17.4.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/84


PRIPOROČILO št. 1/2023 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

z dne 24. marca 2023

o nadzoru trga in izvrševanju [2023/820]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) (1) in zlasti člena 166(1) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 166(3) Sporazuma o izstopu določa, da se priporočila pripravijo z medsebojnim soglasjem.

(2)

Na podlagi člena 182 sporazuma o izstopu je Protokol o Irski/Severni Irski (v nadaljnjem besedilu: Protokol) sestavni del navedenega sporazuma.

(3)

Člen 6(2) Protokola predvideva vzpostavitev posebnih ureditev za gibanje blaga na notranjem trgu Združenega kraljestva, ki so skladne s pomenom Severne Irske kot dela carinskega območja Združenega kraljestva v skladu s Protokolom, kadar je blago namenjeno za končno potrošnjo ali končno uporabo na Severnem Irskem in kadar so vzpostavljeni potrebni zaščitni ukrepi za zaščito notranjega trga Unije in carinske unije v skladu s Protokolom –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Člen 1

Skupni odbor priporoča Uniji in Združenemu kraljestvu naslednje:

 

V okviru posebnih ureditev, predvidenih na podlagi člena 6(2) Protokola, bi bilo treba orodja za nadzor trga in izvrševanje uporabljati v sodelovanju, in sicer za spremljanje pretoka blaga in upravljanje tveganj nezakonitega vstopa blaga v Unijo ali Združeno kraljestvo.

 

Te ureditve bi moralo z učinkovitim nadzorom trga in dejavnostmi izvrševanja podpirati okrepljeno sodelovanje med Združenim kraljestvom in Unijo ter po potrebi med organi Združenega kraljestva in držav članic. Te dejavnosti bi morale podpirati spremljanje in upravljanje navedenih ureditev brez potrebe po kakršnem koli preverjanju ali kontroli na meji med Severno Irsko in Irsko.

 

To sodelovanje bi lahko zajemalo izmenjavo znanja in informacij, sodelovanje z gospodarskimi subjekti ter po potrebi skupne dejavnosti, zlasti med organi na Severnem Irskem in v zadevnih državah članicah, z namenom boja proti nezakonitim dejavnostim in tihotapljenju, pa tudi zagotavljanja, da blago, ki ne izpolnjuje veljavnih standardov, ne pride na trg ter da se dejavnost izvrševanja in nadzora obravnava prednostno glede na tveganje in obveščevalne podatke. Organi bodo zagotovili tudi ozaveščenost podjetij in gospodarskih subjektov o dostopu do trga, ki je na voljo za blago, ki se giba med Severno Irsko in Unijo, kadar navedeno blago izpolnjuje veljavne zahteve v skladu s Protokolom.

 

Združeno kraljestvo in Unija bi morala konstruktivno sodelovati v strukturah Sporazuma o izstopu, tudi v skupnem odboru, v podporo učinkovitemu delovanju novih ureditev v interesu ljudi in podjetij na Severnem Irskem.

Člen 2

To priporočilo začne veljati dan po sprejetju.

V Londonu, 24. marca 2023

Za skupni odbor

sopredsednika

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.