira z navojnim čepom iz vlečene medi ali s čepom iz medi v obliki gladkega diska. Navojni čep ima režo za izvijač, gladki disk pa ima v sredini luknjo za dvigovanje.

2.3 Čep je zapečaten s svinčenim peletom, ki je nameščen v notranji okrogli utor oziroma v navoj cevi.

Tip 2

2.4 Notranja odprtina, ki je ulita v eno od pokončnih delov uteži in se odpira na zgornjo površino tega dela.

2.5 Odprtina se zapira s ploščico iz plavljenega jekla.

2.6 Ploščica je zapečatena s svinčenim peletom, ki je nameščen v vdolbino, kot je prikazano v Prilogi II.

3. Naravnavanje

3.1 Po naravnavanju nove uteži s svinčevim zdrobom morata ostati dve tretjini skupne prostornine odprtine prazni.

4. Predvideno mesto za oznako prve overitve EGS

4.1 Končna oznaka overitve EGS se odtisne na svinčeno plombo odprtine za naravnavanje.

5. Oznake in razločevalni znaki

5.1 Oznaka nazivne vrednosti uteži in identifikacijska oznaka proizvajalca se nahajata, vtisnjeno ali reliefno, na zgornji površini osrednjega dela uteži.

5.2 Nazivna vrednost uteži je označena v obliki: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6. Mere in tolerance

6.1 Mere, ki jim morajo ustrezati različne uteži, so določene v Prilogi II (mere v milimetrih).

6.2 Tolerance, ki veljajo za različne mere, so normalne proizvodne tolerance.

7. Največji dopustni pogreški

Nazivna vrednost | Največji dopustni pogreški v miligramih ob prvi overitvi |

| |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

20 kg | + | 3200 |

— | 0 |

50 kg | + | 8000 |

— | 0 |

8. Površinska obdelava

8.1 Uteži so po potrebi zaščitene pred korozijo z ustrezno, proti obrabi in udarcem odporno prevleko.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

CILINDRIČNE UTEŽI

1. Oblika, material in način izdelave

1.1 Cilindrična oblika s ploščatim ročajem za prijemanje.

1.2 Uporabljeni material: vsak material z gostoto od 7 do 9,5 g/cm3, s trdoto najmanj enakovredno trdoti lite medi, ne manj odporen proti koroziji in ne bolj krhek kot siva litina, ter s površino, ki je primerljiva s sivo litino, ki je skrbno ulita v formi iz finega peska.

Siva litina se ne sme uporabiti za uteži z nazivno vrednostjo, manjšo od 100 g.

1.3 Način izdelave naj ustreza izbranemu materialu.

2. Odprtina za naravnavanje

2.1 Notranja, cilindrična odprtina, z večjim premerom na zgornjem delu odprtine.

2.2 Odprtina se zapira z navojnim čepom iz vlečene medi oziroma s čepom iz medi, ki ima obliko gladkega diska. Navojni čep ima režo za izvijač, gladki disk pa ima v sredini luknjo za dvigovanje.

2.3 Čep je zapečaten s svinčeno kapico, ki je nameščena v okrogli utor, izrezan v širšem delu odprtine.

2.4 Uteži z 1, 2, 5 in 10 g nimajo odprtine za naravnavanje.

2.5 Za 20 in 50-gramske uteži odprtina za naravnavanje ni obvezna.

3. Naravnavanje

3.1 Po naravnavanju nove uteži s svinčevim zdrobom morata ostati dve tretjini skupne prostornine odprtine prazni.

4. Predvideno mesto za oznako prve overitve EGS

4.1 Končna oznaka overitve EGS se odtisne na svinčeno plombo odprtine za naravnavanje.

4.2 Uteži brez odprtine za naravnavanje se žigosajo na spodnji površini uteži.

5. Oznake in razločevalni znaki

5.1 Oznaka za nazivne vrednosti uteži ter identifikacijska oznaka proizvajalca se nahajata, vtisnjeno ali reliefno, na zgornji površini glave uteži.

5.2 Pri utežeh od 500 g do 10 kg je lahko nazivna vrednost uteži označena na telesu.

5.3 Nazivna vrednost uteži je označena v obliki: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

6. Mere in tolerance

6.1 Mere, ki jim morajo ustrezati različne uteži, so določene v Prilogi IV (mere v milimetrih).

6.2 Tolerance, ki veljajo za različne mere, so normalne proizvodne tolerance.

7. Največji dopustni pogreški

Nazivna vrednost | Največji dopustni pogreški v miligramih |

| |

1 g | + | 5 |

— | 0 |

2 g | + | 5 |

— | 0 |

5 g | + | 10 |

— | 0 |

10 g | + | 20 |

— | 0 |

20 g | + | 20 |

— | 0 |

50 g | + | 30 |

— | 0 |

100 g | + | 30 |

— | 0 |

200 g | + | 50 |

— | 0 |

500 g | + | 100 |

— | 0 |

1 kg | + | 200 |

— | 0 |

2 kg | + | 400 |

— | 0 |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

8. Površinska obdelava

8.1 Uteži so po potrebi zaščitene pred korozijo z ustrezno, proti obrabi in udarcem odporno prevleko lahko so polirane.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

CILINDRIČNE UTEŽI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------