25.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/20


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 221/2018

z dne 26. oktobra 2018

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2021/504]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) ter zlasti členov 86 in 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic je primerno razširiti, da se vključi Priporočilo Sveta z dne 15. marca 2018 o evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V odstavku 8 člena 4 Protokola 31 k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32018 H 0502: Priporočilo Sveta z dne 15. marca 2018 o evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva (UL C 153, 2.5.2018, str. 1).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma ( (*1).

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. oktobra 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Oda Helen SLETNES


(1)  UL C 153, 2.5.2018, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.