31962R0017Uradni list 013 , 21/02/1962 str. 0204 - 0211
finska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 1 str. 0008
švedska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 1 str. 0008
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1959-1962 str. 0081
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1959-1962 str. 0087
grška posebna izdaja: poglavje 08 zvezek 1 str. 0025
španska posebna izdaja: poglavje 08 zvezek 1 str. 0022
portugalska posebna izdaja poglavje 08 zvezek 1 str. 0022


Uredba št. 17

Prva Uredba o izvajanju členov 85 in 86 Pogodbe

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 87 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker je za vzpostavitev sistema, ki zagotavlja, da na skupnem trgu konkurenca ni izkrivljena, treba predvideti uravnoteženo uporabo členov 85 in 86 na enoten način v vseh državah članicah;

ker je pri določanju pravil za uporabo člena 85(3) treba upoštevati potrebo po zagotovitvi učinkovitega nadzora in kar največji možni poenostavitvi upravljanja;

ker je zato treba načelno zahtevati od podjetij, ki želijo uporabiti člen 85(3), da Komisiji priglasijo svoje sporazume, sklepe in usklajena ravnanja;

ker je po eni strani takšnih sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj verjetno veliko in zato ni mogoče preučiti vseh naenkrat, po drugi strani pa so nekateri od njih zaradi posebnih značilnosti lahko manj škodljivi razvoju skupnega trga;

ker se zato za zdaj kaže potreba po večji fleksibilnosti ureditve v zvezi z nekaterimi skupinami sporazumov, sklepov ali usklajenih ravnanj brez prejudiciranja njihove veljavnosti po členu 85;

ker je verjetno v interesu podjetij, da vedo, ali katerikoli sporazum, sklep ali ravnanje, katerega stranke so ali nameravajo postati, lahko povzroči ukrepanje Komisije na podlagi člena 85(1) ali člena 86;

ker je treba za zagotovitev enotne uporabe členov 85 in 86 na skupnem trgu določiti predpise, po katerih bi Komisija v tesni in nenehni povezavi s pristojnimi organi držav članic lahko sprejela potrebne ukrepe za uporabo teh členov;

ker mora Komisija v ta namen pridobiti sodelovanje pristojnih organov držav članic in imeti pooblastila za ves skupni trg, da zahteva predložitev informacij in začne preiskave, ki so potrebne za razkritje vseh sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, prepovedanih s členom 85(1), ali zlorab prevladujočega položaja, prepovedanih s členom 86;

ker mora imeti Komisija, da izpolni svojo nalogo zagotoviti uporabo določb Pogodbe, pristojnosti, da na podjetja in podjetniška združenja naslovi priporočila in odločbe za odpravo kršitev iz členov 85 in 86;

ker morata biti skladnost s členoma 85 in 86 ter izpolnitev obveznosti, naloženih podjetjem in podjetniškim združenjem po tej uredbi, izvršljivi z globami in periodičnimi denarnimi kaznimi;

ker je treba dati zadevnim podjetjem pravico do zaslišanja pred Komisijo, tretjim osebam, katerih interesi so lahko zaradi odločbe oškodovani, dati priložnost, da vnaprej predložijo svoje pripombe, in zagotoviti, da je javnost o sprejetih odločbah dobro obveščena;

ker so po pogojih, določenih v Pogodbi, vse odločbe, ki jih sprejme Komisija po tej uredbi, podrejene nadzoru Sodišča; ker je poleg tega zaželeno, da se skladno s členom 172 Sodišču dodeli neomejena pristojnost v zvezi z odločbami, po katerih Komisija nalaga globe in periodične denarne kazni;

ker ta uredba lahko začne veljati brez vpliva na vse druge predpise, ki se lahko pozneje kakor ta uredba sprejmejo v skladu s členom 87,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Temeljna določba

Brez poseganja v člene 6, 7 in 23 te uredbe so prepovedani sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, ki so opisani v členu 85(1) Pogodbe, ter zloraba prevladujočega položaja na trgu v smislu člena 86 Pogodbe, ne da bi bila za to potrebna predhodna odločba.

Člen 2

Negativni izvid

Na zahtevo zadevnih podjetij ali podjetniških združenj lahko Komisija potrdi, da glede na njej znana dejstva ni podlage po členu 85(1) ali členu 86 Pogodbe za njeno ukrepanje v zvezi s sporazumom, sklepom ali ravnanjem.

Člen 3

Prenehanje kršitev

1. Kadar Komisija na zahtevo ali na lastno pobudo odkrije kršitve člena 85 ali člena 86 Pogodbe, lahko z odločbo od vpletenih podjetij ali podjetniških združenj zahteva, da odpravijo takšno kršitev.

2. Zahtevo imajo pravico dati:

(a) države članice;

(b) fizične ali pravne osebe, ki uveljavljajo pravno utemeljen interes.

3. Brez poseganja v druge določbe te uredbe lahko Komisija pred sprejetjem odločbe po odstavku 1 na vpletena podjetja ali podjetniška združenja naslovi priporočila za prenehanje kršitve.

Člen 4

Priglasitev novih sporazumov, sklepov in ravnanj

1. Komisiji je treba priglasiti sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, opisane v členu 85(1) Pogodbe, ki so nastali po začetku veljavnosti te uredbe in v zvezi s katerimi stranke zahtevajo uporabo člena 85(3). Dokler niso priglašeni, ni mogoče sprejeti nobene odločbe po členu 85(3).

2. Odstavek 1 se ne uporablja za sporazume, sklepe ali usklajena ravnanja, kadar:

(1) so njihove stranke samo podjetja iz ene države članice in se sporazumi, sklepi ali ravnanja ne nanašajo niti na uvoz niti na izvoz med državami članicami;

(2) sta njihovi stranki največ dve podjetji in sporazumi samo:

(a) omejujejo pogodbeno svobodo ene stranke pri določanju cen ali pogojev poslovanja, po katerih se lahko blago, ki ga je dobila od druge stranke, ponovno proda; ali

(b) nalagajo omejitve pri izvrševanju pravic prejemnika ali uporabnika pravic industrijske lastnine — zlasti patentov, uporabnih modelov, vzorcev ali blagovnih znamk — ali osebe, ki ima po pogodbi pravico do odstopa ali podelitve pravice, da uporabi proizvodno metodo ali znanje, ki se nanaša na uporabo in izvajanje industrijskih postopkov;

(3) je njihov izključni namen:

(a) razvoj ali enotna uporaba standardov ali tipov; ali

(b) skupne raziskave za izboljšanje tehnik, pod pogojem, da so rezultati dostopni vsem strankam teh sporazumov, sklepov in ravnanj ter jih vsaka od njih lahko uporabi.

Ti sporazumi, sklepi in ravnanja se lahko priglasijo Komisiji.

Člen 5

Priglasitev obstoječih sporazumov, sklepov in ravnanj

1. Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, opisani v členu 85(1) Pogodbe, ki obstajajo na dan začetka veljavnosti te uredbe in v zvezi s katerimi stranke zahtevajo uporabo člena 85(3), se priglasijo Komisiji pred 1. avgustom 1962.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za sporazume, sklepe ali usklajena ravnanja, ki sodijo v člen 4(2); ti se lahko priglasijo Komisiji.

Člen 6

Odločbe v skladu s členom 85(3)

1. Kadarkoli Komisija sprejme odločbo v skladu s členom 85(3) Pogodbe, v njej določi datum, ko začne odločba učinkovati. Ta datum ne sme biti pred datumom priglasitve.

2. Drugi stavek odstavka 1 se ne uporablja niti za sporazume, sklepe ali usklajena ravnanja, ki sodijo v člen 4(2) in člen 5(2), niti za tiste, ki sodijo v člen 5(1) in so bili priglašeni v roku iz člena 5(1).

Člen 7

Posebne določbe za obstoječe sporazume, sklepe in ravnanja

1. Kadar sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, obstoječi na dan začetka veljavnosti te uredbe in priglašeni pred 1. avgustom 1962, ne izpolnjujejo zahtev iz člena 85(3) Pogodbe in so jih zadevna podjetja ali podjetniška združenja prekinila ali spremenila tako, da ne sodijo več v prepoved iz člena 85(1) ali da izpolnjujejo zahteve iz člena 85(3), se prepoved iz člena 85(1) uporablja samo za obdobje, ki ga določi Komisija. Odločba Komisije v skladu s predhodnim stavkom se ne uporabi proti podjetjem in podjetniškim združenjem, ki niso izrecno privolila v priglasitev.

2. Odstavek 1 se uporablja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki sodijo v člen 4(2) in obstajajo na dan začetka veljavnosti uredbe, če so priglašeni pred 1. januarjem 1964.

Člen 8

Trajanje in preklic odločb po členu 85(3)

1. Odločba po členu 85(3) Pogodbe se izda za določeno obdobje, dodajo pa se ji lahko pogoji in obveznosti.

2. Odločba se na zahtevo lahko podaljša, če so zahteve iz člena 85(3) Pogodbe še vedno izpolnjene.

3. Komisija lahko prekliče ali spremeni svojo odločbo ali prepove določena dejanja strank:

(a) kadar se spremeni katero koli dejstvo, ki je bilo bistveno za sprejetje odločbe;

(b) kadar stranke kršijo katero koli obveznost, povezano s to odločbo;

(c) kadar odločba temelji na netočnih podatkih ali je bila sprejeta s prevaro;

(d) kadar stranke zlorabijo izjemo od predpisov člena 85(1) Pogodbe, ki jim je bila podeljena z odločbo.

Kadar se uporablja pododstavek (b), (c) ali (d), se lahko odločba prekliče za nazaj.

Člen 9

Pristojnosti

1. Komisija je izključno pristojna v skladu s členom 85(3) Pogodbe razglasiti, da člen 85(1) ne velja, njene odločbe pa so podrejene nadzoru Sodišča.

2. Komisija je pristojna, da uporablja člen 85(1) in člen 86 Pogodbe; to pristojnost lahko izvaja ne glede na to, da roki iz člena 5(1) in člena 7(2), povezani s priglasitvijo, še niso potekli.

3. Dokler Komisija ne uvede nobenega postopka po členu 2, 3 ali 6, organi držav članic ostanejo pristojni za uporabo členov 85(1) in 86 v skladu s členom 88 Pogodbe; v tej zvezi ostanejo pristojni ne glede na to, da roki iz člena 5(1) in člena 7(2), povezani s priglasitvijo, še niso potekli.

Člen 10

Povezovanje z organi držav članic

1. Komisija pristojnim organom držav članic nemudoma pošlje kopijo zahtev in priglasitev skupaj s kopijami najpomembnejših dokumentov, vloženih pri Komisiji za ugotavljanje kršitev člena 85 ali 86 Pogodbe ali za pridobitev negativnega izvida ali odločbe po členu 85(3).

2. Komisija izvede postopek iz odstavka 1 v tesni in nenehni povezavi s pristojnimi organi držav članic; ti organi imajo pravico izraziti svoje mnenje o tem postopku.

3. Pred sprejetjem katere koli odločbe, ki sledi postopku iz odstavka 1, in katere koli odločbe v zvezi s podaljšanjem, spremembo ali preklicem odločbe na podlagi člena 85(3) Pogodbe se vpraša za mnenje Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in monopole.

4. Svetovalni odbor sestavljajo uradniki, pristojni za omejevalna ravnanja in monopole. Vsaka država članica imenuje enega uradnika, ki jo zastopa in ki ga lahko ob odsotnosti nadomesti drug uradnik.

5. Posvetovanje poteka na skupnem sestanku, ki ga skliče Komisija; takšen sestanek se organizira štirinajst dni po tem, ko je bilo odposlano obvestilo o njegovem sklicu. Obvestilu se glede na vsak posamezni primer, ki ga je treba raziskati, doda povzetek primera skupaj z navedbo najpomembnejših dokumentov in predhodni osnutek odločbe.

6. Svetovalni odbor lahko da svoje mnenje ne glede na odsotnost nekaterih svojih članov ali njihovih namestnikov. Poročilo o rezultatu posvetovalnih postopkov se priloži k osnutku odločbe. Poročilo se ne objavi.

Člen 11

Zahteve za informacije

1. Komisija lahko pri izvajanju nalog, ki so ji dodeljene s členom 89 in določbami, sprejetimi po členu 87 Pogodbe, pridobi vse potrebne informacije od vlad in pristojnih organov držav članic ter podjetij in podjetniških združenj.

2. Ko Komisija pošlje zahtevo za informacije podjetju ali podjetniškemu združenju, hkrati pošlje kopijo zahteve pristojnemu organu države članice, na ozemlju katere je sedež podjetja ali podjetniškega združenja.

3. V zahtevi Komisija navede pravno podlago in namen zahteve ter kazni, predvidene v členu 15(1)(b), za predložitev netočnih informacij.

4. Zahtevane informacije predložijo lastniki podjetij ali njihovi zastopniki in pri pravnih osebah, družbah ali firmah oziroma združenjih, ki niso pravne osebe, za zastopstvo ali po zakonu ali njihovem statutu pooblaščene osebe.

5. Kadar podjetje ali podjetniško združenje ne predloži zahtevanih informacij v roku, ki ga določi Komisija, ali predloži nepopolne informacije, Komisija zahteva predložitev informacij z odločbo. Ta natančno določa, kakšne informacije se zahtevajo, in primeren rok za predložitev ter navaja kazni, predvidene v členu 15(1)(b) in členu 16(1)(c), in pravico, da odločbo pregleda Sodišče.

6. Komisija hkrati pošlje kopijo svoje odločbe pristojnemu organu države članice, na katere ozemlju je sedež podjetja ali podjetniškega združenja.

Člen 12

Preiskava v gospodarskih sektorjih

1. Če v katerem koli gospodarskem sektorju trend trgovanja med državami članicami, gibanja cen, togost cen ali druge okoliščine kažejo, da je v tem sektorju na skupnem trgu konkurenca omejena ali izkrivljena, se lahko Komisija odloči za splošno preiskavo v tem gospodarskem sektorju ter med tekom preiskave zahteva od podjetij iz tega sektorja predložitev informacij, potrebnih za uveljavljanje načel iz členov 85 in 86 Pogodbe, in izpolnjevanje nalog, ki so zaupane Komisiji.

2. Komisija lahko zlasti zahteva od vsakega podjetja ali podjetniškega združenja v zadevnem gospodarskem sektorju, da ji pošlje vse sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki so oproščeni priglasitve na podlagi člena 4(2) in člena 5(2).

3. Med preiskavo v skladu z odstavkom 2 Komisija prav tako zahteva od podjetij ali skupin podjetij, katerih velikost nakazuje, da imajo prevladujoč položaj na skupnem trgu ali na njegovem znatnem delu, da ji predložijo vse podatke o organiziranosti podjetij in njihovem ravnanju, ki so potrebni za presojo njihovega položaja glede na člen 86 Pogodbe.

4. Člen 10(3) do (6) ter členi 11, 13 in 14 se uporabljajo smiselno.

Člen 13

Preiskave organov držav članic

1. Pristojni organi držav članic na zahtevo Komisije opravijo preiskave, ki so po mnenju Komisije potrebne po členu 14(1) ali ki jih je Komisija odredila z odločbo po členu 14(3). Uradniki pristojnih organov držav članic, odgovorni za vodenje teh preiskav, izvajajo svoje pristojnosti po predložitvi pisnega pooblastila pristojnega organa države članice, na katere ozemlju bo potekala preiskava. Takšno pooblastilo natančno določa predmet in namen preiskave.

2. Če tako zahteva Komisija ali pristojni organ države članice, na katere ozemlju bo potekala preiskava, lahko uradniki Komisije pomagajo uradnikom takšnih organov pri izvajanju njihovih nalog.

Člen 14

Preiskovalna pooblastila Komisije

1. Komisija lahko pri izvajanju nalog, ki so ji naložene s členom 89 in določbami, sprejetimi po členu 87 Pogodbe, opravi vse potrebne preiskave v podjetjih in podjetniških združenjih. V ta namen imajo uradniki, ki jih pooblasti Komisija, pooblastila, da:

(a) pregledajo poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo;

(b) naredijo kopije ali izvlečke poslovnih knjig in dokumentacije;

(c) zahtevajo ustne obrazložitve na kraju samem;

(d) vstopijo v vse prostore, na zemljišča in v prevozna sredstva podjetij.

2. Uradniki Komisije, pooblaščeni za te preiskave, izvajajo svoja pooblastila po predložitvi pisnega pooblastila, ki natančno določa predmet in namen preiskave ter kazni, predvidene v členu 15(1)(c) za primere, ko se zahtevane poslovne knjige ali druga poslovna dokumentacija predložijo v nepopolni obliki. Pred tako preiskavo Komisija pravočasno obvesti pristojni organ države članice, na katere ozemlju bo potekala, o preiskavi in o identiteti pooblaščenih uradnikov.

3. Podjetja in podjetniška združenja se morajo podrediti preiskavam, ki jih z odločbo odredi Komisija. Odločba natančno določa predmet in namen preiskave, datum njenega začetka ter navaja kazni, predvidene v členu 15(1)(c) in členu 16(1)(d), in pravico, da se odločba lahko predloži v presojo Sodišču.

4. Komisija sprejme odločbe iz odstavka 3 po posvetu s pristojnim organom države članice, na katere ozemlju bo potekala preiskava.

5. Uradniki pristojnega organa države članice, na katere ozemlju bo potekala preiskava, lahko na zahtevo takšnega organa ali Komisije pomagajo uradnikom Komisije pri izvajanju njihovih nalog.

6. Kadar podjetje nasprotuje preiskavi, odrejeni po tem členu, zadevna država članica uradnikom, ki jih pooblasti Komisija, ponudi potrebno pomoč, da lahko izvedejo preiskavo. Pred 1. oktobrom 1962 države članice v ta namen sprejmejo potrebne ukrepe, po posvetu s Komisijo.

Člen 15

Globe

1. Komisija lahko podjetjem ali podjetniškim združenjem z odločbo naloži globo od 100 do 5000 obračunskih enot, kadar namerno ali iz malomarnosti:

(a) v zahtevi po členu 2 ali v priglasitvi po členu 4 ali 5 navedejo netočne ali zavajajoče podatke; ali

(b) v odgovoru na zahtevo po členu 11(3) ali (5) ali členu 12 navedejo netočne podatke ali pa jih ne predložijo v roku, določenem z odločbo po členu 11(5); ali

(c) med preiskavo po členu 13 ali 14 predložijo zahtevane poslovne knjige ali drugo poslovno dokumentacijo v nepopolni obliki ali odklonijo podreditev preiskavi, ki je odrejena z odločbo, izdano po členu 14(3).

2. Komisija lahko podjetjem ali podjetniškim združenjem z odločbo naloži globo od 1000 do 1000000 obračunskih enot ali višjo vsoto, ki pa ne presega 10 % prometa v predhodnem poslovnem letu vsakega podjetja, udeleženega pri kršitvi, kadar namerno ali iz malomarnosti:

(a) kršijo člen 85(1) ali člen 86 Pogodbe; ali

(b) ne izpolnjujejo katere koli obveznosti, naložene v skladu s členom 8(1).

Pri določanju višine globe se upoštevata teža in trajanje kršitve.

3. Uporablja se člen 10(3) do (6).

4. Odločbe, sprejete na podlagi odstavkov 1 in 2, niso kazenskopravne.

5. Globe, predvidene v odstavku 2(a), se ne naložijo za dejanja, ki se zgodijo:

(a) po priglasitvi Komisiji in pred njeno odločbo po členu 85(3) Pogodbe, pod pogojem, da so v mejah dejavnosti, opisane v priglasitvi;

(b) pred priglasitvijo in v okviru sporazumov, sklepov ali usklajenih ravnanj, obstoječih na dan začetka veljavnosti te uredbe, pod pogojem, da je bila priglasitev vložena v rokih, določenih v členu 5(1) in členu 7(2).

6. Odstavek 5 se ne uporabi, kadar je Komisija obvestila zadevna podjetja, da se po njenem mnenju, ki temelji na predhodni preučitvi, člen 85(1) Pogodbe uporablja, uporaba člena 85(3) pa ni upravičena.

Člen 16

Periodične denarne kazni

1. Komisija lahko podjetjem ali podjetniškim združenjem z odločbo naloži periodične denarne kazni od 50 do 1000 obračunskih enot na dan, računanih od dneva, označenega v odločbi, da jih prisili:

(a) k odpravi kršitve člena 85 ali 86 Pogodbe v skladu z odločbo, sprejeto na podlagi člena 3 te uredbe;

(b) k opustitvi vseh dejanj, prepovedanih po členu 8(3);

(c) k predložitvi popolnih in točnih informacij, ki jih je zahtevala z odločbo, sprejeto na podlagi člena 11(5);

(d) k podreditvi preiskavi, ki jo je odredila z odločbo, sprejeto na podlagi člena 14(3).

2. Če so podjetja ali podjetniška združenja izpolnila obveznost, katere izpolnitvi je bilo namenjeno plačilo periodične denarne kazni, lahko Komisija določi skupni znesek periodične denarne kazni, ki je nižji od zneska iz prvotne odločbe.

3. Uporablja se člen 10(3) do (6).

Člen 17

Nadzor Sodišča

Sodišče ima neomejeno pristojnost v smislu člena 172 Pogodbe, da pregleda odločbe, s katerimi je Komisija določila globo ali periodično denarno kazen; naloženo globo ali periodično denarno kazen lahko razveljavi, zniža ali zviša.

Člen 18

Obračunska enota

Za namene uporabe členov od 15 do 17 je obračunska enota tista enota, ki se sprejme pri pripravi proračuna Skupnosti v skladu s členoma 207 in 209 Pogodbe.

Člen 19

Zaslišanje strank in tretjih oseb

1. Pred sprejetjem odločb, kakor je predvideno v členih 2, 3, 6, 7, 8, 15 in 16, Komisija vpletenim podjetjem in podjetniškim združenjem da priložnost, da se izjavijo o očitkih, ki jih Komisija obravnava.

2. Če je po mnenju Komisije ali pristojnih organov držav članic to potrebno, lahko zaslišijo tudi druge fizične in pravne osebe. Zahtevam takšnih oseb za zaslišanje se ugodi, kadar te izkažejo zadosten interes.

3. Kadar Komisija namerava dati negativni izvid na podlagi člena 2 ali sprejeti odločbo po členu 85(3) Pogodbe, objavi povzetek zahteve ali priglasitve in povabi vse zainteresirane tretje osebe, da v roku, ki ga določi in ne sme biti krajši od meseca dni, predložijo svoja mnenja. Pri objavi se upošteva pravno utemeljen interes podjetij za varovanje njihovih poslovnih skrivnosti.

Člen 20

Poklicna tajnost

1. Informacije, pridobljene zaradi uporabe členov 11, 12, 13 in 14, se uporabijo samo za namene ustrezne zahteve ali preiskave.

2. Brez poseganja v določbe členov 19 in 21 Komisija in pristojni organi držav članic, njihovi uradniki in drugi uslužbenci ne razkrijejo informacij, ki so jih pridobili zaradi uporabe te uredbe, in informacij, za katere velja zavezanost k poklicni tajnosti.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 ne preprečujejo objave splošnih informacij ali analiz, ki ne vsebujejo informacij posameznih podjetij ali podjetniških združenj.

Člen 21

Objava odločb

1. Komisija objavi odločbe, ki jih sprejme v skladu s členi 2, 3, 6, 7 in 8.

2. V objavi so navedena imena strank in glavna vsebina odločbe; upošteva se pravno utemeljen interes podjetij za varovanje njihovih poslovnih skrivnosti.

Člen 22

Posebne določbe

1. Komisija da Svetu predloge, za katere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, ki sodijo v člen 4(2) ali člen 5(2), naj bo priglasitev po členu 4 ali 5 obvezna.

2. V letu dni od začetka veljavnosti te uredbe Svet na predlog Komisije preuči, kakšne posebne določbe bi bilo mogoče sprejeti, da bi se iz predpisov te uredbe izvzeli sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, ki sodijo v člen 4(2) ali člen 5(2).

Člen 23

Prehodne določbe, ki se uporabljajo za odločbe organov držav članic

1. Priglasitev po členu 5 ni obvezna za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, opisane v členu 85(1) Pogodbe, za katere je pristojni organ države članice pred začetkom veljavnosti te uredbe razglasil, da se v skladu s členom 85(3) člen 85(1) ne uporablja. Šteje se, da je odločba pristojnega organa odločba v smislu člena 6; veljati preneha po izteku roka, ki ga določi takšen organ, vendar v vsakem primeru najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe. Uporablja se člen 8(3).

2. O zahtevah za podaljšanje odločb, ki so opisane v odstavku 1, odloča Komisija v skladu s členom 8(2).

Člen 24

Izvedbene določbe

Komisija je pristojna za sprejetje izvedbenih določb v zvezi z obliko, vsebino in drugimi podrobnostmi vlog na podlagi členov 2 in 3 ter priglasitev na podlagi členov 4 in 5 ter v zvezi z zaslišanjem na podlagi člena 19(1) in (2).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. februarja 1962

Za Svet

Predsednik

M. Couve De Murville

--------------------------------------------------